Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 479754
Publikováno od do

Fyzikálně-chemické studium depozice a uvolňování mikro/nano rozměrných částic a HeLa buněk na modelových površích
VLČEK, Jakub; LAPČÍK, Lubomír
2019 - český
Detailní pochopení procesů a jevů na fázovém rozhraní je důležité v mnoha biologických, chemických a technologických procesech. Cílem této práce bylo pochopení mezifázových procesů a jevů se zaměřením na vliv adhezních a kohezních sil. K tomuto účelu byl konstrukčně upraven a realizován systém pro měření kinetik depozice a uvolňování částic na bázi impinging jet. Tento systém byl dále použit ke studiu interakce nádorových HeLa buněk s 2D-uhlíkovými nanomateriály a k charakterizaci povrchu polymeru upraveného nano-embosováním. Dále byl zkoumán vliv adhezních a kohezních sil mezi částicovými minerálními plnivy a polymerní matricí na elasticko-plastické chování polymerních kompozitů. Část práce byla také zaměřena studium vlivu kohezních sil na tokové vlastnosti partikulárních látek pomocí smykového napětí. The detailed understanding of processes and phenomena on the phase interfaces is important in many biological, chemical and technical applications. The aim of this work was an understanding of the phenomena on phase interfaces with a focus on the impact of the adhesion and cohesion forces. For this purpose, a system for measuring detachment and deposition kinetics was adjusted and implemented. This system was used for studying the interaction of the HeLa cancer cells with 2D-carbon nanomaterials and for the surface activity characterization of the nano-embossed modified polymer. Furthermore, the influence of elastic-plastic behaviour of the polymer composites by adhesion and cohesion forces between mineral fillers and polymer matrix was studied. Part of this thesis was also focused on the study of the impact of the cohesive forces on the flow properties of bulk solids using shear stress. Klíčová slova: fázové rozhraní; buněčná adheze; 2D uhlíkové nanomateriály; nano-embosování; impinging jet; prášková reologie; tahová zkouška; phase interface; cell adhesion; 2D carbon nanomaterials; nano-embossing; impinging jet; powder rheology; tensile testing Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Fyzikálně-chemické studium depozice a uvolňování mikro/nano rozměrných částic a HeLa buněk na modelových površích

Detailní pochopení procesů a jevů na fázovém rozhraní je důležité v mnoha biologických, chemických a technologických procesech. Cílem této práce bylo pochopení mezifázových procesů a jevů se zaměřením ...

VLČEK, Jakub; LAPČÍK, Lubomír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Spokojenost zaměstnanců se systémem odměn ve vybrané firmě
PORUBOVÁ, Radka; SEITLOVÁ, Klára
2019 - český
Prvním cílem práce je prozkoumat a popsat pracovní spokojenost se zaměřením na spokojenost se systémem odměn v konkrétní firmě, která zavedla nový systém odměňování. Druhým cílem práce je otestovat model spokojenosti se systémem odměn, který zahrnuje proměnné Neuroticismus, Extraverze (měřené pomocí NEO-FFI) a vliv vedoucího na spokojenost. V teoretické části je popsána psychologická koncepce pracovní spokojenosti, faktory vlivu, přínosy spokojenosti zaměstnanců, teoretická východiska funkčních systémů odměn. Výsledky měření ukazují na kolísání spokojenosti v různých oblastech pracovního života (N=54). Spokojeni jsou zaměstnanci s oblastí mezilidských vztahů, komunikace a možnostmi dalšího vzdělávání. Systém odměn (mzda a benefity) je spíše předmětem nespokojenosti. Stejně tak možnosti kariérního růstu. Testování modelu (N=49) ukazuje na významný pozitivní vliv Extraverze ve vztahu ke spokojenosti se systémem odměn. Extravertnejší zaměstnanci jsou se systémem odměn spokojenější. Vliv Neuroticismu ani vedoucího se nepotvrdil. The first objective of the thesis is to explore and describe job satisfaction in a selected company. The main focus is to analyse satisfaction with compensation system in order to evaluate new compensation system of the company. The second objective is to test the model of satisfaction with compensation system. Model includes the variables Neuroticism, Extraversion (measured by NEO-FFI) and Influence of superior. Theoretical part describes the psychological concept of job satisfaction, factors of influence, benefits of employee satisfaction, theoretical basis of functional reward systems. The results of the measurement indicate a variation in satisfaction in different areas of working life (N = 54). Employees are satisfied with the area of interpersonal relations, communication and possibilities of further education. The system of rewards (wages and benefits) is rather the subject of dissatisfaction. Likewise, career growth opportunities. Model testing (N = 49) shows a significant positive effect of Extraversion in relation to satisfaction with the reward system. More extraverted employees are more satisfied with the reward system. Neither the influence of neuroticism nor the influence of the leader was confirmed. Klíčová slova: pracovní spokojenost; spokojenost se systémem odměn; mzda; Extraverze; Neuroticismus.; job satisfaction; satisfaction with compensation system; pay; Extraversion; Neuroticism. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Spokojenost zaměstnanců se systémem odměn ve vybrané firmě

Prvním cílem práce je prozkoumat a popsat pracovní spokojenost se zaměřením na spokojenost se systémem odměn v konkrétní firmě, která zavedla nový systém odměňování. Druhým cílem práce je otestovat ...

PORUBOVÁ, Radka; SEITLOVÁ, Klára
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

EMOČNÍ INTELIGENCE JAKO HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCE NA POZICI UČITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY
PILAŘOVÁ, Naďa; SMÉKALOVÁ, Eleonora
2019 - český
Práce se věnuje tomu, zda je emoční inteligence jedním z hodnotících kritérií při výběru zaměstnance na pozici učitelky mateřské školy. V teoretické části je uvedena charakteristika dítěte předškolního věku, instituce předškolního vzdělávání se zaměřením na pozici vedoucího pracovníka a pedagoga mateřské školy. Dále pak výběr zaměstnance a kapitola věnující se emoční inteligenci. Hlavní výzkumnou otázkou je zda ředitelky znají koncept emoční inteligence s podotázkou, jak tento koncept chápou. Zvolen byl kvalitativní výzkum. Výběrový soubor tvořilo 8 vedoucích pracovníků mateřských škol. Data byla získána pomocí polostrukturovaných rozhovorů a k analýze dat byly použity postupy metody zakotvené teorie. Výsledky ukazují, že polovina vedoucích pracovníků koncept nezná. Dále také ukazují, že emoční inteligence jako celek není při výběru zaměstnance sledován. Souvislost mezi tím, co si pod pojmem emoční inteligence respondenti představují a co je při výběru zaměstnance hodnoceno se však ukázala v několika oblastech. Přínosem práce je zmapování průběhu výběru zaměstnance a jeho obsahu. This thesis is focused on whether emotional intelligence is one of the evaluation criteria when selecting an employee for the position of kindergarten teacher. In the theoretical part there is a description of a preschool child, an institution of pre-school education with a focus on the position of a leader employee, and position of a teacher in kindergarten. Furthermore, this part includes the selection of an employee and there is a chapter devoted to emotional intelligence. The main research question is whether the directors know the concept of emotional intelligence with a sub-question of how they understand this concept. The qualitative research method was chosen. The sample consisted of eight kindergarten supervisory staff members. Data were obtained using semi-structured interviews and anchoring theory methods were used to analyze data. The results show that half of the managers are not familiar with the concept. Furthermore, they also show that emotional intelligence as a whole is not monitored when selecting an employee. However, the connection between what the respondents think about emotional intelligence and what is evaluated when choosing an employee has been shown in several areas. The benefit of this work is to map the employee selection process and its content. Klíčová slova: výběr zaměstnance; pedagog; mateřská škola; emoční inteligence; employee selection; teacher; kindergarten; emotional intelligence Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
EMOČNÍ INTELIGENCE JAKO HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCE NA POZICI UČITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

Práce se věnuje tomu, zda je emoční inteligence jedním z hodnotících kritérií při výběru zaměstnance na pozici učitelky mateřské školy. V teoretické části je uvedena charakteristika dítěte ...

PILAŘOVÁ, Naďa; SMÉKALOVÁ, Eleonora
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Identifikace vzdělávacích potřeb a návrh plánu vzdělávání zaměstnanců obchodního úseku ve vybrané organizaci
KANĚVOVÁ, Jana; BARTOŇKOVÁ, Hana
2019 - český
Cílem diplomové práce je identifikace vzdělávacích potřeb a návrh plánu vzdělávání zaměstnanců obchodního úseku ve vybrané organizaci. Pro naplnění cíle je zvolen kvantitativní sociologický výzkum. Teoretická část přináší uvedení do kontextu a ukotvení tématu firemního vzdělávání, interpretuje systematický, strategický, kompetenční přístup, vzdělávací potřeby a vzdělávací cyklus, detailně se věnuje jeho 1. a 2. fázi, které jsou klíčové pro dosažení cíle práce. Praktická část popisuje metodologii a metodiku výzkumu. Prostředkem pro identifikaci vzdělávacích potřeb jsou rozhovory a analýza interních dokumentů společnosti, popisu pracovního místa a výstupů z pravidelného hodnocení zaměstnanců. Vzdělávací potřeby zaměstnanců jsou také zjišťovány pomocí hodnocení dle kompetenčního modelu. Na základě identifikovaných disproporcí mezi požadavky na kompetence zaměstnanců a jejich skutečnou úrovní je sestavován návrh plánu vzdělávání. V závěru práce je předložen návrh vzdělávacího plánu zaměstnanců obchodního úseku vybrané organizace. The aim of my bachelor thesis is the identification of educational needs and the design of educational plan for employees of selected company. I decided to use the quantitative sociological research. The theoretical part brings us to the context and set the topic of corporate education, interprets a systematic, strategic and competence approach, educational needs and education cycle especially to its 1st and 2nd phase which are essentials to achieve the aim of this thesis. The practical part describes the methodology and methodic of research. Means for identifying educational needs are dialogues and the analysis of internal company´s documents, job descriptions and outputs from regular employee evaluation. Educational needs are also identifying by evaluation with competency model. Educational plan is designed based on identified differences between competency requests on employees and employees´ real level of competence. At the end of my thesis is the proposal of educational plan for employees of sales department of the selected company. Klíčová slova: firemní vzdělávání; vzdělávací cyklus; vzdělávací potřeba; identifikace a analýza vzdělávacích potřeb; plánování vzdělávání; plán vzdělávání; corporate education; educational cycle; educational needs; to identify and to analyse training needs; educational plan Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Identifikace vzdělávacích potřeb a návrh plánu vzdělávání zaměstnanců obchodního úseku ve vybrané organizaci

Cílem diplomové práce je identifikace vzdělávacích potřeb a návrh plánu vzdělávání zaměstnanců obchodního úseku ve vybrané organizaci. Pro naplnění cíle je zvolen kvantitativní sociologický výzkum. ...

KANĚVOVÁ, Jana; BARTOŇKOVÁ, Hana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Sebezkušenost terapeuta jako účinný faktor v psychoterapii
HRDLIČKOVÁ, Petra; PROCHÁZKA, Roman
2019 - český
Diplomová práce se zabývá sebezkušeností terapeuta jako účinného faktoru v psychoterapii. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány účinné faktory v psychoterapii, terapeutický vztah, osobnost terapeuta, rizika psychoterapie, přehled hlavních terapeutických směrů, vzdělávání v psychoterapii a aktuální výzkumy. Praktická část vychází z kvalitativního výzkumu a analýzy polostrukturovaných rozhovorů s 15 terapeuty různých výcvikových směrů. Terapeuti byli vybráni prostým záměrným výběrem. Výsledky výzkumu prokazují, že je velká shoda na tom, že pro psychoterapii je nezbytná sebereflexe terapeuta, ale liší se v názoru na to, jak sebereflexi rozvíjet. Existuje nejasnost v pojmech týkajících se sebezkušenosti. Terapeuti potvrdili specifičnost sebezkušenosti získané ve výcviku a řekli, že u nich došlo během výcviku ke změně sebepojetí ve smyslu lepšího porozumění sobě, větší stability a sebepřijetí. Také se shodně vyjádřili k tomu, že větší uvědomování se svého prožívání je v terapii prospěšné a může snížit riziko zneužití moci terapeuta a také lépe vyhodnotit počínající příznaky syndromu vyhoření. The thesis deals with the self-experience of the therapist as an effective factor in psychotherapy. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. In the theoretical part are described effective factors in psychotherapy, therapeutic relationship, personality of therapist, risk of psychotherapy, overview of main therapeutic directions, education in psychotherapy and current research. The practical part is based on qualitative research and analysis of semi-structured interviews with 15 therapists of various training directions. The therapists were chosen simply by deliberate selection. The research results show that there is a great consensus that self-reflection of the therapist is necessary for psychotherapy, but differs in the view of how to develop self-reflection. There is confusion in terms of self-experience. Therapists confirmed the specificity of self-experience gained in training and said that they experienced a change in self-conception during training, in terms of better understanding of themselves, greater stability and self-acceptance. They also agreed that greater awareness of their experience is beneficial in therapy and may reduce the risk of abuse of the therapist's power and also better evaluate the incipient symptoms of burnout. Klíčová slova: sebezkušenost terapeuta; účinné faktory; psychoterapie; moc terapeuta; syndrom vyhoření; self-awareness of therapist; effective factors; psychotherapy; power of therapist; burn-out syndrom Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Sebezkušenost terapeuta jako účinný faktor v psychoterapii

Diplomová práce se zabývá sebezkušeností terapeuta jako účinného faktoru v psychoterapii. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány účinné faktory v ...

HRDLIČKOVÁ, Petra; PROCHÁZKA, Roman
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vývoj hodnotové orientace u dívek a žen, které v minulosti trpěly mentální anorexií
ŠNOBLOVÁ, Alžběta; PROCHÁZKA, Roman
2019 - český
Diplomová práce se zabývá vývojem hodnotové orientace u dívek a žen, které v minulosti trpěly mentální anorexií. Její teoretická část poskytuje bližší vhled do problematiky spojené s mentální anorexií, hodnotami a hodnotovou orientací. Praktická část představuje výzkum kvalitativního typu, který byl proveden prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů se 13 respondentkami, které v minulosti prošly léčbou mentální anorexie. Hlavním cílem výzkumu bylo prozkoumat a popsat subjektivní pohled na hodnoty a vlastní hodnotový vývoj respondentek. Jak výzkum ukázal, vnímání hodnot bylo dle participantek mentální anorexií do značné míry ovlivněno. Symptomy onemocnění jako stálé zaměření na redukci hmotnosti u respondentek upozadilo ostatní hodnoty. 11 respondentek přikládalo zkušenosti s mentální anorexií zásadní důležitost pro svůj další hodnotový vývoj. Aktuálně byly respondentkami nejvíce ceněné hodnoty jako láska, zdraví, rodina, přátelství, pravda, naplňování potenciálu, přibližování se svému ideálu, prospěšnost druhým, věrnost a spolehlivost. The diploma thesis deals with the development of value orientation among girls and women who suffered from anorexia nervosa in their past. Its theoretical part gives a closer insight into the problematics of anorexia nervosa, values and value orientation. The practical part describes a qualitative study, using data from semistructured interviews with 13 participants, who recovered from anorexia nervosa. The main aim of the study was to examine and describe participant´s subjective perception of their values and value development. According to respondents was their perception of values affected by anorexia nervosa to a large extent. Symptoms of illness, such as focusing on weight reduction, suppressed paying attention on their other values. 11 participants saw their experience with anorexia nervosa as a main factor that influenced their value development. Currently most valued things among respondents were love, health, family, friendship, truth, fulfilling potential, approaching ideals, being helpful to others, faithfulness and reliability. Klíčová slova: mentální anorexie; poruchy příjmu potravy; hodnoty; hodnotová orientace; anorexia nervosa; eating disorders; values; value orientation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Vývoj hodnotové orientace u dívek a žen, které v minulosti trpěly mentální anorexií

Diplomová práce se zabývá vývojem hodnotové orientace u dívek a žen, které v minulosti trpěly mentální anorexií. Její teoretická část poskytuje bližší vhled do problematiky spojené s mentální ...

ŠNOBLOVÁ, Alžběta; PROCHÁZKA, Roman
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Výuka matematiky u žáků se zrakovým postižením na 2. stupni základních škol
SIBEROVÁ, Tereza; LUDÍKOVÁ, Libuše
2019 - český
Bakalářská práce se zabývá výukou matematiky u žáků se zrakovým postižením. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá ze tří kapitol. První kapitola se věnuje oftalmologické propedeutice, druhá kapitola klasifikaci osoby se zrakovým postižením a následně klasifikaci z pohledu medicínského a speciálně pedagogického hlediska. Poslední kapitola se věnuje matematice osob se zrakovým postižením. Praktická část se zabývá historií a součastností vybraných škol a následným výzkumem, jak a podle jaké literatury vzdělávájí žáky na vybraných školách pro zrakově postižené. Cílem praktické části bylo zjistit, jak jsou žáci se zrakovým postiženým na školách vzděláváni. The bachelor's thesis is focused on teaching of Mathematics for pupils with a visual disability. The thesis is divided in two parts - theoretical and practical. The theoretical part consists of three chapters. The first chapter deals with the ophthalmological propaedeutic. The second chapter classifies a person with a visual disability also from the medical point of view and with the approach of the special pedagogy as well. The last chapter is focused on Mathematics for the persons with a visual disability. The practical part describes the history and the present of chosen schools and then the following research which presents how the pupils with a visual disability are educated at the chosen schools and what literature is followed for their education. The aim of the practical part was to find out how the pupils with a visual disability are educated nowadays at the secondary schools. Klíčová slova: Oko; klasifikace osob se zrakovým postižením; matematika osob se zrakovým postižením; matematika; ososba se zrakovým postižením; vzdělávání; kompenzační pomůcky; Eye; classification of persons with a visual disability; Mathematics for persons with a visual disability; Mathematics; a person with a visual disability; education; compensatory aids. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Výuka matematiky u žáků se zrakovým postižením na 2. stupni základních škol

Bakalářská práce se zabývá výukou matematiky u žáků se zrakovým postižením. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá ze tří kapitol. První kapitola se ...

SIBEROVÁ, Tereza; LUDÍKOVÁ, Libuše
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Sebepojetí adolescentů s Aspergerovým syndromem v kontextu školy
LUKLOVÁ, Anežka; OBEREIGNERŮ, Radko
2019 - český
Bakalářská práce shrnuje teoretické poznatky o vývoji sebepojetí, období adolescence a Aspergerově syndromu v kontextu školního prostředí. Ve výzkumné části je věnován prostor osobní žité zkušenosti dvou chlapců s Aspergerovým syndromem, kteří jsou integrováni na gymnáziu. Všechny informace, které byly shromážděny z rozhovorů s psychology, pedagogy, rodiči a adolescenty samotnými, byly využity k vytvoření dvou případových studií. K analýze sebepojetí obou jedinců a zodpovězení výzkumných otázek byl využit standardizovaný Dotazník sebepojetí Piers-Harris 2 a polostrukturovaná interview podrobené interpretativní fenomenologické analýze. V rámci práce byly zodpovězeny dvě výzkumné otázky: Jak adolescent s Aspergerovým syndromem vnímá sám sebe v rámci školního prostředí; Co ovlivňuje jeho sebepojetí? Jako nedůležitější se ukázal vliv školního prostředí, vztahů, obranných mechanismů, pocitů méněcennosti a vývoje nadhledu a sebereflexe. The bachelor thesis summarizes theoretical knowledge about the development of the self-concept, the period of adolescence and Asperger's syndrome in the context of a school environment. The research is devoted to the personal experience of two boys with Asperger syndrome, who are integrated in a grammar school. All the information collected from interviews with psychologists, teachers, parents and the adolescents themselves was used to create two case studies. To analyse the self-concept of both individuals, the standardized self-concept questionnaire Piers-Harris 2 and semi-structured interviews subjected to interpretative phenomenological analysis were used. Two research questions were asked: a) How an adolescent with Asperger syndrome perceives himself within the school environment? b) What influences his self-concept? The most important influences were those of the school environment, relationships, defence mechanisms, inferiority feelings, perspective development and self-reflection. Klíčová slova: sebepojetí; adolescence; Aspergerův syndrom; vzdělávání; self-concept; adolescence; Asperger's Syndrome; education Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Sebepojetí adolescentů s Aspergerovým syndromem v kontextu školy

Bakalářská práce shrnuje teoretické poznatky o vývoji sebepojetí, období adolescence a Aspergerově syndromu v kontextu školního prostředí. Ve výzkumné části je věnován prostor osobní žité zkušenosti ...

LUKLOVÁ, Anežka; OBEREIGNERŮ, Radko
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

CHARAKTERISTIKY KLIENTŮ OPAKOVANĚ VYUŽÍVAJÍCÍCH POBYTOVÝCH SLUŽEB STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE
STRÁNSKÁ, Věra; VIKTOROVÁ, Lucie
2019 - český
Bakalářská diplomová práce se zabývá charakteristikami klientů střediska výchovné péče, kteří se do střediska vracejí k opakovanému pobytu. V teoretické části práce je reflektována instituce středisek výchovné péče jako školských zařízení preventivně výchovné péče a školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy, se zvláštním zřetelem ke středisku výchovné péče SVP Domek. Teoretická část práce se věnuje rovněž otázkám diagnostiky a terapie poruch chování, hyperkinetické poruchy a syndromu ADHD v kontextu středisek výchovné péče. Ve výzkumné části práce je popsán kvalitativní výzkum, jenž byl pojat jako vícepřípadová studie s využitím analýzy dokumentů. Kvalitativními výzkumnými metodami byly zjišťovány osobnostní, sociodemografické a anamnestické charakteristiky klientů středisky, zejména pak těch klientů, kteří se do střediska vracejí na opakovaný pobyt. Výsledná data byla vyhodnocována metodou Interpretativní fenomenologické analýzy-IPA. Takto navržený výzkum umožnil provedení polostrukturovaných interview a analýzu dokumentů, jejichž součástí byl i HSPQ dotazník. The diploma thesis deals with characteristics of clients of an educational care centre who return to the centre to stay there repeatedly. In the theoretical part, the institution of educational care centres as preventive-corrective educational facilities and as facilities for institutional and protective education is reflected. It is particularly aimed at the SVP Domek care centre. The theoretical part also focuses on issues such as diagnostics and therapeutics for behavioural disorders, the hyperkinetic disorder and ADHD in the context of educational care centres. The qualitative research, which was processed as a multi-case study using document analysis is described in the practical part. Qualitative research methods were used to identify the personality, socio-demographic and anamnestic characteristics of clients of the centres, especially those returning to the centre for repeated stays. The final data were analysed using the IPA - Interpretative Phenomenological Analysis. Such a survey enabled semi-structured interviews to be carried out as well as the document analysis which included a HSPQ interview. Klíčová slova: charakteristiky klientů; středisko výchovné péče; poruchy chování; hyperkinetická porucha; syndrom ADHD;kvalitativní výzkum; IPA; polostrukturované interview; analýza dokumentů; HSPQ dotazník; characteristics of clients; educational care centre;behavioural disorders; hyperkinetic disorder; ADHD; qualitative research; IPA; semi-structured interview; document analysis; HSPQ interview Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
CHARAKTERISTIKY KLIENTŮ OPAKOVANĚ VYUŽÍVAJÍCÍCH POBYTOVÝCH SLUŽEB STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE

Bakalářská diplomová práce se zabývá charakteristikami klientů střediska výchovné péče, kteří se do střediska vracejí k opakovanému pobytu. V teoretické části práce je reflektována instituce středisek ...

STRÁNSKÁ, Věra; VIKTOROVÁ, Lucie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Oznamování protispolečenské činnosti v pracovněprávních vztazích (Whistleblowing)
CSUTOROVÁ, Natália; PODRAZIL, Petr
2019 - český
Diplomová práce se věnuje právní úpravě whistleblowingu a ochraně whistlebowerů se zaměřením na vybrané aspekty zahraniční úpravy. Práce si klade za cíl v úvodní kapitole analyzovat základy problematiky, uvést průniky do ostatních právních odvětví a zaměřit se i na zhodnocení loajality zaměstnance a whistleblowingu. V dalších částech se práce zaměřuje na dosavadní praxi ESLP v hodnocení oznamování protispolečenské činnosti. Dále pak práce analyzuje aktuální návrh zákona o ochraně oznamovatelů a závěrem porovnává právní úpravy v právně příbuzných zemích a vyhodnocuje potřebnost úpravy v České republice. The diploma thesis deals with the legal regulation of whistleblowing and protection of whistleblowers with a focus on selected aspects of foreign adaptations. The aim of the thesis is to analyse the fundamentals aspects of the issue and introduce the overlap into other legal branches and to focus on the evaluation of the loyalty of employee and whistleblowing. In other parts, the thesis focuses on the current practice of the ECHR in evaluating the notification of anti-social activities. Subsequently then analyses the current proposal of Whistleblower Protection Act and in the end of thesis it compares actual legislation in legally related countries and evaluates the requirement of regulation in the Czech Republic. Klíčová slova: Whistleblowing; Ochrana oznamovatelů; Pracovněprávní vztahy; Loajalita; Protispolečenská činnost;; Whistleblowing; Protection of whistleblowers; Employment Relations; Loyalty; Anti-social activities; Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Oznamování protispolečenské činnosti v pracovněprávních vztazích (Whistleblowing)

Diplomová práce se věnuje právní úpravě whistleblowingu a ochraně whistlebowerů se zaměřením na vybrané aspekty zahraniční úpravy. Práce si klade za cíl v úvodní kapitole analyzovat základy ...

CSUTOROVÁ, Natália; PODRAZIL, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze