Počet nalezených dokumentů: 105692
Publikováno od do

Entente Cordiale: vývoj britsko-francouzských vztahů na cestě k Srdečné dohodě, 1898-1904.
Hennlichová, Marcela; Skřivan, Aleš; Opatrný, Josef; Novotný, Lukáš
2019 - český
The mutual Anglo-French Relations at the turn of the 19th and 20th century were complicated. The Fashoda Crisis of 1898 placed both powers at the brink of war, which was finally turned away due to the withdrawal of the French Minister of Foreign Affairs Delcassé. With the arrival of a new French ambassador to London, Paul Cambon, the mutual Anglo-French Relations entered a new era, which eventually led to the signature of the Entente Cordiale six years later. The aim of this thesis was to analyse the genesis of the Anglo-French Relations from 1898 to 1904 and to discover which factors enabled both Powers to come to the general agreement. Through the signature of the Entente cordiale on April 8, 1904 France and Great Britain settled their colonial disputes and started a mutual cooperation, which inaugurated the formation of the blocks that clashed in the First World War in 1914. Vzájemné britsko-francouzské vztahy byly na přelomu 19. a 20. století velmi komplikované. V průběhu Fašodské krize roku 1898 stanuly obě velmoci na prahu války, jíž se nakonec podařilo vyhnout jen díky včasnému ústupu francouzského ministra zahraničí Delcassého. S nástupem nového francouzského velvyslance v Londýně Paula Cambona začala v britsko-francouzských vztazích nová éra, která nakonec vyústila o šest let později v podpis Entente Cordiale. Právě analýza britsko- francouzských vztahů v letech 1898 až 1904 a jejich vyústění v Entente Cordiale je předmětem předkládané diplomové práce, která se snaží zjistit, jaké faktory umožnily vzájemné britsko-francouzské sblížení. Podpis Entente Cordiale 8. dubna 1904 ukončil francouzskou politiku stálých obtíží v Egyptě, urovnal vzájemné britsko-francouzské rozpory v mimoevropských oblastech a strhl bariéru, která bránila britsko-francouzské spolupráci, čímž byla započata cesta k formování mocenských bloků, které se roku 1914 střetly ve světové válce. Klíčová slova: Britsko-francouzské vztahy|Fašodská krize|francouzská politika stálých obtíží|Srdečná dohoda; Anglo-French Relations|the French policy of pinpricks|Fashoda crisis|Entente Cordiale Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Entente Cordiale: vývoj britsko-francouzských vztahů na cestě k Srdečné dohodě, 1898-1904.

The mutual Anglo-French Relations at the turn of the 19th and 20th century were complicated. The Fashoda Crisis of 1898 placed both powers at the brink of war, which was finally turned away due to the ...

Hennlichová, Marcela; Skřivan, Aleš; Opatrný, Josef; Novotný, Lukáš
Univerzita Karlova, 2019

Argentinská imigrační politika, 1852-1914
Švepeš, Václav; Skřivan, Aleš; Opatrný, Josef; Novotný, Lukáš
2019 - český
The dissertation examines Argentine immigration policy in 1852- 1914. It focuses on the immigration process itself, the attitude of the Argentine political cliques and population, the minority groups, the influence of immigration on the development of Argentina in the mentioned period, the living conditions of immigrants and the process of their acclimatisation. For a better understanding of the chosen topic, the work was divided into two parts, followed by individual chapters. As a result of the research of published and unpublished sources, professional literature and articles, historical publications and other available sources, the importance of European immigration to the country's economic development, modernisation, demographic and culture was confirmed. Although the immigration process was also linked to negative aspects, such as the disappearance of the indigenous population, social inequality and the significant influence of European societies on the domestic economy, the population growth, the integration of immigrants into the primary and secondary economic sectors and political consolidation made Argentina one of the world's fastest-growing economies. Disertační práce se zabývá argentinskou imigrační politikou v letech 1852-1914. Byla zaměřena na vlastní proces imigrace, postoj argentinských politických klik a obyvatelstva, imigrační menšiny, vliv imigrace na vývoj Argentiny v daném období, životní podmínky imigrantů a proces jejich aklimatizace. Práce byla pro lepší orientaci rozdělena do dvou částí, na které navazují jednotlivé kapitoly. Za pomoci vydaných a nevydaných pramenů, odborné literatury a článků, dobových publikací a dalších dostupných zdrojů se potvrdila důležitost zejména evropské imigrace na ekonomický vývoj země, její modernizaci, demografický a kulturní vývoj. Přestože byla imigrace spojena také s negativními aspekty, jakými byla faktická likvidace původního obyvatelstva, sociální nerovnost či velký vliv evropských společností na domácí hospodářství, Argentina se díky nárůstu obyvatelstva, zapojení imigrantů do primárního a sekundárního hospodářského sektoru a politické konsolidaci stala jednou z nejrychleji rostoucích světových ekonomik. Klíčová slova: Argentina|imigrace|Buenos Aires|19. století|první světová válka; Argentina|immigration|Buenos Aires|19th century|the First World War Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Argentinská imigrační politika, 1852-1914

The dissertation examines Argentine immigration policy in 1852- 1914. It focuses on the immigration process itself, the attitude of the Argentine political cliques and population, the minority groups, ...

Švepeš, Václav; Skřivan, Aleš; Opatrný, Josef; Novotný, Lukáš
Univerzita Karlova, 2019

Podstata a strategie šíření turnerského "völkisch" světonázoru
Klement, Martin; Stellner, František; Skřivan, Aleš; Kaiserová, Kristina
2019 - český
In the Austrian-Hungarian, ethnically German gymnastic unions of "Deutscher Turnerbund" and "Turnkreis Deutsch-Österreich", between the late 1880s and 1918 there was an officially propagandized set of racial, nationalistic and religiously-ethical opinions known in the German literature as the "völkische Weltanschauung". This propaganda was also seen after the World War I in the Austrian union of "Deutscher Turnerbund 1919", in the union of "Deutscher Turnverband" which used to exist in the Czechoslovakia and in some segments of the German union of "Deutsche Turnerschaft". Using the newest search results, archival sources and until now predominantly ignored literature (e.g. unions periodicals, educational booklets and novels), this dissertation applies the analytic-synthetic and comparatively orientated method to answer the questions, which ideas the "völkische Weltanschauung" was consisted of, who formulated them and how they have been developed over time. Special attention is payed to the principles and effectiveness of the educational institutions (the so- called institution of the "Dietwarte"), fiction literature, periodicals and festivities in the process of the indoctrination of the young and old gymnasts. For the breadth of themes and the distinction between the official unions... V rakousko-uherských, etnicky německých tělovýchovných svazech "Deutscher Turnerbund" a "Turnkreis Deutsch-Österreich", v rakouském svazu "Deutscher Turnerbund 1919", ve svazu "Deutscher Turnverband", který existoval v Československu, a v některých segmentech říšskoněmeckého svazu "Deutsche Turnerschaft" byly mezi koncem 80. let 19. století a počátkem 30. let 20. století oficiálně zastávány a šířeny "rasové", nacionalistické a religiózně-etické ideje, pro jejichž soubor dobové prameny i německá historiografie používají obrat "völkische Weltanschauung" - "völkisch" světonázor. S pomocí odborné literatury, archivních písemností a především dosud přehlížených vydaných pramenů, například svazových periodik, výchovně-vzdělávacích brožur či beletristických knih, se dizertační práce analyticko-syntetickou metodou a v komparativní perspektivě pokouší odpovědět na otázky, z jakých myšlenek turnerský "völkisch" světonázor sestával, kdo jej formuloval a jak se vyvíjel. Zvláštní pozornost je dále věnována instituci vzdělavatelů ("dietwartů), krásné literatuře, periodikům a festivitám - čtyřem strategiím využívaným k indoktrinaci dospělých cvičenců a turnerské mládeže světonázorovými ideami. Tematickou šíří a zejména distinkcí mezi oficiálním svazovým světonázorem a světonázorem jednotlivých turnerů se studie... Klíčová slova: turnerství|"völkisch"|indoktrinace|"dietwarti"|krásná literatura|periodika|festivity|mládež; Gymnastic|"völkisch"|"Weltanschauung"|Indoctrination|"Dietwarte"|Fiction Literature|Periodical|Youth Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Podstata a strategie šíření turnerského "völkisch" světonázoru

In the Austrian-Hungarian, ethnically German gymnastic unions of "Deutscher Turnerbund" and "Turnkreis Deutsch-Österreich", between the late 1880s and 1918 there was an officially propagandized set of ...

Klement, Martin; Stellner, František; Skřivan, Aleš; Kaiserová, Kristina
Univerzita Karlova, 2019

Využití multimédií k posilování řečové dovednosti poslechu s porozuměním u studentů francouzského jazyka
Mádlová, Michaela; Bořek - Dohalská, Marie; Sládková, Miroslava; Suquet, Petra
2019 - český
The dissertation thesis deals with the skill of listening comprehension and using multimedia for its support in the French language teaching process. The issue is studied within the context of Czech curricular documents. It classifies language skills from the point of view of the Common European Framework of Reference for Languages. The process of listening comprehension is described in linguo-didactics from the historical point of view and as a process of language communication. Attention is paid especially to listening comprehension in foreign language teaching. The thesis focuses also on methodical procedures when developing and reinforcing this language skill. Integration of multimedia with respect to varied learning styles and strategies is described. Styles according to the perception preferences and listening learning strategies are focused on. The aim of the thesis is to find out what is the position of the listening comprehension skill in the French language teaching process at upper-secondary schools, what is the success rate of the students in the process of comprehension of the spoken language, whether multimedia can contribute to successful comprehension of the spoken language in a foreign language. The issue is viewed from the perspective of the students as well as the teachers.... Disertační práce se zabývá řečovou dovedností poslechem s porozuměním a využitím multimédií k jejímu posilování ve výuce francouzského jazyka. Danou problematiku zkoumá se zasazením do kontextu českých kurikulárních dokumentů, klasifikuje řečové dovednosti z pohledu Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Poslech s porozuměním charakterizuje z historické perspektivy v lingvodidaktice a jako proces v jazykové komunikaci. Pozornost věnuje zejména poslechu s porozuměním v cizojazyčné výuce a zabývá se metodickými postupy při rozvíjení a upevňování této řečové dovednosti. Popisuje možnosti integrace multimédií do výuky cizích jazyků se zohledněním a respektováním různých stylů učení a strategií učení, zaměřuje se na styly podle percepční preference a poslechové učební strategie. Cílem práce je zjistit, jaké je postavení řečové dovednosti poslechu s porozuměním ve výuce francouzského jazyka na středních školách, jaká je úspěšnost studentů v porozumění mluvenému projevu, zda a jak může využití multimédií přispět k úspěšnému porozumění mluvenému projevu v cizím jazyce. Problematika je nahlížena z pohledu studentů i učitelů. Výzkumná šetření provedená formou dotazníků, rozhovorů a experimentální sondy prokázala, že poslech je do výuky zařazován pravidelně a v různých podobách, ovšem učitelé... Klíčová slova: řečové dovednosti; poslech s porozuměním; multimédia; styly učení; poslechové strategie učení; didaktika cizích jazyků; francouzský jazyk; language skills; listening comprehension; multimedia; learning styles; listening strategies; didactics of foreign languages; French language Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Využití multimédií k posilování řečové dovednosti poslechu s porozuměním u studentů francouzského jazyka

The dissertation thesis deals with the skill of listening comprehension and using multimedia for its support in the French language teaching process. The issue is studied within the context of Czech ...

Mádlová, Michaela; Bořek - Dohalská, Marie; Sládková, Miroslava; Suquet, Petra
Univerzita Karlova, 2019

Ramanova mikrospektroskopie živých buněk a biologických tkání
Moudříková, Šárka; Mojzeš, Peter; Matthäus, Christian; Samek, Ota
2019 - anglický
Title: Raman microspectroscopy of living cells and biological tissues Author: Šárka Moudříková Department / Institute: Institute of Physics of Charles University Supervisor of the doctoral thesis: doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc., Institute of Physics of Charles University Abstract: Raman microscopy combines Raman spectroscopy with optical confocal microscopy and thus provides information on chemical composition of a sample with a µm3 resolution. In this thesis, Raman microscopy has been used to study microalgae-unicellular photosynthetic organisms that are greatly relevant for the Earth's environment as well as for biotechnological applications. Raman microscopy of photosynthetic organisms struggles with a highly intensive background of the spectra, which is formed by fluorescence of cellular photosynthetic apparatus. In this thesis, we have developed a fast and reliable photobleaching method that suppresses the unwanted background; this method has enabled us to study intracellular distribution of algal biomolecules such as proteins, starch, lipids and polyphosphate. We have investigated an evolution of these structures during a cell cycle of a model microalga Desmodesmus quadricauda. Next, we have developed a method for quantitative analysis of polyphosphate in a cellular culture of a microalga Chlorella... Název práce: Ramanova mikrospektroskopie živých buněk a biologických tkání Autorka: Šárka Moudříková Katedra / ústav: Fyzikální ústav Univerzity Karlovy Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc., Fyzikální ústav Univerzity Karlovy Abstrakt: Ramanova mikroskopie kombinuje Ramanovu spektroskopii s optickou konfokální mikroskopií a poskytuje tak informace o chemickém složení vzorku s prostorovým rozlišením v řádu µm3 . V této práci byla metoda Ramanovy mikroskopie použita pro studium mikroskopických řas, jednobuněčných fotosyntetických organismů, které jsou jedním ze základních pilířů pozemské biosféry a využití nacházejí i v biotechnologických aplikacích. Ramanova mikroskopie fotosyntetických organismů se musí vypořádat s vysokým a nežádoucím spektrálním pozadím, které je tvořené fluorescencí buněčného fotosyntetického aparátu. V této práci byla proto nejprve vyvinuta metoda rychlého a spolehlivého potlačení tohoto pozadí pomocí fotovybělení fotosyntetických pigmentů. Díky tomu jsme mohli studovat vnitrobuněčnou distribuci buněčných komponent - proteinů, škrobu, lipidů a polyfosfátu. Vývoj těchto struktur v průběhu buněčného cyklu jsme studovali u modelové řasy druhu Desmodesmus quadricauda. Dále jsme vyvinuli metodu pro kvantifikaci polyfosfátu v buněčné kultuře řas druhu Chlorella vulgaris. U... Klíčová slova: Ramanova mikroskopie; mikroskopické řasy; polyfosfát; mikrokrystalické inkluze; guanin; Raman microscopy; microalgae; polyphosphate; microcrystalline inclusions; guanine Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ramanova mikrospektroskopie živých buněk a biologických tkání

Title: Raman microspectroscopy of living cells and biological tissues Author: Šárka Moudříková Department / Institute: Institute of Physics of Charles University Supervisor of the doctoral thesis: ...

Moudříková, Šárka; Mojzeš, Peter; Matthäus, Christian; Samek, Ota
Univerzita Karlova, 2019

Pohlavní dimorfismus a morfologie lebky s ohledem na sociální strukturu velkomoravského pohřebiště Mikulčice
Rieger, Vojtěch; Bejdová, Šárka; Bigoni, Lucie
2019 - český
1 Abstract This diploma thesis deals with the influence of gender and socio-economic affinity on skull morphology in the population of Slavs from early medieval settlement Mikulčice. Mikulčice was the power center of Great Moravia with a hierarchically structured society. For a better understanding of historical relationships in the society at the time, it is important to identify individuals and classify them in the appropriate social group. There have been previously identified morphological differences of the skull between the inhabitants buried in the Mikulčice castle and those buried in the sub-castle area. These differences were related to the different living conditions based on the social status of the individuals buried in the castle and sub-castle area. This thesis studies whether there is a similar link between the individual's socio-economic affinity and the wealth of items found in graves. Furthermore, the influence of locality and burial equipment on skull morphology is compared with each other. Within the groups defined in this way, sexual dimorphism is also described, whose degree of manifestation, among other things, is related to the suitability of the external environment and is thus a convenient anthropological marker. A total of 89 individuals (40 women and 49 males) aged 20 to 60 years... 1 Abstrakt Diplomová práce se zabývá vlivem pohlaví a socioekonomické příslušnosti na morfologii lebky u populace Slovanů z raně středověkého sídliště Mikulčice, které byly mocenským centrem Velké Moravy s hierarchicky uspořádanou společností. Pro lepší pochopení historických vztahů v tehdejší společnosti je důležité identifikovat jedince a zařadit ho do příslušné sociální skupiny. Již dříve byly identifikovány morfologické rozdíly lebky mezi obyvateli pohřbenými na mikulčickém hradě a těmi pohřbenými v podhradí. To je dáváno do souvislosti s odlišnými podmínkami pro život, které vycházejí z odlišného společenského postavení jedinců z hradu a podhradí. Tato práce studuje, zda také existuje podobné pojítko mezi socioekonomickou příslušností jedince a bohatostí hrobové výbavy. Dále pak je vliv lokality a výbavy hroby na morfologii lebky porovnán mezi sebou. V rámci takto definovaných skupin je také popsán pohlavní dimorfismus, jehož míra manifestace mimo jiné souvisí právě s příhodností vnějšího prostředí a je tak vhodným antropologickým markerem. Analyzováno bylo celkem 89 jedinců (40 žen a 49 mužů) ve věkovém rozmezí od 20 do 60 let. Materiál byl vyhodnocen pomocí metod geometrické morfometrie, a to nově v celém povrchu lebky. Signifikantní intersexuální rozdíly byly identifikovány u všech podskupin... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Pohlavní dimorfismus a morfologie lebky s ohledem na sociální strukturu velkomoravského pohřebiště Mikulčice

1 Abstract This diploma thesis deals with the influence of gender and socio-economic affinity on skull morphology in the population of Slavs from early medieval settlement Mikulčice. Mikulčice was the ...

Rieger, Vojtěch; Bejdová, Šárka; Bigoni, Lucie
Univerzita Karlova, 2019

Emancipační židovské komunity na Moravě a ve Slezsku
Baránek, Daniel; Hlavačka, Milan; Nesládková, Ludmila; Řepa, Milan
2019 - český
The dissertation deals with the theme of the Jewish communities that were able to originate in Moravia and Silesia as a result of the civil emancipation of Jews in the middle of the 19th century. The individual chapters focus on the different aspects of the emancipatory Jewish commu- nities from their external institutional manifestations to their internal social structures, which reflec- ted the plurality of transforming religious, national and political identities within Jewish society. Attention is first devoted to the legal and demographic prerequisites for the establishment and development of Jewish settlement in the places where the Jews were not allowed to live before the emancipation. The emancipatory Jewish communities did not emerge as mere clusters of mem- bers of the Jewish minority, but rather as organized religious communities. Therefore, the work devotes great space to the genesis of small pre-emancipatory prayer fellowships, to their tranfor- mation to religious associations and religious communities, then focuses on attempts to transform the religious communities into democratic or national ones and on their degradation and destruction by the Nazi occupiers. The thesis examines the various factors influencing the "organization of Jewry" (attitude of the state authorities to the... Disertační práce se věnuje tématu židovských komunit, které mohly na Moravě a ve Slezsku vzniknout v důsledku občanskoprávní emancipace židů v polovině 19. století. Jednotlivé kapitoly se zaměřují na různé aspekty emancipačních židovských komunit od jejich vnějších institucionálních projevů až po jejich vnitřní sociální struktury, jež odrážely pluralitu proměňujících se náboženských, nacionálních a politických identit uvnitř židovské společnosti. Pozornost je nejdříve věnována právním a demografickým předpokladům pro vznik a vývoj židovského osídlení v místech, kde židé před zrovnoprávněním v zásadě nesměli bydlet. Eman- cipační židovské komunity nevznikaly jako pouhé shluky příslušníků židovské menšiny, nýbrž jako organizovaná náboženská společenství, proto práce věnuje velký prostor genezi drobných modli- tebních společenství ještě před zrovnoprávněním, jejich přeměně na náboženské spolky a náboženské obce, pokusům o přeměnu náboženských obcí na "lidové" (demokratické či národní) obce i jejich degradaci a zničení nacistickou okupační správou. Práce zkoumá různé faktory, jež "organizaci židovstva" ovlivňovaly (postoj státních úřadů, proměny legislativního rámce, snahy tra- dičních židovských komunit o udržení svého postavení), čímž se otevírá otázka míry autonomie židovské náboženské společnosti... Klíčová slova: emancipace|židé|židovská komunita|židovský náboženský spolek|židovská náboženská obec|svaz židovských náboženských obcí|zákon o židovské náboženské společnosti|náboženská autonomie|nacionální autonomie|identita náboženská|identita národní|liberalismus|sionismus|českožidovské hnutí|religiozita|Morava|Slezsko; emancipation|Jews|Jewish community|Jewish religious association|Jewish religious community|Federation of Jewish religious communities|Law on the Jewish Religious Corporation|religious autonomy|national autonomy|religious identity|national identity|liberalism|Zionism|Czech-Jewish movement|religiosity|Moravia|Silesia Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Emancipační židovské komunity na Moravě a ve Slezsku

The dissertation deals with the theme of the Jewish communities that were able to originate in Moravia and Silesia as a result of the civil emancipation of Jews in the middle of the 19th century. The ...

Baránek, Daniel; Hlavačka, Milan; Nesládková, Ludmila; Řepa, Milan
Univerzita Karlova, 2019

Hmotnostní proporcionalita a tělesné složení u současných českých předškolních dětí
Janebová, Martina; Sedlak, Petr; Zamrazilová, Hana
2019 - český
The diploma thesis is focused on the evaluation of actual state in somatic parametres, weight proportionality and body composition of contemporary Czech preschool children. The aim of this study is to prove validity of reference standards for selected somatic parametres, body mass index and body composition which were established in 1990 (and 1991 respectively). Due to the changes in socioeconomic status, dietary habits and level of physical activity between 1990 and 2017 we assume significant changes in the physical composition of current preschool children, namely a decrease in the proportion of the muscle component and an increase in the fat component for total body weight. It is also assumed that the body mass index (BMI) and % of adiposity will give different results for assesing overweight and obesity. The study involved a total of 468 children aged 4 to 6 years, 228 girls and 240 boys. In the pilot study between 2013 and 2014, 179 children, 90 girls and 89 boys were surveyed in 4 nursery schools in Prague, 1 in Kladno and 1 in Jihlava. In a follow-up study conducted between 2016 and 2017, a total of 289 children, 138 girls and 151 boys from 6 nursery schools in Prague were examined. Significant changes were demonstrated in almost all somatic parameters investigated, but the changes mostly... Diplomová práce je zaměřena na hodnocení aktuálního stavu somatických parametrů, hmotnostní proporcionality a tělesného složení českých předškolních dětí. Cílem práce je validace dodnes používaných referenčních standardů vybraných somatických parametrů, body mass indexu a tělesného složení, které byly pro populaci českých předškolních dětí vypracovány v roce 1990 (respektive 1991 pro body mass index). V kontextu výrazné změny socioekonomických podmínek, stravovacích návyků a úrovně pohybové aktivity mezi lety 1990 a 2017 byly předpokládány signifikantní změny v tělesném složení současných předškolních dětí a to především pokles v zastoupení svalové komponenty a nárůst komponenty tukové na celkové tělesné hmotnosti. Dále bylo předpokládáno, že v důsledku změny v zastoupení komponent tělesného složení se bude výrazně lišit hodnocení nadváhy a obezity na základě body mass indexu a % tělesného tuku a validita body mass indexu tak bude nízká. Studie se celkem účastnilo 468 dětí ve věku od 4 do 6 let, 228 dívek a 240 chlapců. V rámci pilotní studie mezi lety 2013 a 2014 bylo vyšetřeno 179 dětí, 90 dívek a 89 chlapců, ze 4 mateřských škol v Praze, 1 v Kladně a 1 v Jihlavě. Ve studii navazující, provedené mezi lety 2016 a 2017, bylo vyšetřeno celkem 289 dětí, 138 dívek a 151 chlapců, ze 6 mateřských škol v... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Hmotnostní proporcionalita a tělesné složení u současných českých předškolních dětí

The diploma thesis is focused on the evaluation of actual state in somatic parametres, weight proportionality and body composition of contemporary Czech preschool children. The aim of this study is to ...

Janebová, Martina; Sedlak, Petr; Zamrazilová, Hana
Univerzita Karlova, 2019

Rostlinné tomosyny a jejich funkce v sekreci
Dejová, Lilly; Hála, Michal; Fendrych, Matyáš
2019 - český
Tomosyn is a protein belonging to the Lgl family and conserved across the animal and plant kingdom. Tomosyn is composed of N-terminal domain containing WD40 motif and Cterminal domain, where the R-SNARE motif is located at the end of the C-terminal domain. This motif is classified as homologous to R-SNARE motif of synaptobrevine, which is a protein located on the surface of the vesicles and participating in the formation of SNARE complex and subsequent fusion of the vesicles with the plasma membrane. Thus the role of this tomosyn is mainly the regulation of exocytosis. Apart from the animal tomosyn, its yeast homolog Sro7/Sro77 is also examined, however during the evolution it has lost its R-SNARE motif and therefore the plant tomosyns remain unexplored. The aim of this diploma thesis was to characterize both of the plant tomosyns: AtTYN1 and AtTYN2 in Arabidopsis thaliana plant. The experimental thesis included the bioinformatic analysis, the DNA construct creation, a search for interactors by yeast two-hybrid system and monitoring the localization using the confocal microscope. The bioinformatic analysis results, including the creation of phylogenetic tree, not only revealed the conservation of tomosyns across the different classes, but also the division of both tomosyns into different clusters. There was... Tomosyn je protein patřící do rodiny Lgl, zároveň je konzervovaný napříč živočišnou i rostlinnou říší. Skládá se z N cího se na povrchu váčků a účastnícího se tvorby SNARE komplexu a následného fúzování váčků s plazmatickou membránou. Rolí tomosynu je tak zejména regulace exocytózy. Kromě živočišného tomosynu je prostudován jeho kvasinkový průběhu evoluce svůj R tomosyny tak zůstávají neprobádanou oblastí. Cílem této práce bylo charakterizovat oba u, tvorbu DNA konstruktů, hledání interaktorů pomocí Výsledky bioinformatické analýzy, jehož součástí bylo vytvoření fylogenetického stromu, příč různými třídami rostlin a rozdělení obou tomosynů do odlišných klastrů. V klastru s homologem AtTYN2 se nenacházel ani jeden zástupce výtrusných rostlin. Z obou tomosynů byl konfokálním mikroskopem sledován a lokalizován l v cytoplasmě. Dvouhybridní kvasinkový systém neodhalil interaktory ani v jednom z rostlinných tomosynů. Klíčová slova: tomosyn; SNARE; exocytóza; regulace; rostliny; tomosyn; SNARE; exocytosis; regulation; plants Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Rostlinné tomosyny a jejich funkce v sekreci

Tomosyn is a protein belonging to the Lgl family and conserved across the animal and plant kingdom. Tomosyn is composed of N-terminal domain containing WD40 motif and Cterminal domain, where the ...

Dejová, Lilly; Hála, Michal; Fendrych, Matyáš
Univerzita Karlova, 2019

Vliv anthelmintik na aktivitu vybraných biotransformačních enzymů u rostlin
Hanulíková, Markéta; Raisová Stuchlíková, Lucie; Jansová, Hana
2019 - český
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Markéta Hanulíková Supervisor: RNDr. Lucie Raisová Stuchlíková, Ph.D. Consultant: RNDr. Radka Podlipná, Ph.D. Title of diploma thesis: Effect of anthelminthics on activity of selected biotransformation enzymes Anthelmintics belong between the drugs widly used in veterinary medicine. In the environment, these drugs represent a significant source of pollution with a negative impact on micro-organism and entire ecosystems. The fate of anthelmintics and their effect on plants has not yet been studied sufficiently. The aim of this work was to investigate the effect of two frequently used anthelmintics, fenbendazole (FEN) and ivermectin (IVM) on antioxidant enzymes peroxidase (POX), catalase (CAT), ascorbate peroxidase (APX), glutathione reductase (GR), glutathione-S-transferase (GST) and superoxide dismutase (SOD) in model plant Arabidospsis thaliana. In this study was used in vitro cell suspension of Arabidospsis thaliana. Enzyme activity was measured spectrophotometrically in samples taken after 8, 24 and 72 hours. At samples exposed to effect of FEN the activity of SOD enzyme increased, on the other hand the activity of GST enzyme decreased. The presence of IVM has an inhibitory effect on GR, GST... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Markéta Hanulíková Školitel: RNDr. Lucie Raisová Stuchlíková, Ph.D. Konzultant: RNDr. Radka Podlipná, Ph.D. Název diplomové práce: Vliv anthelmintik na aktivitu vybraných biotransformačních enzymů Anthelmintika patří mezi léčiva hojně využívaná ve veterinární medicíně. V prostředí tyto léčiva představují významný zdroj znečistění s negativním dopadem na mikroorganismy i celé ekosystémy. Osud anthelmintik a jejich účinky na rostliny nebyly doposud dostatečně prostudovány. Cílem této práce bylo zjistit působení dvou často používaných anthelmintik fenbendazolu (FEN) a ivermektinu (IVM) na antioxidační enzymy peroxidasu (POX), katalasu (CAT), askorbát peroxidasu (APX), glutathion reduktasu (GR), glutathion-S-transferasu (GST) a superoxid dismutasu (SOD) u modelové rostliny huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana). Studie byla prováděna na in vitro buněčných suspenzí Arabidopsis thaliana. Aktivita enzymů byla měřena spektrofotometricky u vzorků odebraných po 8, 24 a 72 hodinách. U vzorků vystavených působení vlivu FEN se aktivita enzymu SOD zvýšila a naopak u GST došlo ke snížení aktivity enzymu. Přítomnost IVM má na aktivitu GR, GST a SOD inhibiční účinek, naopak u POX a CAT dochází k nárůstu aktivity.... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv anthelmintik na aktivitu vybraných biotransformačních enzymů u rostlin

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Markéta Hanulíková Supervisor: RNDr. Lucie Raisová Stuchlíková, Ph.D. Consultant: RNDr. Radka ...

Hanulíková, Markéta; Raisová Stuchlíková, Lucie; Jansová, Hana
Univerzita Karlova, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze