Počet nalezených dokumentů: 12
Publikováno od do

Aktivizační metody psaní
Deinechyna, Yevgeniia
2015 - ruský
Tématem předkládané diplomové práce je "Aktivizační metody psání". Diplomová práce byla rozdělena do šesti hlavních kapitol, které tvoří teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou představeny základní pojmy, související s tématikou diplomové práce. Byla předložena analýza, představena klasifikace metod učení, provedena charakteristika metod psání, zmíněná motivace a její role v procesu učení a dalé začlenení metod aktivizace do výuky cíziho jazyka. Komplexní pojetí teoretické části diplomové práce tvoří základ pro část praktickou. Praktická část byla rozdělená do dvou kapitol. Z hlediska rozvoje verbálních dovednosti psaní byla v první kapitolé provedená analýza cvičení, uvedených v současných učebnicích pro výuku ruského jazyka. Druhá kapitola představuje metodickou příručku s návrhem konkretních cvičení, které patří k aktivizačním metodám psání a mohou byt využity při hodinách ruského jazyka. The thesis is "Activation methods of writing". This thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part introduces the basic concepts related to the topic of the thesis. It presentes analysis of learning methods, describes methods of writing and includes motivation and its role in the learning process. The theoretical part of the thesis creates the basis for the practical part. The practical part gives the analysis of exercises from contemporary textbooks for teaching Russian language. The exercises were chosen regarding the development of verbal skills in writing. The second chapter presents a methodological guide with concrete exercises, which are related to activation methids of writing. Klíčová slova: metoda; aktivizační metody; motivace; dovednosti; schopnosti; aktivní učení; method; activation methods; aktivizační metody psaní; writing; motivation; active learning Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Aktivizační metody psaní

Tématem předkládané diplomové práce je "Aktivizační metody psání". Diplomová práce byla rozdělena do šesti hlavních kapitol, které tvoří teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou ...

Deinechyna, Yevgeniia
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Orfografija inojazyčnych slov v sovremennom russkom jazyke
Buřičová, Irina
2015 - ruský
V diplomové práci jsou zkoumány procesy přejímání a adaptace anglicismů v současné spisovné ruštině, přičemž je pozornost věnována různým historickým epochám, výběrově jsou popisovány různé sféry života společnosti. Za důležité lze považovat zkoumání procesů adaptace cizojazyčného lexika v ruštině. Teoretický výzkum byl prováděn prostřednictvím analýzy odborné literatury a denního tisku včetně slovníkové excerpce. Práce je zaměřena na nastínění možností správného používání pravopisných pomůcek a pochopení základních pravopisných návyků, rozvíjení slovní zásoby žáků a zkvalitňování jejich jazykového projevu. V praktické části je nastíněna možnost využití zkoumaného materiálu na základě rozpracování hodiny ruského jazyka jako cizího na téma "přejatá slova v ruštině" v 8. ročníku ZŠ. Praktický význam diplomové práce spočívá ve snaze zkvalitnit pravopisnou gramotnost žáků a tím přispět ke zkvalitnění komunikace. Diplomová práce obsahuje 79 stran tištěného textu, 2 přílohy a seznam použité literatury. The thesis examined the process of borrowing and adaptation of anglicisms in contemporary literary Russian, while attention is paid to the different historical periods. Various spheres of social life are selectively described. It can be considered as an important exploration of the processes of adaptation of foreign language lexicon in Russian. The theoretical research was conducted through analysis of scientific literature and newspapers, including dictionary excerpts. The work is focused on outlining the options of correct use of spelling and understanding the basic precepts of spelling skills, vocabulary development of pupils and improvement of their linguistic expression. The practical section outlines the possibility of using the investigated material by developing the hours of Russian as a foreign language on "loan words in Russian" in the 8th grade of primary school. The practical significance of the thesis lies in trying to improve the spelling literacy of pupils and helping to improve the quality of communication. The thesis contains 79 pages of printed text, two annexes and a list of references. Klíčová slova: pravopis; cizí slova; přejatá slova; kalky; transkripce; transliterace; transplantace; cizojazyčné inkluze; dvojité souhlásky; zdrojový jazyk; slovník; slovník pravopisu; orthography; foreign words; loanwords; loan translations; transcription; transliteration; transplantation; foreign-language inclusions; double consonants; source language; dictionary; spelling dictionary Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Orfografija inojazyčnych slov v sovremennom russkom jazyke

V diplomové práci jsou zkoumány procesy přejímání a adaptace anglicismů v současné spisovné ruštině, přičemž je pozornost věnována různým historickým epochám, výběrově jsou popisovány různé sféry ...

Buřičová, Irina
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Lexikální synonymie ruského jazyka (konec XX. - začátek XXI. století)
Legezová, Ksenija
2014 - ruský
Nabízena práce pro výuku lexikální synonymie dovoluje hlouběji zkoumat jevy, v plném obsahu seznamuje se základním učebním obsahem lexikálních pojmů (synonyma, lexikální synonyma, gramatická synonyma, slovotvorná synonyma, synonymická řada atd.) Celkem diplomová práce napomáhá uvědomělému zvládnutí tématu lexikální synonymie a ukazuje na jejich změny ve vývoji historické doby. Obsah práce se skládá z úvodní části, ve které seznámíme čtenáře s tématem práce, dále ze tří kapitol: první, teoretická část, pojednává o lexikálních synonymech ruského jazyka, druhá, teoreticko-praktická část, která se zabývá vývojem a funkcí lexikální synonymie současných autorů, používá excerpce a porovnání synonymických obratů klasické a současné ruské literatury, ve třetí části diplomové práce věnujeme se možnostem využití zkoumané problematiky ve školní praxi. Na závěr práce uvádíme seznam použité literatury a internetových zdrojů. The work offered for lexical synonymy teaching admits to more deeply examine processes and it acquaints in full extent with basic teaching content of lexical terms ( synonyms, lexical synonyms, grammatical synonyms, word formational synonyms, synonymous succession etc.). In total the work helps to a conscious ability of a topic of lexical synonymy and it points to its changes in a development of historic times. The content of the work consists of an introduction, in which we acquaint a reader with the topic of the work, and three next chapters:: the first one deals about lexical synonyms of Russian language, the second one, theoretical and practical part, which deals about development and function of lexical synonymyof recent authors uses an exercerption and comparation of synonymous idioms of classical and recent Russian literature, in the third part of the dissertation we pay attention to possibilities of application of studied problems in a school practice. In the conclusion of the work we bring a list of referenced literature and the Internet sources. Klíčová slova: lexikální synonyma; synonymická řada; slovní zásoba; lexikologie; lexém; vývoj; jazyk; řeč; funkce; jazykový cit; lexikal synonyms; synonymous succession; vocabulary; lexicology; lexeme; development; language; function; speech; verbal expression Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Lexikální synonymie ruského jazyka (konec XX. - začátek XXI. století)

Nabízena práce pro výuku lexikální synonymie dovoluje hlouběji zkoumat jevy, v plném obsahu seznamuje se základním učebním obsahem lexikálních pojmů (synonyma, lexikální synonyma, gramatická synonyma, ...

Legezová, Ksenija
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Reklamní slogany v obchodní síti
Sikorová, Ivana
2014 - ruský
Diplomová práce se zabývá problematikou tvorby a charakteristiky sloganů v obchodní síti. Práce je rozdělena na tři celky. V první hlavní kapitole jsou analyzovány - výchozí specifika reklamních textů, slogany jako základní kategorie reklamního textu a vybrané lingvistické zvláštnosti reklamních textů. Druhá kapitola je zasvěcena klasifikaci sloganů podle různých kritérií, a dále je zde uvedena charakteristika adresáta jednotlivých typů sloganů. Třetí část práce se zabývá efektivním zpracováním sloganů, základními a nejzávažnějšími vlivy na tvorbu sloganů. The diploma thesis deals with the issue of creating advertising slogans and their characteristics in the trading network. The thesis is divided into three chapters. The first one contains analysis of the specifics of advertising texts, of slogans as an elemental category of an advertising text, and of some linguistic peculiarities of these texts. Second chapter is dedicated to the classification of slogans according to various criteria and a characterization of a final slogan recipient. Third chapter presents an effective elaboration of advertising slogans, main and crucial influences on the slogan creation. Klíčová slova: reklamní text; slogan; reklama; klasifikace sloganů; adresát sloganů; efektivita reklamních textů; příprava sloganů; metodika testování; advertising text; slogan; advertisement; slogan classification; slogan recipient; effectiveness of advertising texts; slogan creation; testing methodology Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Reklamní slogany v obchodní síti

Diplomová práce se zabývá problematikou tvorby a charakteristiky sloganů v obchodní síti. Práce je rozdělena na tři celky. V první hlavní kapitole jsou analyzovány - výchozí specifika reklamních ...

Sikorová, Ivana
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Margarita Agašina - život a dílo
Bartáková, Kristýna
2013 - ruský
V této diplomové práci je představena ruská básnířka, spisovatelka 20. století a čestná obyvatelka města Volgograd Margarita Konstantinovna Agašina. Kromě samotného představení této významné volgogradské spisovatelky je zde také popsáno město Volgograd, které je nedílnou součásí pro její tvorbu. V následující části jsou rozebírány některé její básně a poemy, a to proto, aby bylo snažší si některou z nich vybrat pro zařazení do učebního procesu. Dále jsou zde uvedeny možnosti jejího zařazení do školní praxe s uvedenými příklady využití. V přílohách jsou zařazeny jak texty o samotné spisovatelce, tak i ukázky z jejího díla. V praktické části jsou rozebírány možnosti práce jak už s texty, tak samotným představením básnířky. V přílohách jsou zahrnuty její básně a úryvky z poem. Kromě nich se zde nachází i obrázky spojené se samotnou spisovatelkou, ale i městem Volgogradem. Cílem diplomové práce je rozšíření znalostí v ruské literatuře 20. století pomocí představení M. K. Agašiny a její tvorby, geografii (město Volgograd) nejen u učitele ruského jazyka, ale i žáků samotných. Kromě toho jsou v praktické části uvedeny moderní metody pro využití práce s textem, ale i skupinové práce či práce ve třídě pomocí metody CLIL. Margarita Konstantinovna Agashina - well-known Russian poet, writer of 20th century and honourable inhabitant of the city Volgograd is presented in this diploma thesis. Except the introduction of this important Volgograd writer, there is also described the city Volgograd which is inseparable part for her writing. Some of writer´s poems are taken to pieces in the following part for easy choice of any of them for inclusion in didactic process. Furthermore, the posibilities of writer´s inclusion in school practise with examples of usage are also mentioned. In the appendix, there can be found both the texts about writer herself and the extracts from her work. The posibilities of work both with texts and writer´s presentation are shown in the practical part. Writer´s poems and passages from her work are included in the apendix. The main aim of this thesis is to widen the knowledge of Russian literature of 20th century with the help of introducing the writer and her work, geography (the city Volgograd) not just in Russian teacher´s knowledge, but also in pupil´s knowedge. Except this, the modern methods for work with the text, group work or work with the method "CLIL" are mentioned in the practical part. Klíčová slova: Margarita K. Agašiny; Volgograd; Margarita K. Agašina; Volgograd Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Margarita Agašina - život a dílo

V této diplomové práci je představena ruská básnířka, spisovatelka 20. století a čestná obyvatelka města Volgograd Margarita Konstantinovna Agašina. Kromě samotného představení této významné ...

Bartáková, Kristýna
Západočeská univerzita v Plzni, 2013

Utváření ruské slovní zásoby v oblasti cestovního ruchu
Stankiewiczová, Jana
2013 - ruský
Diplomové práce pojednává o utváření slovní zásoby z oblasti cestovního ruchu. První část popisuje objasnění termínu turizmus. Tato část rozkrývá slovní zásobu z oblasti historie, infrastruktury, současných a tradičních druhů turizmu. Druhá část diplomové práce charakterizuje vlastnosti učebnic ??????? ?? - ???????. Tato část obsahuje materiály, které je možné zahrnout do vyučovacích hodin ruského jazyka. Část obsahuje různorodá cvičení s obsahem slovní zásoby z cestovního ruchu. Dále obsahuje práci s textem, přiřazování slovíček k obrázkům, práci s mapou, překlad a porozumění textu. Součástí práce jsou přílohy, které obsahují tématický slovník turistické terminologie a slovní zásobu z oblasti cestovního ruchu. This thesis deals with the vocabulary formation in the field of tourism. The first part describes the clarification of the term tourism, uncovers the vocabulary in the field of history, infrastructure, current and traditional types of tourism. In the second part of thesis are described the characteristics of the collection of books ??????? ?? - ???????. It contains materials which can be included into the Russian language lessons. It also consists of diverse exercises with the tourism vocabulary, work with text and maps, assign vocabulary to pictures, translation and understanding the text. Another important part of the work are attachments which contain thematic vocabulary of the tourist terminology and vocabulary related to tourism. Klíčová slova: obecné pojetí cestovního ruchu; historie cestovního ruchu; diferenciace slovní zásoby; analýza učebnic ruského jazyka; rozšiřující materiál do výuky ruského jazyka; slovník cestovního ruchu; general concept of tourism; history of tourism; differentiation of vocabulary; analysis of russian language textbooks; extending teaching material of russian language; tourism vocabulary Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Utváření ruské slovní zásoby v oblasti cestovního ruchu

Diplomové práce pojednává o utváření slovní zásoby z oblasti cestovního ruchu. První část popisuje objasnění termínu turizmus. Tato část rozkrývá slovní zásobu z oblasti historie, infrastruktury, ...

Stankiewiczová, Jana
Západočeská univerzita v Plzni, 2013

Ruská architektura (využití tématu ve výuce ruského jazyka)
Šichulová, Zuzana
2013 - ruský
Stalinská architektura zanechala nezapomenutelné stopy na vzhledu Moskvy i jiných měst ve formě monumentálních a jedinečných budov. Záměrem J. V. Stalina bylo přiblížit Moskvu americkým velkoměstům a právě výškové budovy jakožto ruské mrakodrapy měly být hlavním symbolem moderního města. Mezi nejznámější architektonické počiny tohoto období řadíme sedm stalinských výškových budov, přezdívaných také jako "sedm sester" nebo pouze "vysotki". Všechny tyto budovy byly postaveny v letech 1947-1957 a doposud je můžeme najít v Moskvě v téměř původním provedení. Patří mezi ně Lomonosova Moskevská státní univerzita, ministerstvo zahraničních věcí, hotel Ukrajina, hotel Leningradská, budova u Červené brány, dům na Kotelničeském náměstí a dům na Kudrinském náměstí. Stalinist architecture left memorable traces on the appearance of Moscow and other cities in the form of unique and monumental buildings. Stalin's intention was to show Moscow like a modern city with the Russian "skycrapers". Among the most famous architectural achievements of this period belong seven Stalinist skyscrapers, dubbed as the "seven sisters" or simply "vysotki". All of these buildings were built from 1947 to 1957 and now we can find them in Moscow in almost original design. "Seven sisters" include the Lomonosov Moscow State University, Ministry of Foreign Affairs, the Hotel Ukraina, the Hotel Leningradskaya, Red Gates Administrative Building, Kotelnicheskaya Embankment Apartmenst and the Kudrinskaya Square Building. Klíčová slova: architektura; výškové budovy; výuka; ruský jazyk; architecture; skyscrapers; teaching; russian language Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Ruská architektura (využití tématu ve výuce ruského jazyka)

Stalinská architektura zanechala nezapomenutelné stopy na vzhledu Moskvy i jiných měst ve formě monumentálních a jedinečných budov. Záměrem J. V. Stalina bylo přiblížit Moskvu americkým velkoměstům a ...

Šichulová, Zuzana
Západočeská univerzita v Plzni, 2013

Tvorba Anatolie Jegina
Řezníčková, Anna
2013 - ruský
Tématem diplomové práce je literární tvorba ruského spisovatele Anatolije Jegina. V teoretické části práce je krátce představen autor a jeho tvorba s vybranými úryvky děl. V praktické části práce se její autorka zaměřila na jazykový rozbor vybrané povídky A. Jegina s cílem analyzovat její lexikální stránku a celkově charakterizovat osobitý styl autora. The thesis explores the literary work of Russian writer Anatolij Jegin (1946-present). The introductory theoretical part is dealing with Anatolij´s life and partly analyzes extracts of his work. The second practical part is focusing on the linguistic analysis of author´s work. The particular story is chosen for lexical aspect analysis and characterizing the original author´s style. Klíčová slova: současná ruská literatura; literární tvorba; planetární systém; Anatolij Jegin; lexikální rozbor; ruské archaizmy; ruské historizmy; mystické povídky; contemporary russian literature; literary work; planetary system; Anatolij Jegin; linguistic analysis; russian archaism; mysterious stories Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Tvorba Anatolie Jegina

Tématem diplomové práce je literární tvorba ruského spisovatele Anatolije Jegina. V teoretické části práce je krátce představen autor a jeho tvorba s vybranými úryvky děl. V praktické části práce se ...

Řezníčková, Anna
Západočeská univerzita v Plzni, 2013

Obrazy zvířat v próze Čingize Ajtmatova
Vakhrusheva, Oxana
2012 - ruský
Předložená diplomová práce je věnována tvorbě významného kirgizského spisovatele druhé poloviny XX století Čingize Ajtmatova. Práce obsahuje čtyři kapitoly; v první části jsou uvedena některá autorova životopisná fakta a nastíněna jeho tvůrčí evoluce, ve třetí a čtvrté kapitole jsou analyzována jeho některá díla (román Popraviště, novely Sbohem trpký živote, Strakatý pes na břehu moře a Bílá loď). Hlavním cílem práce je ukázat, že v umělecké struktuře sledovaných textů hrají důležitou roli obrazy zvířat, což svědčí o těsném propojení Ajtmatovovy tvorby s mytologií a folklórem. This thesis is dedicated to the works of remarkable Kirghiz writer Chinghiz Aitmatov from second half of 20th century. The thesis consists of four chapters; the first one provides the information about his life and his creative evolution, in the third and the fours chapters some of his writings (novel "The Scaffold" (1986), stories "Farewell, Gulsary!" (1966), "Spotted Dog Running On Seashore" (1977), "The White Steamboat" (1970) are being analyzed. The main objective of the thesis is to show that in art structures of the writings, mentioned above, animal images play important role which testifies close connection of Aitmatov?s work with folklore and mythology. Klíčová slova: Čingiz Ajtmatov; obrazy zvířat; mytologie; Chinghiz Aitmatov; animal images; mythology Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Obrazy zvířat v próze Čingize Ajtmatova

Předložená diplomová práce je věnována tvorbě významného kirgizského spisovatele druhé poloviny XX století Čingize Ajtmatova. Práce obsahuje čtyři kapitoly; v první části jsou uvedena některá autorova ...

Vakhrusheva, Oxana
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Péče o dítě do tří let. Tematický rusko - český slovník
Podberetska, Ruslana
2012 - ruský
Diplomová práce obsahuje ruský tematický slovník z oblasti péče o dítě do tří let pro potřeby tlumočníka a taky srovnání ruského a českého lexika z hlediska gramatiky a slovotvorby. Slovník celkem obsahuje přibližně 4400 lexikálních jednotek. Práce je napsána v ruském jazyce, pouze při porovnání ruské a české lexiky jsou uvedeny české ekvivalenty. The thesis consists of the Russian thematic vocabulary from the field of childcare up to three years old for the needs of an interpreter. It also includes a comparison of Russian and Czech lexicon in terms of grammar and word formation. Generally the vocabulary consists of approximately 4400 lexical points. The thesis is written in the Russian language. The Czech equivalents are given only where Czech and Russian lexicon is compared. Klíčová slova: péče o dítě; očkování; dětské nemoci; dětská řeč; těhotenství; porod; ruská deminutiva; hypokoristika; Childcare; vaccination; childhood diseases; baby-talk; pregnancy; childbirth; russian diminutives; hypocorism Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Péče o dítě do tří let. Tematický rusko - český slovník

Diplomová práce obsahuje ruský tematický slovník z oblasti péče o dítě do tří let pro potřeby tlumočníka a taky srovnání ruského a českého lexika z hlediska gramatiky a slovotvorby. Slovník celkem ...

Podberetska, Ruslana
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze