Počet nalezených dokumentů: 301
Publikováno od do

Aplikace pro podporu plánování nákladů na informační systém
Náplava Pavel; Miroslav Brzobohatý; Špička Jindřich
2021 -
Cílem této práce bylo se zaměřit na řešení problémů s hodnocením flexibility cloudu z jiného úhlu, a to konkrétně podívat se z větší blízkosti na to, co nám říkají výsledky, které získáme z metody reálných opcích, které jsem se věnoval v bakalářské práci. Základem je teorie popisující základní pojmy a vzorce, které se dále používají. Bude nás zajímat, jak promítnout výsledky reálných opcí do čtenáři srozumitelnější a lépe pochopitelnější formy. Na ní navazuje praktická část, která se zabývá samotným vývojem aplikace, která nám umožňuje lepší pohled na pochopení smyslu hodnocení flexibility cloudu. Nástroj obsahuje relativně široké spektrum funkcí, které jsou popsány dále v práci.The aim of this work was to focus on solving problems with evaluating the flexibility of the cloud from a different angle, namely to look more closely at what the results we get from the method of real options, which I addressed in my bachelor's thesis. The basis is a theory describing the basic concepts and formulas that are used further. We will be interested in how to project the results of real options into a more understandable and better understandable form for the reader. It is followed by a practical part, which deals with the development of the application itself, which allows us a better view of the meaning of evaluating the flexibility of the cloud. The tool contains a relatively wide range of functions, which are described later in the work. Klíčová slova: Cloud computing; On-premise; Binomický model; Trinomický model; Flexibilita; Java; Nástroj; Aplikace; IT investice; Cloud computing; On-premise; Binomial model; Trinomial model; Flexibility; Java; Tool; Application; IT investments Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Aplikace pro podporu plánování nákladů na informační systém

Cílem této práce bylo se zaměřit na řešení problémů s hodnocením flexibility cloudu z jiného úhlu, a to konkrétně podívat se z větší blízkosti na to, co nám říkají výsledky, které získáme z metody ...

Náplava Pavel; Miroslav Brzobohatý; Špička Jindřich
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Analýza funkčnosti existujícího informačního systému a vyhodnocení možností jeho budoucího rozvoje
Náplava Pavel; František Novák; Pergl Robert
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá zpětnou analýzou funkčnosti existujícího informačního systému. Nejprve jsou popsány postupy při analýze a přebudování systému a jazyk UML. Je provedena analýza procesů systému a její vyhodnocení se zadavatelem. Poté je provedeno vyhodnocení odlišností mezi výstupem analýzy a zadávacími dokumenty při tvorbě systému. Po provedení a vyhodnocení analýzy byl aktuální stav systému shledán optimálním a nebylo navrženo rozšíření systému. Na závěr je provedeno ekonomické vyhodnocení.This bachelor's thesis deals with reverse analysis of existing information system functionality. At first, the procedures for analysing and rebuilding the system and UML language are described. An analysis of the system processes and its evaluation with the client is performed. Then, the evaluation of the differences between the output of the analysis and the tender documents during the creation of the system is performed. After performing and evaluating the analysis, the current state of system was found to be optimal and no extension was proposed. Finally, an economic evaluation is performed. Klíčová slova: analýza procesů; reengineering; reverse engineering; UML; analýza požadavků; ekonomické vyhodnocení; process analysis; reengineering; reverse engineering; UML; requirements analysis; economical evaluation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Analýza funkčnosti existujícího informačního systému a vyhodnocení možností jeho budoucího rozvoje

Tato bakalářská práce se zabývá zpětnou analýzou funkčnosti existujícího informačního systému. Nejprve jsou popsány postupy při analýze a přebudování systému a jazyk UML. Je provedena analýza procesů ...

Náplava Pavel; František Novák; Pergl Robert
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Platformy pro kontejnerizaci aplikací a orchestraci kontejnerů
Šebek Jiří; Daria Kulynychenko; Náplava Pavel
2021 -
Tato práce se zabývá problematikou kontejnerizace aplikací a orchestrace kontejnerů. Během projektu byly prozkoumány populární orchestrátory, jejich vlastnosti a výhody. V rámci práce byly podrobněji popsány vybrané nástroje -- Kubernetes a OpenShift -- a taký ukázána práce s nimi. Praktická část projektu je věnována ukázce použití těchto platforem pomocí nasazení testovací aplikace. Další částí je implementace aplikace pro migraci Kubernetes clusteru do platformy OpenShift a testování fungování pomocí ukázkové aplikace.This work deals with the issue of containerization of applications and orchestration of containers. Popular orchestras, their features and benefits were explored during the project. The work described selected tools - Kubernetes and OpenShift - and also shows how to work with them. The practical part of the project is devoted to a demonstration of the use of these platforms by deploying a test application. The next part is the implementation of the application for migrating the Kubernetes cluster to the OpenShift platform and testing the functioning using a sample application. Klíčová slova: Kubernetes; cloud; kontejnery; OpenShift; orchestrace; migrace; Kubernetes; cloud; containers; OpenShift; orchestrations; migration Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Platformy pro kontejnerizaci aplikací a orchestraci kontejnerů

Tato práce se zabývá problematikou kontejnerizace aplikací a orchestrace kontejnerů. Během projektu byly prozkoumány populární orchestrátory, jejich vlastnosti a výhody. V rámci práce byly podrobněji ...

Šebek Jiří; Daria Kulynychenko; Náplava Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh systému pro oceňování nemovitostí
Náplava Pavel; Jakub Kožár; Růžičková Michaela
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou oceňování nemovitostí. Vysvětluje základní pojmy, jakými jsou například rozdělení hodnot, vztah pozemku a stavby, katastrální úřad a cenové mapy. Přes tyto pojmy se přejde na metody používané při oceňování nemovitostí. Praktická část je zaměřena na návrh informačního systému podporující činnost divize oceňování nemovitostí. Nejdříve je provedena analýza současného stavu a návrh inovací. Poté sepsání funkčních a nefunkčních požadavků společně s představením diagramu aktivit. Z analýzy a požadavků je vytvořen databázový návrh, design systému a předschvalovací systém podporující schvalování. Následně se přejde do projektových aktivit, jakými jsou vytvoření product backlogu, alokace projektového týmu, verzování systému a současná situace projektu. Ekonomický dopad vyjádří náklady na projekt a přínosy z nového systému. Cílem této práce je vytvořit návrh informačního systému pro vybraného zákazníka, který se nepřeje být zmíněn. Výstupem práce je položený základ pro vývoj informačního systému se všemi potřebnými podklady, které byly předány projektovému týmu.This bachelor thesis deals with the problematics of real estate valuation. It explains basic concepts such as the distribution of values, the relationship between land and building, the cadastral office and price maps. Despite these concepts, the method used in real estate valuation will be discussed. The practical part is focused on the design of an information system supporting the activities of the real estate valuation division. First, an analysis of the current state and a proposal of innovations is performed. Then writing functional and non-functional requirements together with the presentation of the activity diagram. From the analysis and requirements, a database design, system design and pre-approval system supporting approval are created. Subsequently, we move on to project activities, such as creating a product backlog, project team allocation, system versioning, and the current project situation. The economic impact will express the costs of the project and the benefits of the new system. The aim of this work is to create a design of an information system for a selected customer who does not wish to be mentioned. The output of the work is the foundation for the development of an information system with all the necessary documents that were handed over to the project team. Klíčová slova: oceňování nemovitostí; metody oceňování; informační systém; uživatelé informačního systému; plánování projektu; finance projektu; product backlog; real estate valuation; valuation methods; information system; information system users; project planning; financial project; product backlog Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh systému pro oceňování nemovitostí

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou oceňování nemovitostí. Vysvětluje základní pojmy, jakými jsou například rozdělení hodnot, vztah pozemku a stavby, katastrální úřad a cenové mapy. Přes ...

Náplava Pavel; Jakub Kožár; Růžičková Michaela
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Chatbot pro podporu výuky sběru informací
Náplava Pavel; Eva Bamesberger; Zíka Adam
2021 -
Tato bakalářská práce se věnuje tvorbě experimentálního chatbota, pro využití ve výuce předmětu BI-TIS na Fakultě informačních technologií ČVUT. Hlavním cílem této práce je zjistit, jestli takový experiment bude úspěšný a bude mít smysl takový chatbot používat při výuce. Na začátku v teoretické části je popsán chatbot jako nástroj a technologie pro tvorbu konkrétního chatbota, který bude výsledkem praktické části. V praktické části jsou ukázány hlavní části a detaily tvorby chatbota, od scénáře až do samotného chatbota. Hlavním výstupem práce je chatbot a dokumenty, které formou uživatelských testů odpovídají na otázku, jestli má smysl takovým způsobem doplnit výuku.This bachelor's thesis deals with the creation of an experimental chatbot for use in teaching the subject BI-TIS to the Faculty of Information Technology CTU. The main goal of this work is to find out whether such an experiment will be successful and it will make sense to use such a chatbot in teaching. At the beginning of the work, the theoretical part describes the chatbot as a tool and technology for creating a specific chatbot, which will be the result of the practical part. After the practical part shows the main parts and details of creating a chatbot from the script and to the chatbot itself. The main output of the work is a chatbot and documents, which in the form of user tests, answer the question of whether it makes sense to supplement the teaching in such a way. Klíčová slova: chatbot pro výuku; IBM Watson; scénář pro chatbot; simulovat rozhovor mezi zákazníkem a dodavatelem; IBM Cloud; chatbot for teaching; IBM Watson; chatbot script; simulate a conversation between a customer and a supplier; IBM Cloud Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Chatbot pro podporu výuky sběru informací

Tato bakalářská práce se věnuje tvorbě experimentálního chatbota, pro využití ve výuce předmětu BI-TIS na Fakultě informačních technologií ČVUT. Hlavním cílem této práce je zjistit, jestli takový ...

Náplava Pavel; Eva Bamesberger; Zíka Adam
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh systému pro podporu drobných zemědělců
Náplava Pavel; Lucie Havrdová; Pešek David
2021 -
V první části práce je uvedeno seznámení s dotačními programy v oblasti zemědělství, kterých lze čerpat v České republice. Je zde představen přehled skupin dotačních programů, včetně všech dotací, které do nich spadají. Dotační programy jsou aktuální pro rok 2021. V první části je také představena analýza společností, které se zabývají vypracováním žádostí o zemědělské dotace. Na tento přehled navazuje popis procesu, jak probíhá žádost o zemědělskou dotaci, pokud zemědělec chce o dotaci žádat sám. Následně je představen proces, jak probíhá žádost o zemědělskou dotaci, pokud zemědělec využije naší služby "Zemědělcovo". Oba procesy jsou doplněny podrobným popisem jednotlivých fází, které obsahují. V další části je představen první návrh funkčnosti systému, který slouží pro podporu služby "Zemědělcovo" a je primárně určen pro uchování informací o zemědělcích (kteří jsou zákazníky zmíněné služby), přehled dostupných dotací a generování odesílání některých dokumentů potřebných k žádosti o ybranou dotaci, včetně jejich odesílání k administrátorům vybrané dotace. Jsou zde představeny role, které systém rozlišuje, požadavky, které jsou na systém kladeny, doménový model a model případu užití. V závěru práce jsou představeny a odhadnuty všechny náklady a příjmy. Následně jsou odhadnuty scénáře, jak dlouho může trvat než přínosy z provozu služby převýší počáteční investici. K výpočtu těchto scénářů jsou využity vstupní parametry, které jsou v této kapitole také představeny. Na závěr je v této práci představeno, jakými směry se systém může rozrůstat nadále.The first part of the thesis introduces the subsidy programs in the field of agriculture, which can be applied for in the Czech Republic. An overview of groups of subsidy programs is presented here, including all subsidies that fall into them. Subsidy programs are current for the year 2021. The first part also presents an analysis of companies that deal with the preparation of applications for agricultural subsidies. This overview is followed by a description of the process of applying for an agricultural subsidy if the farmer wants to apply for the subsidy himself. Subsequently, the process of applying for an agricultural subsidy is presented if the farmer uses our service - a Farmer's. Both processes are accompanied by a detailed description of the individual phases, they contain. The next part presents the first draft of the system functionality, which serves to support the service - the Farmer's, and is primarily designated for storing information about farmers (who are customers of the service), an overview of available subsidies, and generating some documents needed to apply for some of the subsidies, including sending it to the administrators of the selected subsidy. The roles that the system distinguishes, the requirements that are placed on the system, the domain model, and the use case model are presented here. At the end of the work, all costs and incomes are introduced and estimated. Subsequently, scenarios are estimated for how long it may take for the benefits of operating the service to exceed the initial investment. Input parameters are used to calculate these scenarios, which are also presented in this chapter. Finally, the work presents the directions in which the system can continue to grow. Klíčová slova: návrh IS; žádost o dotace; dotační programy; EU fondy; inovativní program; IS design; grant request; grant programs; EU fonds; innovative program Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh systému pro podporu drobných zemědělců

V první části práce je uvedeno seznámení s dotačními programy v oblasti zemědělství, kterých lze čerpat v České republice. Je zde představen přehled skupin dotačních programů, včetně všech dotací, ...

Náplava Pavel; Lucie Havrdová; Pešek David
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Aplikace pro sledování Cash Flow
Náplava Pavel; Hana Marková; Dobiáš Martin
2021 -
Tato práce se věnuje základním účetním výkazům se zaměřením na výkaz Cash Flow. Úvodní rešerše je věnována této problematice. Cílem práce byla implementace řešení, která by odpovídala požadavkům zadavatele. Zadavatel chce sledovat Cash Flow přímou metodou pomocí uživatelsky vydefinované struktury výkazu. Samotné implementaci předcházela rešerše existujících řešení. Poté následovala tvorba návrhu vybraného řešení. Implementace aplikace je v práci popsána včetně vysvětlení jednoho z použitých algoritmů. V rámci vývoje byla aplikace opakovaně podrobena uživatelskému testování zadavatelem.The subject of this thesis is a study of financial statements, with a primary focus on the Cash Flow statement. The initial research is devoted to this issue. The main goal of the thesis was to implement a solution that would meet the client's requirements. The client wants to monitor Cash Flow by a direct method using a user-defined statement structure. The implementation itself was preceded by an examination of existing solutions, followed by a creation of a design of the selected solution. The implementation of the application is described in the work, including the explanation of one of the used algorithms. Throughout the whole development, there were user tests carried out with the client. Klíčová slova: účetní výkazy; výkaz Cash Flow; sledování Cash Flow přímou metodou; Microsoft Excel; desktopová aplikace; financial statements; Cash Flow statement; Cash Flow monitoring by direct method; Microsoft Excel; desktop application Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Aplikace pro sledování Cash Flow

Tato práce se věnuje základním účetním výkazům se zaměřením na výkaz Cash Flow. Úvodní rešerše je věnována této problematice. Cílem práce byla implementace řešení, která by odpovídala požadavkům ...

Náplava Pavel; Hana Marková; Dobiáš Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Aplikace pro podporu osobního rozvoje
Náplava Pavel; Artem Vanyukhin; Mannová Božena
2021 -
Tato práce se zabývá rešerši domény osobního rozvoje a možnosti využití soutěživosti k motivaci osobního rozvoje. Provedená rešerše slouží základem k analýze existujících řešení a následujícímu návrhu nové aplikace. Na základě tohoto navrhu byla implementována a otestována první verze aplikace.This paper researches the domain of personal development and the possibility of using competitiveness as a motivation for personal development. Performed research serves as a basis for the analysis of existing solutions and proposition of a new application. Based on this analysis the first version of application was implemented and tested. Klíčová slova: osobní rozvoj; soutěživost; Kotlin; Spring; React; personal development; competitiveness; Kotlin; Spring; React Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Aplikace pro podporu osobního rozvoje

Tato práce se zabývá rešerši domény osobního rozvoje a možnosti využití soutěživosti k motivaci osobního rozvoje. Provedená rešerše slouží základem k analýze existujících řešení a následujícímu návrhu ...

Náplava Pavel; Artem Vanyukhin; Mannová Božena
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh systému pro správu licencí
Náplava Pavel; Marek Király; Samek Martin
2021 -
Cieľom práce bolo navrhnúť a implementovať systém na správu licencií, ktorá spôsobuje zadávateľovi mnoho problémov. Pri tvorbe návrhu bolo potrebné zohľadniť požiadavky na systém a podľa návrhu systém implementovať v prvej verzii. Užívateľské testovanie ukázalo, že aplikácia je funkčná a v ekonomicko-manažérskom vyhodnotení bol vyslovený záver, že systém bude pre zadávateľa prínosom po procesnej aj ekonomickej stránke.The thesis aimed to design and implement a license management system as this process causes many problems for the client. While creating the design, it was necessary to take into account the requirements for the system and implement its first version, while following the design. User testing has shown that the application is functional and the economic-managerial evaluation concluded that the system will be beneficial for the client in terms of procedural and economic aspects. Klíčová slova: cashflow; správa licencii; software asset management; webová aplikácia; PHP; Javascript; vizualizácia dát; cashflow; license management; software asset management; web application; PHP; Javascript; data visualisation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh systému pro správu licencí

Cieľom práce bolo navrhnúť a implementovať systém na správu licencií, ktorá spôsobuje zadávateľovi mnoho problémov. Pri tvorbe návrhu bolo potrebné zohľadniť požiadavky na systém a podľa návrhu systém ...

Náplava Pavel; Marek Király; Samek Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Možnosti v rozšíření funkcionalit platformy Camunda
Hronza Radek; Filip Nácovský; Náplava Pavel
2021 -
Tato práce se zabývá představením základů procesního řízení a elektronizace procesů. Nejprve je rozebrána úvodní teorie v rámci procesního řízení a procesů, následně je uvedena konkrétní platforma na elektronizaci procesů - Camunda. V rámci praktické části je nejprve uvedena analýza možných rozšíření Camundy. Následně jsou daná rozšíření implementována a otestována. Závěr praktické části obsahuje zhodnocení přínosů.This thesis deals with the introduction into business process management and process automation. Firstly, it offers the introductory theory into process management and processes, then a specific platform for process automation - Camunda - is presented. The practical part begins with an analysis of possible extensions to Camunda which are then tested and implemented. The practical part concludes with an evaluation of the benefits. Klíčová slova: procesní řízení; elektronizace procesů; Camunda; externí worker; Google služby; business process management; process automation; Camunda; external worker; Google services Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Možnosti v rozšíření funkcionalit platformy Camunda

Tato práce se zabývá představením základů procesního řízení a elektronizace procesů. Nejprve je rozebrána úvodní teorie v rámci procesního řízení a procesů, následně je uvedena konkrétní platforma na ...

Hronza Radek; Filip Nácovský; Náplava Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze