Počet nalezených dokumentů: 79836
Publikováno od do

Statická a dynamická analýza lávky
Jankovičová, Soňa; Lang, Rostislav; Martinásek, Josef
2023 - slovenský
Predmetom tejto diplomovej práce je statická a dynamická analýza nosnej oceľovej konštrukcie lávky so železobetónovou mostovkou premosťujúcej rieku Morava. Lávka bola navrhnutá ako Langerov trám, teda je tvorená dvojicou priehradových rámov, zosilnených o oceľové oblúky so závesmi. Boli vytvorené dva rôzne modely, jeden vo výpočtovom programe SCIA Engineer, kde boli jednotlivé prvky zadané ako prúty. V druhom modeli boli vytvorené tieto prvky ako plošné elementy. Pre takýto model, bolo vhodnejšie využitie programu ANSYS Mechanical APDL. Zaťaženie a vybrané kombinácie sú spočítané ručne podľa platných národných noriem. Ďalej práca obsahuje ručné výpočty napätia. Výsledky sú porovnávané s výpočtovými programami, pre určenie správnosti fungovania modelov. V ďalšej časti sa práca venuje statickej a dynamickej analýze, kde porovnáva výsledky na uvedených dvoch modelových situáciách. The subject of this diploma thesis is static and dynamic analysis of the load-bearing steel structure of footbridge with reinforced concrete bridge deck, standing over the Morava river. Bridge was designed as a solid ribbed arch, so it consists of a pair truss beams, strengthen by two steel arches with suspenders. There were created two different models, one in program SCIA Engineer, where the individual elements were designed as spatial bars. In the second model, they were created as surface elements. For such model, it was more appropriate to use ANSYS Mechanical APDL program. The load and selected combinations are calculated manually according to valid national standardization documents. Furthermore, this thesis contains manual calculations of stress. The results are compared with computing programs to determine the correct functioning of the models. In the next part, the work is devoted to static and dynamic analysis, where it compares the results of the mentioned two model situations. Klíčová slova: footbridge for pedestrians and cyclists; stress; static analysis; dynamic analysis; SCIA Engineer; ANSYS Mechanical APDL Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Statická a dynamická analýza lávky

Predmetom tejto diplomovej práce je statická a dynamická analýza nosnej oceľovej konštrukcie lávky so železobetónovou mostovkou premosťujúcej rieku Morava. Lávka bola navrhnutá ako Langerov trám, teda ...

Jankovičová, Soňa; Lang, Rostislav; Martinásek, Josef
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Statická a dynamická analýza zavěšené lávky
Dvořák, Kamil; Lang, Rostislav; Martinásek, Josef
2023 - český
Lávka, Metoda konečných prvků, Statika, Dynamika, Předpětí, Soudržná předpínací výztuž, Nesoudržná předpínací výztuž footbridge, FEM, static, dynamic, presstres, bonded tendon, unboded tendon Klíčová slova: Tato práce se zabývala statickou a dynamickou analýzou zavěšené lávky. Řešenou konstrukcí je zavěšená lávka přes Labe v Čelákovicích. Ze statické analýzy byly řešeny fáze výstavby; modelování předpětí a hledání výchozího stavu. Dynamická analýza se věnovala modální analýze.; This thesis dealt with the static and dynamic analysis of a suspended footbridge. The~proposed structure is a suspended footbridge over the Labe in Čelákovice. The phases of construction; prestress modeling and search for the initial state were solved from the~static analysis. Dynamic analysis was devoted to modal analysis. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Statická a dynamická analýza zavěšené lávky

Lávka, Metoda konečných prvků, Statika, Dynamika, Předpětí, Soudržná předpínací výztuž, Nesoudržná předpínací výztuž


footbridge, FEM, static, dynamic, presstres, bonded tendon, unboded tendon

Dvořák, Kamil; Lang, Rostislav; Martinásek, Josef
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Coworking Špitálka
Chomová, Štěpánka; Bečkovská, Tereza; Bečkovský, David
2023 - český
Hlavním cílem mé diplomové práce je návrh administrativní budovy. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První část tvoří architektonicko-konstrukční řešení. Hlavní hmotou objektu je čtyřpodlažní blok s ustupujícími podlažími, vytvářející venkovní terasy. Vedle co-workingových prostor je také přilehlé bistro. Nosná konstrukce je navržena ze železobetonových sloupů kombinovaných s nosníky. Budova je opláštěná systémem EnviLOP, což je lehký předsazený obvodový plášť na bázi dřeva. Druhou část tvoří studie technického zařízení budovy. Systémy vytápění a chlazení zajišťuje kaskáda tepelných čerpadel země-voda s distribucí aktivovanými stropy. Teplo pro VZT a pro teplou vodu zajišťuje výměníková stanice. V zábradlí ustupujících podlaží jsou fotovoltaické panely. Dešťová voda se shromažďuje a používá k zalévání zelených střech. Třetí část se zabývá stanovením součinitelů odtoku pro extenzivní zelené střechy. Celkem bylo měřeny a hodnoceny čtyři různé střešní sestavy metodou podle směrnice FLL (2018). The main aim of my diploma project is to design an office building. The diploma project is divided into three parts. The first part consists of architectural and structural design. The main mass of the building is a four-store block with receding floors, creating outdoor terraces. There is also an adjacent bistro next the co-working spaces. The structural framework is designed from reinforced concrete columns combined with beams. The building is clad in the EnviLOP system, which is a lightweight pre-cast panel-type wood-based curtain wall. The second part consists of a study of the building services. Heating and cooling systems are provided by a cascade of heat pumps ground-to-water with distribution system of activated ceilings. Heat for HVAC and for hot water is being provided by heat exchanger station. There are photovoltaic panels in the railings of the receding floors. Rainwater is being collected and used for watering green roofs. The third part, deals with the determination of runoff coefficients for extensive green roofs. Overall, four different roof assemblies were measured and evaluated using the method according to the FLL (2018) guideline. Klíčová slova: Administrativní budova; open space; bistro; zelená střecha; železobetonový skelet; aktivované stropy; tepelné čerpadlo; Administrative building; open space; bistro; green roof; reinforced concrete frame; activated ceilings; heat pump Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Coworking Špitálka

Hlavním cílem mé diplomové práce je návrh administrativní budovy. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První část tvoří architektonicko-konstrukční řešení. Hlavní hmotou objektu je čtyřpodlažní ...

Chomová, Štěpánka; Bečkovská, Tereza; Bečkovský, David
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Polyfunkční dům
Malyjurek, Jakub; Havířová, Zdeňka; Lavický, Miloš
2023 - český
Cílem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby polyfunkčního domu v katastrálním území města Jablunkov. Stavební parcela je položena v okrajové části města Jablunkov. Budova je navržena jako samostatně stojící, podsklepená, se třemi nadzemními podlažími. Objekt má navržen konstrukční stěnový systém z vápenopískových tvárnic. Stropní a střešní konstrukce jsou tvořeny z monolitických desek. Zastřešena je pomocí jednoplášťové vegetační ploché střechy. V podzemním podlaží se nachází sklepy pro obyvatele domu, technická místnost, společenská místnost, úklidová místnost, místnost s hlavním rozvaděčem elektrické energie, dílna a sklady. V prvním nadzemním podlaží se nachází lékárna a kavárna. V druhém nadzemním podlaží jsou navrženy kancelářské prostory a v posledním podlaží domu se nachází 4 bytové jednotky. Tři byty jsou dispozičně řešeny jako 2+kk a jeden je řešen jako 3+kk. The aim of this master´s thesis is to draw up a project documentation for the construction of a multifunctional building in the cadastral area of the Jablunkov town. The building plot is located in the outskirts of the town. The building is designed as a detached unit wit 3 above – ground floors and a cellar. The building has a designed structural wall system made of sand-lime blocks. The ceiling and roof structures are made of monolithic slabs. It is roofed with a single-span vegetated flat roof. In the underground floor there are cellars, a technical room, a day room, a cleaning room, a room with the main electricity distribution board, a workroom and storerooms. On the first floor there is a pharmacy and a café. On the second floor there are office premises and on the top floor there are 4 residential units. Three apartments are designed as 2+kk and one is designed as 3+kk. Klíčová slova: Polyfunkční dům; vegetační plochá střecha; vápenopískové zdivo; monolitická železobetonová stropní deska; kontaktní zateplovací systém; byty; kavárna; kanceláře; lékárna; Multifunctional building; vegetated flat roof; sand-lime block; cast-in-place reinforced slab; contact thermal insulation systém; flats; café; office; pharmacy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Polyfunkční dům

Cílem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby polyfunkčního domu v katastrálním území města Jablunkov. Stavební parcela je položena v okrajové části města ...

Malyjurek, Jakub; Havířová, Zdeňka; Lavický, Miloš
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Penzion v Lipnici nad Sázavou
Černý, Martin; Kučera, Radim; Bantová, Sylva
2023 - český
Předmětem diplomové práce je projekt Penzionu v Lipnici nad Sázavou, který je řešen ve třech částí – dokumentace pro stavební povolení, technické zařízení budov a volitelná část (facility management). Budova je ve tvaru písmena L a je navržena jako dvoupodlažní s částečným podsklepením. V suterénu se nachází technické zázemí, strojovny a sklady. V prvním nadzemním podlaží je vstup do budovy přes recepci, dále je zde posilovna a restaurace pro hosty. Druhé nadzemní podlaží je částí pro ubytování hostů, nachází se zde dvanáct pokojů, dvě herny se společenskou místností a zázemí pro uklízečku. Jednotlivá podlaží jsou dostupná po schodišti nebo výtahem. Budova je osazena do mírně svažitého terénu a dovnitř je samostatný vstup pro hosty, zaměstnance a vstup do restaurace. Další samostatný vstup je do kolárny. Základové konstrukce jsou ze základových pasů z prostého betonu. Konstrukční systém je zděný. Svislé nosné a nenosné konstrukce jsou z dutinových keramický bloků. Některé nenosné příčky jsou ze sádrokartonu. Vodorovná nosná stropní konstrukce je tvořena železobetonovou deskou. Konstrukce sedlové střechy je ze sbíjených dřevěných vazníků. Pozemek okolo budovy je využit pro trávení volného času hostů. Je zde možnost trávit čas na venkovní terase restaurace, dětském hřišti a venkovním bazénu. Dále tu jsou řešeny i zpevněné plochy chodníků a parkoviště pro hosty a zaměstnance. Je počítáno i s invalidy. Projekt byl zpracován v grafickém softwaru ArchiCAD, softwaru DEKSOFT, MS Word a MS Excel. The subject of my master´s thesis is project of Guesthouse in Lipnice nad Sázavou. It consists three parts: documentation for building permission, technical equipment and facility management. The building is L-shaped and it is designed as a two-storey building with partial basement. In basement is a technical facilities, engine rooms and storage rooms. On the ground floor there is an entrance to the building with reception. There is also fitness and restaurant for guests. The first floor is part for guests, there are twelve rooms, two playrooms, common room and cleaning room. The individual floors are accessible by stairs or lift. The building is set in a slightly sloping terrain. There are three entrances, for guests, employees and separate entrance to restaurant. Another entrance is to the bike shed. The foundation structures are made of plain concrete foundation strips. The main construction system is brick and the load-bearing structures and some non-bearing structures are from fired clay blocks. Other non-bearing structures are made of plasterboard. The horizontal load-bearing floor structure consists of a reinforced concrete slab. The construction of the gable roof is made of hammered wooden trusses. The land around the building is used for guests' leisure time. It is possible to spend time on the outdoor terrace of the restaurant, playground and outdoor pool. There are also paved sidewalks and parking for guests and employees. It is also planned for the disabled. The main part of project was done using ArchiCAD software. Klíčová slova: Penzion; novostavba; zděný systém; restaurace; obnovitelné zdroje energie; koncept technického zařízení; facility management; Guesthouse; new building; masonry system; restauration; renewable energy sources; concept of technical equipment; facility management Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Penzion v Lipnici nad Sázavou

Předmětem diplomové práce je projekt Penzionu v Lipnici nad Sázavou, který je řešen ve třech částí – dokumentace pro stavební povolení, technické zařízení budov a volitelná část (facility management). ...

Černý, Martin; Kučera, Radim; Bantová, Sylva
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Stanovení cenových ukazatelů pro výstavbu horkovodů
Nosek, Vojtěch; Biolek, Vojtěch; Tuscher, Martin
2023 - český
Diplomová práce se zabývá stanovením cenových ukazatelů pro výstavbu horkovodů. Na základě analýzy stavebních rozpočtů realizovaných staveb je sestaven kalkulační model pro výpočet investičních nákladů na výstavbu horkovodní sítě. Výstupy z kalkulačního modelu jsou porovnány s cenou realizovaných projektů a je určená výpočetní odchylka. The thesis deals with the determination of price indicators for the construction of hot water pipelines. On the basis of the analysis of construction budget is created a calculation model for the calculation of investment costs for the construction of the hot water sites. The outputs of the costing model are compared with the cost of implemented projects and the calculation deviation is determined Klíčová slova: Centrální zásobování teplem; horkovod; stavební rozpočet; projektová dokumentace; investiční záměr; cenová kalkulace; Central heat supply; hot water pipeline; construction budget; project documentation; investment plan; price calculation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Stanovení cenových ukazatelů pro výstavbu horkovodů

Diplomová práce se zabývá stanovením cenových ukazatelů pro výstavbu horkovodů. Na základě analýzy stavebních rozpočtů realizovaných staveb je sestaven kalkulační model pro výpočet investičních ...

Nosek, Vojtěch; Biolek, Vojtěch; Tuscher, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Analýza nákladů na obrátkový materiál
Esslerová, Kamila; Výskala, Miloslav; Aigel, Petr
2023 - český
Diplomová práce se zabývá analýzou nákladů na obrátkový materiál. Předmětem je zpracování nabídkových cen na bednění monolitické stropní konstrukce určitého rodinného domu včetně bednění čel stropu a následná analýza efektivnosti koupě a pronájmu tohoto stropního bednění. Jsou definovány pojmy cena, náklady, cenová strategie podniku, obrátkový materiál a ukazatele efektivnosti. Praktická část zpracovává cenové nabídky a CBA analýzy pro různé situace. Dále je porovnána výhodnost koupě a pronájmu jak ze strany stavební firmy, tak ze strany společnosti, která bednění pronajímá. V závěru práce je vyhodnoceno, zda je výhodnější nákup či pronájem bednění a zjištěno, proč se pronájem bednění společnosti pronajímající bednění vyplatí. The diploma thesis deals with the analysis of the costs of the revolving material. The subject is the processing of bid prices for the formwork of a monolithic ceiling structure of a certain family house, including the front of the ceiling, and the subsequent analysis of the efficiency of the purchase and rental of this ceiling formwork. The terms price, costs, pricing strategy of the company, turnover material and efficiency indicators are defined. The practical part processes price offers and CBA analyzes for different situations. Furthermore, the advantages of buying and renting from both the construction company and the company that rents the formwork are compared. At the end of the work, it is evaluated whether it is more advantageous to buy or rent formwork and it is determined why renting formwork from a company that rents formwork is worthwhile. Klíčová slova: Cena; náklady; nájemné; bednění; společnost; Price; costs; rent; formwork; company Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza nákladů na obrátkový materiál

Diplomová práce se zabývá analýzou nákladů na obrátkový materiál. Předmětem je zpracování nabídkových cen na bednění monolitické stropní konstrukce určitého rodinného domu včetně bednění čel stropu a ...

Esslerová, Kamila; Výskala, Miloslav; Aigel, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Srovnání nákladů na rekonstrukci a novostavbu rodinného domu
Kurčová, Kristína; Aigel, Petr; Výskala, Miloslav
2023 - český
Diplomová práca sa zaoberá porovnaním nákladov na výstavbu novostavby voči rekonštrukcii staršieho objektu. V teoretickej časti boli objasnené podmienky a charakter výstavby v druhej polovici dvadsiateho storočia v Československu. Následne podmienky výstavby novostavieb v súčasnosti a popis spôsobov stanovovania nákladov na výstavbu rodinných domov. V praktickej časti bola do porovnania postavená novostavba voči rekonštrukcii staršieho objektu. V rámci rekonštrukcie bolo vytvorených 12 variant, líšiacich sa náročnosťou a rozsahom prác. Analýza nákladov výstavby je stiahnutá na meter štvorcový úžitkovej plochy novostavby/rekonštrukcie. Objekty sú porovnané aj z hľadiska času a nákladov na prevádzku. The diploma thesis deals with the comparison of the costs of the construction of a new building versus the reconstruction of an older building. In the theoretical part, the conditions and nature of construction in the second half of the twentieth century in Czechoslovakia were explained. Subsequently, the conditions for the construction of new buildings at the present time and a description of the methods of determining the costs for the construction of family houses. In the practical part, a new building was compared to the reconstruction of an older building. As part of the reconstruction, 12 variants were created, differing in difficulty and scope of work. The analysis of construction costs is reduced to a square meter of usable area of a new building/renovation. Objects are also compared in terms of time and costs of operation. Klíčová slova: novostavba; rekonštrukcia; náklady; úžitková plocha; rozpočet; obostavaný priestor; harmonogram; celkové náklady; lokalita; new construction; renovation; costs; useful area; budget; built-up space; schedule; total costs; location Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Srovnání nákladů na rekonstrukci a novostavbu rodinného domu

Diplomová práca sa zaoberá porovnaním nákladov na výstavbu novostavby voči rekonštrukcii staršieho objektu. V teoretickej časti boli objasnené podmienky a charakter výstavby v druhej polovici ...

Kurčová, Kristína; Aigel, Petr; Výskala, Miloslav
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Ocelová rozhledna
Šenk, Josef; Pešek, Ondřej; Horáček, Martin
2023 - český
Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce rozhledny umístěné na vrcholu kopce poblíž obce Senetářov. Byly navrženy dvě varianty, první varianta s šestiúhelníkovým půdorysem, který je v jednotlivých patrech pootočen a druhá varianta, která má tvar rotačního hyperboloidu. Obě varianty byly posouzeny a porovnány. Byla vybrána první varianta, která byla podrobně zpracována. Celková výška rozhledny je 31,2m a maximální půdorysný rozměr je 6,9m. Celá konstrukce rozhledny je navržena z oceli S235 J2. The aim of the master thesis is a design and an assessment of a steel construction of a lookout tower. The lookout tower is located on the top of a hill near to village called Senetářov. There were designed two different options. The first one has a plan in the shape of hexagon, which is rotated on each floor. A plan of the second option is in the shape of rotational hyperboloid. Both options were assessed and compared, and the first option was chosen to be developed in greater detail. The total height of the lookout tower is 31,2 metres and the maximum dimension of the plan is 6,9 metres. The whole construction of the lookout tower is designed from steel grade S235 J2. Klíčová slova: Rozhledna; ocelová konstrukce; šroubový spoj; zatížení větrem; kotvení; Lookout tower; steel structure; bolted joint; wind load; anchorage Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ocelová rozhledna

Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce rozhledny umístěné na vrcholu kopce poblíž obce Senetářov. Byly navrženy dvě varianty, první varianta s šestiúhelníkovým půdorysem, ...

Šenk, Josef; Pešek, Ondřej; Horáček, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2023

Administrativní budova
Pecháček, Martin; Perla, Jan; Švaříčková, Ivana
2023 - český
Cílem diplomové práce je analýza vnitřních sil, návrh a posouzení železobetonové nosné konstrukce administrativní budovy. V práci jsou navrženy lokálně podepřená stropní deska, vnitřní sloup, obvodová stěna a schodišťové rameno. K řešení vnitřních sil na konstrukci je využita metoda konečných prvků v softwaru SCIA Engineer. Součástí práce je také návrh zajištění stavební jámy a pilotového založení objektu. The aim of the diploma thesis is the analysis of internal forces design and assessment of the reinforced concrete loadbearing structure of the office building. Point-supported floor slab, inside column, external wall and staircase are designed in the thesis. Finite Element Method in the SCIA Engineer software is used to analysis internal forces on the structure. Thesis also includes project of the securing foundation pit and pile foundation of the building. Klíčová slova: Monolitický železobeton; prefabrikovaný železobeton; zajištění stavební jámy; převrtávaná pilotová stěna; pilotové založení; vrtaná pilota; lokálně podepřená stropní deska; sloup; stěna; schodiště; Cast-in-place reinforced concrete; precast reinforced concrete; securing of foundation pit; secant pile wall; pile foundation; bored pile; point-supported floor slab; column; wall; staircase Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Administrativní budova

Cílem diplomové práce je analýza vnitřních sil, návrh a posouzení železobetonové nosné konstrukce administrativní budovy. V práci jsou navrženy lokálně podepřená stropní deska, vnitřní sloup, obvodová ...

Pecháček, Martin; Perla, Jan; Švaříčková, Ivana
Vysoké učení technické v Brně, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze