Počet nalezených dokumentů: 545
Publikováno od do

Železobetonové prefabrikované demontovatelné konstrukce vícepodlažních budov
Witzany Jiří; Aleš Polák; Klouda Jaromír
2022 -
Disertační práce se zabývá výzkumem, vývojem a experimentálním ověřením železobetonového prefabrikovaného demontovatelného systému. Úvodní část práce se věnuje negativnímu vlivu železobetonových konstrukcí na životní prostředí. Při výrobě železobetonových prefabrikovaných konstrukcí se spotřebovává značné množství energie a neobnovitelných surovin. Přímým důsledkem výroby těchto konstrukcí je vypouštění škodlivých plynů do ovzduší a poškozování životního prostředí. Omezení těchto vlivů je možné použitím demontovatelných prefabrikovaných konstrukcí s dlouhým životním cyklem, které umožňují opakovanou montáž v jiném čase, místě a prostorovém uspořádání. Druhá část práce zahrnuje rešerši současného stavu v oblasti demontovatelných prefabrikovaných konstrukcí, kde aktuálním trendem jsou systémy IFD. Základní odlišností železobetonových prefabrikovaných demontovatelných konstrukcí v porovnání s tradičním prefabrikovaným systémem je spojování jednotlivých prefabrikovaných dílců pomocí diskrétních, zpravidla ocelových, spojů. Hlavní část práce je zaměřena na výzkum a experimentální ověřování demontovatelných styků a rozhodujících konstrukčních částí. Třetí část práce představuje vyvíjený demontovatelný systém, jeho variabilitu, konstrukční řešení a charakterizuje jednotlivé demontovatelné styky. Ve čtvrté části jsou uvedeny vybrané poznatky z rozsáhlého experimentálního ověření demontovatelných styků (styk průvlaku a podpůrné konstrukce, styk stropního dílce a podpůrné konstrukce) a výseku skeletové konstrukce s pružně uloženou ztužující diafragmou. Na základě získaných výsledků je v této části práce definován rozsah oblasti použití demontovatelných styků z hlediska statického zatížení a stanoveny parametry pružně vložené ztužující diafragmy, které ovlivňují odezvu nosné konstrukce na dynamická zatížení. Pátá část práce se zabývá realizací experimentálního prototypu demontovatelné konstrukce, zhodnocením montáže, časové náročnosti realizace a odezvou nosné konstrukce na účinky statického a dynamického zatížení. V souladu s poznatky získanými během rozsáhlého experimentálního výzkumu je v šesté části práce uvedeno komplexní řešení demontovatelných styků se zahrnutím požárních a akustických požadavků. V závěru práce jsou shrnuty dosažené cíle a formulován navazující výzkum.This dissertation thesis deals with research, design and experimental verification of demountable precast concrete system. The introduction focuses on the negative impact of reinforced concrete structures on the environment. Producing of prefabricated concrete structures consumes a significant amount of energy and non-renewable raw materials. Release of harmful gases into the air and damage to the environment are the direct consequence of the production of these structures. These effects may be reduced by using demountable prefabricated structures with a long-life cycle, allowing reassembly at a different time, place and spatial arrangement. The second part of the thesis presents a state-of-art review in the field of demountable prefabricated structures, where the IFD systems are a current trend. Basic difference between the reinforced concrete prefabricated demountable structures and traditional prefabricated system is the use of discrete, usually steel, joints for connecting individual prefabricated parts. The main part of the thesis is focused on research and experimental verification of demountable joints and key structural parts. The third part presents a developed demountable system and its variability, design solution and describes the individual demountable joints. Main results from the extensive experimental verification of selected demountable joints (beam and the supporting structure joint, floor panel and the supporting structure joint) and a section of the skeletal structure with elastically embedded stiffening diaphragm are presented in the fourth part. Based on the obtained results, this part of the thesis defines the scope of application of demountable joints in terms of static load and determines the parameters of elastically embedded stiffening diaphragm, which affects the response of the load-bearing structure to dynamic loads. The fifth part of the thesis deals with the implementation of the experimental prototype of a demountable structure, the evaluation its assembly, the time required for implementation and the response of the load-bearing structure to the effects of static and dynamic loading. The sixth part of the thesis, in accordance with the knowledge gained during extensive experimental research, presents a comprehensive solution of demountable joints, including fire and acoustic requirements. The conclusion summarizes the achieved goals and formulates follow-up research. Klíčová slova: Prefabrikace; demontovatelná konstrukce; udržitelnost; IFD; experimentální výzkum; Prefabrication; demountable structure; sustainability; IFD; experimental research Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Železobetonové prefabrikované demontovatelné konstrukce vícepodlažních budov

Disertační práce se zabývá výzkumem, vývojem a experimentálním ověřením železobetonového prefabrikovaného demontovatelného systému. Úvodní část práce se věnuje negativnímu vlivu železobetonových ...

Witzany Jiří; Aleš Polák; Klouda Jaromír
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Testovatelnost a fyzická bezpečnost: řešení na úrovni standardních buněk
Fišer Petr; Jan Bělohoubek; Renovell Michel
2022 -
Reliability, testability, and security belong to the most signifcant digital design challenges. Notable testability and security problems originate at the physical level, while the solutions may be implemented at higher levels. This dissertation thesis deals with low-level approaches addressing the high-level design problems, namely the problem of the oine test length and fault coverage, and the problem of the physical security. The proposed solutions are based on enhanced CMOS structures. This dissertation thesis includes also a vulnerability analysis of the conventional CMOS circuit static power and established dynamic power countermeasures such as WDDL or SecLib. A particular contribution touches also on the security-reliability interplay.Reliability, testability, and security belong to the most signifcant digital design challenges. Notable testability and security problems originate at the physical level, while the solutions may be implemented at higher levels. This dissertation thesis deals with low-level approaches addressing the high-level design problems, namely the problem of the oine test length and fault coverage, and the problem of the physical security. The proposed solutions are based on enhanced CMOS structures. This dissertation thesis includes also a vulnerability analysis of the conventional CMOS circuit static power and established dynamic power countermeasures such as WDDL or SecLib. A particular contribution touches also on the security-reliability interplay. Klíčová slova: combined attack; data-dependency; domino logic; dynamic logic; error detection; errorcorrection; fault; fault coverage; fault model; invasive attack; oine test; optical beaminduced current; online test; power analysis; power imprint; self-checking; side-channel; standard cell; combined attack; data-dependency; domino logic; dynamic logic; error detection; errorcorrection; fault; fault coverage; fault model; invasive attack; oine test; optical beaminduced current; online test; power analysis; power imprint; self-checking; side-channel; standard cell Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Testovatelnost a fyzická bezpečnost: řešení na úrovni standardních buněk

Reliability, testability, and security belong to the most signifcant digital design challenges. Notable testability and security problems originate at the physical level, while the solutions may be ...

Fišer Petr; Jan Bělohoubek; Renovell Michel
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Kooperativní kategorizace ve stavebnictví
Vytlačil Dalibor; Marian Smutný; Kubečka Karel
2022 -
Cílem této disertační práce je navrhnout datový model nezávislého systému organizace dat v oblasti projektování budov a facility managementu ve vícejazyčném prostředí, propojeném prostřednictvím různých aplikací CAD, GIS, BIM, CAFM, ECM, CDE, e-mailů, databází a souborových systémů. Ve své disertační práci se zabývám metodikou kategorizace entit (grafických prvků, dokumentů, znalostí) do organizační struktury takovým způsobem, aby bylo možné tuto strukturu rozšiřovat a měnit při zachování původní struktury a zároveň umožňovala jazykovou verze, alternativní názvy a třídy zkratek.The aim of this dissertation is to design data's model of an independent data organization system in building design and facility management in a multilingual environment, connected through diverse CAD, GIS, BIM, CAFM applications, ECM, CDE, emails, databases and file systems. In my dissertation I deal with the methodology of categorizing entities (graphical elements, documents, knowledge) into the organizational structure in such a way that the structure can be expanded and changed whilst maintaining the original structure and also allowing language versions, alternative names and abbreviations classes. Klíčová slova: stavebnictví; informační inženýrství; informační systém; vícenásobná kategorizace; fasetová klasifikace; ontologie; vícejazykový; sémiotický; atribut; CAD; GIS; BIM; CAFM; ECM; CDE; převody dat; spolupráce; construction; information engineering; information system; multiplicative categorization; facet classification; ontology; multilingual; semiotic; attribute; CAD; GIS; BIM; CAFM; ECM; CDE; import; export; cooperation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Kooperativní kategorizace ve stavebnictví

Cílem této disertační práce je navrhnout datový model nezávislého systému organizace dat v oblasti projektování budov a facility managementu ve vícejazyčném prostředí, propojeném prostřednictvím ...

Vytlačil Dalibor; Marian Smutný; Kubečka Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Interakce kontinuálně podepřené koleje s mostem
Ryjáček Pavel; Vojtěch Stančík; Plášek Otto
2022 -
Spolu se zvyšujícími se nároky na konkurenceschopnou a udržitelnou železniční infrastrukturu stoupá v poslední době také poptávka po tichých, trvanlivých a spolehlivých řešeních železničního svršku. Jedním z nejprogresivnějších systémů, splňujícím tato náročná kritéria je konstrukce pevné jízdní dráhy s integrovanou kontinuálně podepřenou kolejí (KPK). Kolejnice je v rámci tohoto systému umístěna do žlabu a upevněna prostřednictvím polymerního materiálu. Upevnění potom nevyžaduje použití drobného kolejiva a po vytvrdnutí se vyznačuje velmi nízkou hlučností, příznivým dynamickým chováním, vysokou trvanlivostí a recyklovatelností. Použití tohoto systému je často limitováno z důvodu nejasného namáhání KPK v důsledku interakce s mostní konstrukcí. U materiálů na bázi polymerů lze navíc očekávat viskoelastické chování a také závislost materiálových charakteristik na změně teploty, což nejistotu ještě umocní. Předložená disertační práce se zabývá právě problematikou a definuje ucelenou metodiku pro posouzení interakce kontinuálně podepřené koleje s mostní konstrukcí. Metodika poskytuje specifická doporučení pro modelování a analýzu interakce KPK s mostem a implementuje původní analytický postup pro určení parametrů interakce (podélného odporu a svislé tuhosti) se zohledněním geometrického provedení příčného řezu a termomechanického a viskoelastického chování KPK. V metodě je také popsán princip nastavení průběhu interakčních funkcí po délce konstrukce s ohledem na různou rychlost deformace upevnění a také způsob zohlednění degradace materiálu upevnění v čase. Metodika je použitelná při splnění jasně definovaných limitů a zavádí specifická kritéria pro posouzení deformace v rámci systému KPK.The demand after silent, durable, and reliable solutions in railway superstructure, applicable in both the high-speed railways and conventional railway tracks, rises to meet the constantly increasing requirements for modern and sustainable railroad infrastructure. One of the most advanced technologies satisfying these criteria is the balastless track system involving the integrated embedded rails (ERS). Such system is created in-situ by placing the rail into a through and fastening it by pouring a polymer-based resin in a liquid state. This type of fastening system is recyclable, doesn’t involve any small steel parts and after solidification exhibits extraordinarily low noise level, good dynamic behavior, and increased durability. The behavior of the ERS in interaction with a bridge is however unknown, which substantially limits its usage. Even worse, thermomechanical and viscoelastic behavior of the polymer-based material brings more uncertainties to the problem. These phenomena are the topic of the presented doctoral thesis, which defines a comprehensive method to address the behavior of embedded rail systems in interaction with a bridge. The method provides with specific recommendations for modelling and analysis of the combined system comprising of ERS and a bridge. It also implements an original procedure to simulate the ERS interaction parameters (longitudinal resistance and vertical stiffness) considering the variable geometry of ERS cross-section and thermomechanical and viscoelastic properties of ERS. Furthermore, the method also clarifies how to arrange the interaction parameters along the bridge length to respect the variable strain-rate in the ERS. The method also defines how to address the degradation of embedding resin in time. Above standard criteria the method sets specific ones for designing an ERS in interaction with bridge and clearly specifies the limits of its usage. Klíčová slova: interakce; kontinuálně podepřená kolej; zapuštěná kolejnice; most; bezstyková kolej; embedded rail system; podélný odpor; svislá tuhost; interakční parametry; polymery; termomechanická závislost; viskoelasticita; vliv rychlosti deformace; pevná jízdní dráha; interaction; continuously supported rail; embedded rail system; bridge; continuously welded rail; longitudinal resistance; vertical stiffness; interaction parameters; polymers; thermomechanical dependence; viscoelasticity; strain rate effect; balastless track Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Interakce kontinuálně podepřené koleje s mostem

Spolu se zvyšujícími se nároky na konkurenceschopnou a udržitelnou železniční infrastrukturu stoupá v poslední době také poptávka po tichých, trvanlivých a spolehlivých řešeních železničního svršku. ...

Ryjáček Pavel; Vojtěch Stančík; Plášek Otto
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Mostní nosník z vlákny vyztuženého polymeru (FRP) a vysokohodnotného betonu (HPC)
Ryjáček Pavel; Ludvík Kolpaský; Šejnoha Michal
2021 -
Cílem práce bylo vyvinout nový typ kompozitního nosníku pro mostní konstrukce. Navržený nosník je složen z korýtkového průřezu z vlákny vyztuženého polymeru (FRP) a betonové desky z vysokohodnotného betonu (HPC). Spřažení betonové desky je zajištěno pomocí perforované lišty. V experimentální části práce byly provedeny protlačovací zkoušky a zkouška kompozitního nosníku v ohybu o průřezu reálné velikosti. V numerické části byly pomocí dat z experimentu vytvořeny a validovány numerické MKP modely. Pro modelaci FRP byl použit materiálový model betonu s rozetřenou výztuží, který respektoval množství a směr vláken v kompozitu. Na základě výsledků experimentů a modelů bylo popsáno chování perforované lišty a nosníku v ohybu. V rámci práce byl vyvinut kompozitní nosník s vysokou odolností a trvanlivostí pro lávku o rozpětí 12 m.The goal of the thesis was to develop a new type of composite beam for bridge structures. The designed beam is made of a trough cross-section of fibre-reinforced polymer (FRP) and a concrete slab of high-performance concrete (HPC). Perfobond-rib shear connectors ensure the composite action of the concrete slab. In the experimental part of the thesis, push out tests and a test of a composite beam in bending with a real-size cross-section was performed. In the numerical part, numerical FEM models were created and validated using experimental data. A material model of concrete with smeared reinforcement was used for FRP modelling, which respected the amount and direction of fibres in the composite. Based on the results of experiments and models, the behaviour of the perfobond-rib shear connector and the beam was described. In this thesis, a composite beam with high resistance and durability was developed for a footbridge with a span of 12 m. Klíčová slova: vlákny vyztužený polymer; vysokohodnotný beton; kompozitní; nosník; perforovaná lišta; fibre-reinforced polymer; high-performance concrete; composite; beam; perfobond-rib shear connector Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Mostní nosník z vlákny vyztuženého polymeru (FRP) a vysokohodnotného betonu (HPC)

Cílem práce bylo vyvinout nový typ kompozitního nosníku pro mostní konstrukce. Navržený nosník je složen z korýtkového průřezu z vlákny vyztuženého polymeru (FRP) a betonové desky z vysokohodnotného ...

Ryjáček Pavel; Ludvík Kolpaský; Šejnoha Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Vliv tavidla na kvalitu povrchové montáže
Dušek Karel; Petr Veselý; Pietriková Alena
2021 -
Tato dizertační práce se věnuje problematice tavidel. Tavidla obsažená v pájecích pastách totiž hrají neoddiskutovatelně podstatnou roli v procesu pájení přetavením. Mohou však být i příčinou snížení kvality povrchové montáže. Práce se skládá ze čtyř dílčích částí: části teoretické, která shrnuje aktuální stav poznání z hlediska obecných principů vzniku pájeného spoje, materiálů a procesů, dále rešeršní části, která se zabývá přehledem aktuálních problémů, které se vyskytují v procesu pájení přetavením, a dvou částí praktických, které se experimentálně věnují vlivu tavidel na kvalitu povrchové montáže. V teoretické části byla provedena rešerše na aktuální stav poznání v oblasti vzniku pájeného spoje, růstu intermetalických sloučenin na rozhraní mezi pájkou a pájeným substrátem, používaných materiálů včetně pájek, tavidel i desek plošných spojů, procesu pájení přetavení a diagnostiky vlastností pájených spojů. Tato část uvádí čtenáře do dané problematiky, zároveň naznačuje možné nedostatky dostupné odborné literatury především z hlediska experimentálních studií, které ne vždy zohledňují tavidlo jako vstupní faktor. Rešeršní část se pak zabývá přehledem vad, které se vyskytují v procesu povrchové montáže. Zvláštní kapitola je věnována vadám, jejichž vznik je způsoben či spojován s tavidly. V první praktické části je popsán problém související s tavidlem, jehož potřeba řešení vyvstala přímo z průmyslové praxe. Tavidlo se během procesu pájení stává aktivním a některé jeho složky se mohou náhle a masivně vypařovat, což vede k rozstřiku tavidla do okolí pájecí plošky. Tento jev následně způsobuje chyby v povrchové montáži – tavidlové zbytky mohou podporovat korozní procesy a dále, díky jejich izolačnímu charakteru, mohou ohrozit například funkci konektorů vytvořených přímo motivem desky plošného spoje. Zbytky také mohou ulpět na testovacích ploškách a způsobit tak falešně negativní výsledek in-circuit testu. Cílem experimentů provedených v této části práce bylo definovat vliv procesních a materiálových parametrů na rozstřik tavidla a nalezení takových podmínek, při kterých je možné tento jev minimalizovat. Dalším aspektem práce v druhé praktické části je hlubší pochopení vlivu tavidla a jeho aktivace během fáze předehřevu na tvorbu pájeného spoje, respektive intermetalických sloučenin na rozhraní pájka-pájený substrát. Tyto sloučeniny zásadním způsobem ovlivňují vlastnosti pájeného spoje. V experimentech byl teplotní profil pájecího procesu různě modifikován, a to jak v oblasti předehřevu, tak v oblasti přetavení. Dílčím úkolem tak bylo potvrdit či vyvrátit, zda je popis teplotního profilu pomocí hodnoty Heating Faktoru z hlediska vlivu na spolehlivost a stabilitu pájených spojů dostatečný. Pájené spoje byly podrobeny dlouhodobým klimatickým zkouškám – vlhkým teplem a teplotními šoky. Kromě růstu intermetalických sloučenin byly sledovány další vlastnosti – mechanická pevnost ve střihu a elektrický odpor, které byly dány v diskuzi do korelace s růstem intermetalických vrstev.This dissertation thesis deals with the problematics of soldering fluxes. Fluxes contained in solder pastes play an indisputably important role in the reflow soldering process. However, they can also be the reason for the decrease in the quality of surface mounting. The thesis consisted of four parts: a theoretical part, which summarizes the actual state of knowledge from the point of basic principles of soldering, materials, and processes, further a research part that deals with actual issues occurring in the reflow process, and two practical parts, which deal with the influence of the flux on the quality of surface mounting experimentally. In the theoretical part, research work was conducted on the actual state of knowledge in the field of solder joint creation, intermetallic compounds growth between solder and soldered substrate, used materials including solder, flux, or printed circuit boards, the process of reflow soldering, and diagnostics of solder joint properties. This part introduces the reader to the topic; concurrently, it implies possible drawbacks of available professional literature from the point of experimental studies, which do not always take the flux as an input factor into account. The research part brings a summary of issues occurring in the process of surface mount technology. A special chapter is devoted to the issues caused or connected to the solder flux. In the first practical part, an issue related to flux, whose need for solution emerged directly from industry practice, is described. The flux became active during the soldering process, and some of its compounds can suddenly and massively vaporize, leading to flux spattering in the surrounding a soldering pad. This phenomenon subsequently causes issues in surface mounting – the flux residues could support corrosion processes and further, due to their insulating character, could threaten a function of connectors made directly on a printed circuit board. The residues may also adhere to testing pads and cause a false negative result of an in-circuit test. The experiment performed in this part of the work aimed to define the influence of the process and material parameters on the flux spattering and find conditions to reduce this phenomenon. Another aspect of this work is to more deeply understand the influence of the flux and its activation during the pre-heating phase on the solder joint creation, respectively, intermetallic compounds at the border between solder and soldered substrate. These compounds significantly influence the properties of the solder joint. In the experiments conducted in the second practical part, the temperature profile of the soldering process was variously modified in both the pre-heat phase and the reflow phase. The partial goal was to confirm or refute whether the description of temperature profile by Heating Factor is sufficient for solder joint reliability prediction. The solder joints were exposed to long-term climatic tests – temperature-humidity and temperature shock tests. Besides the intermetallic layers growth, other properties of solder joints were examined – mechanical shear strength and electrical resistance, which were correlated with the intermetallics growth in the discussion part. Klíčová slova: pájení přetavením; kvalita povrchové montáže; rozstřik tavidla; tavidlové zbytky; intermetalické sloučeniny; teplotní profil; reflow soldering; quality of surface mount technology; flux spattering; flux residues; intermetallic compounds; temperature profile Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Vliv tavidla na kvalitu povrchové montáže

Tato dizertační práce se věnuje problematice tavidel. Tavidla obsažená v pájecích pastách totiž hrají neoddiskutovatelně podstatnou roli v procesu pájení přetavením. Mohou však být i příčinou snížení ...

Dušek Karel; Petr Veselý; Pietriková Alena
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Změny v bezpečnostních dotkrínách USA a Ruské federace v I. dekádě 21. století
Eichler Jan; Václav Adámek; Gavlas Pavel
2021 -
Disertační práce pojednává o problematice mezinárodní bezpečnosti. Zaměřuje se na rozbor vztahů dvou významných aktérů světové bezpečnostní politiky, Ruské federace a USA na počátku 21. století v období prezidentství George Walkera Bushe a Vladimira Vladimiroviče Putina. Zaměřením je práce komparační analýzou. Cílí na rozbor bezpečnostních rizik a navržených opatření v doktrinálních dokumentech obou států a jejich otiskem v bezpečnostní kultuře těchto států. Teoretická část práce je věnována představení základních proudů výzkumu na poli mezinárodních vztahů. Rozbor teoretických přístupů doplňuje přehled vybraných pojmů, které jsou podstatné pro pochopení komplexního obrazu bezpečnosti. Jedná se o militarismus, válku a způsoby jejího vedení nebo užití síly v mezinárodní politice. V návaznosti na rozbor výše uvedených pojmů následuje popis USA a Ruské federace pohledem čtyř vybraných aspektůdlouhého trvání. Jedná se o dlouhodobě působící procesy, které přispívají ke specifickému formování myšlení a uvažování o světě. Role armády, identita, geografická pozice a chápání mezinárodní spolupráce. Každý ze zkoumaných subjektů je představen podle stejného klíče. Dílčí shrnutí jsou následně prezentována v systému analytických tabulek. Analytická část práce je tvořena komparační analýzou výše zmíněných procesů a vybraných doktrinálních dokumentů z amerického a ruského prostředí. Rozbor doktrín se zaměřuje na analýzu hrozeb a systém jejich řešení. Výsledky kvalitativní analýzy jsou představeny v diskusi, která je doplněna o výsledky kvantitativního výzkumu.The dissertation deals with the issues of intenational security. It focuses on the analysis of the relations between two important actors in the world security police, the Russian federation and the USA at the beginning of the 21st century during the presidencies of George Walker Bush and Vladimir Vladimirovich Putin. The disertation thesis is focused on comparative analysis. It is based on the analysis of security risks and proposed measures in the doctrinal documents of both states and their imprint in the security culture of these states. The theoretical part of the work is devoted to the introduction of the basic streams of research in the field of international relations. The analysis of theoretical approaches is supplemented by an overview of selected concepts that are essential for understanding the complex picture of security. These are militarism, war and the ways in which itis waged ort he use of force in international politics. Following the analysis of the above concepts, a description of the USA and the Russian Federation follows from the point of view of four selected aspects of long duration. These are long-term processes that contribute to the specific formation of thinking and thinking about the world, in the role of the military, identity, geographical position and understanding of international cooperation. Each of the examined subjects is represented according to the same key. Partial summaries are then presented in a system of analytical tables. The analytical part of the work is a comparative analysis of the above processes and selected doctrinal documents from the American and Russian environment. The analysis of doctrines focused on the analysis of threats and the system of their solution. The results of the qualitative analysies are presented in discussion, which is supplemented by the results of quantative research. Klíčová slova: bezpečnost; mezinárodní politika; terorismus; mezinárodní konflikt; doktrinální; security; international politics; terrorism; international conflict; doctrinal planning Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Změny v bezpečnostních dotkrínách USA a Ruské federace v I. dekádě 21. století

Disertační práce pojednává o problematice mezinárodní bezpečnosti. Zaměřuje se na rozbor vztahů dvou významných aktérů světové bezpečnostní politiky, Ruské federace a USA na počátku 21. století v ...

Eichler Jan; Václav Adámek; Gavlas Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Bezpečnost přepravy poštovních zásilek
Rosina Jozef; Petr Šlechta; Liška Václav
2021 -
Disertační práce se věnuje problematice bezpečnosti přepravy poštovních zásilek. V teoretické části disertační práce je krátce popsána historie přepravy poštovních zásilek. Dále je popsáno, jakým způsobem jsou zásilky přepravovány a doručovány v současnosti a jaká omezení jsou uplatňována v rámci přepravy specifického zboží. V této části práce jsou definována také rizika vznikající při manipulaci s poštovními zásilkami a pozornost je rovněž věnována zásadám manipulace s nebezpečnými zásilkami ze strany zaměstnanců České pošty, s.p. a zásadám následné likvidace nebezpečných zásilek. Obsahem analytické části disertační práce je analýza případů podezřelých zásilek v rámci České pošty, s.p. za období 2014-2020, přičemž v rámci této analýzy bylo zaznamenáno, jakým způsobem postupovaly jednotlivé subjekty, které se zásilkou manipulovaly, a zda bylo potvrzeno, že se jedná o skutečně nebezpečnou zásilku, která má potenciál ohrozit životy a zdraví osob. Analytická část dále obsahuje významnou složku komparace řešení problematiky podezřelých zásilek na národní úrovni a řešení této problematiky na nadnárodní úrovni v rámci vybraných států Světové poštovní unie.The dissertation thesis deals with the issue of security of transport. The theoretical part of the dissertation describes shortly the history of postal shipments transport. It also describes how the shipments are transported and delivered currently and what restrictions are applied in the transport of specific goods. In this part of the dissertation the risks arising from the handling with postal shipments are also defined and attention is also paid to the principles of handling dangerous shipments by employees of the Czech Post and the principles of subsequent disposal of dangerous shipments. The content of the analytical part of the dissertation is an analysis of cases of suspicious shipments within the Czech Post for the period 2014-2020, while this analysis recorded what were the procedures of the individual entities that was handling the shipment and whether it was confirmed that it was a truly dangerous shipment that has 5the potential to endanger the lives and health of persons. The analytical part also contains a significant part of comparison of the solution of the issue of suspicious shipments at the national level and the solution of this issue at the supranational level within selected countries of the Universal Postal Union. Klíčová slova: Poštovní zásilka; podezřelá zásilka; nebezpečná zásilka; Česká pošta; s.p; Postal shipment; suspicious shipment; dangerous shipment; Czech Post Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Bezpečnost přepravy poštovních zásilek

Disertační práce se věnuje problematice bezpečnosti přepravy poštovních zásilek. V teoretické části disertační práce je krátce popsána historie přepravy poštovních zásilek. Dále je popsáno, jakým ...

Rosina Jozef; Petr Šlechta; Liška Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Modulárně-topologická optimalizace konstrukcí a mechanismů
Zeman Jan; Marek Tyburec; Lasserre Jean-Bernard
2021 -
Tato práce se zabývá modulárně-topologickou optimalizací konstrukcí a poddajných mechanismů. Tato dvouúrovňová úloha hledá současně optimální topologii sady modulů a jejich optimální prostorové uspořádání. V první části je pomocí konvexní optimalizace řešen návrh příhradových modulů pro snížení vlivu elastických nestabilit stěn kompozitního nosníku. Následně je zavedeno zobecnění na konstrukční prvky s ohybovou tuhostí a představen přístup, který pomocí Lasserovy hierarchie umožňuje nalezení globálního optima, což doposud nebylo pro tyto typy úloh možné. Třetí kapitola zavádí koncept modulárně-topologické optimalizace a navrhuje metodu řešení založenou na kombinaci metaheuristiky a konvexního programování pro úlohy minimalizace poddajnosti modulárních příhradových konstrukcí. Popis skladebného plánu a spojitosti jednotlivých modulů je zde řešen pomocí formalismu Wangových dláždění. Ve čtvrté kapitole je představena heuristická sekvenční metoda pro modulárně-topologickou optimalizaci konstrukcí a mechanismů, která není závislá na konvexitě úlohy návrhu topologie modulů. Pro generování skladebných plánů je využita kombinace volnomateriálové optimalizace a shlukování. Efektivitu navržené metody ilustruje návrh poddajných mechanismů složených z opakovaně použitelných modulů. Poslední část se zabývá samotným problémem generování skladebných plánů Wangova dláždění a zahrnuje několik autorem navržených exaktních a heuristických metod řešení.This thesis establishes modular-topology optimization of structures and mechanisms through a collection of five manuscripts. The modular-topology optimization problem constitutes a bilevel task of optimizing topologies of a set of modules and their spatial arrangement. The first chapter focuses solely on generating module topologies and develops a convex formulation for designing modular truss reinforcement to reduce elastic wall instabilities within a thin-walled composite beam. Subsequently, the author considers a generalization towards bending-resistant structural elements and proposes a global solution method based on the moment-sum-of-squares hierarchy to solve these kinds of problems for the first time. The third chapter introduces a concurrent modular-topology optimization scheme coupling metaheuristics and convex mathematical programming to minimize compliance of structures discretized with reusable truss modules encoded via the Wang tiling formalism to manage the module connectivity. The fourth chapter extends the scheme to compliant mechanisms and modules with continuum description of topologies. In addition, the chapter introduces a sequential approach, which relies on free material optimization and a novel hierarchical clustering algorithm to produce efficient assembly plans heuristically. The approach is illustrated with compliant mechanisms made of reusable modules. The final chapter investigates the problem of generating valid Wang tiling assembly plans alone and it introduces several exact and heuristic methods for its control and solution. Klíčová slova: modulárně-topologická optimalizace; semidefinitní programování; globální optimalita; opakovatelnost; Wangovo dláždění; modular-topology optimization; semidefinite programming; global optimality; reusability; Wang tiling Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Modulárně-topologická optimalizace konstrukcí a mechanismů

Tato práce se zabývá modulárně-topologickou optimalizací konstrukcí a poddajných mechanismů. Tato dvouúrovňová úloha hledá současně optimální topologii sady modulů a jejich optimální prostorové ...

Zeman Jan; Marek Tyburec; Lasserre Jean-Bernard
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Historie firmy Pála a spol., továrna elektrických článků a baterií ve Slaném, 1889 (1919) - 1945
Mikeš Jan; Zbyněk Nikel; Jakubec Ivan
2021 -
Disertační práce analyzuje vývoj a výrobu elektrochemických článků v českých zemích a v Československu v období 1889 (resp. 1919) – 1945 a ve stejné době charakterizuje rozvoj firmy Pála a spol. (Palaba Slaný), která se na výrobě baterií a akumulátorů v českém prostředí významně podílela. Práce nabízí i biogram zakladatele a vedoucího firmy Jaroslava Jana Pály, českého elektrotechnika, podnikatele, vynálezce a regionálního politika.The dissertation analyzes the development and production of electrochemical cells in the Czech lands and in Czechoslovakia in the period 1889 (respectively 1919) – 1945 and at the same time characterizes the development of the company Pála Ltd. (Palaba Slaný), which played a significant role in the production of batteries and accumulators in the Czech environment. The work also offers a biogram of the founder and head of the company Jaroslav Jan Pála, a Czech electrical engineer, entrepreneur, inventor and regional politician. Klíčová slova: Historie techniky; historie elektrotechniky; české země; Československo; 1919-1945; elektrochemický článek; baterie; Palaba; Jaroslav Jan Pála; Slaný; History of technology; history of electrical engineering; Czech lands; Czechoslovakia; 1919-1945; electrochemical cell; batteries; Palaba; Jaroslav Jan Pála; Slaný Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Historie firmy Pála a spol., továrna elektrických článků a baterií ve Slaném, 1889 (1919) - 1945

Disertační práce analyzuje vývoj a výrobu elektrochemických článků v českých zemích a v Československu v období 1889 (resp. 1919) – 1945 a ve stejné době charakterizuje rozvoj firmy Pála a spol. ...

Mikeš Jan; Zbyněk Nikel; Jakubec Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze