Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 286853
Publikováno od do

Relative Age Effect v českém sportovním lezení
Lonský, Ondřej; Bačáková, Radka; Baláš, Jiří
2024 - český
Title: Relative Age Effect in Czech Sport Climbing Objective: The aim of this thesis is to investigate the manifestation of the Relative Age Effect in selected talented youth and the adult national team of sport climbing in the Czech Republic. Methods: The study analyzes the statistical significance of the expected and actual distribution of birth months in the sample studied. The research sample includes 173 subjects who have been selected for Youth Sports Centers, Elite Sports Centers for Youth, or National Sports Centers for Youth and the national sport climbing team. The chi-squared test, in the form of a goodness-of-fit test, is used to assess the manifestation of the Relative Age Effect. Results: In the overall sample studied (173 subjects), no statistically significant difference was found in the frequency of births between the first and second halves of the year. The Relative Age Effect was not demonstrated in men, while in women, a statistically significant difference was found, with a higher number of births in the first half of the year. This indicates the presence of RAE in women in Czech sport climbing. Further results relate to specific groups within the sample, such as members of youth sports centers and national teams. Conclusion: The manifestation of the Relative Age Effect was... Název: Relative Age Effect v českém sportovním lezení Cíl: Cílem práce je zjistit projev Relative Age Effect u vybrané talentované mládeže a dospělé reprezentace sportovního lezení v České republice. Metody: Práce analyzuje statistickou významnost předpokládaného a skutečného rozložení měsíců narození ve zkoumaném souboru. Výzkumný soubor obsahuje 173 probandů, kteří jsou vybráni do Sportovních středisek mládeže, Sportovních center mládeže nebo Vrcholového sportovního centra mládeže a národní reprezentace ve sportovním lezení. Pro posouzení projevu Relative Age Effect je použit chí-kvadrát test ve variantě testu dobré shody. Výsledky: V celkovém zkoumaném souboru (173 probandů) nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl v četnosti narození mezi prvním a druhým pololetím roku. Pro muže nebyl Relative Age Effect prokázán, zatímco u žen byl zjištěn statisticky významný rozdíl, s vyšším počtem narozených v prvním pololetí. To naznačuje přítomnost RAE u žen v českém sportovním lezení. Další výsledky se týkají dílčích skupin zkoumaného souboru, jako jsou členové sportovních středisek mládeže a reprezentačních týmů. Závěr: Projev Relative Age Effect byl prokázán pouze u žen ve zkoumaném souboru. Celkový zkoumaný soubor, ani jeho další zkoumané části fenomén Relative Age Effect nevykazuje. Klíčová slova:... Klíčová slova: identifikace talentů; sportovní výkon; vliv data narození; sportovní talent; talent identification; athletic performance; influence of birth date; sports talent Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Relative Age Effect v českém sportovním lezení

Title: Relative Age Effect in Czech Sport Climbing Objective: The aim of this thesis is to investigate the manifestation of the Relative Age Effect in selected talented youth and the adult national ...

Lonský, Ondřej; Bačáková, Radka; Baláš, Jiří
Univerzita Karlova, 2024

Využití výchovy prožitkem a zkušeností pro neformální výuku dějepisu na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií
Dudek, Petr; Turčová, Ivana; Psohlavec, Lukáš
2024 - český
Title: Using experimental learning for non-formal teaching of history at lower-secondary schools and for corresponding grades of eight- or six-year grammar schools. Objectives: The aim of this thesis was to create and realize a non-formal educational programme for a 9th graders of lower-secondary schools and for the corresponding grades of eight- or six-year grammar schools, which would serve to complement teaching of history with help of using elements of experiential learning. The secondary aim was evaluate programme by students themselves by using survey. Methods: The research group consisted of 54 students of the 9th graders of elementary school and the corresponding grade of eight- or six-year grammar schools. Data collection was based on using a self administered survey, which contained six closed question and one open-ended question. The data was evaluated with using graphs and descriptive statistics. Results: The survey results show that 53,7 % of the probands had never experienced a similar educational program before. The overall organization and difficulty of the program was perceived positively by 65 % of the respondents. 55,5 % of the respondents stated that the main benefit was the acquisition of new skills and factual information regarding the topic of the educational program for... Název práce: Využití výchovy prožitkem a zkušeností pro neformální výuku dějepisu na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií Cíl: Cílem této práce bylo vytvořit a zrealizovat neformální vzdělávací program pro žáky devátých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, který by sloužil k doplnění výuky dějepisu za použití prvků zkušenostního učení. Dílčím cílem bylo zhodnotit program samotnými účastníky ankety. Metody: Výzkumný soubor tvořilo 54 žáků devátých tříd základní školy a čtvrtého ročníku osmiletého gymnázia. Sběr dat byl proveden pomocí ankety, která obsahovala šest uzavřených otázek a jednu otázku otevřenou. Data byla vyhodnocena pomocí grafů a popisné statistiky. Výsledky: Výsledky ankety ukazují, že 53,7 % probandů podobný edukativní program nikdy předtím nezažilo. Celková organizace i náročnost programu byla vnímána 65 % probandy pozitivně. 55,5 % probandů uvedlo jako hlavní přínos osvojení nových schopností a faktických informací týkajících se tématu edukativního programu, pro který byl vytvořen. Pouze 13 % probandů kriticky zhodnotilo přínos programu pro aplikaci nově nabytých schopností a vědomostí ve škole či mimo ní. Z odpovědí vyplývá, že přes 30 % probandů ocenilo pobyt venku. Závěr: Diplomová práce se zabývala vytvořením a realizací neformálního... Klíčová slova: aktivity v přírodě; hra; zkušenostní výchova; outdoor activities; games; experiential education Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Využití výchovy prožitkem a zkušeností pro neformální výuku dějepisu na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií

Title: Using experimental learning for non-formal teaching of history at lower-secondary schools and for corresponding grades of eight- or six-year grammar schools. Objectives: The aim of this thesis ...

Dudek, Petr; Turčová, Ivana; Psohlavec, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

Predikce lokálních strukturních vlastností ze sekvence protilátek
Beňo, Roman; Příhoda, David; Hoksza, David
2024 - anglický
Predicting local structural properties of antibodies at residual level is vital for detecting the presence of post-translational modifications (PTMs), which often induce structural change in the antibody, negatively impact its shelf-life and possibly lead to the loss of the therapeutic potential. In this work, we predict relative solvent accessibility (RSA) of individual residues. This property is, alongside with the type of amino acid in question, the key indicator for presence of methionine oxidations and other types of PTMs. Due to the conservation of the antibody structure, we identified that different classes of prediction methods yield almost interchangeable results - total mean absolute error (MAE) of 5.64 RSA percentage units measured for the best performing machine learning pipeline compared to the 5.96 measured for the best performing statistical pipeline. The significant prediction quality improvement observed within comparison to the random prediction method with MAE of 35.996 may be as well attributed to the sequence conservancy. In CDR regions, RSA values are harder to predict. Although the range of methods and procedures employed throughout this work is by far not able to yield complex structure predictions, it might constitute a modular, high-throughput tool to support one's choices when... Predikce lokálních strukturních vlastností protilátek na reziduální úrovni je hodně důležitá pro detekci přítomnosti posttranslačních modifikací (PTM), které často indukují strukturální změny v protilátce, negativně ovlivňují její dlouhodobou skladovatelnost a vedou ke ztrátě jejího terapeutického potenciálu. V této práci predikujeme u jednotlivých reziduí relativní povrchovou dostupnost pro rozpouštědla (RSA). Tato vlastnost je spolu s typem dotyčné aminokyseliny klíčovým indikátorem přítomnosti oxidací methioninu a dalších typů PTM. Díky konzervovanosti struktury protilátek jsme zjistili, že různé třídy predikčních metod produkují téměř zaměnitelné výsledky - celková průměrná absolutní chyba (MAE) 5,64 procentních jednotek RSA pro nejvýkonnější z odzkoušených metod založených na strojovém učení, ve srovnání s hodnotou 5,96 naměřenou pro nejvýkonnější statistickou metodu. Výrazné zlepšení kvality predikce pozorované ve srovnání s metodou náhodné predikce s MAE 35,996 lze také připsat zachování struktury sekvence. V CDR oblastech je předpovědět hodnoty RSA obtížnější. Přestože metody a postupy, které v této práci používáme, zdaleka nejsou schopny poskytnout komplexní předpověď struktury, můžou se stát modulárním nástrojem s vysokou propustností pro návrh vhodných terapeutických protilátek. Klíčová slova:... Klíčová slova: protilátka; post-translační modifikace; relativní povrchová dostupnost pro rozpouštědla; strojové učení; lokální struktura; predikce; antibody; post-translational modification; relative solvent accessibility; machine learning; local structure; prediction Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Predikce lokálních strukturních vlastností ze sekvence protilátek

Predicting local structural properties of antibodies at residual level is vital for detecting the presence of post-translational modifications (PTMs), which often induce structural change in the ...

Beňo, Roman; Příhoda, David; Hoksza, David
Univerzita Karlova, 2024

Kolísání hladiny podzemní vody v horském vrchovišti Rokytka
Lencová, Kateřina; Šobr, Miroslav; Doležal, Tomáš
2024 - český
Peatbogs are globally widespread ecosystems that have a major influence on the hydrological conditions of watersheds. Of particular importance are mountain highlands, which are characterized by their occurrence in the source areas of streams. Despite the indisputable importance of the montane peatbogs in terms of runoff conditions, their influence has not yet been conclusively clarified. Montane peatbogs are a particularly important topic for the Šumava region, where they represent a fundamental element of the landscape. The study site is therefore situated in one of the Šumava's spring areas - the Rokytka watershed. As part of this thesis, the issue of the hydrological function of the monitored peatbog has been viewed mainly through the differences in the fluctuation of the groundwater level in different parts of the peatbog. At the same time, the influence of the precipitation on the change in the groundwater level in the peatbogs and on the runoff response of the Rokytka brook has been monitored. Precipitation is the only source of water for the highlands and its influence is therefore crucial. Although several previous studies have focused on the influence of this highland on the runoff conditions of the Rokytka brook, groundwater levels from manually measured probes have not yet been analysed.... Rašeliniště jsou celosvětově rozšířené ekosystémy mající zásadní vliv na hydrologické poměry povodí. Zvláštní význam pak mají právě horská vrchoviště, pro něž je charakteristický výskyt v pramenných oblastech vodních toků. I přes nesporný význam horských vrchovišť z hlediska odtokových poměrů však nebyl jejich vliv doposud jednoznačně objasněn. Obzvláště důležitým tématem jsou pak horská vrchoviště pro území Šumavy, kde představují zcela zásadní prvek krajiny. Zájmová lokalita této práce je tudíž situována do jedné z šumavských pramenných oblastí, a to konkrétně do povodí Rokytky. V rámci této práce bylo na problematiku hydrologické funkce sledovaného vrchoviště pohlíženo zejména prostřednictvím rozdílů v kolísání hladiny podzemní vody v různých částech horského vrchoviště. Zároveň byl sledován vliv příčinné srážky na změnu hladiny podzemní vody ve vrchovišti i na odtokovou odezvu Rokytky. Srážky jsou totiž pro vrchoviště jediným zdrojem vody a jejich vliv je tak zcela klíčový. Přestože se řada předešlých studií věnovala vlivu tohoto vrchoviště na odtokové poměry Rokytky, nebyly dosud analyzovány výšky hladiny podzemní vody z manuálně měřených vrtů. A právě tato data umožnila hodnotit velikost a charakter kolísání hladiny podzemní vod v různých hloubkách rašeliny, což je jedním z klíčových kroků... Klíčová slova: horské vrchoviště; hydrologická funkce; hladina podzemní vody; vegetační typy; Šumava; Rokytka; montane peatbog; hydrological function; groundwater level; types of vegetation; Šumava; Rokytka brook Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kolísání hladiny podzemní vody v horském vrchovišti Rokytka

Peatbogs are globally widespread ecosystems that have a major influence on the hydrological conditions of watersheds. Of particular importance are mountain highlands, which are characterized by their ...

Lencová, Kateřina; Šobr, Miroslav; Doležal, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

Meziroční proměnlivost teploty v Evropě
Švábek, David; Huth, Radan; Mikšovský, Jiří
2024 - český
This master thesis is focused on interannual variability of air temperature throughout Europe and its long-term trends. Alongside changes in average air temperature, it is the changes in variability that fundamentally affect meteorological extremes. Therefore, those are fundamental climate characteristics at which we do not know yet if they are changing and if so, in what direction. The changes seem to differ between individual regions, seasons and timescales. Changes behave differently when they are short-term (interday to interseasonal) and when they are long-term (interannual). These interannual changes are the main topic of this master thesis. In the review part of the thesis, the scientific literature is summarized, supplemented by changes in interannual variability both globally and regionally for the territory of Europe, namely for individual seasons. The objective of the practical part of the paper is the analysis of long-term interannual temperature variability in the period from 1 March 1961 to 28 February 2018, for each season separately. The objective of this work is not only to quantify the trends of interannual temperature variability but also to compare them among five different climate databases, as most scientific studies that analyse long-term changes in variability have been... Tato diplomová práce se zabývá meziroční proměnlivostí teploty vzduchu v Evropě a jejími dlouhodobými trendy. Společně se změnami průměrné teploty vzduchu jsou to právě změny proměnlivosti, které zásadním způsobem ovlivňují meteorologické extrémy. Jedná se proto o zcela zásadní charakteristiku klimatu, u které přesně nevíme, zda se mění a pokud ano, jakým směrem. Dané změny se zřejmě liší mezi jednotlivými regiony, ročními obdobími a také mezi různými časovými měřítky. Jinak se chovají změny krátkodobé (mezidenní až vnitrosezónní) a jinak změny dlouhodobější (meziroční), jež jsou tématem této diplomové práce. V rešeršní části práce je shrnuta odborná literatura doplněná o změny meziroční proměnlivosti jak celosvětově, tak regionálně pro území Evropy, a to pro jednotlivá roční období. Cílem praktické části práce je poté analýza dlouhodobé proměnlivosti teploty za období od 1. 3. 1961 do 28. 2. 2018, opět pro každé roční období zvlášť. Motivem práce je nejen kvantifikovat trendy meziroční proměnlivosti vzduchu, ale rovněž porovnat mezi sebou pět různých datových souborů, neboť většina odborných studií analyzuje dlouhodobé změny proměnlivosti pouze na základě jednoho datového zdroje. Pro analýzu v této diplomové práci proto byla vybrána data ze 160 klimatických stanic souboru ECA&D, z uzlových bodů... Klíčová slova: teplota; meziroční proměnlivost; změna klimatu; klimatické databáze; temperature; interannual variability; climate change; climate databases Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Meziroční proměnlivost teploty v Evropě

This master thesis is focused on interannual variability of air temperature throughout Europe and its long-term trends. Alongside changes in average air temperature, it is the changes in variability ...

Švábek, David; Huth, Radan; Mikšovský, Jiří
Univerzita Karlova, 2024

Aktivace sponzoringu v softballovém klubu v Praze
Novotná, Tereza; Čáslavová, Eva; Voráček, Josef
2024 - český
Title: Activation of sponsorship in softball club in Prague Objectives: The aim of this work is to activate sponsorship in a softball club in Prague by creating four personalised sponsoring offers for the preselected companies. These offers will be created based on analysis of current state of the club sponsorship and possible benefits the club could offer. Methods: The paper will use qualitative research methods. Firstly, the paper will be focused on analysis of the current state of sponsorship in the club using a qualitative interview with the general manager of the club and short interviews with the current sponsoring companies about their satisfaction. Afterwards, a list of possible benefits for the sponsors will be provided using data from an interview with a sponsoring specialist and the interviews with sponsors. Based on the list and the information collected during the interviews the personalised sponsorship offers will be designed. Results: Results from the executed research and the analysis of current state of the sponsorship in the club provided starting points for the creation of personalised sponsorship activation offers for chosen companies. These offers are considering the needs, goals and philosophy of the companies and the club. Keywords: activation, sponsoring, softball, sport... Název: Aktivace sponzoringu ve vybraném softballovém klubu v Praze Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce bude aktivovat sponzoring v softballovém klubu v Praze pomocí vytvoření nabídek sponzoringu na míru předem vybraným společnostem. Metody: Práce využívala metody kvalitativního charakteru. Nejprve se výzkum soustředil na analýzu stávajícího stavu sponzoringu ve vybraném softballovém klubu v Praze pomocí hloubkového rozhovoru s generálním manažerem klubu a krátkých rozhovorů se stávajícími sponzory o jejich spokojenosti. Poté na základě rozhovoru se specialistou na sponzoring a poznatky z rozhovorů s partnery byl sestaven seznam možných benefitů pro sponzory. Na závěr byly vytvořeny návrhy pro vybrané společnosti. Výsledky: Výsledky z provedeného výzkumu a analýzy současného stavu sponzoringu klubu poskytly východiska pro vytvoření návrhů aktivací sponzoringu pro vybrané firmy. Tyto návrhy zohledňují potřeby, cíle a filosofie jednotlivých firem a klubu. Klíčová slova: aktivace, sponzoring, softball, financování sportu, marketing Klíčová slova: aktivace; sponzoring; softball; financování sportu; marketing; activation; sponsoring; softball; financing of sport; marketing Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Aktivace sponzoringu v softballovém klubu v Praze

Title: Activation of sponsorship in softball club in Prague Objectives: The aim of this work is to activate sponsorship in a softball club in Prague by creating four personalised sponsoring offers for ...

Novotná, Tereza; Čáslavová, Eva; Voráček, Josef
Univerzita Karlova, 2024

Prožitek na letním táboře a jeho význam v rámci dospívání
Fojtů, Jaroslav; Bačáková, Radka; Turčová, Ivana
2024 - český
Title of the Thesis: Adventure and its significance in life Objective: The aim of this thesis is to use a survey to determine where the general population encounters adventure during adolescence, what emotions they experience during these encounters, and whether these experiences have an impact on shaping an individual's personality. These findings, along with theoretical foundations, should provide enough information to enrich existing adventure programs and serve as a basis for further scientific research. Methods: The theoretical part of the thesis is conducted through a literature review. The research is carried out through a survey and its subsequent analysis. Data collection took place from August 15, 2023, to September 5, 2023, and the research sample consisted of 127 respondents older than 20 years of age. Data were analyzed using Microsoft Excel and Google Forms. Results: Respondents most commonly experienced adventure at summer camp (48%) and in the context of tourism (44.1%). They mentioned that in the context of adventurous activities, they most frequently experienced excitement (59.1%), adrenaline (52%), or stepping out of their comfort zone (40.2%). 96.7% of respondents believe that the adventures they've had had a positive impact on them. They most commonly stated that these... Název práce: Dobrodružství a jeho význam v životě Cíl práce: Cílem práce je pomocí ankety zjistit, kde se běžná populace setkává s dobrodružstvím v rámci dospívání, jaké aktuální emoce při tom prožívá a jak vnímá dlouhodobý vliv těchto dobrodružství. Tato zjištění by spolu s teoretickými východisky měla poskytnout dostatek informací pro obohacení stávajících dobrodružných programů a dále sloužit jako podklad pro další vědeckou práci. Metody: Výzkum je tvořen metodou dotazníkového šetření za využití námi sestavené ankety "Dobrodružství a jeho vliv na dospívání" zjišťující emoce v rámci prožitého dobrodružství a subjektivní vnímání jeho dlouhodobého vlivu. Sběr dat proběhl od 15. 8. 2023 do 5. 9. 2023 a výzkumný vzorek čítal 127 respondentů starších 20 let věku. Následně byla anketa vyhodnocena. Výsledky: Respondenti nejčastěji zažili dobrodružství na letním táboře (48%) a v rámci turismu (44,1%). Uvedli, že v rámci dobrodružných aktivit zažili nejčastěji vzrušení (59,1%), adrenalin (52%) či opuštění komfortní zóny (40,2%). 96,7% respondentů si myslí, že na ně prožitá dobrodružství měla dobrý vliv. Nejčastěji uvedli, že na ně měla prožitá dobrodružství pozitivní vliv v oblasti zlepšení sebedůvěry (44,1%), fyzické odolnosti (36,2%) či řešení problémů (42,5%). Jako nejčastější negativní emoce zažívané... Klíčová slova: dobrodružné aktivity; dobrodružné programy; výzva; dospívání; emoce; adventurous activities; adventure programs; challenge; adolescence; emotions Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Prožitek na letním táboře a jeho význam v rámci dospívání

Title of the Thesis: Adventure and its significance in life Objective: The aim of this thesis is to use a survey to determine where the general population encounters adventure during adolescence, what ...

Fojtů, Jaroslav; Bačáková, Radka; Turčová, Ivana
Univerzita Karlova, 2024

Kárná odpovědnost advokáta
Slabý, Václav; Adamec, Martin; Rajchl, Jiří
2024 - český
Disciplinary liability of a lawyer Abstract This diploma thesis deals with the institution of disciplinary liability of an attorney at law. In the nine chapters, including the introduction and conclusion, the individual key institutes and concepts are being examined and the boundaries of the relevant legal regulations are being outlined. The first chapter of this thesis is concluded with a treatise about the Czech Bar Association and following description of its organizational structure. The second chapter presents the reader the issue of the liability as a whole and its specifics in the relation to the topic of this thesis, i.e., the problem of attorney's liability in the public law context, but for the sake of completeness, the due attention is being paid to the liability in the private law context. The legal-philosophical third chapter about ethics, ethical conduct and its concept in the context of advocacy and the practice of legal services of attorneys aims to give a closer look at the reason of ethical norms in professional environment. Furthermore, given the undeniable influence of compensation on the work of legal professionals, it is the compensation that is the subject to quite extensive criticism in this chapter about ethics. In the fourth chapter on the disciplinary misconduct the reader is... Kárná odpovědnost advokáta Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá institutem kárné odpovědnosti advokáta. V devíti kapitolách včetně úvodu a závěru jsou podrobeny zkoumání nejprve jednotlivé klíčové instituty a pojmy, jakož i rámcově vymezeny hranice rozhodujících právních předpisů. První kapitola této práce je zakončena pojednáním o České advokátní komoře a navazujícím popisem její organizační struktury. V následné druhé kapitole je čtenáři předestřena problematika odpovědnosti jako celku a její specifika ve vztahu k ústřednímu tématu této práce, tedy problematika odpovědnosti advokáta v rovině veřejnoprávní, ale pro úplnost je patřičná pozornost věnována i odpovědnosti v rovině soukromoprávní. Právně-filozofická třetí kapitola o etice, etickém chování a jejím pojetí v rámci výkonu na poli advokacie a poskytování právních služeb advokáty má za cíl blíže přiblížit smysl etických norem v profesním prostředí. S ohledem k nespornému vlivu odměňování na práci právních profesionálů je dále právě odměňování v rámci kapitoly o etice podrobena poměrně rozsáhlé kritice. Ve čtvrté kapitole o kárném provinění je čtenář seznámen s jednotlivými kárnými opatřeními s praktickými ukázkami typickým kárných provinění, za které byla jednotlivá typová opatření udělena. Předestřené ukázky jsou čerpány jak z rozhodovací praxe... Klíčová slova: Advokát; kárná odpovědnost; kárné řízení; Attorney disciplinary liability; disciplinary proceedings Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kárná odpovědnost advokáta

Disciplinary liability of a lawyer Abstract This diploma thesis deals with the institution of disciplinary liability of an attorney at law. In the nine chapters, including the introduction and ...

Slabý, Václav; Adamec, Martin; Rajchl, Jiří
Univerzita Karlova, 2024

Benefity a rizika Parkrunu
Pokorný, Matyáš; Baláš, Jiří; Bačáková, Radka
2024 - český
Title of thesis: Benefits and risks of Parkrun The thesis dealt with the Parkrun project, which can be classified as outdoor activity. The aim of the thesis was to assess the health and social benefits and risks of Parkrun. This is a research paper, the main sources of information of which were the electronic database EBSCO and the official website of the Parkrun organization, together with electronic articles and reports about Parkrun. When assessing the health benefits and risks of Parkrun, the thesis reached the following conclusions: Parkrun brings physical health benefits in the form of general improvement and maintenance of physical fitness. In particular, it helps to reduce the level of cholesterol in the blood, reduce the risk of obesity, diabetes, and thus represents the prevention of the occurrence of civilization diseases. In addition, it can dampen the symptoms of asthma and help reduce the inflammation of the airways. Risks for physical health can be extreme manifestations of the weather - especially heat or cold. Another risk may be the load on the joints in the case of incorrect technique and the predominant hard surface. Parkrun also brings benefits in the field of psychological health in the sense of a general feeling of satisfaction, happiness, joy, self-confidence, as well as a... Název: Benefity a rizika Parkrunu Práce se zabývala projektem Parkrun, který lze zařadit mezi aktivity v přírodě. Cílem práce bylo posoudit zdravotní a sociální benefity a rizika Parkrunu. Jedná se o rešeršní práci, jejímž hlavním zdrojem informací byly elektronická databáze EBSCO a oficiální webové stránky organizace Parkrun spolu s elektronickými články a reportážemi o Parkrunu. V rámci posouzení zdravotních benefitů a rizik Parkrunu práce dospěla k následujícím závěrům: Parkrun přináší benefity v oblasti fyzického zdraví v podobě obecného zlepšování a udržování fyzické kondice. Konkrétně napomáhá ke snižování hladiny cholesterolu v krvi, snižování rizika obezity či cukrovky, a představuje tak prevenci výskytu civilizačních chorob. Navíc může tlumit projevy astmatu a napomáhat snížení zánětlivosti dýchacích cest. Riziky pro fyzické zdraví mohou být extrémní projevy počasí - zejména horko či chlad a dále možné zatížení kloubů v případě nesprávné techniky a převažujícího tvrdého povrchu. Parkrun dále přináší benefity v oblasti psychického zdraví ve smyslu obecného pocitu spokojenosti, štěstí, radosti, sebevědomí a dále sounáležitosti a prospěšnosti. V oblasti psychického zdraví nebyla identifikována žádná rizika. V socioekonomické a environmentální oblasti patří mezi nejvýznamnější benefity... Klíčová slova: Aktivity v přírodě; zelené aktivity; běh; chůze; fyzické zdraví; psychické zdraví; společnost; příroda; kultura; ekonomika; Outdoor activities; green exercise; running; walking; physical and mental health; society; nature; culture; economy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Benefity a rizika Parkrunu

Title of thesis: Benefits and risks of Parkrun The thesis dealt with the Parkrun project, which can be classified as outdoor activity. The aim of the thesis was to assess the health and social ...

Pokorný, Matyáš; Baláš, Jiří; Bačáková, Radka
Univerzita Karlova, 2024

Odpovědnost a postavení starosty v systému orgánů obce do jednoho tisíce obyvatel
Kalátová, Marie; Kopecký, Martin; Vedral, Josef
2024 - český
The aim of this thesis is to elaborate in more detail on the topic of the responsiblity and position of the mayor of a municipality, specifically in the system of municipal authorities of up to one thousand inhabitants, which is closely related to a brief but comprehensive overview of the legal framework and other aspects related to the legal status of municipalities and the definition of their competences, for which a mainly descriptive method is used. Furthermore, a questionnaire survey was conducted for the purpose of this thesis, the full text and evaluation of which forms part of this thesis. The thesis focuses on the identification of the legal obligations imposed on mayors by legislation and their practical implementation within smaller municipalities The first chapter of this thesis focuses on a brief overview of the historical development of self-government in the territory of today's Czech Republic, from the early times through the first municipal establishment in 1849, through the establishment of Czechoslovakia, the suppression of self-government during the Protectorate and the rule of the Communist Party, to the Velvet Revolution and the establishment of an independent Czech state. The second chapter focuses on the legal status of municipalities, attempts to define their scope and... Tato diplomová práce si klade za cíl podrobněji rozvést téma odpovědnost a postavení starosty obce, a to specificky v systému orgánů obce do jednoho tisíce obyvatel, s čímž úzce souvisí stručný, ale komplexní přehled právního rámce a dalších aspektů týkajících se právního postavení obcí a vymezení jejich působnosti, k čemuž je využito převážně deskriptivní metody. Dále bylo pro účely této práce realizováno dotazníkové šetření, jehož úplné znění a vyhodnocení tvoří součást této práce. Práce se zaměřuje na identifikaci právních povinností, které na starostu klade legislativa, a na jejich praktickou realizaci v rámci menších obcí. První kapitola této práce se zaměřuje na stručný přehled historického vývoje samosprávy na území dnešní České republiky, od raných dob přes první obecní zřízení z roku 1849, přes vznik Československa, potlačování samosprávy v době protektorátu a vlády komunistické strany, až po Sametovou revoluci a vznik samostatného českého státu. Druhá kapitola se soustředí na právní postavení obcí, pokouší se vymezit jejich působnost a definici a přináší popis jednotlivých orgánů obce. Třetí kapitola se již věnuje samotnému starostovi obce, stručně osvětluje historii daného pojmu, přibližuje jeho postavení, způsob volby, odpovědnost, popisuje jednotlivé pravomoci starosty, jeho odbornou... Klíčová slova: starosta; obec; samospráva; mayor; municipality; self-government Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Odpovědnost a postavení starosty v systému orgánů obce do jednoho tisíce obyvatel

The aim of this thesis is to elaborate in more detail on the topic of the responsiblity and position of the mayor of a municipality, specifically in the system of municipal authorities of up to one ...

Kalátová, Marie; Kopecký, Martin; Vedral, Josef
Univerzita Karlova, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze