Počet nalezených dokumentů: 5358
Publikováno od do

Metodika využití wiki software ve výuce
Dlouhý, Jiří|orcid:0000-0002-5040-9395|researcherid:I-7566-2014|scopus:56193033400; Dlouhá, Jana|orcid:0000-0002-9660-5594|researcherid:I-7773-2014|scopus:55939518800
2012 - český
Metodika využití wiki software ve výuce je určena všem pedagogům, kteří chtějí ve své práci používat prostředí wiki. Seznamuje s charakteristikami wiki prostředí, zabývá se různými možnostmi aktivního využití, přináší návody na využití existujících wiki prostředí i na výběr a instalaci prostředí vlastního včetně některých jeho vylepšení. Zvláštní kapitolu tvoří též rozbor možností využití, jak pasívního, tak i aktivního, elektronické encyklopedie Wikipedie ve výuce. Do metodiky byla zahrnuta i problematika autorského práva s ohledem na soustavné výrazné podceňování (především v elektronickém prostředí) této problematiky ze strany většiny pedagogů. V metodice je zároveň obšírně vysvětleno využívání svobodných autorských licencí, především licencí Creative Commons. Primární podobou této metodiky je její elektronická forma v Enviwiki www.enviwiki.cz. Metodika je tím volně přístupná všem zájemcům o její využití, jak také odpovídá filosofii výuky v otevřeném informačním prostoru. Je dostupná právě ve wiki, kde jsou také umístěny příklady práce se studenty. Existuje i její tištěná forma, která však neposkytuje všechny funkce a zdroje informací, neboť neumožňuje především přístup k externím zdrojům dostupným v online prostředí, které doplňují informace zpracované autory těchto textů. The methodology for using wiki software in education is available to teachers who want to use wiki software for teaching purposes. It presents the most important characteristics of a wiki environment, deals with the various possibilities for its active use, provides guidance on the use of the existing wiki environment, and on the selection and installation of the software, including its own modules. Special attention is also paid to analyzing the possibilities for the use, passively and actively, of the electronic encyclopedia Wikipedia for educational purposes. The methodology includes the topic of copyright law with regard to the significant systematic underestimation (especially in the electronic environment) of this issue by most teachers. The methodology also explains in detail the use of free copyright licenses, especially the Creative Commons license. The primary form of this methodology is its electronic form in the Enviwiki (see www.enviwiki.cz), where examples of work by students are also located. The methodology is thus freely available to anyone interested in using it, as it corresponds to the philosophy of teaching in an open information space. Klíčová slova: metodika; wiki; software; autorské právo; creative commons; vysokoškolské vzdělávání; methodology; wiki; software; copyright; creative commons; higher education Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika využití wiki software ve výuce

Metodika využití wiki software ve výuce je určena všem pedagogům, kteří chtějí ve své práci používat prostředí wiki. Seznamuje s charakteristikami wiki prostředí, zabývá se různými možnostmi aktivního ...

Dlouhý, Jiří|orcid:0000-0002-5040-9395|researcherid:I-7566-2014|scopus:56193033400; Dlouhá, Jana|orcid:0000-0002-9660-5594|researcherid:I-7773-2014|scopus:55939518800
Univerzita Karlova, 2012

Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru pro vysokoškolské vzdělávání formou e-learningu
Dlouhá, Jana|orcid:0000-0002-9660-5594|researcherid:I-7773-2014|scopus:55939518800; Braniš, Martin|orcid:|researcherid:|scopus:; Dlouhý, Jiří|orcid:0000-0002-5040-9395|researcherid:I-7566-2014|scopus:56193033400; Jančaříková, Kateřina|orcid:0000-0003-4339-9990|researcherid:H-6002-2011|scopus:56193278900; Jančařík, Antonín|orcid:0000-0003-3331-2396|researcherid:H-2048-2011|scopus:6508329988
2012 - český
Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru poskytuje základní teoretický i praktický rámec pro využití otevřeného internetového prostoru jako nástroje pro výuku studentů na vysokých školách, která je vedena formou e-learningu nebo blended learningu, je realizována v různých oborech a s rozmanitými výukovými cíli, které jsou ovšem v souladu s principy aktivního a problémově orientovaného učení. Tento typ výuky podporuje rozvoj klíčových kompetencí, které jsou nezbytné jak pro naplnění tradičních cílů vysokoškolské výuky (tvorba díla), tak také z hlediska aplikačního. Kompetence potřebné a pěstované ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) mají do značné míry povahu akčních kompetencí, významně jsou zaměřeny na schopnosti řešení problémů. V problémově orientovaných výukových situacích, jež jsou žádoucí z hladiska VUR, se pak uplatní takové prostředí, jako je Wiki, nazývané též "sociálním webem". Tato konkrétní metodika staví na konceptu rozvíjení "akademické gramotnosti", kde student rozvíjí své dovednosti současně s procesem psaní a prostřednictvím tohoto procesu se také učí. Metoda výuky/učení je úzce spojena s rolí prostředí, ve kterém se student učí - sociálního prostředí akademické komunity. Metodicky popsaná výuka vedená v prostoru otevřeném pro tvůrčí práci studentů v rámci e-learningových kurzů se řídí zásadami sociálního učení a využívá vlastností wiki prostředí. Tyto technické vlastnosti jsou spojeny s konkrétními požadavky na vedení interdisciplinárního dialogu ve VURj. Software Mediawiki použitý v průběhu celého procesu psaní i pro diskuse a vzájemné hodnocení studentských prací byl zvolen ke stimulaci metakognitivních dovedností, organizaci procesu psaní; současně toto prostředí nabízí model akademického prostředí včetně procesu peer review. The methodology is intended to provide a framework for the use of open web space as a tool for teaching students at the university level, in e-learning or blended learning courses, and in various disciplines with an active and problem-oriented learning component which is desirable from the perspective of education for sustainable development. The virtual space (Wiki), the so-called "social web", provides an interactive environment and supports social skills such as cooperation, self-expression, and communication. This particular methodology is based on the concept of "academic literacy" where students develop their skills along with the writing process. MediaWiki software was used to stimulate meta-cognitive skills, the organization of the writing process, and critical thinking (with regard to resources); a model for an academic environment was presented there. Instructions available in the wiki support pre-writing, a resource search, the writing of a literature review & annotation, posing a research question, developing of text, and peer review. The method proved to be useful in practice; it provided evidence of student work and the results are available for future generations of students. Klíčová slova: metodika; tvorba textů; odborné psaní; kompetence; sociální web; sociální učení; vysokoškolské vzdělávání; inovace; vzdělávání k udržitelnému rozvoji; e-learning; methodology; writing skill; academic writing; social web; social learning; sustainable development; higher education; innovation; e-learning Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru pro vysokoškolské vzdělávání formou e-learningu

Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru poskytuje základní teoretický i praktický rámec pro využití otevřeného internetového prostoru jako nástroje pro výuku studentů na vysokých ...

Dlouhá, Jana|orcid:0000-0002-9660-5594|researcherid:I-7773-2014|scopus:55939518800; Braniš, Martin|orcid:|researcherid:|scopus:; Dlouhý, Jiří|orcid:0000-0002-5040-9395|researcherid:I-7566-2014|scopus:56193033400; Jančaříková, Kateřina|orcid:0000-0003-4339-9990|researcherid:H-6002-2011|scopus:56193278900; Jančařík, Antonín|orcid:0000-0003-3331-2396|researcherid:H-2048-2011|scopus:6508329988
Univerzita Karlova, 2012

Metodika týmové spolupráce a tvorby týmů pro vysokoškolské vzdělávání
Dlouhá, Jana|orcid:0000-0002-9660-5594|researcherid:I-7773-2014|scopus:55939518800; Činčera, Jan|orcid:|researcherid:|scopus:; Jančaříková, Kateřina|orcid:0000-0003-4339-9990|researcherid:H-6002-2011|scopus:56193278900; Dlouhý, Jiří|orcid:0000-0002-5040-9395|researcherid:I-7566-2014|scopus:56193033400
2012 - český
Cílem metodiky je poskytnout základní teoretický a především praktický rámec pro vysokoškolské učitele, kteří se snaží o zvýšení podílu samostatné práce studentů v procesu učení a využívají aktivní metody výuky a metodické postupy pro kolaborativní práci studentů. Využití těchto metod výuky/učení podporuje rozvoj důležitých dovedností, jako je např. schopnost řešení problémů v teorii i praxi, rozvíjí kritické myšlení a interpersonální komunikaci; může také zvýšit aktivní zapojení studentů i jejich vzájemnou interakci, což jsou všechno dovednosti velmi důležité pro příští úspěšné uplatnění v mezioborové oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Ve vysokoškolském studiu v České republice jsou tyto metody využívány prozatím spíše intuitivně - předložená metodika tak má poskytnout přehled základních pedagogických poznatků a zkušeností, které mohou pomoci jejímu zařazení do výuky ve všech oborech studia. Metodika se zabývá teorií spolupráce ve skupinách: procesy, vztahy, skupinovou dynamikou, možnými bariérami a riziky, které se s tímto způsobem výuky pojí. Jsou popsány možnosti výběru členů týmu, sociální předpoklady skupinové práce, způsoby budování důvěry a metody facilitace skupinových procesů. Stručně jsou rozebrány zásady pro plánování projektu týmové spolupráce, možnosti hodnocení jeho výsledků; jsou ukázána specifika e-learningového prostředí. Ve výuce formou e-learningu přibližuje využití metody týmové spolupráce on-line prostředí potřebám praxe. V týmové práci, kde je úkolem pedagoga podporovat nejen procesy individuálního učení, ale lze též vytvořit podmínky pro tzv. učení sociální, se utváří sociální prostředí, jež pak vstupuje do procesu učení jako jeden z jeho podstatných faktorů. Vzniká typ kooperativního a kolaborativního učení, který má transformativní povahu a je využíván všude tam, kde je cílem navodit změnu nejen v oblasti kognitivní, ale působit i na sociální dovednosti studentů a jejich prostřednictvím podpořit změny ve společnosti. The methodology provides a basic framework for university teachers who use active teaching methods and support collaborative student work. In CR, these methods are used rather intuitively this methodology provides an overview of basic pedagogical knowledge and experience that can help their inclusion in education in all fields of study. The methodology deals with the theoretical aspects of group cooperation: processes, relationships, group dynamics, possible barriers and risks that are typical in this method of teaching. It provides an overview of the possibilities of selecting team members, the social assumptions of group work, ways of building trust and methods of facilitating group processes. It briefly discusses the principles for planning project teamwork, tools for assessment of its results, and outlines the specifics of the e-learning environment. Using a teamwork method in e-learning enables one to benefit from all the interactive possibilities provided by the Internet to foster communication and collaborative features in the very process of learning; thus teamwork could help to adjust the e-learning method for the needs of practice. Klíčová slova: metodika; metoda výuky; týmová spolupráce; tvorba týmu; vysokoškolské vzdělávání; e-learning; sociální učení; methodology; teaching method; team cooperation, team creation; collaboration; higher education; social learning; e-learning Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika týmové spolupráce a tvorby týmů pro vysokoškolské vzdělávání

Cílem metodiky je poskytnout základní teoretický a především praktický rámec pro vysokoškolské učitele, kteří se snaží o zvýšení podílu samostatné práce studentů v procesu učení a využívají aktivní ...

Dlouhá, Jana|orcid:0000-0002-9660-5594|researcherid:I-7773-2014|scopus:55939518800; Činčera, Jan|orcid:|researcherid:|scopus:; Jančaříková, Kateřina|orcid:0000-0003-4339-9990|researcherid:H-6002-2011|scopus:56193278900; Dlouhý, Jiří|orcid:0000-0002-5040-9395|researcherid:I-7566-2014|scopus:56193033400
Univerzita Karlova, 2012

Porovnanie dohľadu finančného trhu v Českej a Slovenskej republike
Slavíček, Ján; Havel, Jiří
2005 - slovenský
Klíčová slova: Česko; Dozor státní; Práce diplomové; Slovensko; Trh finanční Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Porovnanie dohľadu finančného trhu v Českej a Slovenskej republike

Slavíček, Ján; Havel, Jiří
Univerzita Karlova, 2005

Vztah terapeuta a pacienta v psychoanalytické léčbě
Saic, Martin; Marlinová, Olga
2005 - český
Klíčová slova: Emoce; Psychoterapie; Pacienti; Psychoterapeuti; Vlivy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vztah terapeuta a pacienta v psychoanalytické léčbě

Saic, Martin; Marlinová, Olga
Univerzita Karlova, 2005

Problematika biologického a právního rodičovství
Frinta, Ondřej
2005 - český
Klíčová slova: občanské právo; rodinné právo Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Problematika biologického a právního rodičovství

Frinta, Ondřej
Univerzita Karlova, 2005

Lidé ve stáří z pohledu genderu
Svobodová, Kamila,; Duffková, Jana
2005 - český
Klíčová slova: Gender mainstreaming; Senioři; sociální péče; Stárnutí; Stáří (fenomén) Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Lidé ve stáří z pohledu genderu

Svobodová, Kamila,; Duffková, Jana
Univerzita Karlova, 2005

Rovná daň v Českej Republike
Baruníková, Michaela,; Schneider, Ondřej
2005 - slovenský
Obsahom práce je analýza dopadu rovnej, či lineárnej dane na príjmy domácnosti a verejný rozpočet V Českej Republike. Z daní uvalených na domácnosti sú podrobne skúmané: daň z príjmu fyzických osôb, daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane. Autorka vychádza z návrhu rovnej dane podľa Koncepcie daňovej reformy 2004-2006 v Slovenskej Republike a podľa návrhu rovnej dane ODS z r.2002. Systém rovnej dane podľa očakávania na jednej strane znížil daňové zaťaženie príjmu, na druhej strane však zvýšil daňové zaťaženie spotreby. Výsledkom práce je, že systém rovnej dane podľa Koncepcie SR je približne fiškálne neutrálny, v celku však dopadne negatívne na šesťdesiat percent chudobnejších domácností. Najťažšie dopadne na dôchodcovské rodiny a rodiny s jedným rodičom a deťmi. Rovná daň podľa ODS dopadne na domácnosti pozitívnejšie, výrazne však zaťaží štátny rozpočet. Opäť najviac zaťaží dôchodcovské rodiny. Rovná daň je napriek svojmu názvu v skutočnosti progresívna pre daň z príjmu a regresívna pre daň z pridanej hodnoty. The paper analyses the impact of the flat tax on the czech households and public finance. Income Tax, Value Added Tax and Excises are examined into the greater detail. The flat tax proposal from Tax reform concept 2004-2006 Slovak Republic and ODS 2002 proposal is considered in the paper. The flat tax system, according to author´s expectation, while lowering the income tax burden, increases the consumption tax burden. The outcome of the paper is that the flat tax system according to the SR proposal is fiscal neutral, but affects 60 % poorer czech households negatively. The system will have the worst impact on pensioners. ODS flat tax proposal would affect households in more positive way, however, it will substantially burden public finance. It will again burden most pensioners households. Flat tax is, despite its name, actually progressive in income tax and regressive in Value Added Tax. Klíčová slova: analýza; rovná daň; domácnosti; Práce bakalářské; Rozpočet veřejný Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Rovná daň v Českej Republike

Obsahom práce je analýza dopadu rovnej, či lineárnej dane na príjmy domácnosti a verejný rozpočet V Českej Republike. Z daní uvalených na domácnosti sú podrobne skúmané: daň z príjmu fyzických osôb, ...

Baruníková, Michaela,; Schneider, Ondřej
Univerzita Karlova, 2005

Psychologicky orientovaná hlubinně hermeneutická interpretace Starých pověstí českých
Prudká, Marcela; Bahbouh, Radvan
2005 - český
Klíčová slova: Archetypy; Hermeneutika; slovanská mytologie; kolektivní nevědomí; české pověsti; psychologická interpretace; hlubinná psychologie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Psychologicky orientovaná hlubinně hermeneutická interpretace Starých pověstí českých

Prudká, Marcela; Bahbouh, Radvan
Univerzita Karlova, 2005

Odraz polistopadové transformace české společnosti ve filmu
Duspivová, Hana; Duffková, Jana
2005 - český
Klíčová slova: český film; Reflexe v publicistice; umění reflexe v; Sametová revoluce (1989); česká společnost; Transformace společnosti Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Odraz polistopadové transformace české společnosti ve filmu

Duspivová, Hana; Duffková, Jana
Univerzita Karlova, 2005

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze