Počet nalezených dokumentů: 5322
Publikováno od do

Oživování tradice keltského křesťanství
Obrdlíková, Kristýna; Mrázek, Miloš; Titz, Pavel
2009 - český
Práce se zabývá historickým a spirituálním pozadím a kořeny keltské spirituality. Podoby současného keltského křesťanství jsou uchopeny z několika pohledů. Jednak jako společnosti, které lze dělit na církve, řády a společenství, jako společnosti vznikající uvnitř již existujících struktur či jako zcela nové útvary. Klíčová slova: British Isles; 6th to 12th century; celtic christian communities; celtic christianity; monkhood; eremitism; Britské ostrovy; 6. - 12. století; keltské křesťanské společnosti; keltské křesťanství; mnišství; poustevnictví Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Oživování tradice keltského křesťanství

Práce se zabývá historickým a spirituálním pozadím a kořeny keltské spirituality. Podoby současného keltského křesťanství jsou uchopeny z několika pohledů. Jednak jako společnosti, které lze dělit na ...

Obrdlíková, Kristýna; Mrázek, Miloš; Titz, Pavel
Univerzita Pardubice, 2009

Reaktivita C,N-chelátovaného stannylenu s vazbami C-X, Si-X, Sn-X a P-X (X = halogen)
Zouharová, Aneta; Nádvorník, Milan
2009 - český
Byla studována reaktivita sloučenin L2Sn ( I), L2Sn(Cl)COPh ( II), L2Sn=O (III) a L2Sn(mikro-O)(mikro-OC(=O)O)SnL2 (IV). Atom cínu obsažený ve sloučenině I je v oxidačním stavu +II a má tudíž velkou snahu přejít do oxidačního stavu +IV, proto byly studovány oxidativně adiční reakce l2Sn(I) s malými molekulami obsahujícími vazbu C-CL, Si-OH, Si-Cl, popř. S-Cl. Připravené sloučeniny a všechny produkty jejich reakcí byly studovány v roztoku pomocí multinukleární NMR spektroskopie a GC/MS analýzy a v tuhé fázi pomocí rentgenostrukturní analýzy na monokrystalickém materiálu. Klíčová slova: Cín; C,N-chelát; XRD; NMR; tin; C,N-chelate Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Reaktivita C,N-chelátovaného stannylenu s vazbami C-X, Si-X, Sn-X a P-X (X = halogen)

Byla studována reaktivita sloučenin L2Sn ( I), L2Sn(Cl)COPh ( II), L2Sn=O (III) a L2Sn(mikro-O)(mikro-OC(=O)O)SnL2 (IV). Atom cínu obsažený ve sloučenině I je v oxidačním stavu +II a má tudíž velkou ...

Zouharová, Aneta; Nádvorník, Milan
Univerzita Pardubice, 2009

Pamírský dům - harmonie dvou světů
Dušek, Libor; Hyánková, Tereza; Petráň, Tomáš
2009 - český
Předmětem práce je seznámení se s fenoménem tradiční pamírské architektury, s pamírským domem, ve kterém takřka všichni Pamírci již po generace doposud žijí. Tento dům vypovídá mnohé o materiální a duchovní kultuře, religiozitě a historii etnik žijících v drsném horském prostředí autonomní republiky Horský Badachšán. Symbolika tradičního pamírského domu je provázána s ismá'ílitským náboženstvím (jedna z forem ší'itského islámu), které Pamírci vyznávají. Práce prostřednictvím domu popisuje a analyzuje vztah Pamírců k vlastním tradicím, historii, náboženství a kultuře v nejširším slova smyslu. Dále text reflektuje proces sovětské a post-sovětské transformace a dopad historicko-politických událostí na společnost. Jako těžiště práce poslouží data z terénních výzkumů, které autor absolvoval v srpnu až říjnu 2006 a září a říjnu 2008. Klíčová slova: Pamir; Pamiri houses; religious symbolism; Isma'ílíja; zoroastrism; Tajikistan; Pamír; pamírské domy; náboženská symbolika; Isma'ílíja; zoroastrismus; Tádžikistán Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Pamírský dům - harmonie dvou světů

Předmětem práce je seznámení se s fenoménem tradiční pamírské architektury, s pamírským domem, ve kterém takřka všichni Pamírci již po generace doposud žijí. Tento dům vypovídá mnohé o materiální a ...

Dušek, Libor; Hyánková, Tereza; Petráň, Tomáš
Univerzita Pardubice, 2009

Hodnocení potiskovatelnosti tenkých tiskových papírů
Venclová, Hana; Holická, Hana; Tunys, Jaroslav
2008 - český
Práce se zabývá stanovením vlastností spojených s potiskovatelností tenkých tiskových papírů při ofsetovém tisku a hodnocením charakteristických vlastností užitých papírů a barev. Klíčová slova: tenké tiskové papíry; ofsetový tisk; zasychání tiskových barev Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Hodnocení potiskovatelnosti tenkých tiskových papírů

Práce se zabývá stanovením vlastností spojených s potiskovatelností tenkých tiskových papírů při ofsetovém tisku a hodnocením charakteristických vlastností užitých papírů a barev.

Venclová, Hana; Holická, Hana; Tunys, Jaroslav
Univerzita Pardubice, 2008

Polovodiče na bázi oxidů a chalkogenidů jako pomocná sikativa do organických povlaků
Kušnir, Pavel; Veselý, David; Antoš, Petr
2008 - český
Byly připraveny modelové filmy na skleněných panelech s obsahem primárních sikativ a studovaných anorganických sloučenin na nichž byly měřeny doby zasychání nítěrového filmu a relativní tvrdost filmu. Dále byly studovány hodnoty peroxidových čísel v suspenzi studovaných látek a ethyllinoleátu. Následně byla měřena reakční kunetika pomocí FTIR spektroskopie Klíčová slova: driers; autooxidation; FTIR spectroscopy; peroxide value; hardness; pigments; paint film; sikativa; antioxidace; FTIR spektroskopie; peroxidové číslo; tvrdost; pigmenty; nátěrový film Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Polovodiče na bázi oxidů a chalkogenidů jako pomocná sikativa do organických povlaků

Byly připraveny modelové filmy na skleněných panelech s obsahem primárních sikativ a studovaných anorganických sloučenin na nichž byly měřeny doby zasychání nítěrového filmu a relativní tvrdost filmu. ...

Kušnir, Pavel; Veselý, David; Antoš, Petr
Univerzita Pardubice, 2008

Ekologické pigmenty na bázi molybdenanů pro antikorozní nátěrové hmoty
Vlčková, Eva; Kalendová, Andréa; Poledno, Michal
2008 - český
Bylo připraveno 8 stechiometrických molybdenanových pigmentů a 9 jádrových molybdenanových pigmentů, Za jádro, nebo-li aktivní nosič vrstvy byl zvolen wollastonit. Antikorozní účinnost nátěrových hmot byla hodnocena na základě odolnosti nátěrů ve zrychlených korozních zkouškách v kondenzační komoře a v solné komoře. Byly vyhodnoceny fyzikálně-mechanické vlastnosti Klíčová slova: Anticorrosive pigments; anticorrosive efficiency; stoicheiometric molybdate pigments; core molybdate pigments; accelerated corrosion tests; antikorozní pigmenty; antikorozní účinnost; stechiometrické molybdenanové pigmenty; jádrové molybdenanové pigmenty; urychlená korozní zkouška Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Ekologické pigmenty na bázi molybdenanů pro antikorozní nátěrové hmoty

Bylo připraveno 8 stechiometrických molybdenanových pigmentů a 9 jádrových molybdenanových pigmentů, Za jádro, nebo-li aktivní nosič vrstvy byl zvolen wollastonit. Antikorozní účinnost nátěrových hmot ...

Vlčková, Eva; Kalendová, Andréa; Poledno, Michal
Univerzita Pardubice, 2008

Redukce halogenovaných anilinů a močovin ve vodě působením kovových slitin a dočištění vod s využitím huminových kyselin
Maturová, Michaela; Weidlich, Tomáš; Halama, Aleš
2008 - český
Tato diplomová práce se zabývá studiem možnosti využití reduktivní dehalogenace pro čištění vod obsahujících halogenované aniliny a močoviny působením kovových slitin a dočištěním odpadních vod pomocí huminových kyselin. Experimenty s redukcí byly prováděny v různých oblastech pH v nasycených vodných roztocích 4-chloranilinu a 4-bromanilinu bez nebo s přídavkem kationaktivních tenzidů (TBABr, HDTMABr, Aliquat 336). Vodné roztoky 4-chloranilinu nebo 4-bromanilinu byly smíchány se stejným objemem roztoků pufrů a za laboratorní teploty míchány s přidanými slitinami Cu/Zn, Cu/Sn, Ni/Al/Zn a Ni/Al. Jako účinné redukční činidlo se ukázala být Raneyova slitina niklu s hliníkem a Devardova slitina. Z praktických důvodů (aby nedocházelo ke kontaminaci čištěné vody zinečnatými ionty) byla pro redukce použita Raneyova slitina. V pufrech pH 9,3 a 11 byly sledovány kinetiky redukce 0,01M vodných roztoků 4-chloranilinu a 4-bromanilinu. Zjištěné poločasy dehalogenace se v pufru pH = 11 pohybují v desítkách minut (60 – 70 min), v pufru pH = 9,3 se pohybují v hodinách (6 - 12 hod). I při použití nasycených vodných roztoků 4-bromanilinu nebo 4-chloranilinu s přídavkem kationaktivních tenzidů lze provést dehalogenaci pomocí Raneyovy slitiny se 100%ní konverzí. Následně byly prováděny experimenty s přídavkem sodných solí huminových kyselin (Aldrich a Humatex) k vodným roztokům po redukci, aby byla ověřena možnost využít srážení huminových kyselin a flokulace pro dočištění vod. Klíčová slova: huminové kyseliny; kvartérní amoniové soli; odpadní vody Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Redukce halogenovaných anilinů a močovin ve vodě působením kovových slitin a dočištění vod s využitím huminových kyselin

Tato diplomová práce se zabývá studiem možnosti využití reduktivní dehalogenace pro čištění vod obsahujících halogenované aniliny a močoviny působením kovových slitin a dočištěním odpadních vod pomocí ...

Maturová, Michaela; Weidlich, Tomáš; Halama, Aleš
Univerzita Pardubice, 2008

Vliv plniva na vlastnosti slepu vinuté kartonáže
Stárková, Miluše; Milichovský, Miloslav; Gebrtová, Jana
2008 - český
Diplomová práce na téma „Vliv plniva na vlastnosti slepu vinuté kartonáže“ se zabývá vlivem použitého plniva na pevnost slepu vinuté kartonáže. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část byla zaměřena na metody výroby vinuté kartonáže a výrobky. Praktická část se zabývá měřením pevnosti slepu v tahu ve směru Z a dynamickou pevností slepu v tahu na třech druzích kartonů se 16 lepidly. Klíčová slova: core board; glue; filler in the glue; dynamic tensile strenght in adhesive; tensile strenght in direction Z; vinutá kartonáž; lepidlo; plnivo v lepidle; dynamická pevnost slepu v tahu; pevnost v tahu ve směru Z Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Vliv plniva na vlastnosti slepu vinuté kartonáže

Diplomová práce na téma „Vliv plniva na vlastnosti slepu vinuté kartonáže“ se zabývá vlivem použitého plniva na pevnost slepu vinuté kartonáže. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a ...

Stárková, Miluše; Milichovský, Miloslav; Gebrtová, Jana
Univerzita Pardubice, 2008

Fotocitlivost a selektivní leptání vrstev v systému As-S-Se
Kolářová, Dominika; Vlček, Miroslav; Drašar, Čestmír
2008 - český
Předmětem této diplomové práce bylo studium struktury objemových vzorků a tenkých vrstev systému As-S-Se v řezu As4Se3 – As35S65, jejich změn při expozici a s tím spojených změn optických parametrů vrstev. Dalším úkolem bylo nalézt vhodné alkalické leptací lázně pro selektivní leptání tenkých vrstev tohoto systému. Výchozí objemové vzorky byly připraveny přímou syntézou z prvků a z nich byly dále metodou vakuového napařování připraveny tenké vrstvy o složeních As35S65, (As35S65)3(As4Se3)1 (=As40,625S48,75Se10,71), (As35S65)1(As4Se3)1 (=As46,075S32,5Se21,425), (As35S65)1(As4Se3)3 (=As51,61S16,25Se32,13) a As4Se3. Klíčová slova: Chalkogenidová skla; fotocitlivost; Ramanova spektra Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Fotocitlivost a selektivní leptání vrstev v systému As-S-Se

Předmětem této diplomové práce bylo studium struktury objemových vzorků a tenkých vrstev systému As-S-Se v řezu As4Se3 – As35S65, jejich změn při expozici a s tím spojených změn optických parametrů ...

Kolářová, Dominika; Vlček, Miroslav; Drašar, Čestmír
Univerzita Pardubice, 2008

Inkubační testy dusíkatých hnojiv
Hejlová, Vendula; Bělina, Petr; Kuchler, Milan
2008 - český
Diplomová práce se zabývá vypracováním metodiky inkubačních testů dusíkatých průmyslových hnojiv pro hodnocení rychlosti uvolňování živin do půdy. V práci jsou pomocí inkubačních testů hodnoceny hnojiva na bázi pozvolna působícího síranu amonného. Klíčová slova: nitrogen fertilizers; incubation tests; dusíkatá hnojiva; inkubační testy Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Inkubační testy dusíkatých hnojiv

Diplomová práce se zabývá vypracováním metodiky inkubačních testů dusíkatých průmyslových hnojiv pro hodnocení rychlosti uvolňování živin do půdy. V práci jsou pomocí inkubačních testů hodnoceny ...

Hejlová, Vendula; Bělina, Petr; Kuchler, Milan
Univerzita Pardubice, 2008

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze