Počet nalezených dokumentů: 2051
Publikováno od do

Světlo jako dramatický výrazový prostředek kinematografického obrazu
Pavelek, Tomáš; ŠPELDA, Josef; MACÁK, Jiří
2018 - český
Ve své práci se zaměřím na úlohu světla a jím budovaných atmosfér ve filmové dramatické tvorbě. Zmíním se o některých výrazných kameramanských stylech v historii kinematografie a o rozdílnosti práce se světlem v kontextu doby. Zaměřím se na realistický a logický způsob práce se světlem a na technické a technologické nástroje kameramana, které mu tuto práci umožňují a s jejíchž pomocí lze vytvářet světelné atmosféry a podporovat tak scénář v jeho dokonalém vizuálním převyprávění. This thesis focuses on the importance of light as one of the main aspects of filmmaking and as a main tool for creation of atmosphere in cinematography. I mention some expressive cinematographer's styles in the history of cinematography and how different the work with light was in the context of the era. I focus on realistic and logical way of work with light and on technical and technological cinematographer's tools which enable this work and help him to create the light atmospheres and support the script to be perfectly visually translated. Klíčová slova: kameramani; práce kameramana; světlo ve filmu; výrazové umělecké prostředky; dějiny filmu; film noir; neorealismus (film); analýzy filmových děl; Toland, Gregg, 1904-1948; Coutard, Raoul, 1924-; Storaro, Vittorio, 1940-; Hurlbut, Shane, 1964-; Greenberg, Adam, 1939- Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Světlo jako dramatický výrazový prostředek kinematografického obrazu

Ve své práci se zaměřím na úlohu světla a jím budovaných atmosfér ve filmové dramatické tvorbě. Zmíním se o některých výrazných kameramanských stylech v historii kinematografie a o rozdílnosti práce ...

Pavelek, Tomáš; ŠPELDA, Josef; MACÁK, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Významné skladby českých autorů 20. století s využitím trubky v literatuře sólové a komorní
Soukup, Jiří; REJLEK, Vladimír; ROUČEK, Jaroslav
2018 - český
Ve své diplomové práci se snažím o přehled českých skladatelů 20. století, kteří komponovali nebo stále komponují skladby pro trubku v komorní, a především sólové tvorbě. In my diploma thesis I am trying to give a review of 20th century czech composers, who composed or still compose compositions for trumpet in chamber and especially soloist compositions. Klíčová slova: trubka; česká tvorba Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Významné skladby českých autorů 20. století s využitím trubky v literatuře sólové a komorní

Ve své diplomové práci se snažím o přehled českých skladatelů 20. století, kteří komponovali nebo stále komponují skladby pro trubku v komorní, a především sólové tvorbě....

Soukup, Jiří; REJLEK, Vladimír; ROUČEK, Jaroslav
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Pohybový systém Countertechnique
Benková, Andrea; OVSOVÁ, Libuše; DIATTA-REBCOVÁ, Monika
2018 - český
Cílem této diplomové práce je přiblížit strukturu pohybového systému Countertechnique. Práce je rozdělená do tří kapitol. V první kapitole se zabývám osobností Anouk van Dijk, jejími interpretačními a zejména choreografickými zkušenostmi. Pohybový systém Countertechnique je totiž úzce spojen právě s její tvorbou a tak pro pochopení toho, co je to Countertechnique, nelze tyto skutečnosti opominout. Ve druhé kapitole se věnuji přímo metodě Countertechnique. Snažím se komplexně nahlížet na všechny okolnosti a vlivy při vzniku a formování této metody, stejně jako na samotnou metodiku a koncepci. Uvádím také vlastní zkušenosti a poznatky, které jsem během svého bádání získala. V poslední, třetí kapitole, mimo jiné porovnávám Countertechnique i s jinými metodami. Do samostatných příloh této práce přikládám rozhovory s lektorkami Countertechnique Ninou Wollny a Elitou Cannatou a českou tanečnicí Annou Jirmanovou, která se během svého zahraničního angažmá s touto metodou setkala. The aim of this thesis is to describe the structure of Countertechnique movement system. The thesis itself is divided into three chapters. The first chapter describes personality of Anouk van Dijk, her interpretational and mainly choreographic experience. As the Countertechnique movement system is tightly connected with creative process of Anouk van Dijk, it is crucial not to omit her influence and contribution to it. The second chapter is fully dedicated to the description of the Countertechnique system. I try to look at the formational process of this method in a complex way and consider all influences that had some impact on its current form. I also analyze the methodology and conception of Countertechnique and add my own practical experience with the technique. In the third chapter, I compare Countertechnique with other movement systems and methods. In the end of the thesis, I attach interviews with Countertechnique teachers Nina Wollny and Elita Cannata and Czech dancer Anna Jirmanová, who got into contact with this method during her work abroad. Klíčová slova: Countertechnique; interpetace; choreografie; tanec Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Pohybový systém Countertechnique

Cílem této diplomové práce je přiblížit strukturu pohybového systému Countertechnique. Práce je rozdělená do tří kapitol. V první kapitole se zabývám osobností Anouk van Dijk, jejími interpretačními ...

Benková, Andrea; OVSOVÁ, Libuše; DIATTA-REBCOVÁ, Monika
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Nová média v práci s divadelním publikem
Zavřelová, Eva; JEŽEK, Vlastimil; SULŽENKO, Jiří
2018 - český
Předkládaná práce se věnuje problematice využití nových médií a implementace současných trendů online komunikace v prostředí divadel. V první části jsou definovány nejdůležitější pojmy a představeny hlavní platformy online komunikace. Následuje komparativní analýza komunikace pěti českých divadel na sociálních sítích – jedná se o Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, Slovácké divadlo v Uherském Hradišti, Městské divadlo Zlín, Moravské divadlo v Olomouci a Klicperovo divadlo v Hradci Králové. V další části je pak vyhodnocen výzkum publika Jihočeského divadla s důrazem na online komunikaci a participaci, který byl realizován ve spolupráci s tímto divadlem. Na základě tohoto výzkumu a komparativní analýzy jsou v práci formulována doporučení pro komunikační strategii Jihočeského divadla. This diploma master thesis deals with the use of new media and implementation of current online communication trends in the czech theatre environment. The first part defines most important terms and describes the features of the main platforms in online communication. Than follows a comparative analysis of the social media communication of five czech theatres - Jihočeské divadlo in České Budějovice, Slovácké divadlo in Uherské Hradiště, Městské divadlo Zlín, Moravské divadlo in Olomouc and Klicperovo divadlo in Hradec Králové. The next part presents the results of the online survey, which was carried out in cooperation with one of the analyzed theatres, Jihočeské divadlo. This research focused on online audience and their online and offline participation. Based on the research, some recomendations for the communication strategy of Jihočeské divadlo were formulated. Klíčová slova: výzkum publika; online audience development; divadelní management; divadelní diváci; digitální média; Jihočeské divadlo Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Nová média v práci s divadelním publikem

Předkládaná práce se věnuje problematice využití nových médií a implementace současných trendů online komunikace v prostředí divadel. V první části jsou definovány nejdůležitější pojmy a představeny ...

Zavřelová, Eva; JEŽEK, Vlastimil; SULŽENKO, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Výroba žesťových nástrojů
Müller, Vít; MALIMÁNEK, Karel; SEIDL, Jiří
2018 - český
Tématem mé magisterské práce je výroba žesťových nástrojů. Cílem této práce je přiblížit čtenářům kompletní výrobní proces žesťových nástrojů od zpracování surového materiálu až po hotové hudební nástroje. V úvodní části se tedy stručně zabývám výrobou a zpracováním kovů. Následující kapitoly pak obsahují kompletní informace o výrobě žesťových nástrojů a to chronologicky od přejímky materiálu až po hotové nástroje určené k prodeji. Pro ilustraci a lepší představu jsou přiloženy fotografie pořízené v továrně na hudební nástroje, na kterých je možné vidět jednotlivé kroky a výrobu detailně. The theme of my master‘s thesis is Manufacture of brass instruments. The aim of this work is get to reader complete procedures from the processing of raw material to the finished instrument. In the introductory part I brefly deal with the production and processing of metals. The following chapters contain complete information about the manufacture of brass and chronologically from acceptance of material to the finished instruments intended for sale. To illustrate and better idea are enclosed Pictures taken in the faktory of musical instruments, to which it is possible to see the individual steps and production details. Klíčová slova: výroba nástrojů; žesťový nástroj Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Výroba žesťových nástrojů

Tématem mé magisterské práce je výroba žesťových nástrojů. Cílem této práce je přiblížit čtenářům kompletní výrobní proces žesťových nástrojů od zpracování surového materiálu až po hotové hudební ...

Müller, Vít; MALIMÁNEK, Karel; SEIDL, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2018

The Art of Static
Barry, Evan; FUXJÄGER, Klaus; ŠOFR, Jaromír
2018 - český
ABSTRACT This thesis The Art of Static: Ruben Östlund – Exploration Of Form, Function & Execution focuses on the minimalist visual language of the Director Ruben Östlund and his cinematographers Marius Dybwad Brandrud and Fredrik Wenzel. Östlund’s most recent work The Square (2017) being nominated for an Oscar for best foreign language film. This thesis focuses on how Östlund’s visual approach encapsulates his philosophy as a filmmaker through analysis and deconstruction of the visual language of individual scenes within three of Östlund’s films: Play (2011), Force Majeure (2014) and his latest work, The Square (2017). Its analysis focuses on his anti-Hollywood aesthetic, and how he avoids leading his audience’s emotional responses. The main features of which can be categorized into aesthetical choices around composition, perspective of the camera and shot duration in the context of his static language. These fundamental visual principals underpin his key visual motif of the “Observers Perspective” that is carried across all of his films. Bringing the filmmakers morality to the forefront through his characters, while also creating powerful and evocative pieces of work. Each chapter also discusses how this visual language implemented by him and his cinematographer’s has and is evolving across the body of his work. From one of ridged locked-off camera, to sequences containing tracks and fluid movement. Yet in his evolving visual language, Östlund manages to retain his principled philosophy visually and narratively. ABSTRAKT Tato magisterská práce s názvem Umění statičnosti: Ruben Östlund – Studie formy, funkce a provedení se zabývá minimalistickým vizuálním jazykem režiséra Rubena Östlunda a jeho kameramanů Mariuse Dybwada Brandruda a Fredrika Wenzela. Östlundův nejnovější snímek The Square (2017) byl nominován na Oscara v kategorii nejlepší cizojazyčný film. Tato práce si všímá způsobu, jímž se do Östlundova vizuálního přístupu promítá jeho filmařská filozofie prostřednictvím analýzy a dekonstrukce vizuálního jazyka jednotlivých scén ve třech jeho filmech: Play (2011), Force Majeure (2014) a v jeho nejnovějším snímku The Square (2017). Analýza těchto děl se zaměřuje na jeho „protihollywoodskou“ estetiku a na způsob, jímž se vyhýbá snaze určovat emoční reakce svého publika. Její hlavní rysy lze rozdělit do tří kategorií: estetické preference týkající se kompozice, perspektiva kamery a délka záběru v kontextu jeho statického jazyka. Tyto fundamentální vizuální principy podporují jeho klíčový vizuální motiv „perspektivy pozorovatele“, který je přítomen ve všech jeho filmech. Jeho snímky vyjadřují morální postoje filmaře prostřednictvím hlavních postav, ale zároveň představují mocná a evokativní umělecká díla. Jednotlivé kapitoly se rovněž zabývají tím, jak se realizace tohoto vizuálního jazyka režisérem a kameramany v průběhu jeho díla vyvíjí – od jedné vyvýšené zavěšené kamery až po sekvence pracující s kamerovými jízdami a plynulým pohybem. Navzdory vývoji jeho vizuálního jazyka se však Östlund drží své principiální filozofie jak vizuálně, tak narativně. Klíčová slova: švédská kinematografie; filmoví režiséři; práce kameramana; filmová estetika; analýzy filmových děl; Östlund, Ruben, 1974- Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
The Art of Static

ABSTRACT This thesis The Art of Static: Ruben Östlund – Exploration Of Form, Function & Execution focuses on the minimalist visual language of the Director Ruben Östlund and his cinematographers ...

Barry, Evan; FUXJÄGER, Klaus; ŠOFR, Jaromír
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Interpretační rozbor sonáty Es Dur op.120 č. 2 Johannesa Brahmse
Tseliapniou, Kiryl; HLAVÁČ, Jiří; VENYŠ, Irvin
2018 - český
Tato práce je analytickým pohledem na klarinetovou sonátu E flat major jednoho z nejvýznamnějších německých skladatelů v období romantismu, J. Brahmse. Německý skladatel Johannes Brahms si v průběhu času vytvořil svébytný a osobitý tvůrčí styl. Je posledním z velikánů německé hudby 19. století. Cílem této práce je porozumět principu komunikace holistické analýzy tohoto díla a také pochopení provedené práce pro správnou interpretaci v historickém kontextu. Táto sonáta spolu s první Brahmsovou sonátou patří mezi oblíbená Brahmsova díla a nachází se v repertoáru u mnoha interpretů. Tato práce je zaměřená na stručné dějiny této sonáty, autorskou biografii Brahmse, vliv analýzy na interpretaci skladby a také kompletní analýzu této sonáty. This work is an analytical view of the clarinet sonata E flat major of one of the most important German composers in the Romantic period, I. Brahms. German composer Johannes Brahms has created his own and distinctive creative style over time. He is the last one of the foremost German music in the 19th century. The aim of this work is to understand the principle of communication of the holistic analysis of this work and also the understanding of the work done for correct interpretation in the historical context. This sonata, along with the first Brahms sonata, is one of Brahms's favorite works and is repertoire for many performers. This work focuses on the brief history of this sonata, the author's biography of Brahms, the influence of the analysis on the interpretation of the composition and the complete analysis of the sonata. Klíčová slova: sonáta; interpretační rozbor; romantismus Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Interpretační rozbor sonáty Es Dur op.120 č. 2 Johannesa Brahmse

Tato práce je analytickým pohledem na klarinetovou sonátu E flat major jednoho z nejvýznamnějších německých skladatelů v období romantismu, J. Brahmse. Německý skladatel Johannes Brahms si v průběhu ...

Tseliapniou, Kiryl; HLAVÁČ, Jiří; VENYŠ, Irvin
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Nátiskové problémy při hře na žesťové nástroje
Ratajová, Kristýna; DIVOKÝ, Zdeněk; REJLEK, Vladimír
2018 - český
Diplomová práce se zabývá nátiskovými problémy při hře na žesťové nástroje. Čerpá ze zkušeností praktických hráčů a vyvozuje rady pro interprety, kteří se s problémy setkávají. Obsahuje rozhovory s aktivními hráči a s děkanem HF JAMU Jindřichem Petrášem. Práce dále přináší výsledek výzkumu o nátiskových problémech, který proběhl mezi hráči na žesťové nástroje. The diploma thesis deals with embouchure problems during brass instruments playing. It draws from experience of the practical players and deduces an advice for interpretes, who meet these problems. It includes interviews with active players and with the dean of the JAMU music faculty, Jindřich Petráš. The thesis further brings the result of the embouchure problems reserch, which took place among brass instruments players. Klíčová slova: interpretace; žesťový nástroj Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Nátiskové problémy při hře na žesťové nástroje

Diplomová práce se zabývá nátiskovými problémy při hře na žesťové nástroje. Čerpá ze zkušeností praktických hráčů a vyvozuje rady pro interprety, kteří se s problémy setkávají. Obsahuje rozhovory ...

Ratajová, Kristýna; DIVOKÝ, Zdeněk; REJLEK, Vladimír
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Brjancev, Ejfman, Jlizarjev: cesty sovětské choreografie 80. a 90. let 20. století
Ivanou, Uladzimir; GREMLICOVÁ, Dorota; DERCSÉNYIOVÁ, Lucie
2018 - český
Tato práce pojednává o třech významných osobnostech sovětského baletu druhé poloviny 20. století, Valentinu Jelizarjevovi, Dmitriji Brjancevovi a Borisu Eifmanovi. Prostřednictvím jejich tvorbu můžeme sledovat vliv sociokulturních a politických událostí na vývoj baletního umění v zemích bývalého Sovětského svazu. První část práce se soustředí na uměleckou tvorbu choreografů od sedmdesatých let 20. století do dnešní doby. Druhá část je zaměřená na jejich díla vzniklá v polovině devadesátých let. Závěr práce poukazuje, v jaké míře byla umělecká tvorba ovlivněna politickými změnami. This work is about three famous personalities of the Soviet ballet in the second half of the 20thcentury; Valentin Yelizariev, Dmitry Bryancev and Boris Eifman. Through their works we can see an influence of social, cultural and political events on the progression of ballet and art in the countries of Post Soviet Union. The first part of the work focuses on art works of choreographers from the '70s of the 20th century till nowdays. The second part focuses on their works made in the middle of the '90s. The end of the work shows how their works were influ-enced by political changes. Klíčová slova: choreografie; balet Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Brjancev, Ejfman, Jlizarjev: cesty sovětské choreografie 80. a 90. let 20. století

Tato práce pojednává o třech významných osobnostech sovětského baletu druhé poloviny 20. století, Valentinu Jelizarjevovi, Dmitriji Brjancevovi a Borisu Eifmanovi. Prostřednictvím jejich tvorbu ...

Ivanou, Uladzimir; GREMLICOVÁ, Dorota; DERCSÉNYIOVÁ, Lucie
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Bezkamerové násilí
Laytadze, Lali; DVOŘÁK, Tomáš; ŠIMŮNEK, Michal
2018 - český
Kód přidělený předmětu vstupujícímu do interaktivního prostředí určuje a předznamenává jeho další existenci. V prostředí internetu absence číselného označení představuje nedohledatelnost konkrétního předmětu. Teprve s přidělením unikátního kódu daná věc pro komputerizovaný svět začíná existovat. Předmět po získání odpovídajícího kódu jakoby ožívá, stává se rozpoznatelným, kategorizovatelným, dohledatelným - nabývá svou identitu. Veškeré prostředí, ve kterém se nacházíme, můžeme vnímat za snímané a skenované. Bezfotoaparátovou fotografii potkáváme v momentě našeho existování v umělém prostoru. Jsme skenováni a zároveň jsme tím, kdo skenuje. Jakou roli v procesu skenování a zároveň fotografování hraje člověk, kterého můžeme vnímat jako pomůcku k bezfotoaparátovému fotografování přítomnosti. Je zdrojem určujícím nebo vytvářejícím pravidla? A nebo je pomůckou k ukončování procesu bezfotoaparátového fotografování, protože jako druh určuje a rozpoznává bod, který je stanoven pro existenci a smysl bezfotoaparátového snímání? The code assigned to the subject, entering into interactive environment, is setting and determining its future existence. In the virtual environment, the absence of a numerical description makes a subject untrackable. Only by assigning a unique code does the affair begin to exist for the computing world. After receiving the code, the subject somehow comes to life, becoming recognisable, categorised, searchable - possessing existence. Every environment we are situated in can be perceived as panned and scanned. Cameraless photography, we meet in a moment of our existence, in an artificial space. We are scanning and at the same time we are being scanned. In the process of scanning and taking pictures, what part is the human playing? A person who can be seen as a tool of cameraless photography? Is he following the rules, or creating them? Or, is he himself a tool to the process of cameraless photography? Is he the individual who determines and recognizes the point that is set for the existence and meaning of cameraless photography? Klíčová slova: bezkamerová fotografie; teorie fotografie; metadata; skenery; digitální technologie Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Bezkamerové násilí

Kód přidělený předmětu vstupujícímu do interaktivního prostředí určuje a předznamenává jeho další existenci. V prostředí internetu absence číselného označení představuje nedohledatelnost konkrétního ...

Laytadze, Lali; DVOŘÁK, Tomáš; ŠIMŮNEK, Michal
Akademie múzických umění v Praze, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze