Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 286853
Publikováno od do

Dlouhodobý mírný stres v koloniích Saccharomyces cerevisae s delecí WHI3
Krampotová, Ester; Schierová, Michaela; Dušková, Michala
2024 - český
This diploma thesis is devoted to the topic of the development of natural non-pathogenic yeast colonies in non-laboratory diploid strain of Saccharomyces cerevisae with deletion WHI3, during long-term mild stress. The absence of Whi3 causes significantly higher senzitivity to medium composition relative to the parental strain, thus whi3Δ /whi3Δ colonies are a good model for study of the virulence induction due to environmental stress in pathogenic yeasts. Deletion of WHI3 in the BR-F strain results in a significant suppression of the ability to form structured colonies caused mainly by the reduced level of Flo11. The absence of Whi3 also has a negative effect on the expression of other genes involved in the stress response. The aim of the work is to determine whether changes in the expression of genes encoding stress proteins induced by sublethal doses of the inhibitor are dependent on Whi3, Yap6 and Mpt5 proteins. To induce stress in yeast, we used NaCl or CdSO4. The YAP6 and MPT5 genes encode regulatory proteins involved in the stress response, which expression is under control of Whi3. In whi3Δ /whi3Δ , the level of Hsp26, Tsa1, Pab1, and Gre2 was lower than in the parental strain. The Yap6 protein affects the response to the presence of Cd2+ in the medium, although according to SGD, only its... Diplomová práce se zabývá vývojem kolonií přírodního nepatogenního kmene kvasinky Saccharomyces cerevisae s delecí WHI3 při dlouhodobém mírném stresu. Kmeny s delecí WHI3 jsou výrazně citlivější ke změnám kultivačních podmínek než rodičovský kmen, a proto mohou být dobrým modelem pro studium vlivu nestandardních podmínek kultivace na zvýšení virulence u patogenních kvasinek. Delecí WHI3 u kmene BR-F dochází k výraznému potlačení schopnosti tvorby strukturovaných kolonií způsobené především sníženou hladinou Flo11. Absence Whi3 má negativní vliv i na expresi genů zapojených do stresové odpovědi. Cílem práce bylo zjistit, zda jsou změny exprese genů kódujících stresové proteiny vyvolané subletálními dávkami inhibitoru závislé na genotypu WHI3, YAP6 a MPT5. K navození stresu u kvasinek využíváme NaCl nebo CdSO4. Geny YAP6 a MPT5 kódují regulační proteiny zapojené do stresové odpovědi a zároveň je jejich hladina ovlivněna proteinem Whi3. U kmene s delecí WHI3 byla hladina Hsp26, Tsa1, Pab1 i Gre2 nižší než u rodičovského kmene. Protein Yap6 ovlivňuje reakci na přítomnost Cd2+ v médiu, ačkoliv podle SGD je popsána pouze jeho funkce při zajištění tolerance k sodným a lithným iontům. Podstatné zjištění, které vyplývá z našich experimentů, je, že i při mírném stresu dochází k aktivaci stresové odpovědi a... Klíčová slova: kvasinkové kolonie; vrásčitá struktura; stresové podmínky; genová exprese; FLO11; WHI3; MPT5; YAP6; yeast colony; structured morphology,stress conditions; gene expression; FLO11; WHI3; MPT5; YAP6 Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Dlouhodobý mírný stres v koloniích Saccharomyces cerevisae s delecí WHI3

This diploma thesis is devoted to the topic of the development of natural non-pathogenic yeast colonies in non-laboratory diploid strain of Saccharomyces cerevisae with deletion WHI3, during long-term ...

Krampotová, Ester; Schierová, Michaela; Dušková, Michala
Univerzita Karlova, 2024

Analýza různých typů autofagie v diferencovaných buňkách kvasinkových kolonií
Nejedlý, Adam; Palková, Zdena; Groušl, Tomáš
2024 - český
The yeast Saccharomyces cerevisiae forms differentiated colonies on solid agar medium that resemble simple multicellular organisms. Similarities with the functioning of higher organisms can also be observed and the structures of some pathways may be analogous to the interaction of cancer cells with healthy cells in human tissues. Along with chronological aging and gradual depletion of nutrients in the medium, growing yeast colonies differentiate into several cell types, especially the so-called U (Upper) and L (Lower) cells. The two cell types differ in morphology and metabolism, U cells being characterized by the presence of several vacuoles, a lower level of respiration, synthesis of storage substances and greater resistance to stress. L cells, on the other hand, usually contain one large vacuole, respiring mitochondria and have increased activity of some degradative pathways. They are also less resistant to stress and have a lower life span. In an aging colony, the lower L cells provide material and nutrients to the upper U cells, which thus survive longer periods of starvation. One important process that occurs especially in the more viable U cells is autophagy. This is a pathway designed to degrade a number of damaged or unnecessary cellular components in the vacuole. The aim of this thesis... Kvasinky Saccharomyces cerevisiae tvoří na pevnem agařovem mediu difeřencovane kolonie, kteře připomínají jednoduche mnohobunecne ořganismy. Lze u nich pozořovat podobnosti i s fungovaním vyssích ořganismu a střuktuřy nekteřych dřah mohou byt analogicke inteřakci řakovinnych bunek se zdřavymi bunkami v lidskych tkaních. Spolu s chřonologickym stařnutím řostoucí kvasinkove kolonie a postupnym vyceřpaním zivin v mediu difeřencují na nekolik bunecnych typu, zejmena na tzv. U (Upper) a L (Lower) bunky. Oba bunecne typy se lisí mořfologií i metabolismem, U bunky chařakteřizuje přítomnost nekolika vakuol, nizsí uřoven řespiřace, synteza zasobních latek a vetsí odolnost přoti střesu. L bunky naopak zpřavidla obsahují jednu velkou vakuolu, řespiřující mitochondřie a je u nich zvysena aktivita nekteřych degřadacních dřah. Jsou take mene odolne vuci střesu a vykazují mensí zivotnost. Spodní L bunky poskytují ve stařnoucí kolonii mateřial a ziviny hořním U bunkam, kteře díky tomu dele přeckají období hladovení. Jedním z dulezitych přocesu, kteře se vyskytují zejmena u zivotaschopnejsích U bunek, je autofagie. Jedna se o dřahu uřcenou k degřadaci řady poskozenych nebo nepotřebnych bunecnych komponent ve vakuole. Cílem diplomove přace bylo pomocí fluořescencní mikřoskopie a přoteinove analyzy přokazat... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza různých typů autofagie v diferencovaných buňkách kvasinkových kolonií

The yeast Saccharomyces cerevisiae forms differentiated colonies on solid agar medium that resemble simple multicellular organisms. Similarities with the functioning of higher organisms can also be ...

Nejedlý, Adam; Palková, Zdena; Groušl, Tomáš
Univerzita Karlova, 2024

Goethova teorie barev
Kuna, Dominik; Benyovszky, Ladislav; Novák, Aleš
2024 - český
The purpose of the diploma thesis is to present specific characterics of Goethe's thought and Theory of Colours as elaborated in Zur Farbenlehre with the intention to get a sound grasp of its discourse, as well as to contribute to the discussion in the context of the Czech language environment, since the entire writing has not yet been translated, regardless of its importance in the history of phenomenology. Since the perspective of understanding stems from striving for pure phenomenology, the influence of (late) Martin Heidegger's thinking as well as the perspective of Rudolf Steiner, the merit of the thesis is the didactic part which focuses on Goethe's specific "phenomenological" approach to colours, light and darkness, as well as the associated concept of the relationship between sensuality and thinking, and the issue of the so- called original phenomena (Urphänomene). Key words Goethe, Heidegger, Colour Theory, Zur Farbenlehre, Phenomenology, Gedächtnise Denken, Urphänomene Smyslem diplomové práce je představení specifičnosti Goethova myšlení a vstup do jeho teorie barev tak, jak je vypracována ve spise Zur Farbenlehre, se záměrem předvést schopnost vlastního pohybu v ní, stejně jako alespoň drobně přispět do její diskuze v kontextu našeho jazykového prostředí, neboť celý svazek nebyl přes svou nespornou úlohu v dějinách fenomenologie dosud česky přeložen. Vzhledem k perspektivě náhledu, v němž se mísí snaha o ryzí fenomenologii, vliv myšlení (pozdního) Martina Heideggera a perspektiva Rudolfa Steinera, je jádrem práce didaktická část, ve které je soustředěn specificky "fenomenologický" Goethův přístup k barvám, světlu a temnotě, i s ním spojené pojetí vztahu smyslovosti a myšlení, jakož i problematika tzv. původních fenoménů (Urphänomene). Klíčová slova Goethe, Heidegger, Teorie barev, Zur Farbenlehre, Fenomenologie, Pamětlivé myšlení, Gedächtnise Denken, Pra-fenomény, Urphänomene Klíčová slova: Goethe;Teorie barev;Zur Farbenlehre;Fenomenologie; Goethe;Color Theory;Zur Farbenlehre;Phenomenology Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Goethova teorie barev

The purpose of the diploma thesis is to present specific characterics of Goethe's thought and Theory of Colours as elaborated in Zur Farbenlehre with the intention to get a sound grasp of its ...

Kuna, Dominik; Benyovszky, Ladislav; Novák, Aleš
Univerzita Karlova, 2024

Pracovní uplatnění absolventů navazujícího magisterského programu adiktologie s původním bakalářským vzděláním v jiném oboru
Černá, Kateřina; Lososová, Amalie; Šťastná, Lenka
2024 - český
Background: The follow-up Master's programme in Addictology was first opened in the academic year 2010/2011. Applicants from the graduates of the bachelor's programme in addictology as well as graduates of other bachelor's programmes are eligible to apply. Miovsky et al. (2021) give examples of applicants from related fields such as psychology, social work or general nursing. Candidates studying the programme do not gain eligibility to practise as an addictologist; it is an interest-based study. The employability of graduates of the master's degree in addictology alone has not yet been mapped separately. Pavlovska (2018) examined in detail the employability of all graduates of addictology from 2008 to 2016. The study expands on this work by specifically focusing on the employability of master's-only graduates with an original bachelor's degree in another discipline and adds data through January 2023. Aims: The aim of the research is to map the employability of graduates of a follow-up Master's programme in Addictology with an original Bachelor's degree in another discipline. Methods: 73 respondents formed the core sample. The respondents were approached by total sampling method, the sample was selected by self-selection. The research sample consisted of 49 respondents, the return rate was 67%. Data... Východiska: Navazující magisterské studium adiktologie bylo poprvé otevřeno v akademickém roce 2010/2011. Ke studiu se mohou hlásit uchazeči z řad absolventů bakalářského programu adiktologie, tak absolventi jiných bakalářských oborů. Miovský et al. (2021) uvádí příklady uchazečů z příbuzných oborů, jakými jsou psychologie, sociální práce či všeobecná sestra. Uchazeči studiem programu nezískají způsobilost k výkonu profese adiktologa, jedná se o zájmové studium. Pracovní uplatnění absolventů pouze magisterského studia adiktologie nebylo doposud samostatně zmapováno. Pavlovská (2018) dopodrobna zkoumala uplatnění všech absolventů adiktologie od roku 2008 do 2016. Studie tuto práci rozvíjí specifickým zaměřením na uplatnitelnost absolventů pouze magisterského programu s původním bakalářským vzděláním v jiném oboru a doplňuje data do ledna 2023. Cíle: Cílem výzkumu je zmapovat možnosti pracovního uplatnění absolventů navazujícího magisterského studia adiktologie s původním bakalářským vzděláním v jiném oboru. Metody: Základní soubor tvořilo 73 respondentů. Oslovení respondentů proběhlo metodou totálního výběru, výběr vzorku proběhl metodou samovýběru. Výzkumný soubor byl tvořen 49 respondenty, návratnost činila 67 %. Sběr dat proběhl prostřednictvím on-line dotazníkového šetření. Získaná data byla... Klíčová slova: Absolvent; adiktologie; pomáhající profese; trh práce; uplatnitelnost; Addictology; employability; graduate; helping professions; labour market Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Pracovní uplatnění absolventů navazujícího magisterského programu adiktologie s původním bakalářským vzděláním v jiném oboru

Background: The follow-up Master's programme in Addictology was first opened in the academic year 2010/2011. Applicants from the graduates of the bachelor's programme in addictology as well as ...

Černá, Kateřina; Lososová, Amalie; Šťastná, Lenka
Univerzita Karlova, 2024

Pojetí člověka ve filosofii F. F. Kuklárského
Kuznetsov, Pavel; Chavalka, Jakub; Marek, Jakub
2024 - český
The theme of this diploma thesis is a philosophical concept of Man in the philosophy of F. F. Kuklarskij. What we are going to follow throught his entire work, is the way in which he treats a "Man" and the relationship between "Man" and "Nature." Our goal is to give an account of the Kuklarskij's philosophy of Man. First we are going to regard his prospective method of inquiry, which would also justify the specific nature of the philosophy of Kuklarksij, which is the philosophy of (non)possibilities. Ready with the prospective method and with the naturalistic nature of his philosophy in general, we will regard his concept of Man on several levels: on the level of human instincts, on the level of individual being of a human, and on the level of his living in a society. As a contribution of the diploma thesis we consider the model of the instinctive determinism of the individual being of a human, which would describe the way, in which the relationship between human instincts predetermines the course of individualization process of a human being. Another contribution is made by giving a characteristics of a non-human, which is a result of personification of anti-human Nature. And the last contribution is represented with the description of the dynamics of development of cultural activity of Man. 3 Tématem této diplomové práce je filosofické pojetí člověka v díle ruského filosofa F. F. Kuklárského. Napříč celým dílem tohoto myslitele budeme sledovat především způsob, jakým autor chápe "člověka" a vztah, v jakém se "člověk" nachází vůči "přírodě". Cílem je popsat Kuklárského pojetí člověka. Nejdříve probereme Kuklárského tzv. prospektivní metodu filosofického bádání, která by měla zároveň ospravedlnit specifický ráz filosofie tohoto autora, která je veskrze filosofií (ne)možností. Obeznámeni s prospektivní metodou a naturalistickým rázem Kuklárského filosofie, prozkoumáme jeho pojetí "člověka", a to na několika rovinách: na rovině instinktivní organizace jednotlivce, na rovině individuálního života jednotlivce a na rovině života jednotlivce ve společnosti. Mezi přínosy této diplomové práce patří model instinktivního determinismu individuálního života jednotlivce, který má popisovat mechanismus, jakým pudová organizace jednotlivce předurčuje způsob jeho individualizace. Dalším přínosem je charakteristika nečlověka jakožto výsledku personifikace anti-humanní přírody. Nakonec posledním přínosem je popis dynamiky vývoje kulturního života člověka. 3 Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Pojetí člověka ve filosofii F. F. Kuklárského

The theme of this diploma thesis is a philosophical concept of Man in the philosophy of F. F. Kuklarskij. What we are going to follow throught his entire work, is the way in which he treats a "Man" ...

Kuznetsov, Pavel; Chavalka, Jakub; Marek, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

Analýza potřeb klientů nízkoprahového kontaktního centra SANANIM: Dotazníkové šetření
Ayapbekova, Dinara; Petruželka, Benjamin; Nováková, Elizabeth
2024 - český
Background: Human needs encompass a spectrum ranging from fundamental physiological requirements, such as breathing and sustenance, to elevated needs like love and appreciation. While most individuals fulfill these needs through typical social interactions, certain groups, including those engaging in illicit drug use, seek assistance from institutions such as the SANANIM contact centre. The objective of this thesis is to ascertain the perceived needs of clients at the facility and evaluate the extent to which these needs are being addressed. These insights can contribute to enhancing existing services and introducing new ones where necessary. Another objective is to formulate a unique questionnaire suitable for consistently assessing the requirements of the facility's clientele. Methods: The instrument of data production was an original questionnaire, created specifically for the research, which was filled in with the respondent by the interviewer - PAPI (Pen and Paper Interviewing). Research Sample: The study involved 60 clients of the low-threshold center SANANIM who utilize the services provided by this facility. Results: The research highlights the prevalence of social difficulties, significantly impacting the clients. Social relationships emerge as a key area of concern. Within the realm of... Východiska: Lidské potřeby sahají od základních fyziologických, jako je dýchání a strava, až po vyšší, jako je láska a uznání. Většina lidí tyto potřeby uspokojuje v běžných sociálních vztazích, ale někteří, včetně lidí užívajících nelegální drogy, hledají podporu v institucích jako kontaktní centrum SANANIM. Cílem práce je zjistit, jaké potřeby pociťují klienti daného zařízení a zda jsou tyto potřeby naplňovány. Tato zjištění mohou dál být podnětem ke zkvalitňování poskytovaných služeb a zavádění služeb dosud neexistujících. Dalším cílem je vytvoření originálního dotazníku, který by bylo možné využívat k pravidelné analýze potřeb klientů zařízení. Metody: Nástrojem tvorby dat byl originální dotazník vytvořený speciálně pro daný výzkum, který vyplňoval s respondentem tazatel - PAPI (Pen and Paper Interviewing). Výzkumný soubor: 60 klientů nízkoprahového centra SANANIM, kteří využívají služeb tohoto zařízení. Výsledky: Klienti zařízení čelí problémům spojeným s neuspokojenými základními potřebami. Výrazné jsou sociální obtíže, které mají významný dopad na klienty. Další oblastí jsou sociální vztahy. V oblasti fyzického zdraví jsou běžné chronické obtíže a předávkování návykovými látkami. V sociální sféře byly identifikovány významné rozdíly mezi pohlavími, kde ženy častěji využívají sociální... Klíčová slova: harm reduction; analýza potřeb; injekční aplikace návykových látek; sociální služby; veřejné zdraví; rizikové užívání návykových látek; harm reduction; needs analysis; injecting drug use; social services; public health; risky drug use Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza potřeb klientů nízkoprahového kontaktního centra SANANIM: Dotazníkové šetření

Background: Human needs encompass a spectrum ranging from fundamental physiological requirements, such as breathing and sustenance, to elevated needs like love and appreciation. While most individuals ...

Ayapbekova, Dinara; Petruželka, Benjamin; Nováková, Elizabeth
Univerzita Karlova, 2024

Identifikace nových tkáňově specifických interakčních partnerů chromatin remodelační ATPázy Smarca5
Arishaka, Yuliia; Kokavec, Juraj; Děd, Lukáš
2024 - anglický
The regulation of chromatin structure is fundamental to a wide range of cellular processes, including transcriptional regulation, cell division, differentiation and DNA damage repair, and ATP-dependent chromatin remodeling complexes have been established as essential components of this regulatory network. Smarca5, as an ATPase/Helicase enzyme, has been shown to regulate chromatin structure by interacting with bromodomain and DDT-WHIM domain-containing partners to control the binding of chromatin-associated proteins and transcription factors to their specific DNA target sequences. In this work we identify a previously undescribed protein with a conserved N-terminal bromodomain and ISWI protein binding DDT-WHIM domain through co-immunoprecipitation and mass spectrometry in mammalian cell lines and establish it as a novel interaction partner of chromatin remodeling ATPase Smarca5. Furthermore, we have pinpointed the region required for Smarca5 interaction that corresponds to DDT-WHIM domain. We have furthermore attempted to identify additional interaction partners which may hint on the potential function of this novel chromatin complex and validated its expression in embryonic and postnatal tissues. This discovery represents a unique opportunity for further investigation into its potential function in... Regulace struktury chromatinu je zásadní pro širokou škálu buněčných procesů, včetně regulace transkripce, buněčného dělení, diferenciace a opravy poškození DNA, a ATP-závislé remodelační komplexy chromatinu byly identifikovány jako základní složky této regulační sítě. Bylo ukázáno, že Smarca5, jako enzym ATPáza/Helikáza, reguluje strukturu chromatinu v interakci s partnery obsahujícími bromo- a DDT-WHIM domény, což umožňuje kontrolovat vazbu proteinů a transkripčních faktorů na specifické DNA sekvence spojené s chromatinem. V této práci byl identifikován dosud nepopsaný protein s konzervovanou N-terminální bromodoménou a ISWI protein vázající DDT-WHIM doménou pomocí ko-imunoprecipitace a hmotnostní spektrometrie v buněčných liniích savčího typu. Tento protein byl potvrzen jako nový interakční partner ATPázy pro remodelaci chromatinu, Smarca5. Navíc, byla lokalizována oblast nezbytná pro interakci se Smarca5, která odpovídá oblasti DDT-WHIM domény. Navíc jsme se pokusili identifikovat další interakční partnery, kteří by mohli naznačovat potenciální funkci tohoto nového chromatin remodelačního komplexu, a ověřili jsme jeho expresi v embryonálních a postnatálních tkáních. Tento objev představuje jedinečnou příležitost pro další zkoumání jeho potenciální role v interakci s ATPázou Smarca5 a rozšíření... Klíčová slova: remodelace chromatinu; Smarca5; bromodoména; BRD10; KIAA2026; western blot; ko-imunoprecipitace; hmotnostní spektroskopie; chromatin remodelling; Smarca5; bromodomain; BRD10; KIAA2026; western blot; co-immunoprecipitation; mass spectrometry Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Identifikace nových tkáňově specifických interakčních partnerů chromatin remodelační ATPázy Smarca5

The regulation of chromatin structure is fundamental to a wide range of cellular processes, including transcriptional regulation, cell division, differentiation and DNA damage repair, and ...

Arishaka, Yuliia; Kokavec, Juraj; Děd, Lukáš
Univerzita Karlova, 2024

Vzorce užívání a analýza potřeb mladých dospělých uživatelů drog v Praze
Gažová, Nikola; Mravčík, Viktor; Černíková, Tereza
2024 - český
Background: Understanding patterns of use and the needs of young adult users of illegal addictive substances presents a challenge primarily due to the hidden nature of this problem. Individuals engaging in problem drug use (PDU) may face severe health and social problems. Prague stands among regions with the highest prevalence of PDU, yet low-threshold addiction services note an aging trend among their clients. Establishing contact with this group has the potential to reduce consequences and encourage less risky usage patterns, while simultaneously facilitating entry into further addiction care services. Aim: The aim of the research was to analyze the needs of the young adult substance users in Prague, who fit the definition of PDU according to EMCDDA, with a focus on identifying patterns of usage and needs in relation to low-threshold addiction services. The research results were intended to serve as an initiative for improving the services provided. Methods: A study employing the Rapid Assessment and Response (RAR) method was conducted. The research sample was obtained through purposive sampling and comprised 6 young adults in PDU in Prague (3 in contact with services, 3 from the hidden population), along with 18 key informants (peer workers, experts from low-threshold and other social services,... Východiska: Porozumění vzorcům užívání a potřebám mladých dospělých uživatelů nelegálních návykových látek (NL) představuje výzvu především z důvodu skryté povahy tohoto problému. Lidé užívající drogy rizikově (LDR) mohou čelit vážným zdravotním a sociálním problémům. Praha patří mezi oblast s největším počtem LDR, nízkoprahové adiktologické služby však zaznamenávají trend stárnutí populace klientů. Navázání kontaktu s touto skupinou má potenciál snižovat důsledky a podporovat méně rizikové formy užívání, stejně tak usnadnit vstup do dalších služeb adiktologické péče. Cíle: Cílem výzkumu byla analýza potřeb populace mladých dospělých uživatelů NL v Praze, kteří odpovídali definici rizikového užívání EMCDDA, se zaměřením na identifikaci vzorců užívání a potřeb ve vztahu k nízkoprahovým adiktologickým službám. Výsledky výzkumu měly být podnětem pro zlepšení poskytovaných služeb. Metody: Byla provedena studie metodou rychlého posuzování (Rapid Assessment and Response). Výzkumný soubor byl získán metodou záměrného výběru a tvořen 6 mladými dospělými LDR v Praze (3 v kontaktu se službami, 3 ze skryté populace) a 18 klíčovými informanty (peer pracovníky, odborníky nízkoprahových a dalších sociálních služeb a zástupců institucí). Data byla získána prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů a... Klíčová slova: mladí dospělí; lidé užívající drogy; problémové užívání drog; skrytá populace; analýza potřeb; young adults; drug users; problem drug use; hidden population; needs analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vzorce užívání a analýza potřeb mladých dospělých uživatelů drog v Praze

Background: Understanding patterns of use and the needs of young adult users of illegal addictive substances presents a challenge primarily due to the hidden nature of this problem. Individuals ...

Gažová, Nikola; Mravčík, Viktor; Černíková, Tereza
Univerzita Karlova, 2024

Studium integrace DNA nádorových virů
Frčková, Tereza; Saláková, Martina; Šroller, Vojtěch
2024 - český
Most people perceive viruses primarily as a cause of diseases such as cold, flu or COVID-19. But there are also viruses with oncogenic potential. There are several ways in which viruses contribute to the development of tumors. In the case of human papillomavirus and Merkel cell virus, it is the expression of oncogenes encoded in viral genomes. The virus may be integrated into the host genome, which can also promote the development of carcinogenesis. In this work, the method of detection of integrated papillomavirus sequence by polymerase chain reaction (DIPS PCR) was used to detect the integration breakpoints in human papillomavirus (HPV) in positive cell lines originated from cervical cancer, clinical head and neck cancer samples associated with HPV, and clinical samples of Merkel cell carcinoma. In the case of Merkel cell carcinoma, DIPS PCR method was performed on samples isolated from fresh frozen tissues and from formalin fixed paraffin embedded (FFPE) sections of tumor samples. In the case of tonsillar tumors associated with HPV, only fresh frozen tissues were used. Integration breakpoints were detected in samples from both fresh frozen and FFPE tissues using DIPS PCR method. For the detection of HPV genome integration breakpoints, a new set of primers was tested and optimized on the SiHa... Většina lidí vnímá viry především jako původce nemocí jako je rýma, chřipka nebo COVID-19. Existují ale i viry, které mohou způsobovat nádorová onemocnění. Je známo hned několik způsobů, jak viry přispívají ke vzniku nádorů. V případě lidských papilomavirů a viru Merkelových buněk se jedná o expresi onkogenů kódovaných ve virových genomech. Kromě toho může docházet k integraci viru do hostitelského genomu, což může také přispět k rozvoji karcinogeneze. V této práci byla využita metoda detekce integrované papilomavirové sekvence pomocí polymerázové řetězové reakce (DIPS PCR) pro detekci integračního zlomu u lidských papilomavirů (HPV)-pozitivních buněčných linií odvozených od karcinomu cervixu, klinických vzorků karcinomu v oblasti hlavy a krku asociovaných s HPV a klinických vzorků karcinomu z Merkelových buněk. V případě karcinomu z Merkelových buněk byla metoda DIPS PCR provedena na vzorcích pocházejících z čerstvě zmražené tkáně a z řezů vzorků nádorů zalitých v parafínu. V případě tonsilárních nádorů asociovaných s HPV se jednalo pouze o čerstvě zmraženou tkáň. Pomocí metody DIPS PCR se podařilo detekovat integrační zlomy u vzorků z čerstvě zmražené tkáně i tkáně uchovávané v parafínu. U detekce integračních zlomů genomu HPV byla vyzkoušena nová sada primerů, která byla optimalizována na... Klíčová slova: lidský papilomavirus; polyomavirus Merkelových buněk; DIPS PCR; virová integrace; karcinogeneze; human papillomaviruses; Merkell cell polyomaviruses; DIPS PCR; viral integration; carcinogenesis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Studium integrace DNA nádorových virů

Most people perceive viruses primarily as a cause of diseases such as cold, flu or COVID-19. But there are also viruses with oncogenic potential. There are several ways in which viruses contribute to ...

Frčková, Tereza; Saláková, Martina; Šroller, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2024

Přístupy ke konceptu vznešena v kontextu vizuálního vnímání
Kopová, Julie; Chavalka, Jakub; Váša, Ondřej
2024 - český
Approaching the concept of Sublime in the context of Visual Perception In this thesis, I will discuss the concept of the feeling of the phenomenon of "the sublime" in the context of visual perception. Starting with Burke and Kant's classification of the sublime, I will gradually move on to other authors such as F. Nietzsche, J.F. Lyotard and Georges Bataille. The different approaches are illustrated and accompanied by selected abstract works. The main intention of the text is to outline the various understandings and conceptions of the concept and their development. Key words sublime, visual perception, abstract art, Bataille, Burke, Kant, Lyotard, Nietzsche Přístupy ke konceptu vznešena v kontextu vizuálního vnímání V této diplomové práci pojednávám o pojetí pocitu fenoménu "vznešena" v kontextu vizuálního vnímání. Od Burkeovy a Kantovy klasifikace vznešena se budu postupně dostávat k dalším autorům, jako je F. Nietzsche, J.F. Lyotard nebo Georges Bataille. Jednotlivé přístupy ilustrují a zároveň provází vybraná abstraktní díla. Hlavní intencí textu je nastínit různorodá chápání a pojetí tohoto pojmu a jejich vývoj. Klíčová slova vznešeno, vizuální vnímání, abstraktní umění, Bataille, Burke, Kant, Lyotard, Nietzsche Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Přístupy ke konceptu vznešena v kontextu vizuálního vnímání

Approaching the concept of Sublime in the context of Visual Perception In this thesis, I will discuss the concept of the feeling of the phenomenon of "the sublime" in the context of visual perception. ...

Kopová, Julie; Chavalka, Jakub; Váša, Ondřej
Univerzita Karlova, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze