Počet nalezených dokumentů: 50
Publikováno od do

Biodiversita entomofauny na zrušené skládce komunálního odpadu se zvláštním zřetelem na zdravotnicky významné druhy a jejich význam pro bioindikaci
Olejníček, Jiří; Gelbič, Ivan
2005 - český
Studie entomofauny na zrušené skládce ukázala, že vegetace na deponii je domovem ochranářsky i zdravotnicky významných druhů. Asanční práce změnily biodiversitu a ukázalo se, že stále nejsou doceněny schopnosti vegetace i živočichů v eliminaci škodlivin. Study of insects on the late refuse dump show, that in flora is many protectionist and medical important species. Territory sanitation changed biodiversity and shows, that still is not thanks of possibility of plants in harmfull substances collecting. Klíčová slova: Anopheles maculipennis Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Biodiversita entomofauny na zrušené skládce komunálního odpadu se zvláštním zřetelem na zdravotnicky významné druhy a jejich význam pro bioindikaci

Studie entomofauny na zrušené skládce ukázala, že vegetace na deponii je domovem ochranářsky i zdravotnicky významných druhů. Asanční práce změnily biodiversitu a ukázalo se, že stále nejsou doceněny ...

Olejníček, Jiří; Gelbič, Ivan
Entomologický ústav, 2005

Larvy motýlů (Lepidoptera) vytvářející listové smotky na vlochyni (Vaccinium uliginosum L.) v rámci ekologického gradientu na šumavských rašeliništích
Spitzer, Karel; Bezděk, Aleš; Jaroš, Josef
2004 - český
Práce se zabývá motýly spřádajícími listy boreální vlochyni (Vaccinium uliginosum L.) z čeledí Tortricidae, Gelechiidae, Chimabachidae a Geometridae na dvou rašeliništích Šumavy (Mrtvý luh u Volar and Chalupská Slať u Borové Lady). V létech 1998-2001 bylo nalezeno 19 druhů na obou rašeliništích, jejich výskyt je strukturován podle zjevného mesoklimatického gradientu. Druhy pevněji vázané na rašeliniště (tyrfobioti a tyrfofilové) jsou ve srovnání s okrajovými partiemi nejhojnější na bezlesých centrech na obou rašeliništích. The leaf-spinning moths (Lepidoptera: Tortricidae, Gelechiidae, Chimabachidae and Geometridae) associated with the boreal plant Vaccinium uliginosum L. were investigated in two different peat bogs (Mrtvý Luh near Volary and Chalupská Slať near Borová Lada). During four years (1998-2001) of collecting leaf spinnings, 19 species of moths were recorded from both peat bogs. The occurence of moths was structured along a distinct mesoclimatic gradient. Species closely associated with peat bogs (tyrphobiontic and tyrphophilous taxa) were found to be most abundant in treeless centers of both bogs in comparisonwith marginal parts. Klíčová slova: peat bogs; leaf-spinning moths; tyrphobiontic and tyrphophilous species; rašeliny; druhy Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Larvy motýlů (Lepidoptera) vytvářející listové smotky na vlochyni (Vaccinium uliginosum L.) v rámci ekologického gradientu na šumavských rašeliništích

Práce se zabývá motýly spřádajícími listy boreální vlochyni (Vaccinium uliginosum L.) z čeledí Tortricidae, Gelechiidae, Chimabachidae a Geometridae na dvou rašeliništích Šumavy (Mrtvý luh u Volar and ...

Spitzer, Karel; Bezděk, Aleš; Jaroš, Josef
Entomologický ústav, 2004

Vážky (Odonata) na Šumavě
Zelený, Jiří
2004 - český
Klíčová slova: dragonflies; faunistic; peat bogs; rašeliny; tundry Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Vážky (Odonata) na Šumavě

Zelený, Jiří
Entomologický ústav, 2004

Přirození nepřátelé lýkožrouta Ips typographus
Zelený, Jiří; Lozan, Aurel
2004 - český
Studie uvádí přehled 49 druhů predátorů a 22 druhů parazitoidů, kteří se v horských smrčinách České republiky podílejí na snižování populační hustoty kůrovců, především lýkožrouta smrkového (Ips typographus). V letech 1998-2003 byly nejčastějšími bioregulátory kůrovců predátoři: Thanasimus formicarius (Coleoptera), Medetera signaticornis a Lonchaea bruggueri (Diptera): a parazitoidi, Hymenoptera: Coeloides bostrichorum, Dendrosoter middendorfii, Cosmophorus klugii (Braconidae): Rhopalicus tutela, Roptrocerus xylophagorum, Tomicobia seitneri a Dinotiscus eupterus (Pteromalidae). Byl nalezen i parazitoid čel. Siricidae:Ibalia leucospoides (Cynipoidea, Ibaliidae). Totally 49 species of predators and 22 species of parasitoids are contributing to the population regulation of bark beetles, namely Ips typohraphus, in spruce forest of the Czech republic. The most encountered predators of bark beetles in our samples during 1998-2003 were: Thanasimus formicarius (Coleoptera), Medetera signaticornis and Lonchaea bruggueri (Diptera): hymenopteran parasitoids: Coeloides bostrichorum, Dendrosoter middendorfii, Cosmophorus klugii (Braconidae): Rhopalicus tutela, Roptrocerus xylophagorum, Tomicobia seitneri a Dinotiscus eupterus (Pteromalidae). The siricid wasp Ibalia leucospoides (Cynipoidea, Ibaliidae) is recorded too. Klíčová slova: Ips typographus; druhy; šelmy Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Přirození nepřátelé lýkožrouta Ips typographus

Studie uvádí přehled 49 druhů predátorů a 22 druhů parazitoidů, kteří se v horských smrčinách České republiky podílejí na snižování populační hustoty kůrovců, především lýkožrouta smrkového (Ips ...

Zelený, Jiří; Lozan, Aurel
Entomologický ústav, 2004

Kůrovcovití brouci (Scolytidae, Coleoptera) na smrku na Šumavě
Zelený, Jiří; Doležal, Petr
2004 - český
Studie shrnuje šestiletý výzkum kůrovců a jejich přirozených nepřátel na Šumavě. 26 druhů kůrovců bylo zjištěno na sledovaných lokalitách (např. Modrava, Srní, Kvilda, Borová Lada aj.). Kromě mnoha hojných druhů jako jsou Ips typographus, Ips amitinus, Pityogenes chalcographus a Polygraphus polygraphus, byly zjištěny také méně běžné druhy Pityogenes conjunctus, Pityophthorus micrographus a Xyloterus laeve, které mohou být významné i z hlediska ochrany přírody. The article summarized part of data, that were obtained during 6 years lasting research focused on bark beetles and their natural enemies in the Bohemian Forest (Šumava Mts). 26 species of bark beetles were collected from spruce samples that were brought from Modrava, Srní, Kvilda, Borová Lada etc. Despite many abundant pest species like Ips typographus, Ips amitinus, Pityogenes chalcographus a Polygraphus polygraphus, also three uncommon species were collected: Pityogenes conjunctus, Pityophthorus micrographus a Xyloterus laeve. These three species may have importance for nature conservation. Klíčová slova: Ips typographus; Ips amitinus; druhy; výzkum Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Kůrovcovití brouci (Scolytidae, Coleoptera) na smrku na Šumavě

Studie shrnuje šestiletý výzkum kůrovců a jejich přirozených nepřátel na Šumavě. 26 druhů kůrovců bylo zjištěno na sledovaných lokalitách (např. Modrava, Srní, Kvilda, Borová Lada aj.). Kromě mnoha ...

Zelený, Jiří; Doležal, Petr
Entomologický ústav, 2004

Aktualizovaný seznam pošvatek (Insecta, Plecoptera) Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava se zřetelem k jejich druhové ochraně
Soldán, Tomáš
2004 - český
Aktualizovaný seznam pošvatek Šumavy (Plecoptera) zahrnuje 75 druhů (18 druhů a 7 čeledí) včetně druhů s nejasným statutem a v současnosti nepotvrzenými faunistickými daty. Pět druhů, Brachyptera monilicornis (Pictet, 1841), Capnopsis schilleri (Rostock, 1892), Rhabdiopteryx acuminata Klapálek, 1905, Nemoura sciurus Aubert, 1949 a Nemoura cf. babiagorensis Sowa, 1964, je uváděno ze studované oblasti poprvé. Tři druhy jsou v České republice vyhynulé (poslení nálezy starší než 30 let), dalších 5 druhů je nezvěstných neho vyhynulých, 2 jsou kriticky ohrožené, 6 ohrožených, 6 zranitelných a 8 druhů patří do kategorie téměř ohrožených druhů. U dalších 6 druhů neexistují spolehlivá data o jejich výskytu, zbývajících 36 druhů nevyžaduje zvláštní ošetření. Update list of Plecoptera of the area in question consists of 75 species,18 genera and 7 families of the order including 5 species the txonomic status of which is unclear and respective historical records seem to be doubtful. Based on recent data,5 species, namely Brachyptera monilicornis (Pictet, 1841), Capnopsis schilleri (Rostock, 1892),Rhabdiopteryx acuminata Klapálek,1905,Nemoura sciurus Aubert, 1949 a Nemoura cf. babiagorensis Sowa,1964,are recorded from the Bohemian part of the mountains for the first time. Long-term data originating from the 1950´s of the past century enable to evaluate the status from their protection point of view (red list):3 species are extinct within the whole Czech Republic,5 species are extinct or missing in the Bohemian Forest (=Šumava Mts.) for more then 20 yearch,2 are critically endangered,6 endangered,7 vulnerable and 8 species are near threatened. Further 6 species show data deficiency and remaining 36 species still do not require any treatment. Klíčová slova: Brachyptera monilicornis; Capnopsis schilleri; druhy; chráněné krajinné oblasti Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Aktualizovaný seznam pošvatek (Insecta, Plecoptera) Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava se zřetelem k jejich druhové ochraně

Aktualizovaný seznam pošvatek Šumavy (Plecoptera) zahrnuje 75 druhů (18 druhů a 7 čeledí) včetně druhů s nejasným statutem a v současnosti nepotvrzenými faunistickými daty. Pět druhů, Brachyptera ...

Soldán, Tomáš
Entomologický ústav, 2004

Neuropteroidea a Mecoptera Šumavy
Zelený, Jiří
2004 - český
Práce doplňuje znalosti neuropteroidního hmyzu (Neuropteroidea) a srpixc (Mecoptera) Šumavy, zejména o druhy nalezené na rašeliništích. Byly zjištěny 2 druhy řádu Megaloptera, 6 druhů řádu Raphidioptera, 48 druhů řádu Neuroptera (Coniopterygidae 10 druhů, Osmylidae 1 druh, Sisyridae 2 druhy, Hemerobiidae 22 druhů, Chrysopidae 12 druhů a Myrmeleontidae 1 druh) a 4 druhy řádu Mecoptera. Nejbežnějšími druhy jsou: Hemerobius pini, Conwentzia pineticola, Coniopteryx pygmaea, Wesmaelius quadrifasciatus a Chrysoperla carnea, druhy důležitými z hlediska ochrany přírody a biodiverzity jsou: Phaeostigma major, Puncha ratzeburgi, Aleuropteryx loewii, Coniopteryx esbenpeterseni, Parasemidalis fuscipennis, Osmylus fulvicephalus, Sisyra terminalis, Wesmaelius ravus, Micromus lanosus, Sympherobius pellucidus a Myrmeleon formicarius. General information is given on the current status of knowledge of Neuropteroidea and Mecoptera in the Czech Bohemian Forest (Šumava Mts.), especially in peatbogs. In the Bohemian Forest, 2 species Megaloptera, 6 species of Raphidioptera, 48 species of Neuroptera (Coniopterygidae 10 species, Osmylidae 1 species, Sisyridae 2 species, Hemerobiidae 22 species, Chrysopidae 12 species and Myrmeleontidae 1 species) and 4 species of Mecoptera are known. The most common species are: Hemerobius pini, Conwentzia pineticola, Coniopteryx pygmaea Wesmaelius quadrifasciatus and Chrysoperla carnea.The species importatnt for the nature conservation and biological diversity are: Phaeostigma major, Puncha ratzeburgi, Aleuropteryx loewii, Coniopteryx esbenpeterseni, Parasemidalis fuscipennis, Osmylus fulvicephalus, Sisyra terminalis, Wesmaelius ravus, Micromus lanosus, Sympherobius pellucidus a Myrmeleon formicarius. Klíčová slova: Megaloptera; Raphidioptera; Neuroptea; druhy; řády Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Neuropteroidea a Mecoptera Šumavy

Práce doplňuje znalosti neuropteroidního hmyzu (Neuropteroidea) a srpixc (Mecoptera) Šumavy, zejména o druhy nalezené na rašeliništích. Byly zjištěny 2 druhy řádu Megaloptera, 6 druhů řádu ...

Zelený, Jiří
Entomologický ústav, 2004

Sledování druhového složení a početnosti krev sajících dvoukřídlých, zvláště komárů, v oblastech CHKO Pálava a CHKO Litovelské Pomoraví
Gelbič, Ivan; Minář, Jan; Olejníček, Jiří
2003 - český
Změny v populacích komárů oblasti CHKO Pálava byly studovány s ohledem na umělé zaplavování lužních lesů a s ohledem na dlouhodobé klimatické změny. Vliv změn klimatu na biodiversitu hematofágního hmyzu se také studoval v CHKO Litovelské Pomoraví. Changes in the biodiversity of haematophagous insects, mainly mosquitoes and effect of artificial flood on the account of mosquitoes were studied in PLA Palava. Global changes of temperature on the biodiversity of mosquitoes in PLA Palava and Litovelské Pomoraví were studied too. Klíčová slova: biodiversity; haematophagous insects; temperature; teplota Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Sledování druhového složení a početnosti krev sajících dvoukřídlých, zvláště komárů, v oblastech CHKO Pálava a CHKO Litovelské Pomoraví

Změny v populacích komárů oblasti CHKO Pálava byly studovány s ohledem na umělé zaplavování lužních lesů a s ohledem na dlouhodobé klimatické změny. Vliv změn klimatu na biodiversitu hematofágního ...

Gelbič, Ivan; Minář, Jan; Olejníček, Jiří
Entomologický ústav, 2003

Biocenologický a zoogeografický výzkum komárů (Diptera, Culicidae) dolního toku Moravy a Dyje
Gelbič, Ivan; Olejníček, Jiří; Minář, Jan
2003 - český
Klíčová slova: biodiversity; ecology; ekologie Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Biocenologický a zoogeografický výzkum komárů (Diptera, Culicidae) dolního toku Moravy a Dyje

Gelbič, Ivan; Olejníček, Jiří; Minář, Jan
Entomologický ústav, 2003

Diversity of some aquatic insects groups (Odonata, Trichoptera, Megaloptera) of the Novohradské Mountains: A review of recent knowledge
Zelený, Jiří; Novák, Karel; Soldán, Tomáš
2002 - anglický
Klíčová slova: Novohradské Mountains; Odonata; Megaloptera; hory; teorie grup Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Diversity of some aquatic insects groups (Odonata, Trichoptera, Megaloptera) of the Novohradské Mountains: A review of recent knowledge

Zelený, Jiří; Novák, Karel; Soldán, Tomáš
Entomologický ústav, 2002

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze