Počet nalezených dokumentů: 27130
Publikováno od do

1.Teoretická část: Velikost zobrazovacího zařízení a její vliv na přenos emoce 2. Praktická část: Tatyana
Otevřel, Ludvík; Fandli, Juraj; Komorný, Štefan
2015 - český
Je zážitek ze sledování videa na mobilním telefonu stejně intenzivní ve srovnání se zhléd- nutím stejného obsahu v televizi nebo v kině? Určil jsem základní pojmy týkající se způso- bu projekce a přiřadil k nim jejich význam na emoci. Použil jsem výsledky tří existujících studií pro pochopení rozdílů mezi většími a menšími způsoby prezentace audiovizuálního díla. Ačkoli se na řadu otázek podařilo najít odpověď, současně zůstaly otázky, jejichž výsledek nebyl jednoznačný, případně vznikly nové, žádající si další prozkoumání. Klíčová slova: pohyb; projekce; velikost plátna; mobilní zařízení; Motion; Projection; screen size; mobile device Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
1.Teoretická část: Velikost zobrazovacího zařízení a její vliv na přenos emoce 2. Praktická část: Tatyana

Je zážitek ze sledování videa na mobilním telefonu stejně intenzivní ve srovnání se zhléd- nutím stejného obsahu v televizi nebo v kině? Určil jsem základní pojmy týkající se způso- bu projekce a ...

Otevřel, Ludvík; Fandli, Juraj; Komorný, Štefan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Sociálně výchovné metody v práci sociálního pedagoga
Čechal, Martin; Jašková, Vendula; Jůzl, Miloslav
2015 - český
Bakalářská práce se zabývá sociálně výchovnými metodami v práci sociálního pedagoga, jejich definicemi a tříděním na metody přímého a nepřímého působení. Dále je zde zmíněna historie sociální pedagogiky ve světě i v českých zemích, vymezení a definice sociální pedagogiky a sociálního pedagoga, jeho kompetence a nároky na jeho osobnost a možnosti uplatnění. Klíčová slova: Sociální pedagog; sociální pedagogika; sociální práce; vyučovací metody; Social pedagogue; social pedagogy; social work; teaching methods Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Sociálně výchovné metody v práci sociálního pedagoga

Bakalářská práce se zabývá sociálně výchovnými metodami v práci sociálního pedagoga, jejich definicemi a tříděním na metody přímého a nepřímého působení. Dále je zde zmíněna historie sociální ...

Čechal, Martin; Jašková, Vendula; Jůzl, Miloslav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Age management a problematika nezaměstnanosti
Kyslingerová, Iva; Balvín, Jaroslav; Včelařová, Hana
2015 - český
Bakalářská práce se zabývá age managementem a nezaměstnaností jako souvisejícími té-maty. Ve své teoretické části se zaměřuje na charakteristiku nezaměstnanosti a age managementu ze všeobecného hlediska. Popisuje nezaměstnanost jako dlouhodobý problém spojený s různými důsledky pro člověka, ať už v sociální, ekonomické nebo psychické rovině. Age management je zde popisován jako možný nástroj podpory zaměstnanosti skrze péči a podporu starších pracovníků 50+. Praktická část je věnována kvantitativnímu výzkumu, který byl zaměřený na aplikaci age managementu v organizacích. Výzkum byl prováděn formou elektronických dotazníků. Klíčová slova: Andragogika; vzdělávání dospělých; lidské zdroje; řízení lidských zdrojů; nezaměstnanost; zaměstnanost; age management; Andragogy; adult education; human resources; human resources management; unemployment; employment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Age management a problematika nezaměstnanosti

Bakalářská práce se zabývá age managementem a nezaměstnaností jako souvisejícími té-maty. Ve své teoretické části se zaměřuje na charakteristiku nezaměstnanosti a age managementu ze všeobecného ...

Kyslingerová, Iva; Balvín, Jaroslav; Včelařová, Hana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Osoby se závislostí z pohledu teorie sociálních vazeb
Pantlík, Štěpán; Němcová, Zuzana; Plšková, Alena
2015 - český
Bakalářská práce s názvem "Osoby se závislostí z pohledu teorie sociálních vazeb" se za-bývá léčbou závislých v terapeutické komunitě jako jednou ze služeb poskytovaných závislým lidem při jejich resocializaci a neziskovými organizacemi, které tuto službu poskytují. V této práci jsou analyzovány a komparovány získané informace o jednotlivých aspektech života neabstinujících a abstinujících závislých, přičemž jako teoretický základ je použita Teorie sociálních vazeb - Travis Hirschi a dává si za cíl srovnat jejich kvalitativní úroveň života. Klíčová slova: Závislost; Terapeutická komunita; Teorie sociálních vazeb; Drogy; Addiction; Therapeutic community; Theory of social ties; Drugs Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Osoby se závislostí z pohledu teorie sociálních vazeb

Bakalářská práce s názvem "Osoby se závislostí z pohledu teorie sociálních vazeb" se za-bývá léčbou závislých v terapeutické komunitě jako jednou ze služeb poskytovaných závislým lidem při jejich ...

Pantlík, Štěpán; Němcová, Zuzana; Plšková, Alena
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Péče o seniory žijící v přirozeném prostředí a funkce sociálních služeb
Vacková, Michaela; Němcová, Zuzana; Šebek, Jiří
2015 - český
V této diplomové práci je na úvod popsána stručná historii vzniku sociálních služeb a současně nastíněna aktuální situace týkající se péče v sociálních službách i s výhledem do budoucnosti. Jako další kapitola byla zaměřena na formy pomoci a péče v České republice, ať už pomoc a péči poskytovanou státem a státními institucemi, ale i prostřednictvím sociálních služeb. Na závěr kapitoly byla popsána péče, která je poskytována v přirozeném sociálním prostředí jedinců. Vzhledem k tomu, že práce pojednává o péči o seniory, následující kapitola popisuje, co je to stáří a k jakým změnám v průběhu stárnutí dochází. Závěr teoretické části práce pojednává o smyslu života ve stáří, ať už v zařízeních sociálních služeb nebo v přirozeném prostředí seniorů. Poslední stránky celé práce se věnují výzkumu a zjištění, zda je péče o seniory kvalitnější v přirozeném prostředí nebo v zařízeních sociálních. Klíčová slova: senioři; sociální služby; poskytovatelé sociálních služeb; stáří; kvalita; život; seniors; social services; social service providers; age; quality; life Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Péče o seniory žijící v přirozeném prostředí a funkce sociálních služeb

V této diplomové práci je na úvod popsána stručná historii vzniku sociálních služeb a současně nastíněna aktuální situace týkající se péče v sociálních službách i s výhledem do budoucnosti. Jako další ...

Vacková, Michaela; Němcová, Zuzana; Šebek, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Společnost, bioetika a eutanazie ve světle sociální pedagogiky
Sedláčková, Radka; Jůzl, Miloslav; Palovčíková, Geraldina
2015 - český
Ústředním tématem bakalářské práce je současná problematika eutanazie, bioetiky a soci-ální pedagogiky, která do těchto oblastí významnou měrou zasahuje. V této práci jsem chtěla vyzdvihnout především práci sociálního pedagoga. V teoretické fázi definuji pojem eutanazie a její rozdělení, historický vývoj, po současnost. Další kapitolou je definice bioetiky a konkrétní situace v České republice. Bioetika zasahuje významně do paliativní péče, které je věnována druhá kapitola. V poslední teoretické části jsem se zaměřila na práci sociálních pedagogů, kteří pomáhají umírajícímu a nejbližší rodině. Kvantitativní výzkum je zaměřen na názor laické veřejnosti k otázkám eutanazie, bioetiky a paliativní péče a v neposlední řadě na práci sociálního pedagoga. Klíčová slova: eutanazie; smrt; důstojnost; autonomie; euthanasia; death; honour; autonomy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Společnost, bioetika a eutanazie ve světle sociální pedagogiky

Ústředním tématem bakalářské práce je současná problematika eutanazie, bioetiky a soci-ální pedagogiky, která do těchto oblastí významnou měrou zasahuje. V této práci jsem chtěla vyzdvihnout ...

Sedláčková, Radka; Jůzl, Miloslav; Palovčíková, Geraldina
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Využití nástrojů marketingového mixu ke zvýšení prodeje na trhu
Horáková, Hana; Šilhánová, Jana; Kubíčková, Miloslava
2015 - český
Bakalářská práce se zabývá nástroji marketingového mixu potřebné ke zvýšení prodeje. Práce je rozdělena do dvou částí, které tvoří teoretickou a praktickou část. První část obsahuje teoretické poznatky, které se aplikují v praktické části. Také obsahuje informace o historii vzniku piva, nástroje marketingového mixu, SWOT analýzu a marketingový výzkum. V praktické části jsou obsaženy: informace o historii podniku, popis současného marketingového mixu, analýza SWOT a dotazníkové šetření. Jednotlivé části marketingového mixu obsahují zhodnocení aktuální situace v podniku a následné navrhnutí optimálního řešení ke zvýšení prodeje na trhu. Klíčová slova: Marketingový mix; SWOT analýza; Pivovar Malenovice; pivovarnictví; proces výroby; marketingový výzkum; Marketing mix; SWOT analysis; Malenovice brewery; brewing; production proces; marketing research Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Využití nástrojů marketingového mixu ke zvýšení prodeje na trhu

Bakalářská práce se zabývá nástroji marketingového mixu potřebné ke zvýšení prodeje. Práce je rozdělena do dvou částí, které tvoří teoretickou a praktickou část. První část obsahuje teoretické ...

Horáková, Hana; Šilhánová, Jana; Kubíčková, Miloslava
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Komunikační plán fitness studia Vibrogym
Hrabálková, Veronika; Prusenovský, Martin; Kubíčková, Miloslava
2015 - český
Cílem bakalářské práce je navržení a vypracování komunikačního plánu pro fitness studio Vibrogym se zaměřením na nově plánované rozšíření služeb ke konci roku 2015. Teoretická část se zabývá vysvětlením pojmů jako marketingová komunikace a její proces, integrovaná marketingová komunikace, analýza konkurence, PEST a SWOT analýza, komunikační plán a jeho jednotlivé části. Praktická část je soustředěna na aplikaci teoretických poznatků do praxe. Součástí je popis činností studia a nabídka jeho služeb. Poté je provedena potřebná analýza obsahující srovnání konkurence, PEST analýzu, definici cílových zákazníků, popis použitých marketingových nástrojů a SWOT analýzu. Následně je zpracován konkrétní komunikační plán. Klíčová slova: Komunikační plán; cílové skupiny; konkurence; analýza; komunikační mix; Comunnication plan; target groups; competition; analysis; communication mix Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Komunikační plán fitness studia Vibrogym

Cílem bakalářské práce je navržení a vypracování komunikačního plánu pro fitness studio Vibrogym se zaměřením na nově plánované rozšíření služeb ke konci roku 2015. Teoretická část se zabývá ...

Hrabálková, Veronika; Prusenovský, Martin; Kubíčková, Miloslava
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Analýza marketingového mixu pro cestovní kancelář YOUGOLF, s.r.o.
Kryšková, Andrea; Svačinová, Jitka; Kubíčková, Miloslava
2015 - český
Tato bakalářská práce je věnována problematice marketingu v cestovní kanceláři YOUGOLF, s.r.o., se zaměřením na golfové zájezdy. Teoretická část, obsahuje základní popis cestovního ruchu, jeho členění, dále popis situační analýzy a problematiku marketingového mixu v cestovním ruchu. V praktické části bakalářské práce následuje popis organizace YOUGOLF, s.r.o., situační analýza a SWOT analýza. Velký důraz je kladen na jednotlivé prvky marketingového mixu. Na závěr, v souladu s výsledky, které byly zjištěny v procesu výzkumu, jsou uvedeny návrhy a osobní doporučení k řízení YOUGOLF, s.r.o. Klíčová slova: cestovní ruch; marketing v cestovním ruchu; situační analýza; SWOT analýza; marketingový mix; tourism; marketing in tourism; situational analysis; SWOT analysis; marketing mix Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Analýza marketingového mixu pro cestovní kancelář YOUGOLF, s.r.o.

Tato bakalářská práce je věnována problematice marketingu v cestovní kanceláři YOUGOLF, s.r.o., se zaměřením na golfové zájezdy. Teoretická část, obsahuje základní popis cestovního ruchu, jeho ...

Kryšková, Andrea; Svačinová, Jitka; Kubíčková, Miloslava
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Analýza marketingového mixu společnosti SAMOHÝL MB, a.s.
Lanšperková, Adéla; Boháčková, Kamila; Vorlová, Růžena
2015 - český
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu marketingového mixu společnosti SAMOHÝL MB, a. s. Práce je složena z teoretické a praktické části. V teoretické části jsem shrnula základní poznatky z oblasti marketingu, marketingového mixu a jeho částí. K tomuto zpracování jsem využila dostupných literárních zdrojů. V praktické části jsem zpracovala analýzu marketingového mixu společnosti SAMOHÝL MB, a. s. navazující na jednotlivé nástroje marketingového mixu. Následně jsem vypracovala SWOT analýzu, kde jsem shrnula silné a slabé stránky společnosti a její příležitosti a hrozby. Dále jsem vyhotovila analýzu portfolia pomocí BCG matice. V závěru práce jsem z nashromážděných dat a poznatků navrhla možnosti pro zlepšení marketingové činnosti společnosti SAMOHÝL MB, a. s. Klíčová slova: marketing; marketingový mix; produkt; cena; propagace; distribuce; lidé; materiální prostředí; služby; SWOT analýza; marketing mix; product; price; promotion; distribution; people; material environment; services; SWOT analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Analýza marketingového mixu společnosti SAMOHÝL MB, a.s.

Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu marketingového mixu společnosti SAMOHÝL MB, a. s. Práce je složena z teoretické a praktické části. V teoretické části jsem shrnula základní poznatky z ...

Lanšperková, Adéla; Boháčková, Kamila; Vorlová, Růžena
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze