Počet nalezených dokumentů: 287
Publikováno od do

Transformace české předlistopadové alternativní rockové hudby v 90. letech 20. století
Fikarová, Lucie
2023 - český
Studie se zaměřuje na klíčové dobové trendy, které v 90. letech 20. století v pozitivním i negativním směru ovlivnily proměnu kdysi alternativní rockové scény. Pozornost je věnovaná zejména vnějším faktorům (např. hudebnímu managementu, komercionalizaci), opomenuty však nejsou ani faktory vnitřní (osobní vývoj aktérů). Vliv těchto faktorů na proměnu zkoumaného prostředí autorka mapuje na základě analýzy dobových hudebních časopisů, rozhovorů a orálně historického výzkumu (zahrnující provozovatele hudebních klubů, hudebního publicistu a hudebníky). This study focuses on the key contemporary trends that both positively and negatively influenced the transformation of the alternative rock scene in the 1990s. Particular attention is paid to external factors (e.g. music management, commercionalization), while internal factors (personal development of the participants) are not neglected. By analysing contemporary music magazines, interviews and oral history research (involving music publicists, music industry representatives and musicians), the author traces the influence of these factors on the transformation of the environment under consideration. Klíčová slova: rock music; the 1990s; music industry Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Transformace české předlistopadové alternativní rockové hudby v 90. letech 20. století

Studie se zaměřuje na klíčové dobové trendy, které v 90. letech 20. století v pozitivním i negativním směru ovlivnily proměnu kdysi alternativní rockové scény. Pozornost je věnovaná zejména vnějším ...

Fikarová, Lucie
Ústav pro soudobé dějiny, 2023

Turbulentní vývoj československé blízkovýchodní politiky v letech 1948-1955
Taterová, Eva
2023 - český
Tato kapitola představuje vývoj československé blízkovýchodní politiky v letech 1948-1955, kdy se zaměřuje na proměny přístupu Československa vůči Izraeli a Egyptu a intepretaci těchto změn v kontextu událostí probíhající studené války. Československá zahraniční politika po komunistickém převratu v roce 1948 prošla zásadními změnami, které se postupně promítly rovněž do československé blízkovýchodní politiky. Zatímco koncem 40. let převládala snaha udržet partnerství s dosavadními lokálními partnery (např. formou pokračující podpory nově vznikajícímu Státu Izrael), na počátku 50. let v důsledku mezinárodního a vnitřního politického vývoje dochází k zásadnímu přehodnocení československých postojů směrem k rozvoji vztahů s vybranými arabskými zeměmi. Za určitý milník je v tomto smyslu považován rok 1955, kdy došlo k podepsání přelomové smlouvy o dodávkách československých zbraní Egyptu, což vytvořilo precedens pro další obdobné budoucí spolupráce Československa s vybranými regionálními aktéry ve vojenské oblasti. This chapter aims to introduce and interpret the development of Czechoslovak foreign policy to the Middle East in 1948-1955 in the context of the ongoing Cold War using the case studies of Czechoslovak bilateral relations with Israel and Egypt. After the communist coup in February 1948, Czechoslovak foreign policy encountered essential changes that also influenced Czechoslovak attitudes towards the Middle East. While in the late 1940s there was an effort to maintain the existing local partnerships (e.g. the continuing support to the emerging State of Israel), the early 1950s brought a significant shift of Czechoslovak Middle Eastern policy due to the international and internal political factors. As result, Czechoslovakia started to focus on the development of close mutual relations with some Arab countries. In this sense, the year 1955 is considered a milestone regarding the Egyptian-Czechoslovak arms deal which set an important precedent for\nsimilar contracts of military cooperation between Czechoslovakia with the other regional actors. Klíčová slova: Cold War; Czechoslovakia; diplomacy; Middle East Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Turbulentní vývoj československé blízkovýchodní politiky v letech 1948-1955

Tato kapitola představuje vývoj československé blízkovýchodní politiky v letech 1948-1955, kdy se zaměřuje na proměny přístupu Československa vůči Izraeli a Egyptu a intepretaci těchto změn v kontextu ...

Taterová, Eva
Ústav pro soudobé dějiny, 2023

Turbulentní vývoj československé blízkovýchodní politiky v letech 1948-1955
Taterová, Eva
2023 - český
Tato kapitola představuje vývoj československé blízkovýchodní politiky v letech 1948-1955, kdy se zaměřuje na proměny přístupu Československa vůči Izraeli a Egyptu a intepretaci těchto změn v kontextu událostí probíhající studené války. Československá zahraniční politika po komunistickém převratu v roce 1948 prošla zásadními změnami, které se postupně promítly rovněž do československé blízkovýchodní politiky. Zatímco koncem 40. let převládala snaha udržet partnerství s dosavadními lokálními partnery (např. formou pokračující podpory nově vznikajícímu Státu Izrael), na počátku 50. let v důsledku mezinárodního a vnitřního politického vývoje dochází k zásadnímu přehodnocení československých postojů směrem k rozvoji vztahů s vybranými arabskými zeměmi. Za určitý milník je v tomto smyslu považován rok 1955, kdy došlo k podepsání přelomové smlouvy o dodávkách československých zbraní Egyptu, což vytvořilo precedens pro\ndalší obdobné budoucí spolupráce Československa s vybranými regionálními aktéry ve vojenské oblasti. This chapter aims to introduce and interpret the development of Czechoslovak foreign policy to the Middle East in 1948-1955 in the\ncontext of the ongoing Cold War using the case studies of Czechoslovak bilateral relations with Israel and Egypt. After the communist coup in\nFebruary 1948, Czechoslovak foreign policy encountered essential changes that also influenced Czechoslovak attitudes towards the Middle\nEast. While in the late 1940s there was an effort to maintain the existing local partnerships (e.g. the continuing support to the\nemerging State of Israel), the early 1950s brought a significant shift of Czechoslovak Middle Eastern policy due to the international and\ninternal political factors. As result, Czechoslovakia started to focus on the development of close mutual relations with some Arab countries.\nIn this sense, the year 1955 is considered a milestone regarding the Egyptian-Czechoslovak arms deal which set an important precedent for\nsimilar contracts of military cooperation between Czechoslovakia with the other regional actors. Klíčová slova: Cold War; Czechoslovakia; diplomacy; Middle East Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Turbulentní vývoj československé blízkovýchodní politiky v letech 1948-1955

Tato kapitola představuje vývoj československé blízkovýchodní politiky v letech 1948-1955, kdy se zaměřuje na proměny přístupu Československa vůči Izraeli a Egyptu a intepretaci těchto změn v kontextu ...

Taterová, Eva
Ústav pro soudobé dějiny, 2023

Oceňovaný důstojník, nemilovaný velitel. Bedřich Neumann a československá armáda
Maršálek, Zdenko
2022 - český
Bedřich Neumann se ke kariéře profesionálního důstojníka dostal jako československý legionář v letech první světové války. V meziválečné armádě nepatřil k nejvyšší generalitě, byl ale jedním z nejvíce uznávaných odborníků „vyššího středního velitelského managementu” armády. Strmá kariéra vyústila za druhé světové války během jeho působení zprvu v domácím a poté v zahraničním odboji. Stal se jedním z hlavních cílů komunistické propagandy snažící se oslabit pozici londýnské exilové vlády, a nástup komunistů v roce 1945 jeho kariéru zastavil. Po emigraci v roce 1948 se Neumann – již potřetí v životě – zapojil do boje za svobodu a nezávislost vlasti. Vynikající teoretik a štábní důstojník ovšem dodnes není doceňován a na jeho památce dodnes ulpívají zvláště důsledky cílených pomluv a očerňování komunistické propagandy. Bedřich Neumann's career as a professional officer began as a Czechoslovak Legionnaire during the First World War. In the interwar army he was not one of the highhest-top generals, but he was one of the most respected experts of the “upper middle management” of the army. A steep career culminated during the Second World War with his activities first in the Resistance at Home and then with the Czechoslovak Army-in-Exile. He became one of the main targets of Communist propaganda seeking to weaken the position of the London government-in-exile, and the rise of the Communists in 1945 brought his career to a halt. After emigrating in 1948, Neumann – for the third time – became actively involved in the foreign struggle for freedom and independence of his homeland. However, the outstanding theorist and staff officer is still not appreciated even until today, and the effects of targeted slander and the denigration of communist propaganda in particular still linger on his memory. Klíčová slova: Czechoslovak Army; Bedřich Neumann; Czechoslovakia Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Oceňovaný důstojník, nemilovaný velitel. Bedřich Neumann a československá armáda

Bedřich Neumann se ke kariéře profesionálního důstojníka dostal jako československý legionář v letech první světové války. V meziválečné armádě nepatřil k nejvyšší generalitě, byl ale jedním z nejvíce ...

Maršálek, Zdenko
Ústav pro soudobé dějiny, 2022

Zachycení obsazeného pohraničí v české kultuře
Bednařík, Petr
2022 - český
Studie se zaměřuje na oblast moravského a slezského pohraničí v období před 2. světovou válkou, v jejím průběhu i po jejím skončení. Ukazuje, jakým způsobem česká literatura, kinematografie i televizní tvorba zachycovala historii tohoto území. Sleduje českou kulturu od let po druhé světové válce do současnosti. The study focuses on the area of the Moravian and Silesian borderlands in the period before, during and after the Second World War. It shows how Czech literature, cinematography and television production captured the history of this territory. Follows Czech culture from the years after the Second World War to the present day. Klíčová slova: Czech culture; Moravian and Silesian borderland; cinematography Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Zachycení obsazeného pohraničí v české kultuře

Studie se zaměřuje na oblast moravského a slezského pohraničí v období před 2. světovou válkou, v jejím průběhu i po jejím skončení. Ukazuje, jakým způsobem česká literatura, kinematografie i ...

Bednařík, Petr
Ústav pro soudobé dějiny, 2022

Prezentace zaniklých sídel v českém pohraničí ve výstavní činnosti a muzejních expozicích
Kovařík, David; Bednařík, Petr; Nosková, Helena; Vavrouchová, H.; Peřinková, V.; Mezerová, Ľ.
2022 - český
Metodika se zabývá tématikou zaniklých sídel v českém pohraničí po roce 1945 a možnostmi jejich prezentace ve výstavní činnosti a muzejních expozicích. The methodology deals with the topic of extinct settlements in the Czech borderlands after 1945 and the possibilities of their presentation in exhibitions and museum expositions. Klíčová slova: extinct settlements; Czech borderland; museum expositions Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Prezentace zaniklých sídel v českém pohraničí ve výstavní činnosti a muzejních expozicích

Metodika se zabývá tématikou zaniklých sídel v českém pohraničí po roce 1945 a možnostmi jejich prezentace ve výstavní činnosti a muzejních expozicích....

Kovařík, David; Bednařík, Petr; Nosková, Helena; Vavrouchová, H.; Peřinková, V.; Mezerová, Ľ.
Ústav pro soudobé dějiny, 2022

Druhý život zaniklých sídel na Moravě a ve Slezsku (s přihlédnutím k Jesenické oblasti)
Kovařík, David
2022 - český
Příspěvek se zabývá problematikou současné podoby zaniklých sídel v pohoří Jeseníků, kde zejména v posledních letech se objevily pokusy o oživení zaniklých obcí a osad, které musely být v letech 1945 až 1989 z různých důvodů zničeny. The article deals with the issue of the current form of the extinct settlements in Jeseníky Mountains, where have been attempts to revive defunct villages and settlements that had to be eradicated between 1945 and 1989 for various reasons. Klíčová slova: extinct settlements; Moravia and Silesia; 20th century Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Druhý život zaniklých sídel na Moravě a ve Slezsku (s přihlédnutím k Jesenické oblasti)

Příspěvek se zabývá problematikou současné podoby zaniklých sídel v pohoří Jeseníků, kde zejména v posledních letech se objevily pokusy o oživení zaniklých obcí a osad, které musely být v letech 1945 ...

Kovařík, David
Ústav pro soudobé dějiny, 2022

Od monarchie k republice. Ústavy pro duševně nemocné v českých zemích – východiska a proměny systému, 1918–1938
Novák, M.; Šimůnek, Michal V.
2022 - český
Práce přibližuje systémové proměny péče o duševně nemocné v českých zemích v meziválečném období. The study highlights the changes of the psychiatric health care in the Czech Lands during the inter-war period at the system-level. Klíčová slova: history of psychiatry; 20th centruy; Czech lands Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Od monarchie k republice. Ústavy pro duševně nemocné v českých zemích – východiska a proměny systému, 1918–1938

Práce přibližuje systémové proměny péče o duševně nemocné v českých zemích v meziválečném období....

Novák, M.; Šimůnek, Michal V.
Ústav pro soudobé dějiny, 2022

Sídla v okrese Bruntál fyzicky zaniklá po druhé světové válce v kontextu vývoje krajinné struktury
Mašíček, T.; Peřinková, V.; Vavrouchová, H.; Lešková, A.; Kovařík, David
2022 - český
Příspěvek se zabývá problematikou vývoje krajinné struktury v místě zaniklých sídel v okrese Bruntál od roku 1945 do současnosti. The article deals with the issue of the the landscape structure change in a place of abandoned settlements in the district Bruntál from 1945 to the present. Klíčová slova: extinct settlements; Czech-Polish borderland; landscape change Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Sídla v okrese Bruntál fyzicky zaniklá po druhé světové válce v kontextu vývoje krajinné struktury

Příspěvek se zabývá problematikou vývoje krajinné struktury v místě zaniklých sídel v okrese Bruntál od roku 1945 do současnosti....

Mašíček, T.; Peřinková, V.; Vavrouchová, H.; Lešková, A.; Kovařík, David
Ústav pro soudobé dějiny, 2022

Introduction
Šimůnek, Michal V.
2021 - anglický
This chapter is an introductory study of the whole Volume. It provides an overview of the recent production concerning the role of science in the WW2 and sumarizes the possible levels of comparison. Klíčová slova: national socialism; history of science; WW2 Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Introduction

This chapter is an introductory study of the whole Volume. It provides an overview of the recent production concerning the role of science in the WW2 and sumarizes the possible levels of comparison.

Šimůnek, Michal V.
Ústav pro soudobé dějiny, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze