Počet nalezených dokumentů: 7539
Publikováno od do

Design zdravotnického prostředku pro transport dětí
Elfmarková, Tereza; Mahdal, Martin; Chrenka, Ferdinand
2014 - český
Ve své diplomové práci se zabývám designem nové zdravotnické pomůcky - speciální podložky s integrovaným vyhříváním pro transport dětí do jednoho roku věku. V teoretické části se zaměřuji na problematiku související s transportem dětského pacienta od narození do jednoho roku věku v oblasti zdravotnictví. Nejprve se věnuji oblasti ergonomie a vymezení cílové skupiny. Dále se zaměřuji na transport dítěte ve zdravotnictví a stručně vysvětluji problematiku hypotermie dětí při transportu. V závěrečné kapitole definuji zdravotnický prostředek a obecné technické požadavky. V praktické části se věnuji vlastnímu návrhu zdravotnického prostředku - koncepčním a ideovým návrhům, designérskému a konstrukčnímu řešení a finálnímu výrobku. V závěru zdůvodňuji výtvarné řešení a význam nové zdravotnické pomůcky. Klíčová slova: dítě; hypotermie; transport; zdravotnická pomůcka; podložka; design; Baby; Hypothermia; Transport; Medical Aid; Baby Pad; Design Plné texty nejsou dostupné.
Design zdravotnického prostředku pro transport dětí

Ve své diplomové práci se zabývám designem nové zdravotnické pomůcky - speciální podložky s integrovaným vyhříváním pro transport dětí do jednoho roku věku. V teoretické části se zaměřuji na ...

Elfmarková, Tereza; Mahdal, Martin; Chrenka, Ferdinand
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Implementace výrobního informačního systému pro sběr dat z výroby
Cícha, Pavel; Sysala, Tomáš; Škuta, Jaromír
2014 - český
Práce se zabývá implementací výrobního informačního systému a jeho využitím. Cílem této práce je poskytnout čtenáři základní přehled o způsobech sběru dat ve výrobě a vizualizací těchto dat. Získaná data bude možné sledovat na PC, ale i na tabletu, či chytrém telefonu. Kromě využitelnosti tohoto sběru dat je zohledněna ekonomická stránka a praktičnost při přesunutí strojů. Klíčová slova: Programovatelný automat; PLC; Cybro-2; Reliance; SCADA; Komunikační protokol; VBScript; Webklient; Smartklient; Programmable logic controller; Communication protocol; Web client; Smart client Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Implementace výrobního informačního systému pro sběr dat z výroby

Práce se zabývá implementací výrobního informačního systému a jeho využitím. Cílem této práce je poskytnout čtenáři základní přehled o způsobech sběru dat ve výrobě a vizualizací těchto dat. Získaná ...

Cícha, Pavel; Sysala, Tomáš; Škuta, Jaromír
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Vliv přídavku síťovadla a technologických podmínek při síťování na vlastnosti kolagenních filmů
Ondříšková, Kristýna; Mokrejš, Pavel; Kasala, Juraj
2014 - český
Teoretická část práce se věnuje chemickým a fyzikálním způsobům síťování bílkovin, především kolagenu. Dále popisuje chitosan jako přírodní polymer, jeho možnost využití jako síťovadlo pro kolagen a metody určené k charakterizaci zesíťované kolagenní matrice. V experimentální části se sledoval vliv přídavku chitosanu a kombinace chitosanu s glutaraldehydem na vlastnosti kolagenních filmů. Bylo prokázáno, že výběr síťovadla respektive kombinace síťovadel a způsob technologického zpracování má výrazný vliv na vlastnosti kolagenních filmů. Klíčová slova: síťování bílkovin; kolagen; chitosan; glutaraldehyd; teplota smrštění; bobtnání; FTIR; protein cross-linking; collagen; glutaraldehyde; shrinkage temperature; swelling Plné texty nejsou dostupné.
Vliv přídavku síťovadla a technologických podmínek při síťování na vlastnosti kolagenních filmů

Teoretická část práce se věnuje chemickým a fyzikálním způsobům síťování bílkovin, především kolagenu. Dále popisuje chitosan jako přírodní polymer, jeho možnost využití jako síťovadlo pro kolagen a ...

Ondříšková, Kristýna; Mokrejš, Pavel; Kasala, Juraj
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Vliv surovin na vadu nedolisků v bočnici u pláště pneumatiky využití RPA 2000 na vyhodnocení směsí a surovin
Křemeček, Josef; Zádrapa, Petr; Kadlčák, Jakub
2014 - český
Tato diplomová práce se zabývá problematikou nedolisků v bočnici u plášťů pneumatik. Nedolisky jsou charakterizovány pomocí dynamických parametrů, které byly měřeny na reometru RPA 2000. Jako zkoušené materiály byly zvoleny 4 druhy surovin, z nichž byly připraveny 4 druhy směsí, pomocí kterých se hledala korelace k nedoliskům. Teoretická část obsahuje popis složení kaučukové směsi, výrobu pláště pneumatiky, dynamických vlastností elastomerních systémů a přístroje Rubber Processing Analyzer (RPA 2000). V praktické části jsou nejdříve charakterizovány jednotlivé suroviny, směsi a poté následuje vyhodnocení výsledků jednotlivých měření. V závěru je uvedeno doporučení, která směs a proč je pro firmu Continental Barum s.r.o. výhodnější vzhledem k vadě nedolisků. Klíčová slova: Nedolisky; kaučuk; gumárenská směs; dynamické vlastnosti; reometr RPA 2000; Blemishes; rubber; rubber compound; dynamic properties; rheometer RPA 2000 Plné texty nejsou dostupné.
Vliv surovin na vadu nedolisků v bočnici u pláště pneumatiky využití RPA 2000 na vyhodnocení směsí a surovin

Tato diplomová práce se zabývá problematikou nedolisků v bočnici u plášťů pneumatik. Nedolisky jsou charakterizovány pomocí dynamických parametrů, které byly měřeny na reometru RPA 2000. Jako zkoušené ...

Křemeček, Josef; Zádrapa, Petr; Kadlčák, Jakub
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Sociální zabezpečení cizinců v ČR
Firlejová, Lenka; Jílek, Dalibor; Vaňková, Zdeňka
2013 - český
V diplomové práci na téma "Sociální zabezpečení cizinců v ČR" se věnuji migrační problematice a vybraným sociálním právům cizinců legálně pobývajících na území ČR. Diplomová práce je koncipována do dvou částí - teoretické a empirické. Teoretická část je zaměřena na seznámení s legislativou, která se vztahuje ke zkoumané problematice. Empirická část je analýzou průzkumného šetření, provedeného dle zásad kvantitativního výzkumu. Klíčová slova: Sociální zabezpečení; sociální pojištění; sociální pomoc; důchodové pojištění; nemocenské pojištění; dávky ze systému sociálního zabezpečení; migrace; integrace; cizinec; Social security; social insurance; social assistance; pensions insurance; health insurance; benefits from social security; migration; integration; stranger Plné texty nejsou dostupné.
Sociální zabezpečení cizinců v ČR

V diplomové práci na téma "Sociální zabezpečení cizinců v ČR" se věnuji migrační problematice a vybraným sociálním právům cizinců legálně pobývajících na území ČR. Diplomová práce je koncipována do ...

Firlejová, Lenka; Jílek, Dalibor; Vaňková, Zdeňka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013

Postoj veřejnosti k lidem s mentální retardací
Malý, Zdeněk; Nedoma, Ivan; Vízdal, František
2012 - český
Diplomová práce, Postoj veřejnosti k lidem s mentální retardací, se v teoretické části zaměřuje na člověka s mentálním postižením ve společenském kontextu. Dále se teoretická část zabývá sociálním systémem v azylových zařízeních pro lidi s mentálním postižením. Empirická část pojednává o výzkumu v oblasti postojů laické veřejnosti k lidem s mentálním postižením v azylových zařízeních pro tyto osoby a postojů zaměstnanců těchto institucí. Práce se zaměřuje na postoje veřejnosti k jednotlivým mýtům o lidech s mentálním postižením, azylových zařízeních a pracovnících těchto zařízení. V neposlední řadě se práce zaměřuje také na obecnou přijatelnost mentálně postižených osob laickou veřejností a jejich sociální status. Klíčová slova: Mentální retardace; mentálně postižení; sociální služby; azylové zařízení; ústavy sociální péče pro mentálně postižené; Mental retardation; mentally handicapped; social services; asylum facilities; institutions for the disabled Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Postoj veřejnosti k lidem s mentální retardací

Diplomová práce, Postoj veřejnosti k lidem s mentální retardací, se v teoretické části zaměřuje na člověka s mentálním postižením ve společenském kontextu. Dále se teoretická část zabývá sociálním ...

Malý, Zdeněk; Nedoma, Ivan; Vízdal, František
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012

Zabezpečení objektů kulturních památek

Petřík, Vítězslav; Valouch, Jan; Pikner, Ivo
2012 - český
Diplomová práce řeší problematiku zabezpečení objektů kulturních památek prostřednictvím technických prostředků bezpečnostního průmyslu. Záměrem předmětné práce je představit možné druhy zabezpečení vhodné k ochraně movitých kulturních památek, předmětů kulturní povahy a památkově chráněných objektů s významným výskytem kulturního dědictví a shrnout společné charakteristické znaky těchto objektů v kontextu s jejich zabezpečením. V diplomové práci je dále zpracováno bezpečnostní posouzení konkrétního objektu, vycházející ze stavebních dispozic objektu, chráněného majetku, dislokace, vnějších a vnitřních vlivů působících na objekt a ze stanovených hrozeb a jejich vyhodnocení. Stěžejním výstupem práce je návrh řešení komplexního zabezpečení objektu finančně úměrný materiálním hodnotám.
Klíčová slova: kulturní památky; technické prostředky bezpečnostního průmyslu; bezpečnostní posouzení; poplachový zabezpečovací systém; cultural monuments; technical resources; security industry; security assessment; intruder alarm system Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Zabezpečení objektů kulturních památek

Diplomová práce řeší problematiku zabezpečení objektů kulturních památek prostřednictvím technických prostředků bezpečnostního průmyslu. Záměrem předmětné práce je představit možné druhy zabezpečení ...

Petřík, Vítězslav; Valouch, Jan; Pikner, Ivo
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012

Analýza postojů středoškoláků k menšinám
Mašek, Richard; Mühlpachr, Pavel; Jůzl, Miloslav
2012 - český
Bc. Mašek, Richard, DiS., Analýza postojů středoškoláků k menšinám. (Diplomová práce) Brno: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií a Institut mezioborových studií Brno, 2011. 87 s. Tato diplomová práce na téma ?Analýza postojů středoškoláků k menšinám? má za úkol prozkoumat rozdílnost postojů k menšinám studentů dvou různých středních škol, porovnat je a vyhodnotit. Praktická část má za úkol analyzovat postoje středoškoláků k menšinám. Klíčová slova: Demokracie; multikultura; romská menšina; vzdělávání; Democracy; multiculture; romany minority; education Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Analýza postojů středoškoláků k menšinám

Bc. Mašek, Richard, DiS., Analýza postojů středoškoláků k menšinám. (Diplomová práce) Brno: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií a Institut mezioborových studií Brno, 2011. 87 ...

Mašek, Richard; Mühlpachr, Pavel; Jůzl, Miloslav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012

Domácí násilí z pohledu sociálního pracovníka
Kolářová, Kamila; Plšková, Alena; Durdík, Tomáš
2012 - český
Diplomová práce je zaměřená na problematiku domácího násilí a pohled na něj z pozice sociálního pracovníka. Celá práce je rozdělená do dvou částí ? teoretické a praktické. V teoretické části, která je rozdělená do tří kapitol, je věnována pozornost problematice domácího násilí z obecného hlediska ? jeho charakteristice, formám, znakům, aktérům domácího násilí ? oběti, agresorovi, svědkům, jejich charakteristikám a práci s nimi. V další kapitole se věnují popisu azylového domu, práci pracovníků s oběťmi a možnostem pomoci prostřednictvím služeb. V praktické části bylo provedeno výzkumné šetření, jež bylo provedeno se zaměstnanci azylových domů. Prostřednictvím tohoto šetření je přiblížena problematika domácího násilí, jeho jevů a osob žijících v zařízení a také popisuje zkušenosti pracovníků pracujících v zařízení. Klíčová slova: Domácí násilí; oběť; agresor; děti - svědci domácího násilí; azylový dům; sociální pracovník; Domestic violence; victim; aggressor; children - witnesses of domestic violence; asylum house; social worker Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Domácí násilí z pohledu sociálního pracovníka

Diplomová práce je zaměřená na problematiku domácího násilí a pohled na něj z pozice sociálního pracovníka. Celá práce je rozdělená do dvou částí ? teoretické a praktické. V teoretické části, která je ...

Kolářová, Kamila; Plšková, Alena; Durdík, Tomáš
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012

Design minibusu
Koucká, Jitka; Škarka, Pavel; Zvonek, Miroslav
2011 - český
Tato diplomová práce se zabývá návrhem designu minibusu/midibusu pro přepravu na kratší vzdálenosti a je členěna do tří částí. V první teoretické části jsou vysvětleny pojmy související s tematikou a dále se zde rozebírá historický vývoj autobusů. Následuje praktická část, kde je poskytnut náhled do současné situace na trhu s autobusy prostřednictvím popisu jednotlivých výrobců a jejich produktových řad. Poslední projektová část nabízí finální návrh řešení designu vozidla a rozebírá jeho detaily. V rámci návrhu a jeho popisu jsou vysvětleny ergonomické požadavky i normy, které vo-zidlo musí splňovat. Klíčová slova: midibus; minibus; autobus; design; dopravní prostředek; vývoj autobusů; hromadná doprava; bus; vehicle; bus history; public transportation Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Design minibusu

Tato diplomová práce se zabývá návrhem designu minibusu/midibusu pro přepravu na kratší vzdálenosti a je členěna do tří částí. V první teoretické části jsou vysvětleny pojmy související s tematikou a ...

Koucká, Jitka; Škarka, Pavel; Zvonek, Miroslav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze