Použitá omezení (3)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 909
Publikováno od do

Setkávání lásky a přírody v lyrice Eduarda Mörikeho
Dvořáková, Tereza; Broukalová, Jindra; Bučková, Tamara
2021 - německý
This diploma thesis explores the lyrical poetry of Eduard Mörike (1804-1875), a German poet. The topic of the thesis is theencountering of nature and love in his works. This poet, less known in the Czech context, wrote various kinds of poems, which deserve attention. The thesis is divided in two parts, theoretical and interpretative. In the first part, the thesis focuses on giving an overall context (I deal with a historical context, literary epochs, during which Eduard Mörike wrote, his personality and general introduction in lyrical poetry). The second part of my thesis aims to interpret selected poems, which are divided bytheir themes: romantic love, the morning, wayfaring, the forest and the so-called "Dinggedichte," or poems focusing on understanding and appreciation of a single item. In each poem, a mood or feeling that characterizes the poem is described, who is the speaker within the poem, and which topics of love and nature can be observed. From the perspective of form, I analyze the rhyme scheme. The analysis of each thematic group also contains a comparation of the poems. The interpretational part aims to connect and evaluate the interweaving of love and nature in the poetic works of Eduard Mörike and touch upon the deeper meaning of the poems. Its aim is also to make the selected works... Diplomová práce se zabývá lyrikou německého básníka 19. století Eduarda Mörika (1804-1875). Tématem práce je potkávání přírody a lásky v jeho básních. V českém kontextu méně známý básník psal rozličné druhy a typy básní, které si zasluhují pozornost. Práce se dělí na dvě části, teoretickou a interpretační. V první části se práce ve čtyřech stručnějších kapitolách zaměřuje na uvedení do celkového kontextu (věnuji se historickému kontextu, dále literárním epochám, ve kterých Eduard Mörike tvořil, jeho osobnosti a obecnému úvodu do jeho lyriky). Druhá část se věnuje interpretaci vybraných básní, které jsou podle tématu rozděleny na básně milostné, básně s tematikou rána, putování, lesa a na tzv. "báseň-věc" (Dinggedicht), tedy básně věnující se pochopení a oslavě jednoho předmětu. V každé básni je popsána nálada či pocit, kterým se báseň vyznačuje, jaký mluvčí v básni promlouvá a jaké motivy lásky a přírody se v básni objevují. Z formálních otázek se zabývám rýmovým schématem. Analýza každého tematického okruhu zahrnuje i porovnání básní. Interpretační část si klade za cíl propojit a zhodnotit v básnické tvorbě Eduarda Mörika prolínání lásky a přírody a postihnout hlubší smysl básní. Jejím cílem je také zpřístupnit vybrané básně širšímu českému a současně německy mluvícímu čtenářstvu, zejména... Klíčová slova: Eduard Mörike; lyrika; lyrické já; touha; láska; příroda; emoce; metafora; romantismus; biedermeier Eduard Mörike; Lyrik; lyrisches Ich; Sehnsucht; Liebe; Natur; Emotion; Metapher; Romantik; Biedermeier; Eduard Mörike; lyric; lyrical I; yearning; love; nature; emotion; metaphor; romanticism; Biedermeier Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Setkávání lásky a přírody v lyrice Eduarda Mörikeho

This diploma thesis explores the lyrical poetry of Eduard Mörike (1804-1875), a German poet. The topic of the thesis is theencountering of nature and love in his works. This poet, less known in the ...

Dvořáková, Tereza; Broukalová, Jindra; Bučková, Tamara
Univerzita Karlova, 2021

Wissen durch Metapher
JENŠÍKOVÁ, Hana
2020 - německý
Cílem této diplomové práce je analyzovat užití metafory v oblasti přírodních věd znázorněné na příkladu Astronomie. Práce se nejprve zaměří na vymezení pojmu metafora a představí základní pojetí tohoto fenoménu. Následně je pozornost věnována zejména užití kognitivní teorie metafory ve vědě, která tvoří teoretický základ pro praktickou analýzu získaných dat a porovnání užití metafory v odborných a populárně naučných textech. V empirické časti je pomocí korpusu, sestaveného z populárně naučných textů, zkoumán výskyt metafor, jejich konkrétní užití a funkce při zprostředkovávání informací o vzdáleném vesmíru. Především se práce soustředí na klasifikaci metafor podle zdrojových oblastí, ze kterých pocházejí. V rámci jednotlivých kategorií jsou konkrétní metafory interpretovány. V závěru práce jsou shrnuty výsledky analýzy. Na základě těchto výsledků jsou stanoveny obecné tendence v používání metafor v populárně naučné literatuře. The aim of this thesis is to analyse metaphor use in the field of natural sciences which will be demonstrated on the example of astronomy. First, the thesis focuses on the definition of the term metaphor and introduces the main approaches to this phenomenon. Furthermore, a special attention is paid to the application of the cognitive theory of metaphor in science which represents the theoretical basis for the practical analysis of gathered data, and to the comparison of metaphor use in technical and popular science writing. In the practical part, the occurrence of metaphor, its specific use, and function in providing information about the distant universe are examined by using a corpus compiled from popular science articles. The thesis focuses primarily on the classification of metaphors according to the source domains which they originated from. Specific metaphors are construed within individual categories. In the end of the thesis, results yielded by the analysis are summarised. Based on these results, general tendencies concerning the use of metaphor in popular science literature are defined. Klíčová slova: metaphor; Conceptual Metaphor Theory; popular science literature; source domain; target domain Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Wissen durch Metapher

Cílem této diplomové práce je analyzovat užití metafory v oblasti přírodních věd znázorněné na příkladu Astronomie. Práce se nejprve zaměří na vymezení pojmu metafora a představí základní pojetí ...

JENŠÍKOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020

Autor pouze pro germanisty? K recepci Thomase Bernharda v České republice po roce 1989
Hrdá, Anežka; Zelená, Alena; Röskau-Rydel, Isabel
2020 - německý
The diploma thesis is concerned with reception of the Austrian novelist and playwright Thomas Bernhard in the Czech Republic after 1989. The piece of work mainly focuses on how the writer was presented to the Czech society. The thesis also responds to the statement of the Czech Germanist Milan Tvrdík who said, in 1995, that Thomas Bernhard still awaits discovery of his writings in the Czech Republic and, so far, is an author mostly for Germanists. Theoretical framework of the work is based on the reception theory of Constance school. The research is mainly focused on the Czech translations of the Bernhard's books which contain epilogues and editorial notes, then on the reviews of the Bernhard's plays introduced in the Czech theatres between 1989 and 2019. Considering the fact that some adaptations of Bernhard's plays in our country offered an interesting link between Czech and Slovakian acting scene, an insight of the Bernhard's reception in Slovakia is a part of the work. The analysis takes into consideration external factors, too. These factors are translators, editors, or individual publishing houses Prostor, Mladá Fronta, Divadelní ústav or Odeon, which have influenced the reception of Bernhard's work in the Czech Republic. The qualitative analysis infers a picture of the Austrian playwright... Diplomová práce se zabývá přijetím rakouského spisovatele a dramatika Thomase Bernharda v Čechách po roce 1989 a především tím, jaký obraz tohoto dramatika byl české veřejnosti představen. Práce tak reaguje na výrok českého germanisty Milana Tvrdíka z roku 1995, že Thomas Bernhard stále čeká v Čechách na své objevení a zatím je autorem pouze pro germanisty. Teoretický rámec práce se opírá o recepční teorii Kostnické školy. Hlavním předmětem výzkumu jsou potom především české překlady Bernhardova díla s doslovy a edičními poznámkami, stejně tak jako analýza recenzí Bernhardových her uvedených na českých jevištích mezi lety 1989 a 2019. Vzhledem k tomu, že některé adaptace Bernhardových her nabídly propojení české a slovenské herecké scény, je součástí práce i vhled do situace přijetí Bernharda na Slovensku. Při analýze jsou dále zohledněny i vnější faktory ovlivňující přijetí Bernhardova díla v České republice, jakými jsou překladatelé, editoři nebo jednotlivá nakladatelství jako Prostor, Mladá Fronta, Divadelní ústav nebo Odeon. Z kvalitativní analýzy zkoumaných textů je vyvozen obraz rakouského dramatika, jak byl, resp. je předkládán českému publiku. Klíčová slova: Thomas Bernhard; recepce; recepční teorie; divadlo; Rakousko; Česká republika; nakladatelství; Thomas Bernhard; reception; reception theory; literature; theatre; Austria; Czechia; publishing houses Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Autor pouze pro germanisty? K recepci Thomase Bernharda v České republice po roce 1989

The diploma thesis is concerned with reception of the Austrian novelist and playwright Thomas Bernhard in the Czech Republic after 1989. The piece of work mainly focuses on how the writer was ...

Hrdá, Anežka; Zelená, Alena; Röskau-Rydel, Isabel
Univerzita Karlova, 2020

Jinakost marxisticke filosofie dejin. Pokus o symbolicky vyklad.
Zagvozdkin, Nikita; Trawny, Peter; Sepp, Hans Rainer
2020 - německý
The Otherness of the Marxist Philosophy of History: An Attempt at Symbolic Conceptualization Abstract: The presented master's thesis makes an attempt to re-contextualize the Marxist philosophy of history in relation to its otherness (Anderssein) and thereby to shift the methodologically central accent away from the category of totality (worked out mainly in Lukács' "History and Class Consciousness"). This new perspective is to be centred on the phenomena that cannot be fully covered in a scientific or strictly materialist manner and that nevertheless belong to the conceptual framework of Marxism. For this purpose, the other (das Andere) is defined as the symbolic (das Symbolische), which is further examined in the first part of the thesis with reference to Kant's "Critique of Judgment" and on the basis of several descriptions - discursive and phenomenological alike. The symbolic is then outlined as a special type of figurative that overcomes the figurative itself and thus constitutes a transcending operation. In the second part of the paper, this definition is applied to the Marxist philosophy of history with the aim to explicate its symbolic figures and to show their conceptual tensions. In accordance with the established meaning of the term, three symbols are consecutively considered and analysed: The... Die Andersheit der Marxistischen Geschichtsphilosophie: Ein Versuch der symbolischen Auslegung Abstract: In der Arbeit wird der Versuch unternommen, die Marxistische Geschichtsphilosophie in Bezug auf ihr Anderssein neu zu thematisieren und dabei den methodologisch zentralen Akzent von der Kategorie der Totalität (ausgearbeitet hauptsächlich in Lukács' "Geschichte und Klassenbewußtsein") auf das zu verschieben, was sich im konzeptuellen Zusammenhang des Marxismus wissenschaftlich bzw. streng materialistisch nicht einholen lässt und nichtsdestoweniger zu den Denkkonstellationen des Marxismus gehört. Das Andere wird hierfür als das Symbolische begriffen, welches im ersten Teil der Arbeit im Ausgang von Kants "Kritik der Urteilskraft" durch eine Reihe diskursive sowie phänomenologische Bestimmungen als eine solche Bildlichkeit erfasst wird, woran das Bildliche sich selbst überschreitet, und zwar in einem transzendierenden Vorgang. Im zweiten Teil des Textes wird dann diese Definition auf die Marxistische Geschichtsphilosophie übertragen mit dem Ziel, ihre symbolischen Figuren zu explizieren und deren konzeptuelle Spannungen aufzuweisen. So werden die Vorgeschichte, womit der ganze bisherige Verlauf der Geschichte resümiert wird (Marx' "Zur Kritik der politischen Ökonomie"), die Kunst, die als Darstellung der... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Jinakost marxisticke filosofie dejin. Pokus o symbolicky vyklad.

The Otherness of the Marxist Philosophy of History: An Attempt at Symbolic Conceptualization Abstract: The presented master's thesis makes an attempt to re-contextualize the Marxist philosophy of ...

Zagvozdkin, Nikita; Trawny, Peter; Sepp, Hans Rainer
Univerzita Karlova, 2020

Obraz muže v současné německé próze na příkladu románů Die Erziehung des Mannes a Die Liebe der Väter
Drázdová, Aneta; Markvartová, Eva; Broukalová, Jindra
2020 - německý
This thesis deals with the analysis of novels Die Erziehung des Mannes and Die Liebe der Väter. Introductory part analyzes the father role and the role of a man in today's world. Next section offers a brief summary of both novels. Afterwards we inspect the main protagonists and the narrative of the two stories. Both novels are written in first person narrative. The main protagonist is the narrator in both cases. The plot is told from male perspective, an important theme of both books is fatherly love. In the summary of the thesis we discuss whether these novels are Bildungsromans. In both books there is a journey motif present. There is some development in relationships and in the main characters as well. KEYWORDS manhood, parenthood, relationships, partnership, breakup Předložená diplomová práce se zabývá analýzou románů Die Erziehung des Mannes a Die Liebe der Väter. Úvodní část práce se zabývá rolí muže a otce v současném světě. Následuje představení obou románů. Poté se práce věnuje protagonistům románů a tomu, jakým způsobem je příběh vyprávěn. Oba romány jsou psané v Ich-formě, vypravěčem je hlavní hrdina. Děj je vyprávěn z mužské perspektivy, důležitým tématem obou děl je otcovská láska. V závěru se práce pokouší odpovědět na otázku, zda se jedná o vývojové romány. V obou románech se vyskytuje motiv cesty, dojde k vývoji vztahů i k proměně hlavního hrdiny. KLÍČOVÁ SLOVA mužství, rodičovství, vztahy, partnerství, rozchod Klíčová slova: mužství; rodičovství; vztahy; partnerství; manhood; parenthood; relationships; partnership Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Obraz muže v současné německé próze na příkladu románů Die Erziehung des Mannes a Die Liebe der Väter

This thesis deals with the analysis of novels Die Erziehung des Mannes and Die Liebe der Väter. Introductory part analyzes the father role and the role of a man in today's world. Next section offers a ...

Drázdová, Aneta; Markvartová, Eva; Broukalová, Jindra
Univerzita Karlova, 2020

Němčina jako pluricentrický jazyk ve vzdělávacích kontextech
Frejlachová, Markéta; Dovalil, Vít; Vachková, Marie
2020 - německý
Thesis deals with question, how is pluricentricity of German taken in consideration in classes in the Czech Republic. The research consists in analysis of textbooks and analysis of the data, which were acquired through interviews and group discussions and questionnaire. The attitudes of teachers and pupils of high schools and elementary schools to pluricentricity are evaluated according to language management theory. The information about pluricentricity (predominantly from the lexicon) are transmitted in textbooks as well as in classes to the pupils in a disorganized way. The teachers accept austrian varieties if they recognize them as austrian lexemes, but the preference for the dominant variety is apparent and for didactical accounted. Tato diplomová práce se zabývá otázkou, jak je zohledněna pluricentričnost němčiny ve vyučování němčiny jako druhého cizího jazyka v České republice. Výzkum spočívá v analýze učebnic a analýze dat, která byla získání pomocí rozhovorů a skupinových rozhovorů. Postoje učitelů a žáků středních i základních škol k pluricentrismu jsou ohodnoceny v teoretickém rámci jazykového managementu. Informace týkající se pluricentrismu jsou v učebnicích i ze strany vyučujících předávány nesystematicky, nejčastěji jsou (pokud vůbec) tématizovány varianty v oblasti slovní zásoby. Učitelé akceptují rakouské varianty, pokud je jako rakouské lexémy rozpoznají, preference pro dominantní variantu je však zřetelná a obhajována jako odpovídající didaktickým principům. Klíčová slova: pluricentrismus|jazykový management|němčina|didaktika; pluricentricity|language management|German|didactics Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Němčina jako pluricentrický jazyk ve vzdělávacích kontextech

Thesis deals with question, how is pluricentricity of German taken in consideration in classes in the Czech Republic. The research consists in analysis of textbooks and analysis of the data, which ...

Frejlachová, Markéta; Dovalil, Vít; Vachková, Marie
Univerzita Karlova, 2020

Zprostředkovatelé pravicového populismu
Parkanová, Edita; Schneider, Thomas; Grill, Markus
2020 - německý
The purpose of this thesis is to investigate unofficial ways that spread the ideas of right-wing- populism with focus on family, especially on mother as a primar mediator. In a background of a right-wing traditional family will be researched the psychological strategies, that populists use to involve the family through the children. One of those strategies are ideologically based summer camps, that raise the political and social thinking, that the children brought from their families. The impact of those strategies will be theoretically and practically analysed. Keywords right-wing populism, family influence, prejudices, education of children, role of a woman, closed societies Cílem práce je prozkoumat neoficiální cesty, kterými jsou rozšiřovány pravicově populistické myšlenky se zaměřením na rodinu a především matku, jako primárního zprostředkovatele. Na pozadí tradiční, pravicově smýšlející, rodiny budou zkoumány psychologické strategie díky kterým mají populisté skrze rodinu vliv na děti. K těmto strategiím patří kupříkladu jednoznačně ideologicky vyhraněné letní tábory, jež umocňují a posilují politické a sociální smýšlení, které si děti nesou z rodiny. Vliv těchto strategii bude analyzován teoreticky i prakticky na základě výzkumu v terénu. Klíčová slova: pravicový populismus, vliv rodiny, předsudky, výchova dětí, role ženy, uzavřená společenství Klíčová slova: pravicový populismus|vliv rodiny|předsudky|výchova dětí|role ženy|uzavřená společenství; right-wing populism|family influence|prejudices|education of children|role of a woman|closed societies Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zprostředkovatelé pravicového populismu

The purpose of this thesis is to investigate unofficial ways that spread the ideas of right-wing- populism with focus on family, especially on mother as a primar mediator. In a background of a ...

Parkanová, Edita; Schneider, Thomas; Grill, Markus
Univerzita Karlova, 2020

Česká přísloví a jejich německé ekvivalenty. Lexikografická analýza SČFL
Kodadová, Ludmila; Šemelík, Martin; Šichová, Kateřina
2020 - německý
This diploma thesis is focused on the analysis of German language equivalents of Czech proverbs in the dictionary of František Čermák Dictionary of Czech Phraseology and Idiomatics 4 (DCPI 4). The introductory part of the thesis characterizes proverbs as a phraseological unit and reflects the current state of Czech and German paremiography on the basis of selected dictionaries. Another theoretical starting point is the issue of equivalence, which in contrastive phraseology or, more precisely, paremiology plays an important role. The analytical part contains of multi-level analysis of German language equivalents of the Czech paremiological minimum in DPCI 4. Equivalents were verified using Hugo Siebenschein's Great Czech-German Dictionary, Duden 11, Hans Schemann's German Idiomatics, the corpuses InterCorp and DeReKo and the Google full-text search engine. The aim of this thesis is to evaluate the current state of German-language equivalents in DCPI 4 and offer possible suggestions for improvement. The chosen approach is therefore not only contemplative, but also constructive. Keywords lexikology, phraseology, paremiology, lexicography, phraseography, Corpus Linguistics, equivalence Předkládaná práce se zabývá analýzou německojazyčných ekvivalentů českých přísloví ve slovníku Františka Čermáka Slovník české frazeologie a idiomatiky 4 (SČFI 4). Úvodní část práce charakterizuje přísloví jako frazeologickou jednotku a reflektuje současný stav české i německé paremiografie na základě vybraných slovníků. Dalším teoretickým východiskem je problematika ekvivalence, která v kontrastivní frazeologii, resp. paremiologii hraje důležitou roli. Analytická část sestává z několika úrovňové analýzy německojazyčných ekvivalentů českého paremiologického minima v SČFI 4. Ekvivalenty jsou ověřovány pomocí slovníků Velký česko-německý slovník Huga Siebenscheina, Duden 11 a Deutsche Idiomatik Hanse Schemanna, pomocí korpusů InterCorp a DeReKo a internetového fulltextového vyhledávače Google. Cílem práce je tak zhodnotit stávající stav německojazyčných ekvivalentů v SČFI 4 a nabídnout možné návrhy na zlepšení. Zvolený přístup je tedy nejen kontemplativní, ale i konstruktivní. Klíčová slova lexikologie, frazeologie, paremiologie, lexikografie, frazeografie, korpusová lingvistika, ekvivalence Klíčová slova: Lexikologie|Phraseologie|Parömiologie|Lexikographie|Phraseographie|Korpuslinguistik|Äquivalenz; lexicology|phraseology|paremiology|lexicography|phraseography|Corpus Linguistics|equivalence Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Česká přísloví a jejich německé ekvivalenty. Lexikografická analýza SČFL

This diploma thesis is focused on the analysis of German language equivalents of Czech proverbs in the dictionary of František Čermák Dictionary of Czech Phraseology and Idiomatics 4 (DCPI 4). The ...

Kodadová, Ludmila; Šemelík, Martin; Šichová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2020

Divadlo 60. let v NDR a v Československu
Povolná, Anna; Schneider, Thomas; Zbytovský, Štěpán
2020 - německý
The purpose of this thesis is an analysis of theatre and its scene in German Democratic Republic and Czechoslovakia in 1960's and its comparation. Best known theatres of the time will be investigated as well as the theatre movements. Particular findings will be exemplified by these two texts: Zahradní slavnost (Václav Havel) and Die Umsiedlerin (Heiner Müller). The main purpose of this thesis is to analyse the political impact on the theatre scene and dramas which arose at this period of ten years. Cílem práce je analýza divadla a divadelní scény 60. let v NDR a v Československu a její následná komparace. Zkoumána budou tehdy působící známá divadla, i tehdejší divadelní směry. Konkrétní poznatky pak budou doloženy na rozboru dvou vybraných textů: Zahradní slavnost (Václav Havel) a Die Umsiedlerin (Heiner Müller). Hlavním cílem práce je analyzovat dopad politické situace na tehdejší divadelní scénu a na dramatická díla, která v tomto desetiletí vznikla. Klíčová slova: divadlo|NDR|Československo|komunismus; Theatre|GDR|Czechoslovakia|communism Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Divadlo 60. let v NDR a v Československu

The purpose of this thesis is an analysis of theatre and its scene in German Democratic Republic and Czechoslovakia in 1960's and its comparation. Best known theatres of the time will be investigated ...

Povolná, Anna; Schneider, Thomas; Zbytovský, Štěpán
Univerzita Karlova, 2020

Deutsch-nach-Englisch-Unterricht im Bereich der Syntax
VYBÍRALOVÁ, Veronika
2020 - německý
Diplomová práce se zabývá výukou němčiny jako cizího jazyka po angličtině v oblasti větné skladby. Teoretická část vychází ze základní odborné literatury a je zaměřena na prezentaci základů německé a anglické syntaxe, přičemž jsou zohledněny odlišnosti v obou jazycích. Empirická část zahrnuje analýzu učebnic německého jazyka na úrovni A1, jež se soustředí na prezentaci syntaktických jevů, ve kterých žáci kvůli odlišnostem obou jazyků často chybují. Poté jsou na základě výzkumu určeny základní syntaktické chyby a navržena případná řešení a cvičení pro práci s těmito syntaktickými jevy. Cílem práce je provést analýzu učebnic, vlastní výzkum a navrhnout řešení ve výuce němčiny jako cizího jazyka po angličtině v oblasti větné skladby. The diploma thesis deals with the teaching of German as a foreign language after English in the field of sentence structure. The theoretical part is based on the basic literature and it is focused on the presentation of the basics of German and English syntax, considering the differences in both languages. The empirical part covers an analysis of German language textbooks at the A1 level, which focuses on the presentation of syntactic phenomena in which students often make mistakes due to the differences between these two languages. Subsequently, based on the research, the basic syntactic errors are determined and possible solutions and exercises for working with these syntactic phenomena are proposed. The aim of the thesis is to carry out the analysis of textbooks, own research and suggest solutions in teaching German as a foreign language after English in the field of syntax. Klíčová slova: German; English; syntax; influence; textbooks Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Deutsch-nach-Englisch-Unterricht im Bereich der Syntax

Diplomová práce se zabývá výukou němčiny jako cizího jazyka po angličtině v oblasti větné skladby. Teoretická část vychází ze základní odborné literatury a je zaměřena na prezentaci základů německé a ...

VYBÍRALOVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze