Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 287104
Publikováno od do

Pohled pedagogů a třídního kolektivu na inkluzivní vzdělávání žáků se vzácným nervosvalovým onemocněním
Sajlerová, Lucie; Mazáčová, Nataša; Vágnerová, Marie
2024 - český
The diploma thesis deals with the issue of inclusive education of pupils with a rare neuromuscular disease. It focuses primarily on students with spinal muscular atrophy and Duchenne muscular dystrophy. The importance of multi-disciplinary cooperation and communication between school and family is underlined here. The purpose is to map the specifics and the problematic situation in the inclusion of pupils with ND in primary schools and to analyze the conditions of inclusion of pupils with ND in the class group, the limits of this inclusion and above all possible pitfalls. All this from the teachers' point of view. During the research, a questionnaire survey was conducted by teachers and teacher assistants who work directly with students. Specific areas that were commented on in the subsequent discussion. It was primarily about the barrier nature of the school building, classrooms, insufficient communication, working with one's own emotions and difficulties or limitations resulting from other limits of the health status of students with ND Diplomová práce se zabývá problematikou inkluzivního vzdělávání žáků se vzácným nervosvalovým onemocněním. Zaměřuje se primárně na žáky se spinální svalovou atrofií a Duchennovou svalovou dystrofii. Podtrhuje se zde důležitost multioborové spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou. Účelem je mapovat specifika a problematické situace při začleňování žáků s NSO do základních škol a analyzovat podmínky začleňování žáků s NSO do třídního kolektivu, limity tohoto začleňování a především případná úskalí. To vše z pohledů pedagogů. Během výzkumu proběhlo dotazníkové šetření, kterého se zúčastnili pedagogové a asistenti pedagoga, kteří jsou s těmito žáky v přímé práci. Konkrétní oblasti, které byly respondenty vnímány jako problematické, byly okomentovány v následné diskuzi. Jednalo se především o bariérovost školní budovy, učeben, nedostatečnou komunikaci, práci s vlastními emocemi a obtíže či omezení, plynoucí z dalších limitů zdravotního stavu žáků s NSO Vzhledem k tomu, že diplomová práce je zaměřena také na třídní kolektiv, byla zde využita metoda Persona dolls, jež učí děti vystupovat proti diskriminaci, předsudkům a stereotypům. Skrz panenku s osobností je vysvětlováno, že být odlišným není špatně. Tento koncept byl užit ve třídním kolektivu žáků prvního ročníku společně s panenkou, která má... Klíčová slova: asistent pedagoga; děti; Duchennova svalová dystrofie; handicap; inkluze,onemocnění; panenka s osobností; pedagogové; rodiče; rodina; Spinální svalová atrofie,učitelé; žáci; educators; teaching assistent; children; Duchenn muscular dystrophy; handicap,inclusion; disease; persona dolls; parents; family; Spinal muscular atrophy; teachers; pupils Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Pohled pedagogů a třídního kolektivu na inkluzivní vzdělávání žáků se vzácným nervosvalovým onemocněním

The diploma thesis deals with the issue of inclusive education of pupils with a rare neuromuscular disease. It focuses primarily on students with spinal muscular atrophy and Duchenne muscular ...

Sajlerová, Lucie; Mazáčová, Nataša; Vágnerová, Marie
Univerzita Karlova, 2024

Vzdělávání sociálních pracovníků v kontextu profesionální péče o sebe
Neumannová, Petra; Kodymová, Pavla; Matulayová, Tatiana
2024 - český
The Diploma Thesis is divided into a theoretical and an empirical part. The theoretical part describes the self-care of social workers with an emphasis on the engagement of educators in social work. In the practical part, a qualitative analysis of the documents, i.e. the curricula of universities and higher professional schools, is performed through the content analysis. The aim is to describe how the educators prepare social workers to perform their professional practice in the context of professional self-care. The conclusions from the research can serve as a basis for identifying current forms of self-care education. The research findings can be useful for educators, professional organisations and associations which can change the content of education and make the concept of self-care relevant. The thesis reveals the themes that should be addressed in future research studies. The thesis also contributes to raising awareness of self-care and contributing to its justification in the professional field. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické části je popsána péče o sebe u sociálních pracovníků s důrazem na zapojení vzdělavatelů v sociální práci. V praktické části je provedena kvalitativní analýza dokumentů, tedy kurikul vysokých a vyšších odborných škol, které jsou analyzovány obsahovou analýzou. Cílem je popsat, jak připravují vzdělavatelé sociální pracovníky na jejich výkon profese v kontextu profesionální péče o sebe. Závěry z výzkumu mohou sloužit jako podklady pro identifikaci současných podob vzdělávání v péči o sebe. Zjištění mohou být přínosná pro vzdělavatele, profesní organizace a sdružení, která mohou změnit obsah výuky a dát najevo důležitost konceptu péče o sebe. Diplomová práce odkrývá témata, kterým by měla být věnována pozornost v dalších výzkumných studiích. Přínosem práce je také zvýšení informovanosti o péči o sebe a přispění k její obhajobě na profesionálním poli. Klíčová slova: sociální práce|sebepéče|vzdělávání|student|duševní zdraví; self-care|social work|education|student|mental healt Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vzdělávání sociálních pracovníků v kontextu profesionální péče o sebe

The Diploma Thesis is divided into a theoretical and an empirical part. The theoretical part describes the self-care of social workers with an emphasis on the engagement of educators in social work. ...

Neumannová, Petra; Kodymová, Pavla; Matulayová, Tatiana
Univerzita Karlova, 2024

Projektový záměr na otevření pobočky organizace Prosaz, z.ú. se službami osobní asistence v Mariánských Lázních
Turková, Michaela; Vojtíšek, Petr; Zajacová, Melanie
2024 - český
This thesis focus on the availability of personal assistance services in Mariánské Lázně and the administrative district of the municipality. In response to this issue, it proposes the establishment of a branch of the Prague-based organization Prosaz, z.ú., providing personal assistance services in this locality. The development of the project proposal is divided into three parts: theoretical, analytical, and proposal sections. The theoretical part explains the concept of social services, outlining various types and forms of social services for seniors and people with disabilities. A special chapter is dedicated to personal assistance, covering its legal framework, history, different types, and objectives. Furthermore, the author presents Mariánské Lázně in terms of selected demographic data, social care provision, and various social service providers for seniors in this area. Another chapter delves into a closer presentation of the Prosaz organization, focusing on personal assistance and caregiving services, with which collaboration will occur in crafting the project for this thesis. The project's methodology will be introduced. The subsequent analytical section conducts an analysis of the current networking of the area, population projections, and compares it within the region to other... Tato diplomová práce se zabývá dostupností služeb osobní asistence v Mariánských Lázních a správním obvodu obce. Na tuto problematiku reaguje vytvořením projektového záměru zřízení pobočky pražské organizace Prosaz, z.ú., poskytující služby osobní asistence, v této lokalitě. V rámci vytvoření projektového záměru je práce rozdělena do tří částí, tedy na část teoretickou, analytickou a návrhovou. V teoretické části práce je vysvětlen pojem sociálních služeb, uvedeny jednotlivé druhy a formy sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Zvláštní kapitola bude věnována osobní asistenci, její právní úpravě, historii, jednotlivým typům osobní asistence a cílům. Dále se autorka zabývá představením města Mariánské Lázně z hlediska vybraných demografických údajů, zabezpečení sociální péče, a jednotlivými poskytovateli sociálních služeb pro seniory v této oblasti. Další kapitolu věnuje autorka bližšímu představení organizace Prosaz, která se zaměřuje na osobní asistenci a pečovatelskou službu, a se kterou bude probíhat spolupráce na tvorbě projektu pro tuto diplomovou práci. Představena bude metodologie projektu. V další, analytické části bude provedena analýza současného zasíťování oblasti a projekce obyvatelstva, a bude provedeno porovnání v rámci kraje s dalšími obcemi s rozšířenou... Klíčová slova: Mariánské Lázně|osobní asistence|projekt|senioři|sociální služby|organizace Prosaz; Mariánské Lázně|personal assistance|project|seniors|social services|Prosaz organization Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Projektový záměr na otevření pobočky organizace Prosaz, z.ú. se službami osobní asistence v Mariánských Lázních

This thesis focus on the availability of personal assistance services in Mariánské Lázně and the administrative district of the municipality. In response to this issue, it proposes the establishment ...

Turková, Michaela; Vojtíšek, Petr; Zajacová, Melanie
Univerzita Karlova, 2024

Faktory stabilizace pracovního týmu ve službách sociální péče
Stromský, Martin; Vojtíšek, Petr; Šťastná, Jaroslava
2024 - český
The diploma thesis on the topic of Factors of work team stabilization in social care services deals with the issue of the needs of workers in social services and related management tools as a solution to the problem of a lack of stable personnel in work teams. The theoretical part conceptualizes the topics of social services, management and leadership of people. It provides a general overview of social services and specific areas of social care services, including legislative anchoring. It maps concepts and approaches in management. It also presents important theories that relate to the phenomenon of motivation. The practical part is aimed at identifying the needs of workers in social services. The basis of the research are interviews with employees and directors of organizations, in the form of semi-structured interviews, the analysis of which brought the mapping of the needs of workers in social services. Subsequently, based on the interpretation of the results, measures are proposed for the management of organizations and the facts found are related to theories of motivation. The target group was workers in social care services. Diplomová práce na téma Faktory stabilizace pracovního týmu ve službách sociální péče se zabývá otázkou potřeb pracovníků v sociálních službách a na ně navazujících nástrojů managementu jako řešení problému nedostatku stabilního personálu v pracovních týmech. Teoretická část konceptualizuje témata sociálních služeb, řízení a vedení lidí. Uvádí obecný přehled sociálních služeb a specifické oblasti služeb sociální péče, včetně legislativního ukotvení. Mapuje pojmy a přístupy v managementu. Dále uvádí významné teorie, které se vztahují k fenoménu motivace. Praktická část je cílena na zjištění potřeb pracovníků v sociálních službách. Základem výzkumu jsou rozhovory se zaměstnanci a řediteli organizací, a to formou polostrukturovaných rozhovorů, jejichž analýza přinesla zmapování potřeb pracovníků v sociálních službách. Následně jsou, na základě interpretace výsledků, navržena opatření pro management organizací a zjištěné skutečnosti vztaženy k teoriím motivace. Cílovou skupinou byli pracovníci ve službách sociální péče. Klíčová slova: stabilizace|sociální služby|řízení lidských zdrojů|pracovní tým|motivace|rozhovor|analýza; stabilization|social services|human resources|work team|motivation|interview|analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Faktory stabilizace pracovního týmu ve službách sociální péče

The diploma thesis on the topic of Factors of work team stabilization in social care services deals with the issue of the needs of workers in social services and related management tools as a solution ...

Stromský, Martin; Vojtíšek, Petr; Šťastná, Jaroslava
Univerzita Karlova, 2024

Postoj sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách ke klientkám se závislostí na alkoholu v kontextu stigmatizace
Vošická, Lucie; Truhlářová, Zuzana; Pěnkava, Pavel
2024 - český
The diploma thesis discusses the issue of women's alcohol consumption and the stigma associated with this phenomenon from the perspective of social workers and workers in social services. It addresses alcohol dependence and the specificities associated with women's dependence, as well as the issue of social stigma and the social impact of female alcohol dependence. The focus is on the problem of female alcoholism in the context of social work and social services. The aim of the research investigation is to explore the views and attitudes of social workers and social services toward female clients with alcohol dependence and to identify potential stigmatization. The research investigation takes the form of an online questionnaire survey and semi-structured interviews. Through the analysis of the research results, it is observed that, in general, the attitudes of social workers and social service workers toward female clients with alcohol dependence are neutral. Social workers and social service workers acknowledge that working with clients with alcohol dependence is more challenging, but they express the opinion that, in their practice, there is no differential Diplomová práce pojednává o problematice ženského alkoholismu a stigmatizace, kterou toto onemocnění může přinášet, z pohledu sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Zabývá se závislostí na alkoholu a specifiky, které se pojí se závislostí žen na alkoholu, a otázkou sociálního stigmatu a sociálních dopadů, které ženská závislost na alkoholu přináší. Je zaměřena na problematiku ženského alkoholismu v kontextu sociální práce a sociálních služeb. Cílem výzkumného šetření je zjistit pohled a postoj sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách ke klientkám závislým na alkoholu a rozpoznat jejich případnou stigmatizaci. Výzkumné šetření je realizováno formou online dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů. Analýzou výsledků výzkumného šetření je zjištěno, že obecně jsou postoje sociálních pracovníku a pracovníků v sociálních službách vůči klientkám se závislostí na alkoholu neutrální. Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách reflektují obtížnější spolupráci s klientkami se závislostí na alkoholu, ale dle jejich názoru v rámci jejich praxe nedochází k rozdílnému přístupu, a tudíž k jejich stigmatizaci. Klíčová slova: alkoholismus|žena se závislostí na alkoholu|sociální stigma|sociální pracovník; pracovnice|pracovník v sociálních službách|sociální služby; alcoholism|woman with alcohol addiction|social stigma|social worker|worker in social services|social services Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Postoj sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách ke klientkám se závislostí na alkoholu v kontextu stigmatizace

The diploma thesis discusses the issue of women's alcohol consumption and the stigma associated with this phenomenon from the perspective of social workers and workers in social services. It addresses ...

Vošická, Lucie; Truhlářová, Zuzana; Pěnkava, Pavel
Univerzita Karlova, 2024

Časové vztahy v modelech jazyka a vidění
McIsaac, Andrew; Bojar, Ondřej; Krubiński, Mateusz
2024 - anglický
Klíčová slova: multimodal|video LM|temporal reasoning|contrastive learning; multimodal|video LM|temporal reasoning|contrastive learning Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Časové vztahy v modelech jazyka a vidění

McIsaac, Andrew; Bojar, Ondřej; Krubiński, Mateusz
Univerzita Karlova, 2024

Lucerna bohů: sluneční božstvo v ugaritské literatuře (s překladem vybraných textů)
Rýdlová, Kateřina; Vymětalová Hrabáková, Eva; Roubalová, Marie
2024 - český
Main goal of present thesis is to compose an overall, complete, and coherent view of the solar deity's role in ancient Ugarit by detailed study of Ugaritic texts regarding Sun Goddess Shapsh, particularly focusing on images and expressions used to characterize mentioned deity. Several texts referring to solar deity are chosen for this purpose: fragments from the Baal cycle - the most extensive Ugaritic work preserved, as well as three other tables (KTU 1.100, KTU 1.107, KTU 1.161) are decided on as those are the ones most related to the Sun Goddess Shapsh. An integral part of this study is translation with commentary and detailed grammatical analysis of selected texts. The thorough study of selected texts yields portrayal of Ugaritic solar deity as a, to a certain degree, chthonic deity connecting the world of gods, men and even the dead. Ugaritic Sun Goddess Shapsh wandering through the heavens and the underworld daily, acts in the name of El, the supreme deity, as the omniscient protector of order, symbol of justice and royal might. Non-Baalic texts furnish other aspects of sun goddess in particular: bond with horses (1.100) and her capabilities of treating the wounds of snake bite (1.107). Hlavním cílem předkládané práce je sestavení, pokud možno uceleného, jasného obrazu role slunečního božstva ve starověkém Ugaritu, a to na základě podrobného studia ugaritských textů, které sluneční božstvo zmiňují, a jednotlivých obrazů a vyjádření, které jsou ve spojení s ním užity. Za tímto účelem je zvoleno několik textů, které se o slunečním božstvu zřejmě vyjadřují, těmi jsou úryvky z mýtu O Baalovi, nejrozsáhlejšího dochovaného ugaritského díla, a tří dalších tabulek označovaných KTU 1.100, 1.107 a 1.161, které jsou s bohyní Šapaš nejčastěji spojovány. Neoddělitelnou součástí této práce byl překlad vybraných textů s komentářem a podrobným gramatickým rozborem uvedeným v příloze. Z podrobného studia vybraných textů vyplývá obraz ugaritského slunečního božstva jako božstva částečně chtonického, propojujícího svět bohů, lidí i svět zemřelých. Ugaritská sluneční bohyně Šapaš, každodenně putující nebem i podsvětím, vystupuje ve jménu nejvyššího boha pantheonu a otce všech bohů Ela, jako vševidoucí dohlížitelka řádu, symbol spravedlnosti a královské moci. "Mimo- baalovské" texty zdůrazňují některé další aspekty sluneční bohyně, které nejsou z Baalova cyklu čitelné, a to zejména spojení slunečního božstva s koňmi (1.100) a její léčitelské schopnosti spojené s hadím uštknutím (1.107). Klíčová slova: Šapaš; Ugarit; mytologie; sluneční božstvo; Baalovský cyklus; Hebrejská bible; Shapash; Ugarit; mythology; solar deity; Baal cycle; Hebrew Bible Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Lucerna bohů: sluneční božstvo v ugaritské literatuře (s překladem vybraných textů)

Main goal of present thesis is to compose an overall, complete, and coherent view of the solar deity's role in ancient Ugarit by detailed study of Ugaritic texts regarding Sun Goddess Shapsh, ...

Rýdlová, Kateřina; Vymětalová Hrabáková, Eva; Roubalová, Marie
Univerzita Karlova, 2024

Změna školního prostředí z hlediska psychického rozvoje a začleňování vietnamských žáků
Pěčová, Ludmila; Janošová, Pavlína; Procházková, Jana
2024 - český
society. The theoretical part of the thesis defines key concepts such as the integration of foreigners, ethnicity, influenced various aspects of their lives. The sense of exclusion persisted into adulthood, despite efforts to integrate into the community. Findings indicate that language barriers, cultural and family differences pose challenges, but respondents demonstrated great effort and diligence in overcoming obstacles and integrating Tato diplomová práce se zaměřuje na vnímání změny kulturního a školního prostředí respondenty, kteří migrovali do České republiky ve školním věku, a na jejich začleňování do české společnosti. Teoretická část práce definuje klíčové pojmy, jako jsou integrace cizinců, etnikum, migrace, inkluze a adaptace dětí- cizinců. V historickém kontextu se práce věnuje migraci Vietnamců na území České republiky, analyzuje vztah mezi vietnamskou komunitou a majoritní společností a zkoumá důvody pozitivních i negativních vzájemných reakcí. Práce rovněž zkoumá jazykovou bariéru a uzavřenost ve vietnamské komunitě, včetně konzervatismu tradiční rodiny. V praktické části práce byly provedeny polostrukturované rozhovory s respondenty, kteří migrovali do České republiky během školní docházky. Respondenti vnímali začleňování do české společnosti jako náročný proces, ovlivňující různé aspekty jejich života. Pocit vyloučení přetrvával i do dospělosti, i přes snahu integrovat se do kolektivu. Zjištění ukazují, že jazyková bariéra, kulturní a rodinné rozdíly představují výzvy, ale respondenti projevili velkou snahu a píli překonat všechny překážky a začlenit se do zdejšího prostředí. Klíčová slova: Vietnamské děti; Vietnam; žáci-cizinci; migrace; integrace; adaptace; kultura; společnost; kvalitativní výzkum; rozhovory; Keywords: Vietnamese children; Vietnam; foreign students; migration; integration; adaptation; culture; society; qualitative research; interviews Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Změna školního prostředí z hlediska psychického rozvoje a začleňování vietnamských žáků

society. The theoretical part of the thesis defines key concepts such as the integration of foreigners, ethnicity, influenced various aspects of their lives. The sense of exclusion persisted into ...

Pěčová, Ludmila; Janošová, Pavlína; Procházková, Jana
Univerzita Karlova, 2024

Reminiscenční rozhovor jako součást práce s nemocnými seniory
Kubíková, Kateřina; Šťastná, Jaroslava; Šámalová, Kateřina
2024 - český
The thesis deals with reminiscence and its use when working with sick elderly people. The theoretical part of the thesis introduces the method of reminiscence and its primary functions with an emphasis on individual form. These theoretical bases are further applied to the target group of elderly patients. The practical part presents qualitative research based on semi- structured interviews with seniors suffering from long term illness. Data analysis using the method of interpretative phenomenological analysis proved that memories have a high potential to positively impact the senior patients and contribute to improving their quality of life. However, the effect of reminiscing is influenced by additional factors such as the senior's nature and his life philosophy. On the contrary, the approach to reminiscence is not influenced by the type of past experiences - difficulties experienced in the past are not, in themselves, a reason for a lower level of reminiscence. On the other hand, a possible negative phenomenon associated with reminiscence was revealed, namely, the stereotype linking reminiscence with unfulfilled old age. According to the research findings, shared memories further help to understand the values and needs of the elderly and the reminiscence interview itself can thus become a tool for... Diplomová práce se zabývá tématem využití reminiscence při práci s nemocnými seniory. Teoretická část práce představuje metodu reminiscence a její hlavní funkce s důrazem na individuální formu. Tato základní východiska jsou dále aplikována na cílovou skupinu nemocných seniorů. V praktické části je představen kvalitativní výzkum založený na polostrukturovaných rozhovorech se seniory, kteří jsou pacienty následné lůžkové péče (LDN). Analýza dat pomocí metody interpretativní fenomenologické analýzy prokázala, že vzpomínky mají vysoký potenciál pozitivně působit na seniora-pacienta, a tak přispívat ke zvýšení kvality jeho života. Do efektu, jaký na něj vzpomínání má, ale vstupují další faktory, jako je povaha seniora a jeho životní filozofie. Přístup ke vzpomínání naopak neovlivňuje povaha prožitých událostí - těžkosti prožité v minulosti nejsou samy o sobě důvodem k menší míře vzpomínání. Jako možný negativní jev spojený se vzpomínáním byl na druhé straně prokázán stereotyp spojující vzpomínání s nenaplněným stářím. Podle zjištění výzkumu dále sdílené vzpomínky napomáhají porozumět hodnotám a potřebám seniora. Reminiscenční rozhovor jako takový se tak může stát nástrojem individualizace péče. Klíčová slova: stáří|reminiscence|individuální přístup|nemocný senior|zdravotní služby|sociální práce|práce s životním příběhem; old age|reminiscence|individual approach|sick older person|healthcare|social work|life story work Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Reminiscenční rozhovor jako součást práce s nemocnými seniory

The thesis deals with reminiscence and its use when working with sick elderly people. The theoretical part of the thesis introduces the method of reminiscence and its primary functions with an ...

Kubíková, Kateřina; Šťastná, Jaroslava; Šámalová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2024

Extrakce vícejazyčných valenčních rámců ze závislostních korpusů
Faryad, Ján; Zeman, Daniel; Lopatková, Markéta
2024 - český
Multilingual valency dictionaries provide helpful information about correspon- dence of valency frames (verbs and their arguments) across various languages. This work aims at developing a program that automatically creates a multi- lingual valency dictionary, based on parallel treebanks annotated according to Universal Dependencies. This task includes monolingual extraction of va- lency frames and their cross-lingual linking. Various methods for solving the task are analysed and implemented. The work includes both general, language- independent approach and additional language-specific extensions, provided in particular for English, Czech and Slovak. The methods for linking the valency frames include using word alignment, morphological and syntactic information contained in the UD annotation or similarity of verbs between related languages. The quality of the solution is evaluated by multiple established metrics on man- ually annotated data or by comparison with an existing valency dictionary. 1 Vícejazyčné valenční slovníky poskytují užitečné informace o shodě valenčních rámců (sloves a jejich argumentů) v různých jazycích. Tato práce se zaměřuje na vývoj programu, který automaticky vytvoří vícejazyčný valenční slovník na základě paralelních korpusů anotovaných podle Universal Dependencies. Tato úloha zahrnuje jednojazyčnou extrakci valenčních rámců a jejich propojení napříč jazyky. Jsou analyzovány a implementovány různé metody řešení. Práce zahrnuje jak obecný, jazykově nezávislý přístup, tak dodatečná, jazykově specifická rozšíření, poskytnutá konkrétně pro angličtinu, češtinu a slovenštinu. Metody propojování valenčních rámců zahrnují použití slovního zarovnání, morfologické a syntaktické informace obsažené v anotaci UD nebo podobnosti sloves mezi příbuznými jazyky. Kvalita řešení je zhodnocena několika zave- denými metrikami na ručně anotovaných datech nebo porovnáním s existujícím valenčním slovníkem. 1 Klíčová slova: závislostní syntax; valence; universal dependencies; dependency syntax; valency; universal dependencies Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Extrakce vícejazyčných valenčních rámců ze závislostních korpusů

Multilingual valency dictionaries provide helpful information about correspon- dence of valency frames (verbs and their arguments) across various languages. This work aims at developing a program that ...

Faryad, Ján; Zeman, Daniel; Lopatková, Markéta
Univerzita Karlova, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze