Počet nalezených dokumentů: 5322
Publikováno od do

Simulace tepelného namáhání výbušin
Mareček, Roman; Šelešovský, Jakub; Pachmáň, Jiří
2009 - český
Práce je zaměřena na vliv různých metod popisu kinetiky rozkladu na simulace tepelného namáhání výbušnin. Simulace tepelného namáhání výbušnin. Teoretická práce se věnuje iniciaci výbušnin, sdílení tepla a kinetice chemických reakcí. V rámci teoretické části je zpracována literární rešerše, která je zaměřena na numerické simulace tepelného výbuchu a tepelného namáhání ve světě. Klíčová slova: cookoff; thermal explosion theory; kinetics of decomposition; pomalý ohřev; tepelný výbuch; kinetika rozkladu Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Simulace tepelného namáhání výbušin

Práce je zaměřena na vliv různých metod popisu kinetiky rozkladu na simulace tepelného namáhání výbušnin. Simulace tepelného namáhání výbušnin. Teoretická práce se věnuje iniciaci výbušnin, sdílení ...

Mareček, Roman; Šelešovský, Jakub; Pachmáň, Jiří
Univerzita Pardubice, 2009

Komplexy přechodných kovů s (YCY)SnCl stannylény: Syntéza a reaktivita
Dostálová, Romana; Jambor, Roman
2009 - český
V rámci této diplomové práce bylo připraveno sedmnáct nových bimetalických sloučenin 2-18 obsahujících vazbu SnII-TM, derivátů heteroleptických stannylenů OCOSnCl a NCNSnCl. Komplexy 2-18 byly charakterizovány pomocí 1H, 13C a 119Sn NMR a IČ spektroskopie a sloučeniny 2,4,7,8,11,12,15,16 a 18 identifikovány také pomocí rentgenové difrakční analýzy. Připravené sloučeniny 2 až 7 jsou deriváty NCNSnCl, který je vázán na komplexy lehkých platinových kovů. Tyto komplexy vznikly disociační reakcí NCNSnCl s dimmérními komplexy lehkých platinových kovů za vzniku odpovídajících monomerních komplexů 2-7 obsahujících příslušnou vazbu Sn-TM. Analogický heteroleptický stannylen OCOSnCl není schopen obdobných reakcí, kdy analogické reakce vedly pouze k izolaci směsí několika sloučenin. Také výzkum reaktivity připravených komplexů 2-7 vedl pouze k přípravě směsí produktů. Byly připraveny modelové sloučeniny 8 a 9, deriváty heteroleptických stannylenů NCNSnCl a OCOSnCl, které jsou koordinované na fragment Cr(CO)5. Obě připravené sloučeniny 8 a 9 obsahují pouze jednu kovalentní vazba Sn-Cl, která byla dále využita ke studiu dalších reaktivit obou sloučenin. Následné substituční reakce vedly k přípravě sloučenin 10-18. Syntetizovaná sloučenina 12 je organocínatý kationt {[(OCO)Sn]Cr(CO)5}+, který by ve svém důsledku měl být velmi reaktivní a vhodný pro aktivaci malých molekul jako je ethylen, H2, CO apod. Byl prozkoumán mechanismus hydrolýzy organocínatého kationtu {[(NCN)Sn]Cr(CO)5}+, která vede k syntéze jedinného izolovatelného produktu - sloučenině 15. Klíčová slova: stannyleny; YCY-cheláty; komplexy přechodných kovů; stannylenes; YCY-chelates; complexes of transition metals Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Komplexy přechodných kovů s (YCY)SnCl stannylény: Syntéza a reaktivita

V rámci této diplomové práce bylo připraveno sedmnáct nových bimetalických sloučenin 2-18 obsahujících vazbu SnII-TM, derivátů heteroleptických stannylenů OCOSnCl a NCNSnCl. Komplexy 2-18 byly ...

Dostálová, Romana; Jambor, Roman
Univerzita Pardubice, 2009

Vliv dopravní politiky na mobilitu a místní přepravu obyvatel
Zacharová, Lenka; Šilhánková, Vladimíra
2009 - český
Diplomová práce je zaměřena na dopravní politiku a její vliv na místní přepravu obyvatel. V této práci jsou analyzovány a porovnávány města Pardubice, Hradec Králové a Olomouc z hlediska dopravní vybavenosti. V práci jsou vybraná města porovnávána v oblasti problematiky MHD, pěší a cyklistické dopravy a individuální automobilové dopravy a dopravy v klidu. Klíčová slova: Transportation; transport policy; transport equipment; transport of inhabitants; Doprava; dopravní politika; dopravní vybavenost; přeprava obyvatelstva Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Vliv dopravní politiky na mobilitu a místní přepravu obyvatel

Diplomová práce je zaměřena na dopravní politiku a její vliv na místní přepravu obyvatel. V této práci jsou analyzovány a porovnávány města Pardubice, Hradec Králové a Olomouc z hlediska dopravní ...

Zacharová, Lenka; Šilhánková, Vladimíra
Univerzita Pardubice, 2009

Reaktivita stannylenů s nenasycenými systémy
Venháčová, Jana; Růžička, Aleš
2009 - český
V této diplomové práci byla studována reaktivita C,N-chelatovaného stynnylenu Lcn2Sn (Lcn = 2-(N,N-dimetylaminomethyl) fenyl), stannylenu, obsahujícího objemné amidické substituenty a trinukleární stannylen-zirkonocenové komplexy. Klíčová slova: cín(II); cín (IV); C,N- chelát; NMR; tin (II); tin (IV); C,N-chelate Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Reaktivita stannylenů s nenasycenými systémy

V této diplomové práci byla studována reaktivita C,N-chelatovaného stynnylenu Lcn2Sn (Lcn = 2-(N,N-dimetylaminomethyl) fenyl), stannylenu, obsahujícího objemné amidické substituenty a trinukleární ...

Venháčová, Jana; Růžička, Aleš
Univerzita Pardubice, 2009

Srovnání ekonomických systémů pro malé firmy
Krotká, Ilona; Myšková, Renáta
2009 - český
Diplomová práce se zabývá srovnáním vybraných ekonomických systémů určených pro malé podniky. Specifikuje požadavky v návaznosti na využívání účetních programů a analyzuje kritéria pro jejich hodnocení. Obsahuje též metodiku, která může sloužit malým organizacím jako návod při pořízení a implementaci nového software. Klíčová slova: ekonomické systémy; malé podniky; metodiky; Pohoda; Money; Abra; economic systems; small enterprises; methodologies Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Srovnání ekonomických systémů pro malé firmy

Diplomová práce se zabývá srovnáním vybraných ekonomických systémů určených pro malé podniky. Specifikuje požadavky v návaznosti na využívání účetních programů a analyzuje kritéria pro jejich ...

Krotká, Ilona; Myšková, Renáta
Univerzita Pardubice, 2009

Propojování finančních služeb obyvatelstvu
Růžičková, Lucie; Pacáková, Viera
2009 - český
Diplomová práce se zaměřuje na význam finančních služeb a na možnosti jejich propojování, jako je bankopojištění či Kombinace finančních programů ZFP akademie. Zabývá se též institucemi, které poskytují finanční služby a vývojovými trendy v oblasti finančních služeb. Popisuje i jednotlivé druhy životního pojištění. Klíčová slova: financial services; financial institutions; developments; bankassurance; life instance; financial consultancy companies; ZFP Academy; OVB; finanční služby; finanční instituce; vývojové trendy; bankopojištění; Životní pojištění; finančně poradenské společnosti; ZFP akademie; OVB Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Propojování finančních služeb obyvatelstvu

Diplomová práce se zaměřuje na význam finančních služeb a na možnosti jejich propojování, jako je bankopojištění či Kombinace finančních programů ZFP akademie. Zabývá se též institucemi, které ...

Růžičková, Lucie; Pacáková, Viera
Univerzita Pardubice, 2009

Sulfátová várka ihličnanového dreva s antrachinónom
Szabo, Martin; Potůček, František; Votavová, Milena
2009 - slovenský
Vsádkové sulfátové várky smrekových pilarských štiepok boli uskutočnené v laboratórnom varáku, ktorý obsahoval šesť tlakových nádob. Prvá časť experimentom bola venovaná vyšetrovaniu jednak závislosti stupňa delignifikáce na H-faktore pre konvenčnú várku a jednak vplyvu prídavku antrachinónu na dosiahnutý stupeň delignifikácie buničiny uvarenej pre rovnaký H-faktor 357 h. V druhej časti experimentov, kedy sulfátové várky boli uskutočnené s dávkou 0,08 % antrachinónu, bol sledovaný vplyv prídavku buď sulfitového výluhu, alebo bieleho luhu do antrachinónovej suspenzie na kappa číslo uvarenej buničiny, výťažok a množstvo neprevarov. Klíčová slova: sulfátová várka; smrk; antrachinon; kappa číslo; kraft pulping; spruce; anthraquione; kappa number Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Sulfátová várka ihličnanového dreva s antrachinónom

Vsádkové sulfátové várky smrekových pilarských štiepok boli uskutočnené v laboratórnom varáku, ktorý obsahoval šesť tlakových nádob. Prvá časť experimentom bola venovaná vyšetrovaniu jednak ...

Szabo, Martin; Potůček, František; Votavová, Milena
Univerzita Pardubice, 2009

Prekurzory ekologických třaskavin
Musil, Tomáš; Matyáš, Robert; Zeman, Svatopluk
2009 - český
Diplomová práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části diplomové práce byla provedena literární rešerše se zaměřením na fyzikální a chemické vlastnosti a syntézu možných prekurzorů pro přípravu ekologických třaskavin. Na základě získaných znalostí byla experimentálně provedena syntéza 2-amino-4,6-dichloro-s-triazinu, 2-amino-4,6-diazido-s-triazinu, 2,4-diazido-6-nitramino-s-triazinu a realizován pokus o syntézu 5-kyano-1H-tetrazolu. U jednotlivých látek byla stanovena čistota pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie. U konečných produktů byla provedena charakterizace pomocí spektrálních metod IČ a UV/VIS a rovněž stanovena elementární analýza. U výsledného 2,4-diazido-6-nitrmino-s-triazinu byla navíc provedena rentgeno-strukturní analýza. Rovněž byla stanovena diferenční termická analýza a u 2-amino-4,6-diazido-s-triazinu provedeny citlivostní testy k nárazu a tření. Klíčová slova: 2-amino-4,6-dichloro-s-triazin; 2-amino-4,6-diazido-s-triazin; 2,4-diazido-6-nitramino-s-triazin; 5-kyano-1H-tetrazol; rentgeno-strukturní analýzy; IČ; UV/VIS; DTA; X-ray crystallographic study Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Prekurzory ekologických třaskavin

Diplomová práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části diplomové práce byla provedena literární rešerše se zaměřením na fyzikální a chemické vlastnosti a syntézu ...

Musil, Tomáš; Matyáš, Robert; Zeman, Svatopluk
Univerzita Pardubice, 2009

Plastické trhaviny na bázi oktogenu a bicyklooktogenu
Lučanová, Kateřina; Zeman, Svatopluk; Těšitel, Jiří
2009 - český
Práce je úvodem do studia problematiky použití nitraminů cis-1,3,4,6-tetranitrooctahydroimidazo-[4,5-d]imidazolu (BcHMX) a 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazokanu (HMX) pro výrobu plastických trhavin. Je použito polymerní pojící matrice C-4. V této souvislosti pozornost byla věnována i vlivu plastifikátoru, dioktylsebakátu a inhibuje jeho rychlost pro tyto nitraminy. Pro porovnání je použita klasická trhavina C-4 s 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazinanu (RDX) a částečně i trhavina Semtex 1A. Je nalezeno, že směsi C-4 s náplní HMX jsou málo citlivé, ale výkonnější, než klasická trhavina C-4 s RDX a Semtex 1A. Směsi s BcHMX jsou výkonnější, jako směsi C-4 s RDX a Semtex 1A, ale jsou poměrně citlivé k nárazu. Klíčová slova: 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazokan (HMX); cis-1,3,4,6-tetranitrooctahydroimidazo-[4,5-d]imidazol (BcHMX); 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazinanu (RDX); citlivost; detonace; trhaviny; sensitivity; detonation; explosives Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Plastické trhaviny na bázi oktogenu a bicyklooktogenu

Práce je úvodem do studia problematiky použití nitraminů cis-1,3,4,6-tetranitrooctahydroimidazo-[4,5-d]imidazolu (BcHMX) a 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazokanu (HMX) pro výrobu plastických trhavin. ...

Lučanová, Kateřina; Zeman, Svatopluk; Těšitel, Jiří
Univerzita Pardubice, 2009

Vlastnosti vybraných skel systému PbO - BaO - ZnO - TeOTeO2
Unucková, Lenka; Tichá, Helena
2009 - český
Byly připraveny tři řady materiálů systémů xPbO-(30-x)BaO-10ZnO-60TeO2 (x = 0, 5, 10, 15, 20 mol%), xPbCl2-(30-x)BaO-10ZnO-60TeO2(x = 5, 10, 12,5 a 15 mol%), xCaO-(30-x)BaO-10ZnO-60TeO2 ( x = 10 mol%), xPbF2-(30-x)BaO-10ZnO-60TeO2 (x = 10 mol%), z nichž sklovitých (vyznačeny výše) bylo sedm a které byly zkoumány dále. Sklovité vzorky byly charakterizovány měřením hustoty a dilatometrickou teplotou skelné transformace a dilatační teplotou měknutí. Z teplotní závislosti optické propustnosti byly stanoveny teplotní a spektrální závislosti krátkovlnné absorpční hrany, určeny hodnoty optické šířky zakázaného pásu a její teplotní závislosti a spektrální závislosti. Byly určeny koeficienty posunu optické šířky zakázaného pásu s teplotou a byly odhadnuty experimentální hodnoty indexu lomu skel. Struktura látek byla ověřena Ramanovou spektroskopií. Bylo podáno kvalitativní vysvětlení vlivu koncentrace substituentu na průběh kompoziční závislosti výše uvedených vlastností ve vztahu ke struktuře skel. Klíčová slova: telluritová skla; termomechanická analýza; penetrační teplota měknutí; optická propustnost; index lomu; krátkovlnná absorpční hrana; tellurite glasses; termomechanical analysis; penetration softening temperatures; optical transmission; refractive index; short wavelenght absorption edge Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Vlastnosti vybraných skel systému PbO - BaO - ZnO - TeOTeO2

Byly připraveny tři řady materiálů systémů xPbO-(30-x)BaO-10ZnO-60TeO2 (x = 0, 5, 10, 15, 20 mol%), xPbCl2-(30-x)BaO-10ZnO-60TeO2(x = 5, 10, 12,5 a 15 mol%), xCaO-(30-x)BaO-10ZnO-60TeO2 ( x = 10 ...

Unucková, Lenka; Tichá, Helena
Univerzita Pardubice, 2009

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze