Počet nalezených dokumentů: 784
Publikováno od do

Zikmunda Hrubého z Jelení etymologický pokus
Vykypěl, Bohumil
2023 - český
Klíčová slova: etymology; Zikmund Hrubý Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Zikmunda Hrubého z Jelení etymologický pokus

Vykypěl, Bohumil
Ústav pro jazyk český, 2023

Lexikální vyjádření lichocení v českém lexiku (z hlediska jejich původu)
Karlíková, Helena
2023 - český
Klíčová slova: etymology Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Lexikální vyjádření lichocení v českém lexiku (z hlediska jejich původu)

Karlíková, Helena
Ústav pro jazyk český, 2023

Z českých slov a věcí: parfém, voňavka, kolínská
Janyšková, Ilona
2023 - český
Klíčová slova: etymology Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Z českých slov a věcí: parfém, voňavka, kolínská

Janyšková, Ilona
Ústav pro jazyk český, 2023

Matouš Benešovský jako etymolog
Vykypělová, Taťána
2023 - český
Klíčová slova: etymology Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Matouš Benešovský jako etymolog

Vykypělová, Taťána
Ústav pro jazyk český, 2023

Názory Daniela Adama z Veleslavína na Čechy i cizince
Černá, Alena M.
2023 - český
Příspěvek je věnován názorům Daniela Adama z Veleslavína (1546–1599) na Čechy a cizince, s nimiž jsou české země ve styku, případně které znají z dostupné literatury. Jedná se zejména o Němce, Italy a Poláky, avšak pozornost je věnována i národům, které představují pro české země reálnou či potenciální hrozbu (Turci a Rusové). Veleslavín soudí, že staří Čechové disponovali dobrými vlastnostmi (udatnost, víra v boha, spolehlivost, dodržování řádu a zákonů), avšak stykem s cizími národy tyto vlastnosti ztrácejí, soustředí se více na světské radovánky a polevují v péči o národ a vlast. – Materiálovou bází pro příspěvek byly zejména česky psané předmluvy k dílům, které Veleslavín připravil ke knižnímu vydání v letech 1578– 1599.\n The paper is devoted to the views of Daniel Adam of Veleslavín (1546–1599) on the Czechs and foreigners with whom the Czech lands are in contact or who they know from the available literature. These are mainly Germans, Italians and Poles, but attention is also paid to peoples who pose a real or potential threat to the Czech lands (Turks and Russians). Veleslavín judges that the old Czechs possessed good qualities (bravery, faith in God, reliability, respect for order and laws), but that they lost these qualities through contact with foreign nations. They concentrate more on secular pleasures and slacken their concern for the nation and the homeland. The material base for the paper was the Czech written prefaces to the works that Veleslavín prepared for publication in 1578–1599. Klíčová slova: Humanistic literature; preface; Daniel Adam of Veleslavín; Czechs and foreigners in the 16th century Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Názory Daniela Adama z Veleslavína na Čechy i cizince

Příspěvek je věnován názorům Daniela Adama z Veleslavína (1546–1599) na Čechy a cizince, s nimiž jsou české země ve styku, případně které znají z dostupné literatury. Jedná se zejména o Němce, Italy ...

Černá, Alena M.
Ústav pro jazyk český, 2023

České názvy obydlí a jejich původ
Karlíková, Helena
2022 - český
Článek etymologicky analyzuje původ některých názvů obydlí v češtině (např. byt, dům, chýše, chalupa aj.). The article etymologically analyzes the origin of some names for dwellings in Czech (e.g. byt, dům, chýše, chalupa etc.). Klíčová slova: Czech; dwellings; etymology Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
České názvy obydlí a jejich původ

Článek etymologicky analyzuje původ některých názvů obydlí v češtině (např. byt, dům, chýše, chalupa aj.)....

Karlíková, Helena
Ústav pro jazyk český, 2022

Salernské verše ve vydání Daniela Adama z Veleslavína
Černá, Alena M.
2022 - český
Příspěvek je věnován lékařské didaktické básni o zachování zdraví Regimen sanitatis Salernitanum, která je známa také pod názvem salernské verše, ve vydání Daniela Adama z Veleslavína z roku 1587. Původní latinské verše byly od středověku překládány do národních jazyků. Zabýváme se otázkou, zda jeden z českých překladů pořídil Daniel Adam z Veleslavína a jaký je vztah překladu z roku 1587 ke staršímu překladu z roku 1584. Zvláštní pozornost věnujeme charakteristice češtiny Veleslavínova vydání. The article is devoted to a medical didactic poem on the preservation of health Regimen sanitatis Salernitanum, which is known as Salerno verses, published by Daniel Adam of Veleslavín in 1587. The original Latin verses were translated into national languages from the Middle Ages. We deal with the question of whether one of the Czech translations was prepared by Daniel Adam of Veleslavín and what is the relation of the translation from 1587 to the older translation from 1584. We lay special attention to the characteristics of the Czech language of Veleslavín's edition. Klíčová slova: humanistic literature; Humanistic Czech; medical literature; Daniel Adam of Veleslavín Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Salernské verše ve vydání Daniela Adama z Veleslavína

Příspěvek je věnován lékařské didaktické básni o zachování zdraví Regimen sanitatis Salernitanum, která je známa také pod názvem salernské verše, ve vydání Daniela Adama z Veleslavína z roku 1587. ...

Černá, Alena M.
Ústav pro jazyk český, 2022

Zpěvník Antonína Francla z pohledu grafického a pravopisného
Hejdová, Tereza; Nedvědová, Blanka
2022 - český
Příspěvek se věnuje rukopisnému zpěvníku lidových písní (mlynáře) Antonína Francla z druhé poloviny 18. století. Přibližuje vznik edice daného textu, dále se zaměřuje na popis rukopisu a jeho pravopis. The paper focuses on a manuscript songbook of folk songs by (miller) Antonín Francl from the second half of the 18th century. It presents the origin of the edition of the text, also it concentrates on the description of the manuscript and its orthography. Klíčová slova: Antonín Francl; folklor studies; manuscript; songbook; description of the manuscript; ortography; 18th century Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Zpěvník Antonína Francla z pohledu grafického a pravopisného

Příspěvek se věnuje rukopisnému zpěvníku lidových písní (mlynáře) Antonína Francla z druhé poloviny 18. století. Přibližuje vznik edice daného textu, dále se zaměřuje na popis rukopisu a jeho ...

Hejdová, Tereza; Nedvědová, Blanka
Ústav pro jazyk český, 2022

Z českých slov a věcí: lžíce, nůž, vidlička
Janyšková, Ilona
2022 - český
Článek vysvětluje etymologii názvu příboru a jeho součástí, lžíce, nože a vidličky. The article explains the etymology of the name of cutlery and its parts, spoon, knife and fork. Klíčová slova: etymology; Czech; spoon; knife; fork Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Z českých slov a věcí: lžíce, nůž, vidlička

Článek vysvětluje etymologii názvu příboru a jeho součástí, lžíce, nože a vidličky.


The article explains the etymology of the name of cutlery and its parts, spoon, knife and fork.

Janyšková, Ilona
Ústav pro jazyk český, 2022

Požadavek liturgie v národním jazyce a cyrilometodějské dědictví
Vykypělová, Taťána
2022 - český
Klíčová slova: linguistics; Cyril and Methodius Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Požadavek liturgie v národním jazyce a cyrilometodějské dědictví

Vykypělová, Taťána
Ústav pro jazyk český, 2022

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze