Počet nalezených dokumentů: 10012
Publikováno od do

Pokročilé strukturální simulace železničního návěstidla
Fíla Tomáš; Kateřina Vlčková; Kunecký Jiří
2021 -
Předmětem diplomové práce Pokročilé strukturální simulace železničního návěstidla je vytvoření komplexního numerického modelu reálného železničního návěstidla, které bude možné použít pro simulaci rámcového chování konstrukce v řadě různých scénářů. Pro vytvoření modelu byl použit program ANSYS Workbench 2021 R1, který pracuje s metodou konečných prvků. Byl vytvořen detailní model železničního návěstidla SNA-100. Na tento model bylo dále aplikováno zatížení v několika statických a dynamických simulacích. Vrcholem práce je dynamická simulace zahrnující kritické zatížení od průjezdu dvou vlaků definované platnými stavebními a dalšími normami. Cílem této simulace bylo určit spolupůsobení dynamických vlivů a vlastních frekvencí na jeho celkovou odezvu při zatížení. Nakonec došlo k porovnání časové náročnosti a maximálních výchylek konstrukce pro všechny provedené simulace.The subject of the diploma thesis Advanced structural simulations of a railway signal post is to develop a complex numerical model of a real railway signal post, which will be used as a prediction tool of a deformation of the construction during many different scenarios. In this thesis, Finite Element Analysis software ANSYS Workbench 2021 R1 was used. A detailed model of a railway signal post SNA-100 was created. It was then used in a number of static and dynamic simulations. The highlight of the work is a dynamic simulation involving critical load from the passage of two trains defined by valid construction and other standards. The main purpose of this simulation was to determine whether there is an interaction between dynamic effects and eigenfrequencies in regards to response of the construction to the applied load. The final step was a comparison of time usage and total deformation messured on the construction of all the performed simulations. Klíčová slova: Železniční návěstidlo; numerický model; kmitání; metoda konečných prvků; numerická simulace; ANSYS; Railway signal post; numerical model; socillation; finite element method; numerical simulation; ANSYS Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Pokročilé strukturální simulace železničního návěstidla

Předmětem diplomové práce Pokročilé strukturální simulace železničního návěstidla je vytvoření komplexního numerického modelu reálného železničního návěstidla, které bude možné použít pro simulaci ...

Fíla Tomáš; Kateřina Vlčková; Kunecký Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Připravenost vybraných oblastí kritické infrastruktury na pandemii
Holec Tomáš; Ondřej Průša; Volf Oldřich
2021 -
Problematikou, jíž se tato diplomová práce zabývá, je analýza připravenosti vybraných oblastí kritické infrastruktury na šíření infekčního onemocnění v duchu pandemie SARS-CoV-2. V teoretické části vymezuje související legislativním rámec právního řádu České republiky, příslušnou terminologii a poznatky z oblasti ochrany obyvatelstva vztahující se k zadání diplomové práce. Posléze se detailněji věnuje kritické infrastruktuře a vybraným oblastem, na které má šíření infekčního onemocnění zásadní vliv, a to zejména Hasičskému záchrannému sboru České republiky, a Zdravotnické záchranné službě. V závěru teoretické části se věnuje minulý pandemiím SARS-CoV, MERS-CoV, a současné pandemii SARS-CoV-2. Stěžejním bodem praktické části je porovnání připravenosti nouzových služeb na pandemii. Konkrétně se jedná o HZS Středočeského kraje a ZZS Plzeňského kraje, přičemž je s pomocí multikriteriální analýzy zhodnocena připravenost na pandemii, zvládnutí pandemie proběhlé, a navržení zlepšení pro pandemie budoucí. Ačkoliv Česká republika nikdy dříve nezažila pandemii rozsahu SARS-CoV-2, tak tato práce ukazuje že HZS i ZZS jsou vysoce a kvalitně připraveny i na takovéto hrozby celosvětového rozsahu.The issue addressed in this thesis is the analysis of the preparedness of selected areas of critical infrastructure for the spread of infectious disease similar to the SARS-CoV-2 pandemic. The theoretical part defines the related legislative framework of the legal system of the Czech Republic, relevant terminology and knowledge from the field of public protection related to the assignment of the thesis. Later on, it focuses in detail on critical infrastructure and selected areas that are affected by the spread of the infectious disease, in particular the Fire Rescue Service of the Czech Republic and the Medical Rescue Service. The conclusion of the theoretical part deals with the past pandemics SARS-CoV, MERS-CoV and the current pandemic SARS-CoV-2. The focal point of the practical part is the comparison of emergency services' preparedness for a pandemic. Specifically, it concerns the Fire Rescue Service of the Central Bohemian Region and the Medical Rescue Service of the Pilsen Region, using a multicriteria analysis to assess the preparedness for a pandemic, coping with the pandemic that has taken place, and suggesting improvements for future pandemics. Although the Czech Republic has never before experienced a pandemic of the SARS-CoV-2 scale, this work shows that both the Fire Rescue Service and the Medical Rescue Service are highly and very well prepared for such a threat of global scale. Klíčová slova: Pandemie; SARS-CoV-2; Zdravotnická záchranná služba; Hasičský záchranný sbor České republiky; Pandemics; SARS-CoV-2; Medical Rescue Service; Fire Rescue Service of the Czech Republic Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Připravenost vybraných oblastí kritické infrastruktury na pandemii

Problematikou, jíž se tato diplomová práce zabývá, je analýza připravenosti vybraných oblastí kritické infrastruktury na šíření infekčního onemocnění v duchu pandemie SARS-CoV-2. V teoretické části ...

Holec Tomáš; Ondřej Průša; Volf Oldřich
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Systém predikce zpoždění spojů VHD
Faltus Vladimír; Filip De Bolle; Derbek Přemysl
2021 -
Diplomová práce se zabývá predikcí zpoždění ve veřejné hromadné dopravě. Úvod práce se věnuje výpočtu zpoždění a odhalování příčin zpoždění. Následuje rešerše predikce zpoždění, zobrazování zpoždění a architektura systému. Druhá část se věnuje návrhu systému a popisu jednotlivých vstupů. Následující část popisuje postup při implementaci návrhu pro konkrétní linku a porovnává predikované zpoždění se skutečnými hodnotami. Závěr se věnuje analýze spolehlivosti navrženého systémuDiploma thesis deals with delay prediction in public transportation. The intoduction is dedicated to delay computation and investigates the causes of delay. Following part is the reseach of delay prediction methods, delay displey and the systém architecture. Second part is dedicated to system design and dectiptions of individual inputs. The next part describes the implementation for a specific line and compares the predicted delay to real values. The last part is dedicated to reliability analysis of the system. Klíčová slova: Predikce zpoždění; zpoždění; neuronová síť; veřejná hromadná doprava; autobusová doprava; historický model; model dopravy; Delay prediction; delay; neural network; public transport; bus transport; historical model; transport model Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Systém predikce zpoždění spojů VHD

Diplomová práce se zabývá predikcí zpoždění ve veřejné hromadné dopravě. Úvod práce se věnuje výpočtu zpoždění a odhalování příčin zpoždění. Následuje rešerše predikce zpoždění, zobrazování zpoždění a ...

Faltus Vladimír; Filip De Bolle; Derbek Přemysl
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh distribuovaného prostředí pro práci s Big Daty
Kaliková Jana; Alena Chernetskaya; Doležal Ondřej
2021 -
Tato diplomová práce se zabývá studováním problematiky NoSQL (not only SQL) databáze, teoretickým popisem jejich funkcionality a jejich porovnáním s relačními databázemi. Následně práce pojednává o požadavcích na budoucí distribuované prostředí z hlediska existujících dat. Dalším z cílů bylo seznámit se s různými typy databází NoSQL a učinit mezi nimi výběr pro následné nasazení konkrétní databáze. Hlavním výstupem praktické části práce je realizace databáze dopravních dat ve vybraném prostředí a následné její otestování.This diploma thesis is analysis of NoSQL (not only SQL) database issues, a theoretical description of their functionality and their comparison with relational databases. Subsequently, the work discusses the requirements for the future distributed environment in terms of existing data. Another goal was to get acquainted with different types of NoSQL databases and make a choice between them for the subsequent deployment of a particular database. The main output of the practical part of the work is the implementation of a database of traffic data in a selected environment and its subsequent testing. Klíčová slova: SQL; NoSQL; prostředí; databáze; model; data; tabulka; dotaz; Cassandra; SQL; NoSQL; environment; database; model; data; table; query; Cassandra Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh distribuovaného prostředí pro práci s Big Daty

Tato diplomová práce se zabývá studováním problematiky NoSQL (not only SQL) databáze, teoretickým popisem jejich funkcionality a jejich porovnáním s relačními databázemi. Následně práce pojednává o ...

Kaliková Jana; Alena Chernetskaya; Doležal Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Asset Mangement a Design a Tvorba HelpDesku pro ŘLP
Hajzler Ota; Jan Štůla; Oldřich Krabec
2021 -
Předmětem této diplomové práce je příprava specifikací, strategie projektového řízení, provedení business IT analýzy a vytvořit model systému helpdesku pro Řízení Letového Provozu České republiky. Pohovory se zákazníkem tvořily základ pro specifikaci, analýzu a model. Projekt využívá ITIL pro design, Agile PRINCE2 pro projektové řízení a UML a ERD pro modelování.The subject of this master thesis is to prepare specifications, project management strategy, conduct business and IT analysis, and model the help desk system for Air Navigation Services of the Czech Republic. The interviews with the customer created a base for the specification, the analysis, and the model. The project uses ITIL for design, Agile PRINCE2 for project management, and UML and ERD for modelling. Klíčová slova: Help desk; Service desk; IT asset management; Řízení letového provozu ČR; Řízení projektu; IT design; vývoj založený na modelu; Agile; Waterfall; Unified modelling language; UML; Relační diagram; ERD; Sběr požadavků; Průzkum trhu; SWOT analýza; Řízení rizik; Časový management; Ganttův Diagram; Improvement management; ITIL; Help desk; Service desk; IT asset management; Air Navigation Services of the Czech Republic; Project management; Design; Model-based development; Agile; Waterfall; Unified modelling language; UML; Entity-Relationship Diagram; ERD; Requirement gathering; Market research; SWOT analysis; Risk management; Time plan; Gantt chart; Improvement Management; ITIL Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Asset Mangement a Design a Tvorba HelpDesku pro ŘLP

Předmětem této diplomové práce je příprava specifikací, strategie projektového řízení, provedení business IT analýzy a vytvořit model systému helpdesku pro Řízení Letového Provozu České republiky. ...

Hajzler Ota; Jan Štůla; Oldřich Krabec
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Zvýšení bezpečnosti chodců v přestupových uzlech MHD
Orlický Adam; Nikola Čemusová; Porwiszová Klára
2021 -
Tato práce se zabývá návrhem a testováním zařízení, které slouží ke zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastávkách. Teoretická část se zabývá popisem tramvajové dopravy - geometrie kolejí, statistikou nehodovosti mezi chodci a tramvajemi a výhledovými poměry chodce a řidiče. Dále popisuje současné prvky zvyšující bezpečnost tramvajové dopravy, analyzuje prvky využívané ke zvýšení bezpečnosti chodců v oblasti autonomních vozidel a na jejich základě navrhuje nová výstražná zařízení pro tramvajovou dopravu. V praktické části je proveden experiment ve virtuální realitě, který ověřuje účinnost navržených výstražných zařízení. Je využita technologie HMD s eyetrackingem, pomocí které je analyzování chování chodců na navržené systémy výstrahy.This diploma thesis focuses on the design and testing of a device to improve pedestrian safety at tram stops. The theoretical part starts with a description of tramway traffic - track geometry, statistics of pedestrian-tram accidents and the pedestrian's and driver's field of view. It then describes the current safety-enhancing features of tramway traffic, analyses the features used to enhance pedestrian safety in autonomous vehicles, and proposes new warning devices for tramway traffic based on these features. In the practical part, a virtual reality experiment is conducted to verify the effectiveness of the proposed warning devices HMD technology with eyetracking is used to analyse pedestrian reactions to the proposed warning systems. Klíčová slova: Unity; scéna; scénář; HMD; Eye tracker; bezpečnostní zařízení; tramvajová doprava; bezpečnost chodců; Unity; scene; scenario; HMD; Eye tracker; safety device; tram traffic; pedestrian safety Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Zvýšení bezpečnosti chodců v přestupových uzlech MHD

Tato práce se zabývá návrhem a testováním zařízení, které slouží ke zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastávkách. Teoretická část se zabývá popisem tramvajové dopravy - geometrie kolejí, ...

Orlický Adam; Nikola Čemusová; Porwiszová Klára
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Analýza úrovně ochrany kritické infrastruktury Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví
Štěpán Miroslav; Radek Mareš; Volf Oldřich
2021 -
Ve své práci se zabývám úrovní ochrany kritické infrastruktury (KI) v oblasti zdravotnictví v Karlovarském kraji a aktuálně nastavenými podmínkami pro určování prvků kritické infrastruktury Ministerstvem zdravotnictví. V teoretické části se zaobírám obecnou potřebou ochrany důležitých objektů, představuji hlavní zákony, vyhlášky a pojmy v oblasti krizové legislativy. Dále představuji krizovou připravenost zdravotnictví v České republice, její aktuální strukturu a předpoklady budoucího vývoje. V praktické části zkoumám reálný stav ochrany KI v Karlovarském kraji na základě podkladů získaných z jednotlivých odborů krajského úřadu a Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Analyzuji vybrané části krizového plánu kraje a další dokumenty, s oslovenými odborníky provádím strukturovaný rozhovor na téma ochrany KI. Na základě těchto podkladů sestavuji SWOT analýzu. Jedním z výstupů je analytické zhodnocení ochrany KI v Karlovarském kraji a druhým výstupem jsou nové návrhy na průřezová a odvětvová kritéria ve zdravotnictví a tím i potenciálně přesnější stanovení prvků kritické infrastruktury.In this work, I deal with the level of protection of the critical infrastructure (CI) in the healthcare field in the Karlovy Vary region and the currently set conditions for the identification of critical infrastructure elements by the Ministry of Health. In the theoretical part, I deal with the general need to protect important objects, I present the main laws, decrees, and concepts in the field of crisis legislation. I also introduce the crisis preparedness of healthcare in the Czech Republic, its current structure, and assumptions of future development. In the practical part, I examine the real state of CI protection in the Karlovy Vary region based on documents obtained from individual departments of the regional authority and the Fire and Rescue Service of the Karlovy Vary Region. I analyze selected parts of the crisis plan of the region and other documents; I conduct a structured interview with the addressed experts on the topic of CI protection. Based on these documents there is compiled a SWOT analysis. One of the outputs is an analytical evaluation of CI protection in the Karlovy Vary region and the other output is new cross-sectional proposals and sectoral criteria in health care and thus potentially more precise identification of critical infrastructure elements. Klíčová slova: Kritická infrastruktura; zdravotnictví; Karlovarský kraj; nemocnice; krizový plán kraje; SWOT analýza; Critical infrastructure; healthcare; Karlovy Vary region; hospital; regional crisis plan; SWOT analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Analýza úrovně ochrany kritické infrastruktury Karlovarského kraje v oblasti zdravotnictví

Ve své práci se zabývám úrovní ochrany kritické infrastruktury (KI) v oblasti zdravotnictví v Karlovarském kraji a aktuálně nastavenými podmínkami pro určování prvků kritické infrastruktury ...

Štěpán Miroslav; Radek Mareš; Volf Oldřich
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Moderní endoprotéza kyčelního kloubu
Písařík Petr; Lucie Košinová; Tolde Zdeněk
2021 -
Jedna z nejvýznamnějších současných diskusí v ortopedii jsou totální náhrady kloubů, zejména kyčelního a kolenního kloubu. V současnosti pouţívané materiály po dlouhodobém pouţívání mají tendenci selhávat v důsledku nesplnění některých ţivotně důleţitých poţadavků, a proto je důleţité zkoumat a vyvíjet metody, které by vlastnosti vylepšily. Tato diplomová práce zkoumala vliv laserového vytvrzování (LSP) na medicínskou slitinu Ti6Al4V. LSP je proces povrchové úpravy pro zvýšení pevnosti a spolehlivosti kovových součástí. Ukázalo se, ţe tlakové zbytkové napětí způsobené tímto procesem se akumuluje na povrchu materiálu ošetřeného LSP, jehoţ tloušťka je několik stovek mikrometrů. Změny tvrdosti měřené pomocí Vickersovy metody ukázaly závislost mikrotvrdosti na hloubce materiálu, kde je mikrotvrdost po ošetření LSP vyšší na povrchu o 12 % neţ u vzorku bez ošetření LSP a postupně klesá se vzdáleností do středu vzorku. Vlivem LSP dochází k předpokládanému zvýšení hustoty dislokací, jak se ukázalo pomocí měření doby ţivota pozitronů. LSP metoda, jak potvrdily výsledky, je slibnou metodou pro zlepšení mikrotvrdosti a zbytkového napětí v tlaku materiálu Ti6Al4V pouţívaného na endoprotézu kyčelního kloubu.One of the most important debates in orthopaedics nowadays resolves around total joint replacements, especially of hip and knee joints. Currently used materials tend to fail after long-term use due to failure to meet certain vital requirements. It is therefore important to research and develop methods to improve the material properties. This thesis investigates the effect of laser shock peening (LSP) on a medical grade Ti6Al4V alloy. LSP is a surface treatment process which increases the strength and reliability of metal components. The compressive residual stress caused by this process is accumulated on the surface of the treated material up to a depth of several hundred micrometers. The changes in hardness measured by the Vickers method showed a dependence of microhardness on the stress depth in the material, where the microhardness after LSP treatment is 12 % higher at the surface than for the sample without LSP and decreases gradually with increasing depth. As expected, the affected layer contains enhanced density of dislocations due to LSP, as shown by positron lifetime measurements. The LSP method, as confirmed by the results, appears to be a promising method for improving the microhardness and residual compressive stress of Ti6Al4V material used for hip arthroplasty. Klíčová slova: Endoprotéza kyčelního kloubu; Modifikace povrchu laserem; Biomateriály; Ti6Al4V; Laser Shock Peening; Hip prosthesis; Laser surface modification; Biomaterials; Ti6Al4V; Laser Shock Peening Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Moderní endoprotéza kyčelního kloubu

Jedna z nejvýznamnějších současných diskusí v ortopedii jsou totální náhrady kloubů, zejména kyčelního a kolenního kloubu. V současnosti pouţívané materiály po dlouhodobém pouţívání mají tendenci ...

Písařík Petr; Lucie Košinová; Tolde Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Podpora distanční rehabilitace v software RukaRUK
Mužík Jan; Ondřej Antoš; Černý Martin
2021 -
Cílem práce bylo zásadní přepracování existujícího telemedicínského systému pro podporu rehabilitace ruky RukaRUK, jež vznikl jako součást autorovy bakalářské práce. Přepracování má umožnit využití systému i v distanční rehabilitaci. Systém RukaRUK kombinuje vlastní software a prostorový snímač pohybu ruky Leap Motion Controller. Terapeutický účinek systému je založen na použití metody zrcadlové terapie. Fáze sběru požadavků a uživatelské testování probíhaly ve spolupráci s Rehabilitačním ústavem Kladruby. Testování dotazníkovou formou bylo zaměřeno na hodnocení použitelnosti a uživatelské přívětivosti systému z pohledu terapeutů a pacientů.The aim of this thesis is a major rework of hand rehabilitation support system RukaRUK, which was created as part of the author's bachelor thesis. The RukaRUK system consists of a standalone application, spatial hand tracking sensor Leap Motion Controller. Therapeutic effect of this system is based on application of mirror therapy. Requirement discovery and user evaluation phases took place in collaboration with Rehabilitační ústav Kladruby. Questionnaire-based user evaluation was focused on evaluating usability and user friendliness from the perspective of therapists and patients. Klíčová slova: Leap Motion; Unity; CMP; rehabilitace; zrcadlová terapie; Leap Motion; Unity; stroke; rehabilitation; mirror therapy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Podpora distanční rehabilitace v software RukaRUK

Cílem práce bylo zásadní přepracování existujícího telemedicínského systému pro podporu rehabilitace ruky RukaRUK, jež vznikl jako součást autorovy bakalářské práce. Přepracování má umožnit využití ...

Mužík Jan; Ondřej Antoš; Černý Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Retrofit řídicího systému 3D tiskárny
Koubek Jan; Jan Krejčí; Janda Michal
2021 -
Diplomová práce se zabývá konceptem řízení 3D tiskáren. U 3D tiskárny Stratasys Dimension Elite/768 má dojít k retrofitu původního řídícího sytému. Původní řešení 3D tiskárny nahradí řídící systém Beckhoff, který obslouží jednotlivé funkce 3D tiskárny v závislosti na použitých ovládacích modulech průmyslového počítače Beckhoff. Tvorba software potřebného pro ovládání krokových motorů a načtení NC programu je vytvořena v programu TwinCat XAE Shell. Výsledkem je tiskárna, která má funkční všechny tři pohybové osy a dokáže vykonávat interpolovaný pohyb na základě NC programu. Pro ovládání slouží HMI ze kterého lze ovládat osy, najíždět do referenčních poloh, a načítat NC program.The diploma thesis deals with the concept of control of a 3D printer Stratasys. The original 3D printer solution will replace the Beckhoff control system, which handles the individual functions of the 3D printer depending on the control modules used in the Beckhoff industrial computer. The software required to control the stepper motors and load the NC program is created in the TwinCat XAE Shell program. The result is a printer that has all three motion axes functional and can perform interpolated motion based on an NC program. The HMI is used for control, from which the axes can be controlled, approached to reference positions, and the NC program loaded. Klíčová slova: 3D tisk; krokové motory; Stratasys; Beckhoff; TwinCat; 3D print; stepper motors; Stratasys; Beckhoff; TwinCat Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Retrofit řídicího systému 3D tiskárny

Diplomová práce se zabývá konceptem řízení 3D tiskáren. U 3D tiskárny Stratasys Dimension Elite/768 má dojít k retrofitu původního řídícího sytému. Původní řešení 3D tiskárny nahradí řídící systém ...

Koubek Jan; Jan Krejčí; Janda Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze