Počet nalezených dokumentů: 2051
Publikováno od do

Čínský nezávislý dokumentární film (1990-2018) v kontextu cenzurních opatření
Honcoop, Haruna; BENDOVÁ, Helena; LOMOVÁ, Olga
2018 - český
Diplomová práce popisuje situaci posledních 30 let vývoje (1990­–2018) v nezávislé dokumentární kinematografii v ČLR a stručně toto období periodizuje do tří fází. Na příkladech klíčových dokumentárních tvůrců ilustruje tematiku, možnosti a úskalí produkce a distribuce, jež fungují nezávisle na oficiální dokumentární produkci, vně cenzurního systému. Cenzurní systém médií v v pystém je v práci ná. ční. je v době hrami v roce a postrkování v současné ého nezávislého filmového festivalu v ce v ČLR je v práci popsán a ilustrován na klíčových zákonech a nařízeních, které regulují filmový průmysl, aby bylo patrné, vůči jakým mechanismům se musí dokumentární filmaři vymezovat. Práce také popisuje důležité festivaly a centra čínského nezávislého dokumentárního filmu, které byly postupně uzavřeny s nástupem nové vládnoucí garnitury. Jako důležitou práce vyzdvihuje i roli zahraničních festivalů coby alternativní možnosti distribuce čínských nezávislých dokumentárních filmů vzhledem k tomu, že současná situace žádnou oficiální distribuci filmů bez cenzurní „dračí pečetě“ neumožňuje. Zmiňuje se i o zahraničních archivech a stavu bádání na západních univerzitách. Posledním tématem, kterým se práce zabývá, je typologie reakcí filmařů na danou situaci – od autocenzury po exil. V závěru se zmiňuje také o metodách kontroly v digitální éře. This diploma thesis describes the situation of independent documentary film in the People’s Republic of China (PRC) over the last three decades (1990–2018), dividing the period into three phases. Focusing on key filmmakers and their work, the thesis illustrates the obstacles and opportunities that independent filmmakers navigate when producing and distributing films outside of the system of censorship. The PRC’s censorship system is described in a short historical review which culminates in the recently-issued Censorship Law of 2017 and its practical provisions, thus clarifying the mechanisms of surveillance and regulation which affect how documentary filmmakers work. Important film festivals and centres of the independent documentary movement are described in chronological order, as well as the disappearance of such activities following the accession to power of the current ruling elite in 2012. Because recent conditions prohibit the free distribution of non-censored films, this thesis pays attention to important support provided by international documentary film festivals, their programmers and curators, and archivists and researchers from Western universities. Finally, the thesis analyzes filmmakers‘ reactions to the current situation, which range from ignorance and obedience, through self-censorship to protest resulting in imprisonment or exile. Finally, the thesis mentions the methods in totalitarian China of nowadays used in controlling the filmmakers and the complete society through digital technologies. Klíčová slova: čínská kinematografie; dokumentární film; nezávislý film; cenzura; filmové festivaly a přehlídky Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Čínský nezávislý dokumentární film (1990-2018) v kontextu cenzurních opatření

Diplomová práce popisuje situaci posledních 30 let vývoje (1990­–2018) v nezávislé dokumentární kinematografii v ČLR a stručně toto období periodizuje do tří fází. Na příkladech klíčových ...

Honcoop, Haruna; BENDOVÁ, Helena; LOMOVÁ, Olga
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Psychologická linka jako vyprávěcí prostředek
Dvořák, Michal; MALIMÁNEK, Karel; BROTHÁNEK, Adam
2018 - český
Film je medium, které vnímáme jako svět kolem nás. Zároveň má jedinečnou schopnost se podívat i do naší duše. Jelikož film a sen mají blíže, než si můžeme myslet a odkrývá nám tajemství archetypů a jejich význam pro naši společnost. Díky analytické psychologii C. G. Junga a práce Josepha Campbella se tato práce pokouší najít klíč k tomu, jakým způsobem mohou filmy komunikovat psychologickou linkou namísto linky narativní. We see the film like a reality because our perception of the film is like a reality around us. Movie as a dream and like a dream has unique tools how describe our soul and unconscious processes. This advantage is a crucial for my research, how can be useful for understanding how our unconscious works. C. G. Jung and Joseph Campbell and his work helps me with looking for the answer. How can film speak to us through the psychological layer instead of the narrative layer. Klíčová slova: francouzská kinematografie; americká kinematografie; psychoanalýza; analytická psychologie; filmová dramaturgie; analýzy filmových děl; Campbell, Joseph, 1904-1987; Jung, Carl Gustav, 1875-1961; Lynch, David, 1946- Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Psychologická linka jako vyprávěcí prostředek

Film je medium, které vnímáme jako svět kolem nás. Zároveň má jedinečnou schopnost se podívat i do naší duše. Jelikož film a sen mají blíže, než si můžeme myslet a odkrývá nám tajemství archetypů a ...

Dvořák, Michal; MALIMÁNEK, Karel; BROTHÁNEK, Adam
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Bohuslav Matoušek: houslista tělem i duší
Junek, Jakub; MATOUŠEK, Bohuslav; ŠTRAUS, Ivan
2018 - český
Tato diplomová práce seznamuje čtenáře s uměleckým životem Bohuslava Matouška, vynikajícího významného českého houslisty a pedagoga. Přibližuje také jeho životní úspěchy v oblasti zvukového záznamu, nejblíže se věnuje okolnostem vzniku a vydání souborného díla Bohuslava Martinů pro koncertantní housle (a violu). Vydání kompletních skladeb Bohuslava Martinů dosáhlo celosvětového úspěchu, proto připojuji části recenzí a kritik ze zahraničí. Následuje výčet nejsignifikantnějších sólových nahrávek, několik částí rozhovorů pro tuzemský tisk a v závěru práce uvádím interpretační analýzu nahrávky Brahmsova houslového koncertu D dur Op. 77 pana Matouška z roku 1988. This thesis introduces to its readers artistic and professional life of Bohuslav Matoušek, outstanding renowned czech violinist and pedagogue. It also describes his great successes in the field of music recordings, the most it zooms on recording and production of the complete works of Bohuslav Martinů for concertante violin (and viola). This extraordinary set of complete works by Martinů had a great success worldwide, because of that I also attach excerpts of reviews and critique from abroad. These are followed by listing the most significant solo recordings and some of the interviews for Czech press. At the very end this thesis contains an analysis of Mr. Matoušek‘s recording of the violin concerto in D major Op. 77 by Johannes Brahms from 1988. Klíčová slova: housle; houslista; interpetace Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Bohuslav Matoušek: houslista tělem i duší

Tato diplomová práce seznamuje čtenáře s uměleckým životem Bohuslava Matouška, vynikajícího významného českého houslisty a pedagoga. Přibližuje také jeho životní úspěchy v oblasti zvukového záznamu, ...

Junek, Jakub; MATOUŠEK, Bohuslav; ŠTRAUS, Ivan
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Být korepetitorem
Grešlová, Alena; KLÁNSKÝ, Ivan; MALÝ, František
2018 - český
Text této práce je shrnutím toho, co všechno dělá korepetitor, jak rozmanitá je jeho práce a proč ji lze považovat za uměleckou a naplňující. Díky přehledné struktuře si může čtenář vybrat, zda si přečte práci celou nebo jen tu kapitolu, která se ho v blízké budoucnosti bude týkat a nemá třeba s tímto klavírním oborem moc zkušeností. Závěr práce je formou tří rozhovorů, ve kterých je zřetelně patrný rozdíl v očekávání různých nástrojových skupin a pěveckých tříd. Díky zkušenostem, které jsou nezbytnou součástí tohoto textu, možná až jeho hlavním přínosem, práce balancuje mezi objektivitou a nutnou dávkou subjektivních poznámek a pohledů. This thesis is a summary of what an accompanist does and how fulfiling and artisti cit can be. The reader can choose whether to read the whole thesis or jumb to a specific chapter for the less experienced. The last part contains of three interwiews – there one can sense the different approach of various instruments to accompany and singing. Thanks to my experience – which is the main benefit of this work, this thesis balances between objekjtivity and subjective remarks and views. Klíčová slova: korepetice; klavírní spolupráce; komorní hudba Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Být korepetitorem

Text této práce je shrnutím toho, co všechno dělá korepetitor, jak rozmanitá je jeho práce a proč ji lze považovat za uměleckou a naplňující. Díky přehledné struktuře si může čtenář vybrat, zda si ...

Grešlová, Alena; KLÁNSKÝ, Ivan; MALÝ, František
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Conductor's work in different types of ensembles
Bagnoud, Sébastien; KOUTNÍK, Tomáš; PAŘÍK, Ivan
2018 - český
This Master's Thesis concerns the conductor’s profession in different types of ensembles. The diversity, multitude of existing musical formations and the specificities that each sort of musical ensemble comprises make this a rich subject for exploration. The reader will first discover several chapters that focus upon various definitions of the role of the conductor and upon the conductor’s functions, as well as upon the various types of musical ensembles. This will then permit the undertaking of the theme of how a conductor must deal differently with both amateur and professional musicians, as well as the subject of the conductor's craft and relationships with his musicians. Diplomová práce se zabývá profesí dirigenta a způsobem jeho práce s různými typy souborů. Rozmanitost a množství existujících hudebních útvarů, stejně jako specifika, které každý druh hudebního souboru tvoří, z něj činí bohatý předmět pro zkoumání. V prvních kapitolách se zaměřuji na různé definice role dirigenta a na funkce dirigenta, stejně jako na rozličné druhy hudebních souborů. To umožňuje odhalit odlišný přístup dirigenta a jeho práci s amatérskými či profesionálními hudebníky. Práce nejenom osvětlí náplň dirigentského řemesla, ale též vztahy dirigenta s hudebníky. Klíčová slova: dirigent; orchestr; hudební soubory Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Conductor's work in different types of ensembles

This Master's Thesis concerns the conductor’s profession in different types of ensembles. The diversity, multitude of existing musical formations and the specificities that each sort of musical ...

Bagnoud, Sébastien; KOUTNÍK, Tomáš; PAŘÍK, Ivan
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Ema Destinnová: Propojení osobního života s jejím profesním působením
Dobešová, Hana; MÁROVÁ, Libuše; BÁRTA, Martin
2018 - český
Cílem této práce je proniknout blíže do povahy světové pěvkyně Emy Destinnové a odhalit četné spojitosti mezi osobním životem a profesním působením této slavné pěvkyně. Nejdříve se zaměřuje na oblasti, které měly vliv na utváření osobnosti a následně i kariéry pěvkyně (povaha, zázemí, výchova, zájmy, osoby důležité pro rozvoj kariéry). Dále podrobně rozebírá významné pracovní i osobní vztahy pěvkyně s důrazem na častou vzájemnou propojenost mezi těmito dvěma oblastmi. Také se zaměřuje na aspekty osobnosti, jež způsobovaly vnitřní rozpolcenost pěvkyně, popisuje její potřebu klidu a samoty, ale také blízké osoby, následně je zde popsán intenzivní vztah s její společnicí a blízkou přítelkyní Marií Martínkovou. Velký důraz je v závěru práce kladen na výrazný povahový rys pěvkyně, jenž měl za následek úpadek její kariéry. Přínos práce je jednak v pochopení a vysvětlení některých událostí v profesním životě pěvkyně s ohledem na příčiny v životě osobním a naopak, hlavně pak ale v poznání, že není všechno zlato, co se třpytí. A že i hvězda světových rozměrů oplývající bohatstvím a slávou může prožívat své osobní peklo, aniž by o tom svět věděl či pro ni něco udělal, když nastane nouze (jako v závěru jejího života). The aim of this diploma thesis is to penetrate closer to the nature of the world-famous opera singer Emmy Destinn (Ema Destinnová) and to reveal the connections between her personal life and her professional activity. Firstly, it focuses on areas that have influenced personality formation and consequently the career of the singer (nature, background, education, interests, career development). It also discusses in detail the important work and personal relationships of the singer with the emphasis on the frequent interconnection between these two areas. She also focuses on aspects of the personality that caused the inner solitude of the singer, describes her need for peace and loneliness, but also the close person, and then describes an intense relationship with her companion and her close friend, Maria (Marie) Martínková. At the end of the work, great emphasis is placed on the significant characteristic of the singer, which led to the decline of her career. The benefit of this thesis is in the understanding and the explanation of some events in the professional life of the singer with regard to the causes in the personal life and vice versa, but mainly in the knowledge that all that glitters is not gold. And that a world-class star with her wealth and glory can experience her own hell without the world knowing it or doing anything about it (as at the end of her life). Klíčová slova: zpěv; opera; divadlo Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Ema Destinnová: Propojení osobního života s jejím profesním působením

Cílem této práce je proniknout blíže do povahy světové pěvkyně Emy Destinnové a odhalit četné spojitosti mezi osobním životem a profesním působením této slavné pěvkyně. Nejdříve se zaměřuje na ...

Dobešová, Hana; MÁROVÁ, Libuše; BÁRTA, Martin
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Eugéne Ysaye - Sonáty pro housle solo op. 27 - interpretační rozbor sonát č. 3, 4, 5
Pěruška, Matouš; ČEPICKÝ, Leoš; PANOCHA, Jiří
2018 - český
O Eugenovi Ysaÿovi bylo napsáno mnohé, přesto se pokusím ve své práci ukázat, že i když do svých šesti sonát pro housle sólo op. 27 zanesl veškeré informace, které by stačily na jejich kvalitní odehrání, dává interpretovi nepřeberné množství možností ukázat. Přiblížím také přiblížit dobu tohoto slavného belgického houslisty, a to hlavně z pohledu houslové úrovně, která již v té době nastavila takovou laťku, že se ji bude jen těžko překonávat. There have been numerous texts written about Eugene Ysaÿe. In my thesis, I will try to show that although in his six sonatas for solo violin op. 27, there are all the information necessary to play the sonatas well, however, he still leaves the interprets an infinite number of possibilities how to show their fantasy. Also, I will try to give an insight into the period of the famous Belgian violinist, especially from the violin’s point of view. He set the bar so high, it will be very difficult to surpass. Klíčová slova: interpretační rozbor; housle Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Eugéne Ysaye - Sonáty pro housle solo op. 27 - interpretační rozbor sonát č. 3, 4, 5

O Eugenovi Ysaÿovi bylo napsáno mnohé, přesto se pokusím ve své práci ukázat, že i když do svých šesti sonát pro housle sólo op. 27 zanesl veškeré informace, které by stačily na jejich kvalitní ...

Pěruška, Matouš; ČEPICKÝ, Leoš; PANOCHA, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Filharmonie Bohuslava Martinů - historie a současnost
Dedičová, Monika; SEQUARDTOVÁ, Liběna; BROŽKOVÁ, Jana
2018 - český
Tato diplomová práce se zabývá vznikem a vývojem Filharmonie Bohuslava Martinů, která v současné době patří k nejvýznamnějším orchestrům v České republice. Obsahuje také informace o městě Zlín - o jeho historii, současnosti a o vývoji hudebního života města. This diploma thesis deals with the origin and evolution of Bohuslav Martinů Philharmonic Orchestra which belongs to the most famous orchestras nowdays in the Czech Republic. The abstract contains also informations about city Zlín, its history, present days and the evolution of music and city´s musical life. Klíčová slova: Filharmonie Bohuslava Martinů; festival; koncerty Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Filharmonie Bohuslava Martinů - historie a současnost

Tato diplomová práce se zabývá vznikem a vývojem Filharmonie Bohuslava Martinů, která v současné době patří k nejvýznamnějším orchestrům v České republice. Obsahuje také informace o městě Zlín - o ...

Dedičová, Monika; SEQUARDTOVÁ, Liběna; BROŽKOVÁ, Jana
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Flétna v díle současných západočeských hudebních skladatelů
Brogelová, Aneta; PIVODA, Radomír; ,
2018 - český
Diplomová práce „Flétna v díle západočeských soudobých skladatelů“ pojednává o životě, inspiraci a kompozičních metodách mladé generace soudobých plzeňských autorů. Součástí práce je rozbor vybraných flétnových skladeb. Tato práce si klade za cíl přiblížit a zdokumentovat současnou tvorbu pro flétnu potencionálním interpretům a zájemcům o soudobou hudbu. Diploma thesis „ Flute in the work of westbohemian contemporary composers“ discusses the life, inspiration and the methods of composing in young generation of recent pilsner authors. An analysis of selected pieces composed for flute is a part of this thesis. The goals of this thesis are to acquaint and to document recent works for flute for potentional interprets and for people interested into contemporary music. Klíčová slova: flétna; soudobá hudba; skladatel; kompozice Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Flétna v díle současných západočeských hudebních skladatelů

Diplomová práce „Flétna v díle západočeských soudobých skladatelů“ pojednává o životě, inspiraci a kompozičních metodách mladé generace soudobých plzeňských autorů. Součástí práce je rozbor vybraných ...

Brogelová, Aneta; PIVODA, Radomír; ,
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Franz Schubert a jeho Sonáta "Arpeggione" D.821 v úpravě pro fagot a klavír
Havlíčková, Lucie; SEIDL, Jiří; HUDEČEK, Jan
2018 - český
Tato diplomová práce se zabývá osobností rakouského hudebního skladatele období romantismu Franze Schuberta, jeho životem a stručným výčtem jeho tvorby. Práce se dále zaměřuje na Sonátu a moll „Arpeggione“ D.821, psanou původně pro arpeggione a klavír, a pojednává o vlastní úpravě partů a interpretační problematice v transkripci pro fagot a klavír. This diploma thesis deals with the personality of Austrian romantic composer Franz Schubert, his life and list of his compositions. It also focuses on Sonata a minor "Arpeggione" D.821, written originally for arpeggione and piano, and deals with customized parts and interpretation problems in transcription for bassoon and piano. Klíčová slova: komorní hudba; hudba; sonáta; skladatel Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Franz Schubert a jeho Sonáta "Arpeggione" D.821 v úpravě pro fagot a klavír

Tato diplomová práce se zabývá osobností rakouského hudebního skladatele období romantismu Franze Schuberta, jeho životem a stručným výčtem jeho tvorby. Práce se dále zaměřuje na Sonátu a moll ...

Havlíčková, Lucie; SEIDL, Jiří; HUDEČEK, Jan
Akademie múzických umění v Praze, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze