Počet nalezených dokumentů: 5322
Publikováno od do

Kontrola čistoty potravinových doplňků V.
Pázlerová, Romana; Ventura, Karel; Adam, Martin
2008 - český
Diplomová práce je zaměřena na stanovení optimálních podmínek pro extrakci steroidních látek nadkritickou tekutinou z tekuté matrice doplňků stravy. Separace směsi steroidů byla provedena pomocí metody HPLC - UV. Klíčová slova: food supplements; doping control; HPLC - UV; doplňky stravy; dopingová kontrola Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Kontrola čistoty potravinových doplňků V.

Diplomová práce je zaměřena na stanovení optimálních podmínek pro extrakci steroidních látek nadkritickou tekutinou z tekuté matrice doplňků stravy. Separace směsi steroidů byla provedena pomocí ...

Pázlerová, Romana; Ventura, Karel; Adam, Martin
Univerzita Pardubice, 2008

Vliv chemického složení a koncentrace plniv na vlastnosti nátěrových hmot
Zemanová, Lucie; Kalendová, Andréa; Teplý, Petr
2008 - český
Byly připraveny nátěrové hmoty s obsahem plniva při OKP = 10%, 20%, 30% a KOKP pro rozpouštědlový a vodou ředitelný epoxid. pro organické povlaky na bázi alkydové pryskyřice bylo zvoleno OKP = 20% a daného poměru OKP / KOKP = konst. (=51). Připravené nátěrové hmoty byly aplikovány na ocelové panely a skleněné desky. Nátěry byly testovány pomocí fyzikálně-mechanických a zrychlených laboratorních zkoušek Klíčová slova: fillers; coatings; corrosion; pigment volume concentration; anticorrosion effect; plniva; koroze; objemová koncentrace pigmentu; nátěrové hmoty; antikorozní účinek Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Vliv chemického složení a koncentrace plniv na vlastnosti nátěrových hmot

Byly připraveny nátěrové hmoty s obsahem plniva při OKP = 10%, 20%, 30% a KOKP pro rozpouštědlový a vodou ředitelný epoxid. pro organické povlaky na bázi alkydové pryskyřice bylo zvoleno OKP = 20% a ...

Zemanová, Lucie; Kalendová, Andréa; Teplý, Petr
Univerzita Pardubice, 2008

Optimalizace syntézy DPP pigmentů
Drápalová, Michaela; Luňák, Stanislav; Holuša, Radim
2008 - český
Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Optimalizace syntézy DPP pigmentů

Drápalová, Michaela; Luňák, Stanislav; Holuša, Radim
Univerzita Pardubice, 2008

Reakce alkylnitraminů s dihalogenderiváty
Foud, Jaromír; Jalový, Zdeněk; Mareček, Pavel
2008 - český
Práce pojednává o reakcích methylnitraminů s halogenderiváty. V rámci této práce byly provedeny reakce methylnitraminů s dihalogenalkany a rozšíření této metody na alkylnitraminy. Klíčová slova: alkylnitraminy Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Reakce alkylnitraminů s dihalogenderiváty

Práce pojednává o reakcích methylnitraminů s halogenderiváty. V rámci této práce byly provedeny reakce methylnitraminů s dihalogenalkany a rozšíření této metody na alkylnitraminy.

Foud, Jaromír; Jalový, Zdeněk; Mareček, Pavel
Univerzita Pardubice, 2008

Extrakce antioxidantů z rostlinného materiálu a jejich HPLC stanovení
Pavlíková, Petra; Adam, Martin; Česla, Petr
2008 - český
Tato práce se zabývá stanovením vybraných antioxidantů v rostlinném materiálu. Je zaměřena především na využití moderních extrakčních technik, zejména na vysokotlakou extrakci rozpouštědlem (PFE), extrakci v ultrazvukové lázni (USE) a extrakci pomocí ultrazvukové sondy (HOM). V teoretické části je bližší seznámení s antioxidanty, jejich vlastnostmi a výskytem. Jsou zde podrobně popsány principy použitých extrakčních technik a zvolené analytické koncovky, tedy vysokoúčinné kapalinové chromatografie. V experimentální části jsou uvedeny analyzované vzorky bylin a charakteristika standardů sledovaných antioxidantů. Dále zde lze nalézt použité přístroje a pracovní postupy. Část výsledky a diskuze se především zaměřuje na úpravu vzorků, tedy na optimalizaci extrakční techniky (PFE). Dále je zde popsána následná analýza extraktů pomocí kapalinové chromatografie s využitím UV detekce (HPLC-UV). V závěru této části jsou na základě analýzy 10 reálných vzorků bylin porovnány použité extrakční metody. Klíčová slova: Antioxidants; antioxidative activity; extraction; plants; Antioxidanty; Antioxidační aktivita; extrakce; HPLC-UV; byliny Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Extrakce antioxidantů z rostlinného materiálu a jejich HPLC stanovení

Tato práce se zabývá stanovením vybraných antioxidantů v rostlinném materiálu. Je zaměřena především na využití moderních extrakčních technik, zejména na vysokotlakou extrakci rozpouštědlem (PFE), ...

Pavlíková, Petra; Adam, Martin; Česla, Petr
Univerzita Pardubice, 2008

Příprava a studium transformační reakce substituovaných N-aryl-S-2-oxotetrahydrofuran-3-yl isothiouroniových solí
Váňa, Jiří; Sedlák, Miloš; Hejtmánková, Ludmila
2008 - český
Reakcí substituovaných N-arylthiomočovin s 2-brombutyrolaktonem byly připraveny 5-2-hydroxyethyl)-2-fenylamino-1,3-thiazol-4(5H)-ony. Reakční mechanismus byl studován spektrofotometricky v roztocích pufrů o pH 2 - 9 za podmínek pseudoprvního řádu. Klíčová slova: ring transformations; reaction mechanism; kinetics; acid-base catalysis; isothiouronium salts; 2-iminothiazolidinones; 2-bromobutyrolactone; N-arylthiourea; transformační reakce; reakční mechanismus; kinetika; acidobazická katalýza; Isothiouroniové soli; 2-iminothiazolidinony; 2-brombutyrolakton; N-arylthiomočovina Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Příprava a studium transformační reakce substituovaných N-aryl-S-2-oxotetrahydrofuran-3-yl isothiouroniových solí

Reakcí substituovaných N-arylthiomočovin s 2-brombutyrolaktonem byly připraveny 5-2-hydroxyethyl)-2-fenylamino-1,3-thiazol-4(5H)-ony. Reakční mechanismus byl studován spektrofotometricky v roztocích ...

Váňa, Jiří; Sedlák, Miloš; Hejtmánková, Ludmila
Univerzita Pardubice, 2008

Mikrobiologická charakteristika bakteriálních kmenů izolovaných z cévních katetrů
Ćmielová, Jana; Mazurová, Jaroslava
2008 - český
Biofilm může být definován jako společenství mikroorganismů lnoucí k povrchu. Tato práce se zabývá stanovením jeho produkce u bakterií izolovaných z centrálních žilních katetrů a identifikací těchto bakterií. Pro stanovení produkce biofilmu byla použita Christensenova metoda, biofilm adherovaný na mikrotitrační destičce byl obarven krystalovou violetí a hodnocen spektrofotometricky. Identifikace bakteriálních kmenů byla provedena pomocí přístroje Vitek 2 Compact. Bylo testováno celkem 112 bakteriálních kmenů. Nejčastěji vyskytujícími se mikroorganismy byly koaguláza-negativní stafylokoky. Tvorba biofilmu byla zaznamenána u 47 bakteriálních kmenů. V tryptoso-sojovém bujónu bylo pozitivních 26 kmenů, v Müller-Hintonově bujónu bylo pozitivních 10 kmenů. V obou typech bojónu bylo pozitivních 11 bakteriálních kmenů. Byla srovnána citlivost na antibiotika mezi bakteriálními kmeny produkující a neprodukující biofilm a nebyly zaznamenány žádné významné rozdíly. Rezistence na antibiotika byla stanovena metodou, která používá planktonicky rostoucí kultury. Pro získání skutečných hodnot rezistence mikroorganismů v biofilmu je nutné použít speciální metody. Klíčová slova: vascular catheter; catheter related infection; colonization of catheter; sepsis; coagulase; prevention; Biofilm; resistance; cévní katetr; katetrové infekce; katetrová kolonizace; sepse; koaguláza; prevence; Biofilm; rezistence Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Mikrobiologická charakteristika bakteriálních kmenů izolovaných z cévních katetrů

Biofilm může být definován jako společenství mikroorganismů lnoucí k povrchu. Tato práce se zabývá stanovením jeho produkce u bakterií izolovaných z centrálních žilních katetrů a identifikací těchto ...

Ćmielová, Jana; Mazurová, Jaroslava
Univerzita Pardubice, 2008

Syntéza organocíničitých stannoxánů a monoorganocíničitých sloučenin obsahujících Y,C,Y-chelátující ligandy
Hodinková, Šárka; Jambor, Roman; Janoušek, Zbyněk
2008 - český
Bylo připraveno celkem 13 originálních sloučenin, z toho 3 organocíničité stannoxany, 6 monoorganocíničitých sloučenin, 2 diorganocíničité sloučeniny, triorganocíničitá sloučenina, tetraorganocíničitá sloučenina. Monoorganocíničité sloučeniny obsahují N,C,Nchelátující ligandy (2,6-(CH2NMe2)2C6H3), ostatní připravené organocíničité sloučeniny obsahují O,C,O-chelátující ligandy (2,6-(ROCH2)2C6H3, kde R = Me; t-Bu). Všechny připravené sloučeniny byly identifikovány pomocí elementární analýzy, bodu tání, 1H, 13C a 119Sn NMR spektroskopie. Byla studována struktura těchto sloučenin jak v tuhé fázi tak v roztoku. Struktura v tuhé fázi byla zjištěna pomocí rentgenové difrakční analýzy monokrystalického materiálu. Struktura v roztoku byla stanovena pomocí 1H, 13C a 119Sn NMR spektroskopie. Klíčová slova: organocíničité stannoxany; monoorganocíničité sloučeniny; chelátující ligand; NMR spektroskopie; rentgenostrukturní analýza Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Syntéza organocíničitých stannoxánů a monoorganocíničitých sloučenin obsahujících Y,C,Y-chelátující ligandy

Bylo připraveno celkem 13 originálních sloučenin, z toho 3 organocíničité stannoxany, 6 monoorganocíničitých sloučenin, 2 diorganocíničité sloučeniny, triorganocíničitá sloučenina, ...

Hodinková, Šárka; Jambor, Roman; Janoušek, Zbyněk
Univerzita Pardubice, 2008

Numerická analýza usnadněného transportu membránami
Štěpánek, Vojtěch; Palatý, Zdeněk; Doleček, Petr
2008 - český
Diplomová práce se zabývá numerickou analýzou usnadněného transportu membránami. Je prezentován matematický model usnadněného transportu ve vsádkové cele a je odvozeno zjednodušené řešení, které je často využíváno k vyhodnocení experimentálních dat. V praktické části byly analyzovány zjednodušující podmínky, které jsou nutné k odvození zjednodušeného řešení. Pozornost byla věnována především podmínkám dosažení pseudostacionárního stavu a vlivu rozdílných difuzních koeficientů všech látek, podílejících se na usnadněném transportu. Klíčová slova: facilitated transport; numerical analysis; polymeric membrane; mass transport modelling; usnadněný transport; numerická analýza; polymerní membrána; modelování transportu hmoty Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Numerická analýza usnadněného transportu membránami

Diplomová práce se zabývá numerickou analýzou usnadněného transportu membránami. Je prezentován matematický model usnadněného transportu ve vsádkové cele a je odvozeno zjednodušené řešení, které je ...

Štěpánek, Vojtěch; Palatý, Zdeněk; Doleček, Petr
Univerzita Pardubice, 2008

Pigmenty na bázi Bi2O3
Bystrzycki, Pavel; Šulcová, Petra; Jarešová, Miroslava
2008 - český
Předkládaná diplomová práce se zabývá možnostmi přípravy pigmentů, které budou vyhovovat podmínkám kladeným na ekologicky přijatelné pigmenty. Jednou z možností jsou středně teplotní bismutité pigmenty obsahující prvky vzácných zemin. Experimentálně byly nalezeny, ověřeny a rozpracovány podmínky syntézy pigmentů typu (Bi2O3)1-x(Ln2O3)x, kde Ln = Gd, Lu a x = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 s teplotou výpalu pohybující se od 700 do 850 °C. Byl sledován vliv rostoucího obsahu prvků vzácných zemin a teploty výpalu na výsledné barevné vlastnosti pigmentů. Cílem bylo nalézt syté odstíny žluté nebo oranžové barvy za použití ekologicky přijatelných surovin. Barevné vlastnosti pigmentů aplikovaných v akrylátovém kopolymeru byly hodnoceny pomocí barevných souřadnic L*, a*, b* systému CIE L*a*b*. Hodnoty barevných souřadnic jednotlivých vzorků byly vypočítány z průběhů remisních křivek. Klíčová slova: bismuth trioxide; Coloured Pigments; Optical Properties; Oxid bismutitý; barevné pigmenty; bismutité pigmenty; optické vlastnosti Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Pigmenty na bázi Bi2O3

Předkládaná diplomová práce se zabývá možnostmi přípravy pigmentů, které budou vyhovovat podmínkám kladeným na ekologicky přijatelné pigmenty. Jednou z možností jsou středně teplotní bismutité ...

Bystrzycki, Pavel; Šulcová, Petra; Jarešová, Miroslava
Univerzita Pardubice, 2008

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze