Počet nalezených dokumentů: 17983
Publikováno od do

Aktivizace pohybu prostřednictvím gestické malby
2023 -
Tato práce popisuje možnost propojení pohybu a umění pomocí gestické malby jehož cílovou skupinou jsou děti předškolního věku. Je zde představené vývojové období předškolního věku z pohledu bio - psycho - sociálních aspektů, charakteristika rámcového předškolního vzdělávání s konkretizací obsahu vzdělávání, dosažených cílů a klíčových kompetencí, které tvoří úroveň dosažených schopností a dovedností. Pro uchopení hlavního záměru práce je jedna kapitola věnována působení výtvarných aktivit na kreativitu a upevnění zdraví. Klíčová slova: pohyb; zdraví; malba; předškolní věk dítěte; rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Aktivizace pohybu prostřednictvím gestické malby

Tato práce popisuje možnost propojení pohybu a umění pomocí gestické malby jehož cílovou skupinou jsou děti předškolního věku. Je zde představené vývojové období předškolního věku z pohledu bio - ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Detekce symetrie v geometrických modelech
2023 -
Symetrie je častá vlastnost objektů reálného světa i uměle vytvořených geometrických modelů. Znalost symetrie daného objektu může být užitečná v mnoha aplikacích v počítačové grafice a zpracování geometrie, jako je komprese, zarovnávání objektů, symetrická editace nebo rekonstrukce neúplných objektů. Aby bylo možné symetrii daného objektu jakkoliv využít, musí být nejprve nalezena. Tato práce se zaměřuje na úlohu automatické detekce symetrie ve 3D objektech a také popisuje vazbu mezi detekcí symetrie a problémem registrace. Především však jsou v textu prezentovány naše vlastní příspěvky v těchto oblastech, zejména rigidní registrace povrchů, detekce zrcadlové a rotační symetrie a reprezentace prostoru rovin. Klíčová slova: symetrie; detekce; detekce symetrie; registrace Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Detekce symetrie v geometrických modelech

Symetrie je častá vlastnost objektů reálného světa i uměle vytvořených geometrických modelů. Znalost symetrie daného objektu může být užitečná v mnoha aplikacích v počítačové grafice a zpracování ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Teoretické a experimentální studium obrábění žárových nástřiků
2023 -
Téma disertační práce je zaměřeno do oblasti moderních metod obrábění žárového nástřiku NiCrBSi, který je v praxi využíván za účelem zvýšení funkčních vlastností povrchu. Žárové nástřiky obecně spadají do kategorie těžkoobrobitelných materiálů, především z důvodu jejich chemického složení. Disertační práce je řešena v souvislosti s projektem NCKS, ve kterém spolupracuje Západočeská univerzita v Plzni s firmou Plasmametal s.r.o., která se již několik let zabývá technologií žárového stříkání s následným obráběním funkčních ploch. Klíčová slova: nicrbsi; žárový nástřik; hvof; obrábění; hfc; lineární řezná hrana; statistické vyhodnocení; anova; drsnost povrchu Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Teoretické a experimentální studium obrábění žárových nástřiků

Téma disertační práce je zaměřeno do oblasti moderních metod obrábění žárového nástřiku NiCrBSi, který je v praxi využíván za účelem zvýšení funkčních vlastností povrchu. Žárové nástřiky obecně ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Řešení rodičovského konfliktu, včetně řešení metodou Cochemské praxe
2023 -
Tato rigorózní práce pojednává o způsobech řešení rodičovského konfliktu, a to ať už se jedná o řešení konfliktu v případě sezdaných či nesezdaných rodičů dětí. V práci se zaměřuji jak na řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem (tedy na soudní řešení), tak i na jiné způsoby řešení včetně metody Cochemské praxe. Metodě Cochemské praxe je věnována třetí část této rigorózní práce za účelem zjištění, zda tato metoda opravdu může být modelem (při zohlednění jejích výhod i limitů), který by mohl napomoci řešení rodičovského konfliktu a mohl by alespoň zčásti pomoci minimalizovat vytíženost českých soudů. Práce je doplněna nejen o praktické zkušenosti odborníků zaměřujících se na metodu Cochemské praxe, ale taktéž o zdroje z oblasti psychologie a sociologie. Dle mého názoru je totiž v této matérii potřeba nejen právního zhodnocení legislativní úpravy a souvisejících procesních postupů, ale i posouzení z pohledu jiných humanitních oborů. Závěr této rigorózní práce je věnován návrhům "de lege ferenda". Klíčová slova: rodičovství; rodičovský konflikt; péče o nezletilé; řízení o rozvod manželství; řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem; participační práva dítěte; rodičovská odpovědnost; výživné; mediace; collaborative law; cochemská praxe; orgán sociálně právní ochrany dětí; soudní tajemník; kolizní opatrovník. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Řešení rodičovského konfliktu, včetně řešení metodou Cochemské praxe

Tato rigorózní práce pojednává o způsobech řešení rodičovského konfliktu, a to ať už se jedná o řešení konfliktu v případě sezdaných či nesezdaných rodičů dětí. V práci se zaměřuji jak na řízení o ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Likvidace pozůstalosti
2023 -
Práce se soustředí na téma řízení o likvidaci pozůstalosti. Hlavním cílem bylo podat ucelený a systematický výklad řízení, který bude doplněn o praktický pohled a judikaturu. První část práce je věnována hmotněprávní úpravě s cílem položit právní základ pro možnost procesního výkladu. Další část obsahuje popis řízení od jeho zahájení po skončení. Závěrečné kapitoly pojednávají o komparaci s cizí právní úpravou a o úvahách de lege ferenda. Klíčová slova: likvidace pozůstalosti; řízení o pozůstalosti; zůstavitel; dědic; dluh; věřitel; likvidační správce; notář; smrt Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Likvidace pozůstalosti

Práce se soustředí na téma řízení o likvidaci pozůstalosti. Hlavním cílem bylo podat ucelený a systematický výklad řízení, který bude doplněn o praktický pohled a judikaturu. První část práce je ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Řízení systémů s dvojitým lineárním paralelním pohonem
2023 -
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu systému s dvojitým lineárním paralelním pohonem spolu s navržením vhodného zpětnovazebního řízení založeného na změně dynamických vlastností systému pomocí přiřazení Jordanovy formy. Jsou zkoumány dva modely, model 4. řádu pro silové působení na vstupu a rozšířený model 6. řádu s napětím jako vstupní veličinou. V práci jsou analyzovány přístupy centralizovaného řízení, decentralizovaného řízení a následně i výstupní zpětná vazba pro různé Jordanovy formy. Práce se zabývá nalezením vhodných struktur Jordanových forem, které povedou na dobré chování uzavřeného systému. Všechny návrhy budou provedeny nejprve pro model se závažím pevně umístěným uprostřed spojnice pohonů a následně pro model s nesymetricky umístěným závažím. Klíčová slova: h-gantry; jordanova kanonická forma matice; decentralizace; synchronizace; minimální parametrizace; stavová zpětná vazba; výstupní zpětná vazba Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Řízení systémů s dvojitým lineárním paralelním pohonem

Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu systému s dvojitým lineárním paralelním pohonem spolu s navržením vhodného zpětnovazebního řízení založeného na změně dynamických vlastností systému pomocí ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Segmentace cévních struktur v jaterním parenchymu
2023 -
Práce se soustředí na zobrazovací a segmentační metody v játrech. V rámci experimentu se snaží o segmentaci cévního stromu a středových linií cév u Mikro-CT snímků jater prasat domácích neuronovou sítí architektury U-Net. Klíčová slova: segmentace; cévy; játra; ct; deepvesselnet; neuronové sítě; u-net Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Segmentace cévních struktur v jaterním parenchymu

Práce se soustředí na zobrazovací a segmentační metody v játrech. V rámci experimentu se snaží o segmentaci cévního stromu a středových linií cév u Mikro-CT snímků jater prasat domácích neuronovou ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Hlasový terminál pro jízdní řády městské hromadné dopravy
2023 -
Dokument představuje bakalářskou práci, jejímž cílem je navrhnout hlasový dialogový systém, jenž uživatelům poskytne informace o časech odjezdů spojů městské hromadné dopravy a vyhledá vhodné spojení pro konkrétní zastávku. Dialogový systém je postavený na platformě SpeechCloud, která je vyvíjena na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s její spin-off firmou Speechtech, s.r.o. a zatím je lokalizován převážně pro prostředí města Plzně. V práci je kladen důraz na návrh a základní funkcionalitu, kterou by měl dialogový systém disponovat. Základní dialogový systém však bude realizován i prakticky - pro demonstraci, co a jak je možné v dialogovém systému technicky implementovat. Vizí do budoucnosti je pak zabývat se detaily uživatelského rozhraní a funkcemi dialogového systému tak, aby jej mohla využít široká veřejnost. Klíčová slova: hlasový dialogový systém; městská hromadná doprava; jízdní řády; rozpoznávání řeči; syntéza řeči Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Hlasový terminál pro jízdní řády městské hromadné dopravy

Dokument představuje bakalářskou práci, jejímž cílem je navrhnout hlasový dialogový systém, jenž uživatelům poskytne informace o časech odjezdů spojů městské hromadné dopravy a vyhledá vhodné spojení ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Systems with concave-convex nonlinearities: existence and multiplicity of solutions
2023 -
Tato práce se zabývá okrajovou úlohou pro systém dvou obyčejných diferenciálních rovnic druhého řádu s konkávními a konvexními nelinearitami a Dirichletovými okrajovými podmínkami. Jedna z rovnic obsahuje kladný parametr $\lambda$. Cílem práce je vyšetřit existenci a násobnost netriviálních řešení úlohy na základě hodnot parametru $\lambda$. Práce nejprve prezentuje výsledky numerických experimentů, díky nimž čtenář získá představu o chování zadaného systému. Stěžejním výsledkem této části je bifurkační diagram, který vykresluje závislost počtu netriviálních řešení na hodnotách parametru $\lambda$. Ve zbytku práce jsou pak poznatky získané z numerických experimentů dokazovány analyticky. K získání výsledků je použita alternativní formulace úlohy pomocí jedné obyčejné diferenciální rovnice čtvrtého řádu s Navierovými okrajovými podmínkami. Pomocí variačních metod je nalezen omezený interval pro parametr $\lambda$ tak, aby úloha měla s jistotou alespoň dvě různá netriviální řešení. V závěru práce jsou získané analytické výsledky porovnány s výsledky numerických experimentů. Klíčová slova: okrajová úloha; parametr; systém obyčejných diferenciálních rovnic; mountain pass; existence a~násobnost řešení; bifurkační diagram Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Systems with concave-convex nonlinearities: existence and multiplicity of solutions

Tato práce se zabývá okrajovou úlohou pro systém dvou obyčejných diferenciálních rovnic druhého řádu s konkávními a konvexními nelinearitami a Dirichletovými okrajovými podmínkami. Jedna z rovnic ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Činnost právního oddělení Státní zemědělské a potravinářské inspekce
2023 -
Práce popisuje činnost právního oddělení ve Státní zemědělské inspekci. Věnuje se SZPI jako takové, dále popisuje správní řízení, které je pro právní oddělení největší agendou. Zaměřuje se i na veřejné zakázky, kontrolu a tvorbu smluv v podání právního oddělení. Popisuje konzultační činnost právního oddělení pro jiné úseky inspekce a přibližuje účast právního oddělení na soudních jednáních, kde vybere i zajímavá rozhodnutí soudů. Klíčová slova: právní oddělení; státní zemědělská a potravinářská inspekce; správní právo Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Činnost právního oddělení Státní zemědělské a potravinářské inspekce

Práce popisuje činnost právního oddělení ve Státní zemědělské inspekci. Věnuje se SZPI jako takové, dále popisuje správní řízení, které je pro právní oddělení největší agendou. Zaměřuje se i na ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze