Počet nalezených dokumentů: 36847
Publikováno od do

Driver Modelling lmprovement and Drive Cycle Generation
MAE supervisor; Petr Cink; MAE opponent
2019 -
Driver Modelling lmprovement and Drive Cycle GenerationDriver Modelling lmprovement and Drive Cycle Generation Klíčová slova: driver; modelling; drive cycle; driver; modelling; drive cycle Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Driver Modelling lmprovement and Drive Cycle Generation

Driver Modelling lmprovement and Drive Cycle GenerationDriver Modelling lmprovement and Drive Cycle Generation

MAE supervisor; Petr Cink; MAE opponent
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza lomových procesů při kolapsech kalder
Kabele Petr; Michael Somr; Šejnoha Michal
2019 -
Kaldery jsou sopečné propadliny způsobené poškozením stropu magmatického krbu v důsledku změn tlaku uvnitř krbu. Vznik kaldery je doprovázen kruhovými zlomy, jejichž vznik se obvykle projevuje erupcemi velkých objemů pyroklastického materiálu do zemské atmosféry a představuje tak vážné nebezpečí pro životní prostředí, klima a lidskou společnost. Hlubší porozumění geologickým podmínkám, za kterých se tyto události mohou vyskytnout, má proto velký význa. Geologický průzkum a terénní studie mohou obvykle studovat pouze povrchové projevy magmatických procesů probíhajících pod zemským povrchem. V tomto ohledu se numerická analýza ukázala jako klíčový nástroj pro pochopení mechanických podmínek kolapsu kaldery. S cílem posunout současný stav vědění a přinést nové pohledy na poškození předcházející vzniku kaldery pomocí matematického modelování, numerických simulací a analýz byla provedena rozsáhlá rešerša. Na základě rešerše byly definovány sporné otázky, které jsou stále předmětem diskuse ve výzkumné komunitě a posloužily tak jako cíle pro tuto práci.K dosažení těchto cílů byla v této práci využita metoda konečných prvků (MKP). Aby byly simulace realistické a zároveň proveditelné, byla vybrána vhodná strategie modelování, materiálové modely a parametry a zjednodušující předpoklady. Následně bylo vyhodnoceno mnoho případů magmatických krbů. Zvolená strategie modelování použitá v této práci ukazuje, že vývoj tlaku v magmatické komoře se projevuje řadou různých porušení okolní horniny. Tato poškození nejsou omezena pouze na tvorbu různých kruhových zlomů, ale mohou také zahrnovat další typy poškození. Tato strategie modelování také umožňuje zachytit mnoho vlastností kruhových zlomů, které se projevují při jejich šíření.Calderas are volcanic depressions caused by rupturing of a magma chamber roof as a consequence of pressure evolution inside the chamber. The collapse of a caldera is accommodated by ring faults, whose formation is commonly accompanied by ejection of large volumes of pyroclastic material to the Earth's atmosphere and thus represents severe volcanic hazards for the environment, climate, and human society. A deeper understanding of geological conditions under which these events can occur is thus of great importance and interest. Geological survey and field studies can usually access just surface manifestation of immense magmatic processes taking place under the Earth's surface. In this respect, numerical analysis has proven as a key tool in understanding the mechanical conditions of caldera collapse.In order to advance the knowledge and bring new views on fracturing processes preceding caldera collapse through mathematical modeling, numerical simulations, and analysis, extensive research was carried out. Based on a state-of-the-art review, outstanding issues, which are still a subject of debate in the research community, were identified and provided the objectives for the thesis.To achieve the goals, the finite element method (FEM) was employed in this work due to its capabilities and universality. To make the FE simulations realistic, yet feasible, appropriate modeling strategy, material models and parameters, and simplifying assumptions were selected. Subsequently, many cases covering a wide range of possible magma chamber geometries were calculated. The modeling strategy employed in this work demonstrates that pressure evolution inside a magma chamber is manifested by a range of fracturing processes in the host rock. These processes are not restricted to the formation of various ring faults alone but may also include radial and circumferential fracturing, surface tearing, magmatic stoping, and cauldron subsidence. The modeling strategy also enables capturing, orientation (inward-dipping, vertical, outward-dipping), mode (shear or extension), and direction (upwards, downwards) of a ring fault initiation and growth. Klíčová slova: kaldera; numerická simulace; kolaps; kruhový zlom; metoda konečných prvků; caldera; numerical simulation; collapse; ring fault; finite element method Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Analýza lomových procesů při kolapsech kalder

Kaldery jsou sopečné propadliny způsobené poškozením stropu magmatického krbu v důsledku změn tlaku uvnitř krbu. Vznik kaldery je doprovázen kruhovými zlomy, jejichž vznik se obvykle projevuje ...

Kabele Petr; Michael Somr; Šejnoha Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Modelování nákladů na celoživotní cyklus nanomateriálů
Freiberg František; Miroslav Prajer; Hájek Miroslav
2019 -
Nanotechnologie jako v současnosti jedna z nejprogresivněji se rozvíjející oblastí lidského bádání nabízí příležitost pro rozvoj četných aplikací nanočástic v koncových produktech. Stále větší spotřeba nanočástic v měřítku celosvětového trhu klade vysoké nároky na výrobní technologie, které musejí produkovat nanočástice v požadované kvalitě, s minimálními náklady a v co největším množství. To vše vyvolává zvýšené požadavky na ekonomičnost výrobních procesů. Za tímto účelem je třeba podrobit výrobní procesy důsledné nákladové analýze pomocí kalkulace nákladů na životní cyklus. Tato disertační práce Modelování nákladů na celoživotní cyklus nanomateriálů se zaměřuje na ekonomické hodnocení nákladů celého životního cyklu výroby nanomateriálů pomocí návrhu komplexního nákladového modelu, který je schopný sloužit jako podpora manažerského rozhodování v oblasti plánování výrobních kapacit, optimalizace využití výrobních prostředků a prověření výrobní strategie. Do modelu je zakomponován modul volby zajištění výrobních prostor a modul volby strategie údržby. Celkový pohled na náklady životního cyklu je v modelu rozšířen o hodnocení vlivu vnějších faktorů a gravitačního efektu trhu ovlivňující strategické rozhodnutí o umístnění výrobního podniku. Tyto vlivy působící na podnik mohou ovlivnit souhrnnou bilanci investičního projektu, což je důležitý aspekt, který je třeba mít na zřeteli.Nanotechnology, one of the most progressive areas of human research, is now an opportunity to develop many applications of nanoparticles in the final products. The increasing consumption of nanoparticles on a global market causes higher requests for manufacturing technologies that have to produce nanoparticles in the required quality, with minimal costs and in the greatest possible amount. All this leads to increased demands on the economics of production processes. Therefore the production processes must be verify by cost analysis of life cycle costing. This dissertation thesis is called The modeling of costs for the life cycle of nanomaterial. It is focused on the economic assessment of the life cycle costs of nanomaterials by designing a complex cost model and it extends the assessment to quantify the impact of the market's gravitational effect affecting the strategic decision to locate a manufacturing enterprise. These influences may affect the balance of the project that is an important aspect which must be kept in mind. Klíčová slova: nanotechnologie; náklady životního cyklu; kalkulace na bázi procesního přístupu; metodika stanovení nákladů; nanotechnology; LCC; processing base costing; cost accounting methodology Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Modelování nákladů na celoživotní cyklus nanomateriálů

Nanotechnologie jako v současnosti jedna z nejprogresivněji se rozvíjející oblastí lidského bádání nabízí příležitost pro rozvoj četných aplikací nanočástic v koncových produktech. Stále větší ...

Freiberg František; Miroslav Prajer; Hájek Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vyztužování silikátových kompozitů pomocí nekorozivních výztuží
Hájek Petr; Lenka Laiblová; Bílek Vlastimil
2019 -
Textilní beton často označován zkratkou TRC z anglického názvu Textile Reinforced Concrete je kompozitní materiál, který je stále ve fázi výzkumu, přestože je známý již druhou desítku let. Tato disertační práce se zabývá využitím technických textilií jako alternativy výztuže vysokohodnotného betonu zejména pro subtilní fasádní panely se zaměřením na jejich trvanlivost a vliv na životní prostředí z pohledu celého jejich životního cyklu. V práci je prezentovaná řada experimentů ověřující základní mechnické parametry textilních výztuží i betonu, odolnost a trvanlivost jednotlivých druhů výztuží i celkového kompozitu. Experimentální část je doplněna o detailní LCA analýzu, zabývající se porovnáním environmentálních dopadů běžných fasádních panelů a panelů z TRC s různými druhy výztuží (z AR skla, uhlíku a čediče).Textile Reinforced Concrete (TRC) is a composite material that is still in the research phase, although it has been known for the two recent decades. This dissertation deals with the use of technical textiles as an alternative reinforcement of high-performance concrete, especially for application in subtle facade panels. The dissertation is focused to durability and environmental impact from the perspective of their entire life cycle of facade elements from TRC. The thesis presents a series of experiments verifying basic technical parameters of textile reinforcement and concrete, resistance and durability of individual types of reinforcement and verifying of the composite as a whole. The experimental part is supplemented by a detailed LCA, dealing with the comparison of environmental impacts of conventional facade panels and TRC panels with different types of reinforcement (AR glass, carbon and basalt). Klíčová slova: textilní beton; TRC; technické textilie; vysokohodnotný beton; ultra vysokohodnotný beton; trvanlivost; environmentální; LCA; textile reinforced concrete; TRC; technical textiles; high performance concrete; ultra high performance concrete; durability; environmental; LCA Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Vyztužování silikátových kompozitů pomocí nekorozivních výztuží

Textilní beton často označován zkratkou TRC z anglického názvu Textile Reinforced Concrete je kompozitní materiál, který je stále ve fázi výzkumu, přestože je známý již druhou desítku let. Tato ...

Hájek Petr; Lenka Laiblová; Bílek Vlastimil
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Generování 3D animací do interaktivních vozidlových simulátorů
Orlický Adam; Rodrigo Vidarte Vargas; Novotný Jan
2019 -
Cílem této bakalářské práce je Generování 3D animací do interaktivních vozidlových simulátorů pomocí rychlé a snadné metody automatického vytváření všech nutných souborů k formulaci animace. Teoretická část je věnována počítačové grafice, jejímu dělení a vysvětlení základních pojmů. Další kapitola se zabývá interaktivními vozidlovými simulátory, jejich druhy, popisem a dále tvořením virtuální reality pro jejich správnou funkčnost. Na tuto kapitolu navazuje popis animací, druhy animací provozu do vozidlových simulátorů a popis chování vozidla během jízdy, který je důležitý pro správnou definici pohybu vozidla během animace. V praktické části je navázáno na stávající plug-in vytvořením nadstavby, která rozšiřuje tvorbu animací o nové možnosti, jako jsou spuštění těchto animací v závislosti na čase a aktivací pohybem řidiče skrz konkrétní místo ve vozidlovém simulátoru. V práci se nachází rozbor původního algoritmu plug-inu a popis nově vytvořeného algoritmu s vysvětlením principu fungování. V závěru práce je proveden experiment testující funkčnost a kooperaci těchto dvou algoritmů.The subject of this bachelor’s thesis is to generate 3D animations into interactive vehicle simulators using fast and easy methods of automatic creation of all necessary files for animation formulation. The theoretical part is devoted to computer graphics, its division and explanation of basic concepts. The next chapter deals with interactive vehicle simulators, their types, description and creation of virtual reality for their correct functionality. This chapter is followed by a description of the animations, types of animations of traffic to the vehicle simulators and a description of the vehicle behavior while driving, which is important for the correct definition of the movement of the vehicle during animation. In the practical part the existing plug-in is extended by creation of a superstructure that enables wider options of creating animations with new options, such as running these animations depending on time and activation by driver moving through a specific place in the vehicle simulator. The thesis contains an analysis of the original algorithm of the plug-in and a description of the newly created algorithm with an explanation of the principle of operation. At the end of the work there is an experiment testing the functionality and cooperation of these two algorithms. Klíčová slova: 3D modelování; vozidlové simulátory; provoz; animace; trigger; Rhinoceros; RhinoScript; 3D modelling; driving simulators; traffic; animation; trigger; Rhinoceros; Rhinoscript Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Generování 3D animací do interaktivních vozidlových simulátorů

Cílem této bakalářské práce je Generování 3D animací do interaktivních vozidlových simulátorů pomocí rychlé a snadné metody automatického vytváření všech nutných souborů k formulaci animace. ...

Orlický Adam; Rodrigo Vidarte Vargas; Novotný Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Provoz a údržba historických kluzáků
Keller Ladislav; Jan Milan Kudrna; Novák Martin
2019 -
Bakalářská práce si klade za cíl přiblížit čtenáři nejznámější československé kluzáky celodřevěné konstrukce vyrobené mezi 2. světovou válkou a 70. lety minulého století. Práce porovnává tyto kluzáky z hlediska jejich údržby a provozu a rovněž popisuje současné využití těchto strojů v závislosti na jejich koncepci. Zvláštní pozornost je věnována kluzáku L-21 Spartak, který má mezi našimi kluzáky jedinečnou a zcela ojedinělou konstrukci. Cílem práce je seznámit letecké nadšence a piloty s možnostmi, které naše starší kluzáky nabízejí, ale i s těžkostmi, které je provázejí.Bachelor's thesis is focused on the most famous czechoslovak gliders with wooden structures built between The Second World War and the 1970s. This thesis compares these gliders in terms of their maintenance and operation. It also describes their present use according to their conception. Special attention is paid to glider L-21 Spartak which has among czechoslovak gliders a very unique structure. Tha aim is to familiarize the aviation enthusiasts and pilots with opportunities and difficulties related to operation of our historic gliders. Klíčová slova: konstrukce; kluzák; potah křídla; provoz; údržba; glider; maintenance; operation; structure; wing covering Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Provoz a údržba historických kluzáků

Bakalářská práce si klade za cíl přiblížit čtenáři nejznámější československé kluzáky celodřevěné konstrukce vyrobené mezi 2. světovou válkou a 70. lety minulého století. Práce porovnává tyto kluzáky ...

Keller Ladislav; Jan Milan Kudrna; Novák Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Provozní řízení letiště na sdíleném pracovišti - APOC
Špák Miroslav; Albert Bouchal; Lán Sébastien
2019 -
Práce se v první řadě zabývá současnými problémy v provozním řízení letiště a přináší seznámení s problematikou Total Airport Managementu jakožto nového nástroje ke zvýšení efektivity letiště jako celku. Na základě existující dokumentace k tomuto tématu se pokusím o stručnou charakteristiku tohoto konceptu a uvedu jeho možné budoucí přínosy pro leteckou dopravu. Hlavním předmětem práce je ale rozebrat, jaké jsou momentální překážky v provozu a jaké si klademe cíle v jeho zefektivnění. Nakonec popíšu možnou podobu implementace společného provozního centra a definuji a namodeluji jeden problém, kterým se budu zabývat v poslední části práce, kde navrhnu matematické řešení.Firstly, the thesis discusses current problems concerning the operational management of an airport because there is new means of efficiency gain in the airport procedures called Total Airport Management concept, which is briefly introduced based on existing documentation. I will then state some of its possible benefits for air transport as a whole. The main subject of the bachelor thesis is to define obstacles and bottlenecks of the operations and the actual goals of the efficiency gain. Furthermore, one of the possible implemetations of Airport Operations Centre (APOC) will be described and one particular problem will be simulated and dealt with in the final part of the thesis, where the mathematical solution is put forward. Klíčová slova: letiště; management; provozní řízení; řízení letiště; sdílené pracoviště; stanovení priorit; zpoždění; airport; management; operational management; operations centre; prioritisation; delay Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Provozní řízení letiště na sdíleném pracovišti - APOC

Práce se v první řadě zabývá současnými problémy v provozním řízení letiště a přináší seznámení s problematikou Total Airport Managementu jakožto nového nástroje ke zvýšení efektivity letiště jako ...

Špák Miroslav; Albert Bouchal; Lán Sébastien
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Zavedení letecké linky Praha-Hanoj
Hospodka Jakub; Toan Truong Quang; Vittek Peter
2019 -
Bakalářská práce "Zavedení letecké linky Praha-Hanoj" se zabývá otázkou tvorby linek. Cílem práce je představit proces tvorby linky. Práce se zaměřuje na hlavní oblasti jako jsou modelování poptávky, výběr letadla, legislativní aspekty, náklady na provoz linky a výběr letové trasy. Práce uvede čtenáře do problematiky svobod vzduchu a mezinárodních leteckých dohod.Bachelor's thesis "Creation of Airline Route Prague-Ha Noi" deals with the question of creating an airline route. The goal of the thesis is to introduce the process of creation of airline route. The thesis focuses on the main topics like demand modelling, selection of aircraft, legislative aspects, operating costs and selection of flight route. The thesis introduce to the reader the matters of freedoms of air and air services agreements. Klíčová slova: Tvorba linky; modelování poptávky; svoboda vzduchu; mezinárodní letecká dohoda; Creation of airline route; demand modelling; freedom of air; air services agreement Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Zavedení letecké linky Praha-Hanoj

Bakalářská práce "Zavedení letecké linky Praha-Hanoj" se zabývá otázkou tvorby linek. Cílem práce je představit proces tvorby linky. Práce se zaměřuje na hlavní oblasti jako jsou modelování poptávky, ...

Hospodka Jakub; Toan Truong Quang; Vittek Peter
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh na zvýšení efektivity činností při odborném šetření leteckých nehod
Plos Vladimír; Tomáš Vojtěch; Bejdák Josef
2019 -
Šetření leteckých nehod patří mezi jednu z nejdůležitějších činností vykonávaných v oblasti letectví, která je rozvíjena již od samotného počátku jeho vzniku a její vývoj bude do budoucna dále pokračovat. Neustálé zdokonalování přístupu k šetření a zavádění nových metod k jeho zefektivnění má za následek, že současný stav civilního letectví dosahuje velmi vysoké úrovně provozní bezpečnosti. Práce je zaměřena na proces šetření události v podmínkách národní autority ČR. Tím je Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Práce obsahuje popis současného stavu legislativy týkající se šetření leteckých událostí a způsobu jakým je Ústav organizován. Analyzuje současný stav procesu šetření, kterým se Ústav řídí, včetně vykonávaných činností. Nachází se v ní zjednodušený popis procesu šetření události spolu s grafickým modelem, na který navazuje návrh možných změn. Tyto změny by měly vést k efektivnějšímu rozdělení jednotlivých činností mezi všechny osoby vystupující v procesu šetření události a docílit tak lepšího využití dostupných lidských zdrojů. Jedním z předpokladů je také celkové zrychlení procesu šetření. Výsledkem práce je zhodnocení dopadu navrhovaných změn.The investigation of air accidents is one of the most important activities carried out in the field of aviation, which has been developed since the very beginning of aviation itself and its development will continue in the future. The constant improvement of the approach to investigation and the introduction of new methods to make it more effective means that the current state of civil aviation achieves a very high level of safety. This bachelor thesis is focused on process of accidents and incidents investigation in civil aviation in administration of Czech national authority - Air Accident Investigation Institute. The thesis contains a description of the current state of the legislation concerning the investigation of air accidents and incidents and the way how the Institute is organized. This thesis analyzes the current state of the investigation process, which is followed by the Institute, including the activities performed. It contains a simplified description of the investigation process together with a graphical model followed by a proposal for possible changes. These changes should lead to more efficient distribution of activities among all those involved in the investigation process and to make better use of available human resources. One of the assumptions is also an overall acceleration of the investigation process. The result of this work is to evaluate the impact of the proposed changes. Klíčová slova: letadlo; letecká nehoda; legislativní rámec; přístup k šetření; proces šetření; rozdělení činností; procesní model; návrhy změn; aircraft; air accident; legislative framework; approach to investigation; process of investigation; distribution of tasks; process model; proposals for changes Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh na zvýšení efektivity činností při odborném šetření leteckých nehod

Šetření leteckých nehod patří mezi jednu z nejdůležitějších činností vykonávaných v oblasti letectví, která je rozvíjena již od samotného počátku jeho vzniku a její vývoj bude do budoucna dále ...

Plos Vladimír; Tomáš Vojtěch; Bejdák Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza a porovnání organizace, tarifů a informačních a odbavovacích systémů MHD
Čarský Jiří; Daria Shchekina; Chmela Petr
2019 -
Předmětem bakalářské práce „Analýza a porovnání organizace, tarifu a informačních a odbavovacích systémů MHD“ je zaměření na vymezení základních pojmů z oboru dopravy, analýza a porovnání charakteristiky systémů MHD v České Republice a několika zahraničních měst (země bývalého SSSR a Evropa) a na základě porovnání zhodnotit míru atraktivity používání MHD pro cestující při zohlednění všech posuzovaných parametrů a jejich výhod a nevýhod. Cílem práce je poskytnout obraz o městské hromadné dopravě v České Republice, jak funguje městská hromadná doprava v zahraničí, analyzovat současný stav, najít silné a slabé stránky a vyhotovit výhledové řešení.The subject of the bachelor thesis " Organization, Tariffs, Information and Ticketing Systems of Public Transport " is focus on the definition of basic concepts of transport, analysis and comparison of characteristics of public transport systems in the Czech Republic and several foreign cities (countries of the former USSR and Europe) on the basis of comparison, evaluate the level of attractiveness of the use of public transport for passengers, taking into account all assessed parameters and their advantages and disadvantages. The aim of this work is to provide a picture of public transport in the Czech Republic, how the public transport works abroad, to analyze the current situation, to find strengths and weaknesses and to prepare a prospective solution. Klíčová slova: Městská hromadná doprava; cenový tarify; organizace dopravy; informační systémy; odbavovácí systémy; mobilní aplikace; Public transport; tariffs; organization of transport; information system; check-in systém; mobile aplication Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Analýza a porovnání organizace, tarifů a informačních a odbavovacích systémů MHD

Předmětem bakalářské práce „Analýza a porovnání organizace, tarifu a informačních a odbavovacích systémů MHD“ je zaměření na vymezení základních pojmů z oboru dopravy, analýza a porovnání ...

Čarský Jiří; Daria Shchekina; Chmela Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze