Počet nalezených dokumentů: 39
Publikováno od do

Suržyk - jazykový fenomén
ŠUMYLO, Inna; MACHALOVÁ, Milena; CHOLODOVÁ, Uljana
2018 - ruský
Tématem této práce je definice suržyku jako jazykového fenoménu, a také analyzování živé řeči obyvatel Ukrajiny. Práce je složena z pěti kapitol. První kapitola se zabývá vysvětlením termínů spojených s bilingvismem a jeho typy. Vznik daného lingvistického jevu je součástí druhé kapitoly. V této kapitole je detailněji vysvětlen význam a dělení suržyku podle regionů, ve kterých se používá. Třetí kapitola se zabývá klasifikací suržyku. Pojednání o vlivu ruského jazyka na ukrajinský je předmětem čtvrté kapitoly. V této části jsou uvedeny příklady suržyku v literárním jazyce a současném internetovém slengu. Také jsou zde přesněji znázorněny charakteristické projevy suržyku. Cílová problematika této práce, tj. analýza příkladů daného jevu, je rozebrána v závěrečné, páté kapitole. Zde se zabýváme konkrétními příklady interference ve všech jazykových úrovních (ve fonetické, morfologické, lexikální a syntaktické). The subject of this diploma's theses is definition of surzhyk as language phenomenon, as well as an analysis of every-day of such language by citizens of Ukraine. The theses is structured into 5 chapters. First chapter is predominantly focused on explanation of terms, associated with bilingualism, including its various types. Second chapter determines origin and associated environment to allow for creation of such language phenomenon. It describes the explanation and structuring of surzhyk in greater details, specifically based on regions where it's been used. The goal of third chapter is to describe classification of Surzhyk. Forth chapter explains an influence of Russian language and it's impacts on Ukrainian. In this part, specific examples of Surzhyk are shown from verbal and written language through widely used internet slang. More detail characteristics and interpretation of Surzhyk can be also found in this chapter. Last but not least, the fifth chapter is focused on the language phenomenon from practical perspective through analysis of specific examples. In this part, such examples are used to demonstrate various interreferences in each language-based layer (phonetics, morphologic, lexical and syntaxial). Klíčová slova: Ukrainian-Russian mixed speech; Surzhyk; bilingualism; Ukrainian dialect; language phenomenon; influence of Russian language; isolated language Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Suržyk - jazykový fenomén

Tématem této práce je definice suržyku jako jazykového fenoménu, a také analyzování živé řeči obyvatel Ukrajiny. Práce je složena z pěti kapitol. První kapitola se zabývá vysvětlením termínů spojených ...

ŠUMYLO, Inna; MACHALOVÁ, Milena; CHOLODOVÁ, Uljana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Komentovaný překlad současné ruské prózy (Maxim Osipov: Kámen, nůžky, papír)
PAVLJUK, Julie; VYCHODILOVÁ, Zdeňka; MIKEŠOVÁ, Jekatěrina
2017 - ruský
Cílem diplomové práce je vytvoření komentovaného překladu části novely Kámen, nůžky, papír (Kamenj, nožnicy, bumaga) Maxima Osipova. Teoretická část zahrnuje kapitoly, které se věnují autorovi a jeho tvorbě a lingvo-stylistické charakteristice překládané novely. Tato část obsahuje také překladatelský komentář, jehož součástí je metoda překladu a strategie řešení jednotlivých překladatelských problémů stylistické a morfosyntaktické roviny. Dále je v překladatelském komentáři zahrnuta rovina pragmatická, ve které jsou rozebírány reálie, název novely, frazeologie a aluze. Praktickou část tvoří samotný překlad části novely do češtiny. The aim of this thesis is to create a commented translation of the short story Rock, paper, scissors (Kamenj, nožnicy, bumaga) by Maxim Osipov. The theoretical part includes chapters dedicated to the author and his work, and linguistic-stylistic characteristics of the translated short story. This section also contains translation commentary that, among other things, describes the methods of translation and strategies for solutions of individual translational problems from stylistic and morpho-syntactic level. Furthermore, translation commentary includes pragmatic level, in which culture, the name of the short story, phraseology, and allusions are analyzed. The practical part is the actual translation of the short story into the Czech language. Klíčová slova: artistic translation; Maxim Osipov; translation commentary; methods of translation; translation problems; translation shifts; pragmatic linguistics Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Komentovaný překlad současné ruské prózy (Maxim Osipov: Kámen, nůžky, papír)

Cílem diplomové práce je vytvoření komentovaného překladu části novely Kámen, nůžky, papír (Kamenj, nožnicy, bumaga) Maxima Osipova. Teoretická část zahrnuje kapitoly, které se věnují autorovi a jeho ...

PAVLJUK, Julie; VYCHODILOVÁ, Zdeňka; MIKEŠOVÁ, Jekatěrina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Synkretické jevy v oblasti slovních druhů (v ruštině ve srovnání s češtinou)
LENERTOVÁ, Gabriela; SLOVÁK, Václav; ARKHANHELSKA, Alla
2017 - ruský
Diplomová práce zkoumá projevy synkretismu a přechodnosti v oblasti slovních druhů v ruštině ve srovnání s češtinou, konkrétně adjektiv a substantiv. Cílem práce je definovat pojem synkretismus v lingvistice a podstatu přechodnosti slovních druhů, dále definovat adjektiva a substantiva a určit diferenční morfologické a syntaktické znaky, které je odlišují. Na základě těchto znaků jsme sestavili škálu přechodnosti mezi adjektivy a substantivy, pomocí níž jsme znázornili synkretické jevy. This thesis is focused on syncretic phenomena in the system of parts of speech in the Russian language in comparison with the Czech language, especially on adjectives and nouns. The aim is to define the term syncretism in linguistics and essence of transformations within the parts of speech, as well as to define the adjectives and nouns and identify their differential morphological and syntactic characteristics that differentiate them. Based on these characteristics, we have compiled a range of transition between adjectives and nouns, based on which we have illustrated syncretic phenomena. Klíčová slova: synsretizm; parts of speech; adjectives; nouns; range of transitiveness Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Synkretické jevy v oblasti slovních druhů (v ruštině ve srovnání s češtinou)

Diplomová práce zkoumá projevy synkretismu a přechodnosti v oblasti slovních druhů v ruštině ve srovnání s češtinou, konkrétně adjektiv a substantiv. Cílem práce je definovat pojem synkretismus v ...

LENERTOVÁ, Gabriela; SLOVÁK, Václav; ARKHANHELSKA, Alla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Perevod filma i sozdanie subtitrov, lingvisticheskijj i kulturologicheskijj kommentarijj perevoda i analiz filma
PAVELKA, Michal; MIKEŠOVÁ, Jekatěrina; MACHALOVÁ, Milena
2017 - ruský
Cílem této práce je představení procesu tvorby filmových titulků v současnosti. Práci je možné rozdělit na dvě části. První část práce je věnována teoretickému hledisku titulkování. Jsou zde popsány postupy a pravidla tvorby a umístění titulků. Druhá část práce je věnována praktické stránce, kdy znalosti získané v teoretické části jsou aplikovány na překladu filmu Šampioni: Rychleji. Výše. Silněji. V poslední části práce jsou rozebrány překladatelské metody s uvedenými příklady získanými při překladu filmu. The aim of this thesis is to introduce current production of film subtitles. The work is divided into two parts. The first part of the thesis is focused on producing subtitles from the theoretical point of view. Methods and rules of production and placement of subtitles are described here. The second part of the thesis is dedicated to a practical aspect of the subject matter where the acquired knowledge from the theoretical part is applied to a translation of the film The Champions: Faster. Higher. Stronger. The last part of this work deals with translation methods exemplified by instances gained during translation of the film. Klíčová slova: Subtitle production; film translation; translation methods; types of subtitles; Russian film; audiovisual translation. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Perevod filma i sozdanie subtitrov, lingvisticheskijj i kulturologicheskijj kommentarijj perevoda i analiz filma

Cílem této práce je představení procesu tvorby filmových titulků v současnosti. Práci je možné rozdělit na dvě části. První část práce je věnována teoretickému hledisku titulkování. Jsou zde popsány ...

PAVELKA, Michal; MIKEŠOVÁ, Jekatěrina; MACHALOVÁ, Milena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Současná ruská společnost v románech D. Doncovové
ŠKURKO, Anna; STĚPANOVA, Ludmila; CHADAEVA, Olga
2017 - ruský
Tato diplomová práce je zaměřená na vytvoření obrazu současné ruské společnosti na základě příkladů z děl ruské spisovatelky Darji Doncovové. Práce uvádí základní informace o autorce a jejich dílech. V teoretické části se práce zabývá definicí detektivního žánru a poskytuje základní informace o žánru ironické detektivky. V praktické části se práce zabývá specifiky tvorby D. Doncovové a na základě příkladů z konkrétních děl zkoumá čtyři vybrané oblasti související s ruskou společností: korupce v Rusku, reálie každodenního života, Moskevské metro a pojem noví Rusové. V závěru jsou shrnuty výsledky práce. This thesis is focused on creating a detailed portrait of current Russian society based on examples from the works of Russian writer Darya Dontsova. The paper presents basic information about the author and her work. The theoretical part of the thesis deals with definition of the detective genre and provides basic information about the ironic detective genre. The practical part of the thesis deals with specifics of D. Dontsova's writings and, based on examples of particular works, explores four selected areas related to Russian society: corruption in Russia, realia of everyday life, the Moscow metro and the concept of the new Russians. The conclusion summarizes the results of the work. Klíčová slova: Darya Dontsova; current Russian society; detective novel; ironic detective novel; irony; corruption; Russian realia; housing; food; behavior; Moscow metro; new Russians Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Současná ruská společnost v románech D. Doncovové

Tato diplomová práce je zaměřená na vytvoření obrazu současné ruské společnosti na základě příkladů z děl ruské spisovatelky Darji Doncovové. Práce uvádí základní informace o autorce a jejich dílech. ...

ŠKURKO, Anna; STĚPANOVA, Ludmila; CHADAEVA, Olga
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Kriminalita mládeže (v rusko-českém srovnávacím plánu)
BITTNEROVÁ, Markéta; PÁLUŠOVÁ, Martina; CHADAEVA, Olga
2017 - ruský
Tématem naší diplomové práce je Kriminalita mládeže (v rusko-českém srovnávacím plánu). Cílem dané práce bylo nejen přiblížit podstatu a pohnutky nezletilých a mladistvých ke spáchání provinění a činů jinak trestných, nýbrž i popis přístupu a řešení orgánů činných v trestním řízení v této věci. Snažili jsme se objasnit, jaký je rozdíl mezi trestnou činností mládeže a trestnou činností páchanou na mládeži. Práci jsme pojali komparačně, tudíž uvádíme informace o dané problematice z hlediska trestního práva České republiky a Ruské federace. Práce může posloužit jako materiál k dalšímu využití při obeznámení se a případném výzkumu odlišností dané oblasti pro znalce, experty a odborníky, kteří neovládají český jazyk na potřebné úrovni. Práci dělíme na dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části se můžeme seznámit s podstatou trestního práva obou zkoumaných států, pojmoslovím "nezletilého" a "mladistvého" pachatele, věkovou hranicí trestní odpovědnosti, hlavními rozdíly mezi kriminalitou mládeže a kriminalitou páchanou na mládeži a v neposlední řadě, jakým způsobem lze bojovat s páchanou trestnou činností. Praktická část se skládá z konkrétních kriminogenních faktorů Severomoravského kraje, rozhovoru poskytnutého naším konzultantem z řad vyšetřovatelů Policie ČR, samotný překlad originálních případů řešených Policií ČR a čtyři výběrové slovníky. Utvrdili jsme se v tom, že v obou právních systémech lze najít podobnosti i odlišnosti v dané problematice. The subject of the Master´s Thesis is Juvenile Crime (Russian-Czech Comparison). The aim of the thesis was not only to present an idea about the nature and motives of underage and juvenile offenders who commit criminal acts, but also to describe the approach and solution of law enforcement authorities in this case. It also explains the difference between juvenile crime and crime against young people. The thesis is conceived as a comparative work, which analyzes the problém from the point of view of criminal laws of the Czech Republic and the Russian Federation. The thesis may be further used by experts and professionals who carry out research in this area and do not speak Czech language at the required level. The Master´s Thesis is divided into two parts the theoretical and the practical ones. In the theoretical part, we outline the nature of the criminal law of both countries, the terminology concerining "underage" nad "juvenile" offenders, age borders of criminal liability, the main differences between juvenile crime and crime against young people, and possible measures taken in order to prevent the criminal activity. The practical part consists of specific criminogenic factors in the North Moravian region, the interview given by our consultant the officer of the Police of the Czech Republic, the translation of the original legal acts from the cases handled by the Police of the Czech Republic and four selective dictionaries. The thesis demonstrates the similarities and differences in the area of juvenile crime in two legal systems. Klíčová slova: juvenile crime; underage; juvenile; criminal act; criminal law of the Czech Republic and the Russian Federation; criminal liability; crime prevention; criminogenic factors of juvenile crime Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Kriminalita mládeže (v rusko-českém srovnávacím plánu)

Tématem naší diplomové práce je Kriminalita mládeže (v rusko-českém srovnávacím plánu). Cílem dané práce bylo nejen přiblížit podstatu a pohnutky nezletilých a mladistvých ke spáchání provinění a činů ...

BITTNEROVÁ, Markéta; PÁLUŠOVÁ, Martina; CHADAEVA, Olga
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Synkretizmus v oblasti větných členů: předmět a příslovečné určení
SLOVÁK, Václav; VOBOŘIL, Ladislav; VYCHODILOVÁ, Zdeňka
2015 - ruský
Diplomová práce se zabývá projevy synkretizmu v oblasti vybraných větných členů - předmětu a příslovečného určení. Cílem práce je definovat pojem synkretizmus v lingvistice a vymezit jej vůči termínům jemu blízkým, dále definovat rozvíjející větné členy předmět a příslovečné určení a určit příznaky schopné tyto větné členy od sebe odlišit. Na základě těchto příznaků je sestavena škála přechodnosti mezi předmětem a příslovečným určením. This thesis is dealing with the syncretism of sentence elements - object and adverbial. The aim is define syncetizm, object and adverbial, compile range of transition between object and adverbial. Klíčová slova: Syncetism. Sentence elements. Object. Adverbial. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Synkretizmus v oblasti větných členů: předmět a příslovečné určení

Diplomová práce se zabývá projevy synkretizmu v oblasti vybraných větných členů - předmětu a příslovečného určení. Cílem práce je definovat pojem synkretizmus v lingvistice a vymezit jej vůči termínům ...

SLOVÁK, Václav; VOBOŘIL, Ladislav; VYCHODILOVÁ, Zdeňka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

Expressivnosť v sovremennoj rossijskoj publicistike
VAŘECHOVÁ, Olga; VYCHODILOVÁ, Zdeňka; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška
2014 - ruský
Práce se zabývá problematikou vyjadřování expresivity v ruské publicistice. Analyzuje úlohu expresivního lexika v publicistických textech a stanovuje nejfrekventovanější expresivní jazykové prostředky. Je zpracována na základě analýzy materiálů především z článků politického a ekonomického charakteru, publikovaných v ruských médiích. Základem pro vypracování klasifikace bylo hledisko pořadí působení na koncového příjemce sdělení. Thesis is devoted to the problems of the expression of expressiveness in Russian journalism. It analyzes the role of expressive vocabulary in nonfiction texts and identifies the most commonly used types of expressive language means. Thesis is based on the analysis of materials from articles primarily political and economic, published in the Russian media. Basis for developing a classification has been the sequence of the impact of individual expressive funds on the final recipient of the message. Klíčová slova: expressiveness; media; graphics; interrogative sentence; incentive sentence; word order; neologism; occasionalism; borrowing; metaphors; phraseologisms; proverb Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Expressivnosť v sovremennoj rossijskoj publicistike

Práce se zabývá problematikou vyjadřování expresivity v ruské publicistice. Analyzuje úlohu expresivního lexika v publicistických textech a stanovuje nejfrekventovanější expresivní jazykové ...

VAŘECHOVÁ, Olga; VYCHODILOVÁ, Zdeňka; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014

Rossijskie televizionnyje serialy (ekranizacii russkoj klasičeskoj literatury) kak kulturnyj fenomen XXI veka.
GORBUNOV, Mikhail; MIKEŠOVÁ, Jekatěrina; KOMENDOVÁ, Jitka
2013 - ruský
Ve své diplomové práci se zabývám analýzou fenoménu nynějších ruských televizních seriálových adaptací. V teoretické části jsem především uvedl vše, co souvisí s televizním seriálem, adaptací literárního díla a vznikem seriálu v Rusku. V praktické části jsem detailně popsal strukturu a obsah televizního seriálu "Zlaté tele". Srovnáním literární předlohy a první filmové adaptace s poslední seriálovou adaptací, jsem poukázal na podobu nynějších ruských seriálů, natočených podle klasické literatury. In my dissertation I'm concerned with analysing phenomenon of russian TV serial adaptation. In theoretical part I have indroduced everything, that is correlative of TV serials, adaptation of literature work for screen and origin of TV serial in Russia. In my practical part I have described in details the serial "Little golden calf". By comparation of literature template and first movie adaptation I have pointed out, how does the new Russian TV serial adaptations look like. Klíčová slova: TV serial; serial; serial adaptation; movie; literature work Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Rossijskie televizionnyje serialy (ekranizacii russkoj klasičeskoj literatury) kak kulturnyj fenomen XXI veka.

Ve své diplomové práci se zabývám analýzou fenoménu nynějších ruských televizních seriálových adaptací. V teoretické části jsem především uvedl vše, co souvisí s televizním seriálem, adaptací ...

GORBUNOV, Mikhail; MIKEŠOVÁ, Jekatěrina; KOMENDOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2013

Nyeopredelyonnye mestoimeniya v russkih hudozhestvennyh tekstah, ih cheshskie ekvivalenty i voprosy mezhjazykovoj ekvivalentnosti
ZELINSKA, Maryna; ARKHANHELSKA, Alla; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška
2013 - ruský
Práce se věnuje otázce neurčitých zájmen v textech ruské umělecké literatury a jejich srovnání s českými ekvivalenty. Předkládá základní definice a klasifikace zájmen, problematiku stylu umělecké literatury a výskytu neurčitých zájmen v ruských beletristických textech a jejich překladech. Praktická část je věnována analýze ruských neurčitých zájmen a způsobu jejich překladu do češtiny. V závěru jsou shrnuty výsledky analýzy sledovaného jevu, které mohou být využívány jako teoretický podklad pro translatologickou praxi. This thesis deals with an issue of indefinite pronouns in Russian fictional literature and their comparison to the Czech equivalents. The work offers basic definitions and classification of pronouns, issues of fictional literature art style and using of indefinite pronouns in Russian fictional texts and their translations. The practical part is dedicated to analysis of Russian indefinite pronouns and methods of their translation to the Czech language. Conclusion summarizes the analysis results which can be used as a theoretical base for translation practice. Klíčová slova: definition of pronouns; classification of pronouns; indefinite pronouns; fictional texts; art style; translation of fictional literature; Czech equivalents; interlingual equivalence; absolute equation; partial equation; variant equation. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Nyeopredelyonnye mestoimeniya v russkih hudozhestvennyh tekstah, ih cheshskie ekvivalenty i voprosy mezhjazykovoj ekvivalentnosti

Práce se věnuje otázce neurčitých zájmen v textech ruské umělecké literatury a jejich srovnání s českými ekvivalenty. Předkládá základní definice a klasifikace zájmen, problematiku stylu umělecké ...

ZELINSKA, Maryna; ARKHANHELSKA, Alla; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška
Univerzita Palackého v Olomouci, 2013

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze