Použitá omezení (2)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 135832
Publikováno od do

Využití R-materiálu v hrubozrnných asfaltových směsích
Teslík, Jozef; Dašek, Ondřej; Hýzl, Petr
2024 - český
V diplomové práci jsou zkoumány možnosti využití R-materiálu v hrubozrnných asfaltových směsích do podkladních vrstev ACP32. Teoretická část se zabývá dostupností kameniva v České republice a také řeší problematiku výroby asfaltových směsí s vyšším obsahem R-matriálu. Rovněž se v teoretické čísti porovnává využití R-matriálů v České republice s jinými zeměmi. Praktická část se zabývá návrhem, výrobou a zkoušením vybraných směsí. Pro stanovení vlastností směsí byly vybrány zkoušky pojíždění kolem, TSRST a stanovení modulu pružnosti. The diploma thesis examines the possibilities of using R-material in coarse-grained asphalt mixtures for ACP32 base layers. The theoretical part deals with the availability of aggregates in the Czech Republic and also solves the issue of producing asphalt mixtures with a higher content of R-material. The theoretical part also compares the use of R-materials in the Czech Republic with other countries. The practical part deals with the design, production and testing of selected mixtures. To determine the properties of the mixtures, the rolling wheel tests, TSRST and the determination of the modulus of elasticity were selected. Klíčová slova: Asfalt; asfaltová směs; asfaltový beton pro podkladní vrstvy; R-materiál; hrubozrnné kamenivo; návrh asfaltové směsi; zkouška pojíždění kolem; nízkoteplotní vlastnosti; TSRST; modul pružnosti; Bitumen; asphalt mixture; asphalt concrete for base layers; R-material; coarse aggregate; asphalt mixture design; wheel tracking; low temperature properties; TSRST; modulus of elasticity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Využití R-materiálu v hrubozrnných asfaltových směsích

V diplomové práci jsou zkoumány možnosti využití R-materiálu v hrubozrnných asfaltových směsích do podkladních vrstev ACP32. Teoretická část se zabývá dostupností kameniva v České republice a také ...

Teslík, Jozef; Dašek, Ondřej; Hýzl, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Polyfunkční objekt
Drápelová, Lenka; Utíkal, Aleš; Utíkalová, Ivana
2024 - český
Tato diplomová práce se zabývá návrhem polyfunkčního objektu a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Jedná se o železobetonový monolitický skelet s půdorysným tvarem H. Obvodový plášť tvoří LOP. Navržený objekt má celkem tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V suterénu objektu se nachází garáže a technické zázemí objektu, součástí jsou také sklady. Přístup do nadzemní části objektu je situován ze západní strany po chodníku od přilehlé komunikace do vstupní haly v 1NP. Ze vstupní haly se rovně dostaneme k výtahům se schodištěm. V přízemí objektu se v části nachází komerční prostory se zázemím pro zaměstnance a ve zbylé části kancelářské prostory. V druhém a třetím nadzemním podlaží se nachází kanceláře. Střešní konstrukce jsou navrženy jako ploché vegetační. The subject of the thesis deals with the design of multifunctional building and processing of the design documentation. The building is designed as reinforced concrete frame with curtain walling. The multifunctional building has one underground floor and three above-ground floors. In the basement there are parking area, technical facilities of the building and storages. On the ground floor of the building, there are commercial premises with facilities for employees, and office premises in the remaining part. There are offices on the second and third floors above ground. Roof structures are designed as flat vegetation. Klíčová slova: diplomová práce; polyfunkční objekt; vodonepropustný beton; železobetonový skelet; lehký obvodový plášť; plochá střecha; komerční prostory; administrativa; master's thesis; multifunctional building; waterproof concrete; reinforced concrete frame; curtain walling; flat roof; commercial premises; office space Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Polyfunkční objekt

Tato diplomová práce se zabývá návrhem polyfunkčního objektu a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Jedná se o železobetonový monolitický skelet s půdorysným tvarem H. Obvodový ...

Drápelová, Lenka; Utíkal, Aleš; Utíkalová, Ivana
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Vodohospodářská opatření ke zpomalení odtoku a zvýšení zásob vody v nivě Kozího potoka
Blatecká, Markéta; Komendová, Denisa; Hyánková, Eva
2024 - český
Tato diplomová práce se zabývá variantním návrhem opatření v nivě zatrubněného Kozího potoka, která mají za cíl zlepšit jeho morfologický a ekologický stav, zpomalit odtok z povodí a zvýšit retenční schopnost jeho okolí. Práce obsahuje teoretické poznatky o revitalizacích, renaturacích a obnově zásob vody v krajině, které pak aplikuje na konkrétní řešení. S tímto tématem je spojeno také odvodnění krajiny a posouzení historických zásahů odvodnění z pohledu současnosti, v rámci čehož se v práci řeší teoretická i praktická vypořádání se s již nepotřebnými nebo nefunkčními objekty odvodnění. Součástí práce je provedení monitoringu vodního toku dle metodiky HEM, která slouží jako nástroj pro posouzení hydromorfologického stavu vodních toků. Vyhodnocení monitoringu je pak využito pro návrh jednotlivých opatření. This thesis deals with the variety of measures in the floodplain of the piped Kozí creek, which aim to improve its morphological and ecological condition, slow down the runoff from the basin and increase the retention capacity of its surroundings. The thesis contains theoretical knowledge about revitalization, renaturation and restoration of water reserves in the landscape, which is then applied to concrete solutions. Associated with this topic is also the drainage of the landscape and an assessment of historical drainage interventions from a contemporary perspective, within which the thesis addresses theoretical and practical dealings with drainage structures that are no longer needed or no longer functional. The thesis includes the implementation of watercourse monitoring according to the HEM methodology, which serves as a tool for assessing the hydromorphological condition of watercourses. The evaluation of the monitoring is then used for the design of individual measures. Klíčová slova: Vodní tok; revitalizace; renaturace; odvodnění krajiny; povodí Odry; Kozí potok; povodí Horní Opavy; hydroekologický monitoring; hydromorfologie; drenážní systém; eliminace odvodnění; metodika HEM; Watercourse; revitalisation; renaturation; landscape drainage; Oder river basin; Kozí potok; Upper Opava river basin; hydroecological monitoring; hydromorphology; drainage system; drainage elimination; HEM methodology Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vodohospodářská opatření ke zpomalení odtoku a zvýšení zásob vody v nivě Kozího potoka

Tato diplomová práce se zabývá variantním návrhem opatření v nivě zatrubněného Kozího potoka, která mají za cíl zlepšit jeho morfologický a ekologický stav, zpomalit odtok z povodí a zvýšit retenční ...

Blatecká, Markéta; Komendová, Denisa; Hyánková, Eva
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Analýza a řešení dopravy ve městě Znojmo
Kovaříková, Ilona; Radimský, Michal; Matuszková, Radka
2024 - český
Diplomová práce se zaměřuje na dopravní situaci v okresním městě Znojmo v Jihomoravském kraji. Práce řeší jednotlivé dopravní módy zejména silniční dopravu a cyklistickou dopravu, ale také dopravu statickou (dopravu v klidu), kdy je řešeno parkování a návrh optimalizace. V diplomové práci je také okrajově řešena železniční a autobusová veřejná doprava. První část práce je věnována stávajícímu stavu jednotlivých módů dopravy v celém katastru města Znojma, ale protože do katastrálního území Znojma spadá doprava i v extravilánu, je práce převážně zaměřena na dopravu v intravilánu. Je analyzováno dopravní zatížení dle Celostátního sčítání dopravy ŘSD a stupeň automobilizace z databází registru silničních vozidel Ministerstva dopravy. V druhé části práce řeší vybraná problematická místa ve Znojmě, návrh opatření pro zlepšení komfortu a bezpečnosti účastníků provozu. Dále je řešeno parkování, kdy bylo město rozděleno do oblastí dle funkčního využití a byly vyhledány nedostatky a následně navrženo optimální řešení. The thesis focuses on the traffic situation in the district town of Znojmo in the South Moravian Region. The thesis deals with individual traffic modes, especially road traffic and cycling, but also with static traffic (traffic at rest), where parking and optimization design is addressed. The thesis also marginally deals with rail and bus public transport. The first part of the thesis is devoted to the existing state of the individual modes of transport in the entire cadastral area of Znojmo, but since the cadastral area of Znojmo also includes transport in the extravilan, the thesis is mainly focused on transport in the intravilan. The traffic load according to the National Traffic Census of the Regional Directorate of Transport and the degree of motorization from the databases of the Road Vehicle Register of the Ministry of Transport are analysed. In the second part of the thesis, selected problem spots in Znojmo are addressed, and measures for improving the comfort and safety of road users are proposed. Furthermore, parking is addressed, where the city was divided into areas according to functional use and the shortcomings were found and then the optimal solution was proposed. Klíčová slova: Doprava; silniční doprava; dopravní analýza; město; Znojmo; intenzita dopravy; nehodovost; veřejný prostor; doprava v klidu; statická doprava; cyklistická doprava; autobusová doprava; železniční doprava; intravilán.; Transport; road transport; traffic analysis; city; Znojmo; traffic intensity; accident rate; public space; traffic at rest; static traffic; cycling; bus transport; rail transport; intravilan. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza a řešení dopravy ve městě Znojmo

Diplomová práce se zaměřuje na dopravní situaci v okresním městě Znojmo v Jihomoravském kraji. Práce řeší jednotlivé dopravní módy zejména silniční dopravu a cyklistickou dopravu, ale také dopravu ...

Kovaříková, Ilona; Radimský, Michal; Matuszková, Radka
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Domov pro seniory
Šopíková, Barbora; Utíkal, Aleš; Utíkalová, Ivana
2024 - český
Cílem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby domova pro seniory v Opavě. Projektová dokumentace obsahuje řešení dispozic bytových jednotek pro ubytování seniorů a nebytových prostor hlavní budovy určené pro společné užívání. Domov pro seniory je řešen areálovým způsobem. Všechny stavby jsou jednopodlažní zastřešeny vegetačními plochými střechami. Projektová dokumentace se dále zabývá konstrukčním řešením stěn, stropů, částečného podsklepení, základových konstrukcí a zastřešení plochými střechami. The aim of this master‘s thesis is the elaboration of design documentation for the construction of retirement home in Opava. The project documentation includes the layout of the residential units for accommodation of the elderly and non-residential areas of the main building intended for common use. The home for the elderly is designed in a campus manner. All buildings are single-storey roofed with vegetated flat roofs. The project documentation also deals with the structural design of walls, ceilings, partial basement, foundation structures and flat roofs. Klíčová slova: Diplomová práce; domov pro seniory; zelená plochá střecha; částečné podsklepení; bílá vana; jednopodlažní stavba; Master‘s thesis; retirement home; flat green roof; partial basement; reinforced concrete - water resistant; single-storey building Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Domov pro seniory

Cílem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby domova pro seniory v Opavě. Projektová dokumentace obsahuje řešení dispozic bytových jednotek pro ubytování seniorů ...

Šopíková, Barbora; Utíkal, Aleš; Utíkalová, Ivana
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Hodnocení stavu konstrukčního dřeva pomocí odporového vrtání detekční vrtačkou Rinntech RESISTOGRAPH
Szórád, Martin; Anton, Ondřej; Heřmánková, Věra
2024 - český
Diplomová práca sa v teoretickej časti zameriava na základný prehľad vlastností dreva, poškodení, ochrany a používaných diagnostických metód. V praktickej časti sa zameriava na porovnanie vybraných fyzikálnych a mechanických vlastností s odporovou charakteristikou získanou z odporového vŕtania. Nakoniec je prevedené statické posúdenie s využitím výsledkov z merania v praktickej časti. The theoretical part of the thesis focuses on a basic overview of wood properties, damage, protection and used diagnostic methods. In the practical part, it focuses on the comparison of selected physical and mechanical properties with the resistance characte-ristics obtained from resistance drilling. Finally, a design calculation is performed using the results from the measurements in the practical part. Klíčová slova: drevo; diagnostika drevených konštrukcií; diagnostické metódy; odporové vŕtanie; Resistograph; fyzikálne vlastnosti; mechanické vlastnosti; odporová charakteristika; statické posúdenie; wood; diagnostics of wooden structures; diagnostic methods; resistance drilling; Resistograph; physical properties; mechanical properties; resistance characteristic; static assessment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Hodnocení stavu konstrukčního dřeva pomocí odporového vrtání detekční vrtačkou Rinntech RESISTOGRAPH

Diplomová práca sa v teoretickej časti zameriava na základný prehľad vlastností dreva, poškodení, ochrany a používaných diagnostických metód. V praktickej časti sa zameriava na porovnanie vybraných ...

Szórád, Martin; Anton, Ondřej; Heřmánková, Věra
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Příprava realizace parkovacího domu v Ostravě
Peterková, Marta; Diaz, Yvetta; Vlčková, Jitka Laura
2024 - slovenský
Predmetom tejto diplomovej práce je vypracovanie stavebne technologického projektu realizácie viacpodlažného parkovacieho domu v ZOO Ostrava. Obsahom tejto práce je technická správa, koordinačná situácia so širšími dopravnými vzťahmi, časový a finančný plán objektu, štúdia realizácie hlavných technologických etáp, riešenie projektu zariadenia staveniska vrátane výkresovej časti, návrh hlavných stavebných strojov a mechanizmov, technologický predpis pre pažiacu pilotovaciu stenu a základovú železobetónovú patku, kontrólny a skúšobný plán pre realizáciu pažiacej pilotovacej steny, položkový rozpočet pažiacej pilotovacej steny a hrubej stavby, časový a finančný plán hrubej stavby, certifikát LEED, plán BOZP a hluková štúdia počas realizácie pažicej pilotovacej steny. Parking garage, prefabricated skeleton, bored pile wall, piles, rough upsite structure, construction machines, technological regulation, construction site equipment Klíčová slova: The subject of this diploma thesis is processing of construction technological project for the preparation of the realization of a parking garage in Ostrava. The thesis is based on construction technology solution. The content of the thesis is a technical report; coordination situation broader transport realations; time and financial plan; study of realization of technological stages; solution of construction organization; design of main main construction machines; technological regulation for a bored pile wall and reinforced concrete footing; control and testing plan for a bored pile wall; time and financial plan of the rough construction; LEED certificate; health and safety plan and noise study during the irealization of bored pile wall. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Příprava realizace parkovacího domu v Ostravě

Predmetom tejto diplomovej práce je vypracovanie stavebne technologického projektu realizácie viacpodlažného parkovacieho domu v ZOO Ostrava. Obsahom tejto práce je technická správa, koordinačná ...

Peterková, Marta; Diaz, Yvetta; Vlčková, Jitka Laura
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Administrativní budova - polyfunkce
Maksimenko, Valeriia; Havelka, Ludvík; Brukner, Bohuslav
2024 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Administrativní budova - polyfunkce

Maksimenko, Valeriia; Havelka, Ludvík; Brukner, Bohuslav
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Ekonomické posouzení a analýza rizik veřejného investičního projektu
Kmoníček, Matěj; Bártů, Dominik; Hromádka, Vít
2024 - český
Tato diplomová práce se zaměřuje na hodnocení ekonomické efektivnosti a rizik veřejných investičních projektů. Teoretická část práce je zaměřena na vymezení pojmů a způsobů ekonomického hodnocení veřejných investičních projektů a metod hodnocení jejich rizik. Praktická část se zabývá případovou studií konkrétního projektu, ve které je vypracováno ekonomické hodnocení veřejného investičního projektu a hodnocení rizik. This masters thesis focuses on the evaluation of economic efficiency and risks of public investment projects. The theoretical part of the work is focused on the definition of terms and methods of economic evaluation of public investment projects and methods of assessing their risks. The practical part deals with a case study of a specific project, in which an economic evaluation of a public investment project and a risk assessment are developed. Klíčová slova: Veřejný sektor; Ekonomické hodnocení; Analýza nákladů a užitku; Ekonomická analýza; Analýza rizik; Citlivostní analýza; Kvantitativní analýza; Public sector; Economic evaluation; Cost benefit analysis; Economic analysis; Risk analysis; Sensitivity analysis; Quantitative analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ekonomické posouzení a analýza rizik veřejného investičního projektu

Tato diplomová práce se zaměřuje na hodnocení ekonomické efektivnosti a rizik veřejných investičních projektů. Teoretická část práce je zaměřena na vymezení pojmů a způsobů ekonomického hodnocení ...

Kmoníček, Matěj; Bártů, Dominik; Hromádka, Vít
Vysoké učení technické v Brně, 2024

Analýza nákladů stavebních objektů
Gregovská, Kateřina; Zimmermann, Lukáš; Výskala, Miloslav
2024 - český
Cílem diplomové práce je analýza nákladů inženýrských staveb z hlediska jejich rozdělení podle stavebních nebo jiných dílů. Práce se v první části zaměřuje na analýzu nákladů kanalizačních řadů. Analýza je vytvořena na několik desítek rozpočtů reálných kanalizačních řadů, kde se porovnají technické parametry, ekonomické parametry, parametry na vzniklé sutě a kalkulační parametry. Ze všech číselných parametrů se následně vyhodnocuje minimum, maximum, průměrné hodnoty a medián. Další část diplomové práce se věnuje vytvoření rozpočtů na 1 mb pro výkop v zatravněné ploše, komunikaci a chodníku. Rozpočty zahrnují určité parametry, které se zjistily z předchozí analýzy. Z vytvořených rozpočtů se následně zjišťuje chování celkové ceny při změně hloubky výkopu a při změně průměru potrubí. Také se při změnách těchto parametrů zkoumá pracnost, množství odvezené sutě, zásyp zpětně použitou a novou zeminou a odvoz vykopané zeminy na skládku. Hlavním smyslem je kombinace porovnání všech parametrů a zjištění optimálních řešení. V konečné fázi se ceny jednotlivých rozpočtů kanalizačních řadů porovnávají s cenovými ukazateli. The aim of the thesis is to analyse the costs of civil engineering structures in terms of their distribution according to construction or other parts. The first part of the thesis focuses on the cost analysis of sewer lines. The analysis is made on several dozen budgets of real sewer lines, where the technical parameters, economic parameters, parameters on debris generated and costing parameters are compared. From all numerical parameters, the minimum, maximum, average and median values are then evaluated. The next part of the thesis deals with the creation of budgets per 1 mb for excavation in grassed area, road and pavement. The budgets include certain parameters that were found from the previous analysis. The budgets created are then used to determine the change in total cost with changes in excavation depth and pipe diameter. Also, as these parameters change, the labour, the amount of debris removed, backfilling with reused and new soil, and disposal of excavated soil to the landfill are examined. The main purpose is to combine the comparison of all the parameters and find the optimal solutions. In the final stage, the prices of the individual sewer line budgets are compared with the price indicators. Klíčová slova: Cena; rozpočet; kalkulace; náklady; cenový ukazatel; kanalizace; stoková síť; kanalizační řad; materiál; hloubka výkopu; pracnost; suť; zásyp; Price; budget; calculation; cost; price index; sewerage; sewer network; sewer line; material; excavation depth; labour; rubble; backfill Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza nákladů stavebních objektů

Cílem diplomové práce je analýza nákladů inženýrských staveb z hlediska jejich rozdělení podle stavebních nebo jiných dílů. Práce se v první části zaměřuje na analýzu nákladů kanalizačních řadů. ...

Gregovská, Kateřina; Zimmermann, Lukáš; Výskala, Miloslav
Vysoké učení technické v Brně, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze