Použitá omezení (2)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 41409
Publikováno od do

With a little help from my friends: "understanding the roles and importance of the millipede gut microbiome"
NWEZE, Julius Eyiuche
2024 - anglický
This research aimed to elucidate the role and importance of the millipede gut microbiome in cellulose digestion by using inhibitors to disrupt potential host-symbiosis and assessing their effects on millipede digestion and overall health. It involved the first comprehensive profiling of microbial communities within the hindgut and faeces of two distinct millipede species: Epibolus pulchripes, a tropical species found on the East African coast, and Glomeris connexa, a temperate species native to Central Europe. Although both species share a similar detritivorous lifestyle, they differ in size and gut redox conditions, with G. connexa being smaller (10-17 mm) than E. pulchripes (130-160 mm). The study also revealed the potential of the hindgut bacterial community in breaking down complex polysaccharides and recycling nutrients. It described the active bacterial community vital for certain processes and the extent of the millipedes' dependence on them. Additionally, the research provided a comprehensive investigation of viral communities in the hindguts of the two millipedes and their role in enhancing metabolism and modulating microbial composition. Furthermore, it introduced a new perspective that millipedes primarily ingest litter to gain access to microbial biomass (primarily fungal), which they and their gut microbiota consume. This research aimed to elucidate the role and importance of the millipede gut microbiome in cellulose digestion by using inhibitors to disrupt potential host-symbiosis and assessing their effects on millipede digestion and overall health. It involved the first comprehensive profiling of microbial communities within the hindgut and faeces of two distinct millipede species: Epibolus pulchripes, a tropical species found on the East African coast, and Glomeris connexa, a temperate species native to Central Europe. Although both species share a similar detritivorous lifestyle, they differ in size and gut redox conditions, with G. connexa being smaller (10-17 mm) than E. pulchripes (130-160 mm). The study also revealed the potential of the hindgut bacterial community in breaking down complex polysaccharides and recycling nutrients. It described the active bacterial community vital for certain processes and the extent of the millipedes' dependence on them. Additionally, the research provided a comprehensive investigation of viral communities in the hindguts of the two millipedes and their role in enhancing metabolism and modulating microbial composition. Furthermore, it introduced a new perspective that millipedes primarily ingest litter to gain access to microbial biomass (primarily fungal), which they and their gut microbiota consume. Klíčová slova: Millipedes; Epibolus pulchripes; Glomeris connexa; hindgut; microbes; virsues; plant litter; methane; metagenomics; metatranscriptomics; RNA-SIP; CARD-FISH; polysacchride degradation; nitrogen cycling; sulphur cycling; acetogenesis; urolytic bacteria; protists Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
With a little help from my friends: "understanding the roles and importance of the millipede gut microbiome"

This research aimed to elucidate the role and importance of the millipede gut microbiome in cellulose digestion by using inhibitors to disrupt potential host-symbiosis and assessing their effects on ...

NWEZE, Julius Eyiuche
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Klasifikace globálních environmentálních systémů dle stupně antropogenní transformace
Hrdina, Aleš
2024 - anglický
The topic of the doctoral thesis is the development of a comprehensive classification of global environmental systems based on a geographical synthesis of abiotic, biotic and anthropogenic factors. The dramatic changes in the Earth's natural environment, the noticeable loss of biodiversity and the increasing impact of human activity in many different aspects raise the need for a comprehensive classification that provides an appropriate spatial framework for assessing the impacts of these changes. Several global classifications have been developed in the past, but most of them only work with various natural environmental gradients (especially climate or relief). However, most regions of the world have been so fundamentally affected or even completely transformed by human activity that the omission of anthropogenic factors in comprehensive environmental classifications may lead to erroneous conclusions. For this reason, new global environmental classifications have recently begun to emerge abroad that attempt to deal with anthropogenic changes to the natural environment and include them in a comprehensive assessment. The proposal of a methodology and the actual creation of the classification of global environmental systems based on abiotic gradients, biodiversity distribution and spatial... Tématem disertační práce je vytvoření komplexní klasifikace globálních environmentálních systémů založených na geografické syntéze abiotických, biotických i antropogenních faktorů. Zásadní změny přírodního prostředí Země, znatelný úbytek biodiverzity a v mnoha různých ohledech stále rostoucí vliv člověka vyvolávají potřebu vytvořit komplexní klasifikaci, která bude vhodným prostorovým rámcem pro vyhodnocování dopadů těchto změn. V minulosti vznikla celá řada globálních klasifikací, které však většinou pracují jen s různými přírodními gradienty prostředí (zejména klima či reliéf). Většina regionů světa je však natolik zásadně ovlivněna nebo dokonce zcela přeměněna činností člověka, že opomenutí antropogenních faktorů v komplexních klasifikacích prostředí může vést k mylným závěrům. Z tohoto důvodu v nedávné době začaly v zahraničí vznikat nové globální environmentální klasifikace, které se snaží s antropogenními změnami přírodního prostředí pracovat a zahrnout je do komplexního hodnocení. Návrh metodiky a vlastní vytvoření klasifikace globálních environmentálních systémů, která je založena na abiotických gradientech, distribuci biodiverzity a prostorové diferenciaci vlivu člověka, je hlavním cílem předložené práce. Klasifikace vychází z 22 datasetů charakterizujících abiotické, biotické a... Klíčová slova: Klasifikace; antropogenní transformace; globální environmentální systémy; Classification; anthropogenic transformation; global environmental systems Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Klasifikace globálních environmentálních systémů dle stupně antropogenní transformace

The topic of the doctoral thesis is the development of a comprehensive classification of global environmental systems based on a geographical synthesis of abiotic, biotic and anthropogenic factors. ...

Hrdina, Aleš
Univerzita Karlova, 2024

Změny srážko-odtokového režimu a biogeochemismu v pramenných oblastech
Fraindová, Kateřina
2024 - anglický
Headwater areas are a very important current or potential drinking water source. Their ecological value for the whole ecosystem is equally important. Headwater areas are sites with minimal anthropogenic intervention and usually the least polluted water sources. Changes in climate and rainfall-runoff (R-R) regime together with water quality in these areas affect the status and availability of water further downstream significantly. It is also one of the most sensitive areas and is an early indicator of ongoing changes. This thesis focuses on the main issues that are already ongoing and are affecting the availability of drinking water significantly. Some of these are trends in R-R regime in the context of the climate change and glacier retreat in headwater areas. As a very good example of a mid-latitude river with a complex rainfall-runoff regime, where a large impact of regional climate warming and glacier retreat are strongly manifested, The Athabasca River Basin was selected for this study. Related to this issue is the river water quality, which is influenced by changes in both temperature and R-R regime, together with the increasing occurrence of extreme hydrometeorological situations such as droughts and floods. The effects of land cover on water quality are also analysed, along with consideration of... Pramenné oblasti představují v současné době velice významný aktuální či potenciální zdroj pitné vody, přičemž neméně důležitý je i jejich ekologický význam pro celý ekosystém. Jedná se o lokality s minimálními antropogenními zásahy a s obvykle nejméně znečištěnými vodními zdroji. Změna klimatu a srážko-odtokového režimu i kvalita vody v těchto oblastech významně ovlivňují stav a dostupnost vody dále po proudu. Zároveň se jedná o jednu z nejcitlivějších oblastí, která je včasným indikátorem probíhajících změn. Práce se zaměřuje na hlavní problémy, které v současné době již probíhají a významným způsobem ovlivňují dostupnost pitné vody. Jedním z nich jsou trendy srážko-odtokového režimu v souvislosti se změnou klimatu a ústupu ledovců v pramenných oblastech. Jako velmi dobrý příklad řeky ve středních zeměpisných šířkách s komplexním odtokovým režimem, kde se silně projevuje velký vliv regionálního oteplování klimatu a ústupu ledovců, bylo pro toto téma vybráno povodí řeky Athabasca. S tímto tématem souvisí i změna kvality vody, která je ovlivněná jak změnou teplot, tak srážko-odtokového režimu spolu s narůstajícím výskytem extrémních situací, jako je sucho a povodně. Dále jsou analyzovány i vliv krajinného pokryvu na kvalitu vody, a jejich změn spolu se zohledněním geografické polohy. Za tímto účelem bylo... Klíčová slova: Srážko-odtokový režim; výška sněhu; teplota; kvalita vody; živiny; DOC; regionální změna klimatu; Rainfall-runoff regime; snow cover depth; temperature; water quality; nutrients; DOC; regional climate change Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Změny srážko-odtokového režimu a biogeochemismu v pramenných oblastech

Headwater areas are a very important current or potential drinking water source. Their ecological value for the whole ecosystem is equally important. Headwater areas are sites with minimal ...

Fraindová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2024

Belemniti spodní křídy (a hraničního intervalu hranice J/K) oblasti severozápadní Tethydy, biostratigrafie, paleobiogeografie a paleoekologie
Vaňková, Lucie
2024 - anglický
This thesis deals with the belemnite fauna from the Outer Western Carpathians Klippen, its systematic classification, stratigraphical and palaeogeographical evaluation. The palaeontological/palaeobiological approach, together with isotope analyses, including of carbon and oxygen stable isotopes and of strontium isotopes, enabled an integrated investigation of the palaeoecological conditions during the Jurassic/Cretaceous (J/K) boundary interval and the Early Cretaceous age. The Tethyan belemnites are not intensively studied in detail in the J/K interval, as they occur rather rarely in the sections, and/or sedimentary conditions were not suitable for their preservation. Therefore, belemnites are described only from a few sites in the Mediterranean Province. On the basis of recent research, the stratigraphic range of several species previously considered to be from the Tithonian age was extended to the earliest Cretaceous. By contrast, the Lower Cretaceous belemnites (since the late Berriasian) are more abundant. In the classical areas of the Tethyan Realm, it is possible to study the Lower Cretaceous belemnites in great detail and, according to their higher abundance, to determine an individual assemblage corresponding to stratigraphical intervals. Their occurrence is also an important basement for... Předkládaná disertační práce se zabývá belemnitovou faunou z oblasti Vnějších Západních Karpat, jejím systematickým určením a stratigrafickým a paleogeografickým zhodnocením. Spolu s izotopovými analýzami, zahrnujícími jak stabilní izotopy kyslíku a uhlíku, tak izotopy stroncia, vytváří komplexní obraz paleoekologických podmínek v období jursko-křídové hranice a spodní křídy. Belemniti nejsvrchnějšího tithonu a hraničního intervalu J/K nejsou obecně příliš dobře prostudovaní, jelikož se na studovaných profilech vyskytují zřídka, nebo sedimentární podmínky nejsou vhodné pro jejich zachování. Rostra belemnitů jsou tak v mediteránní provincii popsána pouze z několika lokalit. Na základě posledních výzkumů byl stratigrafický rozsah některých původně tithonských druhů rozšířen o nejspodnější křídu. Oproti tomu jsou spodnokřídoví belemniti (od pozdního berriasu) relativně rozšíření. V tethydní říši je možné studovat spodnokřídovou belemnitovou faunu v dobrém detailu a dle jejich četného zachování, také stanovit jednotlivá společenstva odpovídajcí stratigrafickým intervalům. Navíc lze modelovat jejich palebiogeografické rozšíření a případné migrace. Specifické podmínky a typ sedimentární asociace, ve které bylo rostrum uloženo, nabízí možnost zkoumání ekologických preferencí, které jednotlivé druhy... Klíčová slova: belemniti; spodní křída; J; K hranice; Vnější Západní Karpaty; stratigrafie; paleogeografie; paleoekologie; belemnites; Lower Cretaceous; J; K boundary; Outer Western Carpathians; stratigraphy; palaeogeography; palaeoecology Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Belemniti spodní křídy (a hraničního intervalu hranice J/K) oblasti severozápadní Tethydy, biostratigrafie, paleobiogeografie a paleoekologie

This thesis deals with the belemnite fauna from the Outer Western Carpathians Klippen, its systematic classification, stratigraphical and palaeogeographical evaluation. The ...

Vaňková, Lucie
Univerzita Karlova, 2024

Strukturní studie opravy abazického místa a tvorba kovalentního spojení opačných řetězců DNA
Landová, Barbora
2024 - anglický
DNA damage refers to any alteration or modification in the DNA structure that deviates from its natural state. Abasic site (Ap site) is one of the most common DNA lesions resulting from spontaneous depurination/depyrimidination or enzymatic base excision. When left unrepaired it can lead to a cascade of genetic mutations, potentially causing diseases like cancer. Understanding DNA repair mechanisms is vital for medical research and applications. Bacterial MutM is a DNA repair glycosylase, removing DNA damage generated by oxidative stress and preventing mutations and genomic instability. MutM belongs to the Fpg/Nei family of procaryotic enzymes, sharing structural and functional similarities with their eukaryotic counterparts, such as NEIL1-NEIL3. Here, I present two crystal structures of MutM from pathogenic Neisseria meningitidis: MutM holoenzyme and MutM bound to DNA. The free enzyme exists in an open conformation, while upon binding to DNA, both the enzyme and DNA undergo substantial structural changes and domain rearrangement. One of the DNA lesion repaired by MutM is the Ap site, which, if not repaired, may spontaneously lead to the formation of an abasic site interstrand crosslink (Ap-ICL) with an adjacent adenine in the opposite strand. NEIL3 glycosylase is known to remove Ap-ICL. With a... Poškozením DNA se rozumí jakákoli změna nebo modifikace struktury DNA, která se odchyluje od jejího přirozeného stavu. Abasické místo (Ap místo) je jedním z nejčastějších poškození DNA, které vzniká spontánní depurinací/depyrimidinací nebo enzymatickým odstraněním báze. Pokud se neopraví, může vést ke genetické mutaci a potenciálně způsobit onemocnění, jako je například rakovina. Pochopení mechanismu opravy DNA je zásadní pro lékařský výzkum a aplikaci. Bakteriální MutM je glykosyláza opravující DNA, která odstraňuje poškození DNA vzniklé oxidačním stresem a zabraňuje mutacím a genomové nestabilitě. MutM patří do rodiny prokaryotických enzymů Fpg/Nei a je strukturně i funkčně podobná se svým eukaryotickým protějškům, jako jsou NEIL1-NEIL3. Zde prezentuji dvě krystalové struktury MutM z patogenní Neisseria meningitidis: MutM holoenzym a MutM vázaný na DNA. Volný enzym existuje v otevřené konformaci, zatímco po vazbě na DNA, dochází k podstatným strukturním změnám a přeskupení domén enzymu i ohybu DNA. Jednou z poškození DNA opravovaných MutM je Ap místo, které, pokud není opraveno, může spontánně vést k vytvoření mezivláknového kovanetního prokřízení DNA (Ap-ICL) se sousedním adeninem na opačném vlákně DNA. Je známo, že glykosyláza NEIL3 odstraňuje Ap-ICL. Pomocí série různých oligonukleotidů jsme... Klíčová slova: poškození DNA; oprava DNA; glykosylásy; struktura; DNA damage; DNA repair; glycosylases; structure Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Strukturní studie opravy abazického místa a tvorba kovalentního spojení opačných řetězců DNA

DNA damage refers to any alteration or modification in the DNA structure that deviates from its natural state. Abasic site (Ap site) is one of the most common DNA lesions resulting from spontaneous ...

Landová, Barbora
Univerzita Karlova, 2024

Spánek v kontextu kvality života
Prokeš, Michaela; Hamplová, Dana; Kreidl, Martin; Manková, Denisa
2024 - anglický
The central focus of my dissertation thesis is sleep in the context of quality of life. The significance and value of a good night's sleep to our well-being is often underestimated. Although partially determined by genetics, sleep is also strongly determined by environmental and social factors. Much of the research in this area, however, limits itself to studies with biomedical approaches, and the sociological aspects of sleep are rarely investigated. The dissertation aims to bridge this knowledge gap, discussing sleep in the context of quality of life and applying a variety of analytical methods on data collected from a Czech population sample to study how sleep affects and is affected by quality of life. Motivated by a lack of research on the longitudinal effects of sleep and well-being, the dissertation includes a research article (Chapter 3) on the long-term effects of changes in sleep duration, sleep quality and social jetlag (the discrepancy between biological time and social times) on quality of life (satisfaction with life, happiness, work stress, subjective health and well-being). A second article investigates social jetlag and its links to work and family (Chapter 4). A third article studies sleep in the context of family types and the effect of parenthood on sleep duration and social... Význam a hodnota kvalitního spánku pro naši pohodu jsou často podceňovány. Ačkoli je spánek částečně podmíněn geneticky, je také silně determinován environmentálními a sociálními faktory. Velká část výzkumu v této oblasti se však omezuje na studie s biomedicínským přístupem a sociologické aspekty spánku jsou zkoumány jen zřídka. Cílem disertační práce je překlenout tuto mezeru ve znalostech, pojednat o spánku v kontextu kvality života a aplikovat různé analytické metody na data získaná ze vzorku české populace, aby bylo možné studovat, jak spánek ovlivňuje a je ovlivňován kvalitou života. Motivem disertační práce je nedostatek výzkumů longitudinálních vlivů spánku a životní pohody, a proto je její součástí výzkumný článek (kapitola 3) věnovaný dlouhodobému vlivu změn délky spánku, kvality spánku a sociálního jetlagu (nesoulad mezi biologickým a sociálním časem) na kvalitu života (spokojenost se životem, štěstí, pracovní stres, subjektivní zdraví a životní pohodu). Druhý článek zkoumá sociální jetlag a jeho souvislosti s prací a rodinou (kapitola 4). Třetí článek zkoumá spánek v kontextu typů rodin a vliv rodičovství na délku spánku a sociální jetlag a také porovnává kvalitu spánku u bezdětných jedinců s rodiči s dětmi různého věku (kapitola 5). Výsledky mého akademických zkoumání naznačují, že... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Spánek v kontextu kvality života

The central focus of my dissertation thesis is sleep in the context of quality of life. The significance and value of a good night's sleep to our well-being is often underestimated. Although partially ...

Prokeš, Michaela; Hamplová, Dana; Kreidl, Martin; Manková, Denisa
Univerzita Karlova, 2024

Výzkum a vývoj katalyzátorů na bázi platiny pro palivové články s protonově vodivou membránou
Xie, Xianxian; Khalakhan, Ivan; Brummel, Olaf; Pihosh, Yuriy
2024 - anglický
Widespread adoption of advanced energy technologies, such as proton- exchange membrane fuel cells (PEMFCs), relies on the development of efficient and durable catalysts for oxygen reduction reaction (ORR). Given its unique properties, platinum has been the primary choice for meeting activity demands, either in its pure form or as various Pt-based alloys. The challenge yet persists with catalyst degradation in the hostile environment of the PEMFC cathode. The thesis aims to explore efficient and durable Pt-based ORR catalysts prepared by the magnetron sputtering technique. In the first chapter, Pt-Au alloys with various compositions (5, 10, 20 at.% of Au) were systematically studied to understand their composition-activity-stability relationship. It was found that Pt90Au10 exhibits the most optimal alloying, retaining the activity of Pt while effectively suppressing Pt dissolution. The stability of Pt-Au alloys was further evaluated under different simulated PEMFC operating conditions, demonstrating their higher stability compared to monometallic Pt catalyst. In the second chapter, the composition-activity-stability relationship of ternary PtNi-Au alloys with various compositions (3, 7, 15 at.% of Au, Pt:Ni = 50:50) was investigated. It was revealed that while Au incorporation negatively impacts activity, it... Rozšířené přijetí pokročilých energetických technologií, jako jsou palivové články s protonově vodivou membránou (PEMFC), závisí na vývoji účinných a odolných katalyzátorů pro reakci redukce kyslíku (ORR). Platina je první volbou, pro její jedinečné vlastnosti splňující požadavky na aktivitu. Využívá se buď ve své čisté formě nebo jako slitina na bázi Pt. Výzva však stále přetrvává kvůli degradaci katalyzátoru v nepříznivém prostředí katody PEMFC. Tato práce si klade za cíl zkoumat účinné a odolné katalyzátory pro ORR na bázi Pt připravené technikou magnetronového naprašování. V první kapitole byly systematicky studovány slitiny Pt-Au s různými složeními (5, 10, 20 at. % Au) s cílem porozumět souvislostem mezi složením, aktivitou a stabilitou. Bylo zjištěno, že slitina Pt90Au10 projevuje nejoptimálnější vlastnosti, zachovávající aktivitu Pt a efektivně potlačující rozpouštění Pt. Stabilita slitin Pt-Au byla dále zkoumána za různých simulovaných pracovních podmínek PEMFC, což prokázalo jejich vyšší stabilitu ve srovnání s monometalickým katalyzátorem Pt. Ve druhé kapitole byl zkoumán vztah mezi složením, aktivitou, a stabilitou terciárních slitin PtNi-Au s různými složeními (3, 7, 15 at.% Au, Pt:Ni = 50:50). Bylo zjištěno, že začlenění Au negativně ovlivňuje aktivitu, ale zlepšuje stabilitu. Mezi testovanými... Klíčová slova: PEMFC|ORR|katalyzátor na bázi Pt|stabilita|aktivita; PEMFCs|ORR|Pt-based catalyst|stability|activity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výzkum a vývoj katalyzátorů na bázi platiny pro palivové články s protonově vodivou membránou

Widespread adoption of advanced energy technologies, such as proton- exchange membrane fuel cells (PEMFCs), relies on the development of efficient and durable catalysts for oxygen reduction reaction ...

Xie, Xianxian; Khalakhan, Ivan; Brummel, Olaf; Pihosh, Yuriy
Univerzita Karlova, 2024

Hegemonní město: diskursivní přístup k ideologii a dominanci v rozvoji a plánování post-socialistické Prahy
Orcígr, Václav; Balon, Jan; Vacková, Barbora; Naxera, Vladimír
2024 - anglický
Late capitalist society is dominated by specific attributes of neoliberal ideology, which are inscribed in various ways in the politics of governance in the context of geographical location, political and social organization, economic situation, and other parameters. Discourse plays a specific role in the reproduction and legitimation processes of ideology. This thesis elaborates a theoretical approach to ideological dominance in the topic of urban development, specifically post-socialist Prague. The latter, as an urban space that has undergone major changes of post-revolutionary transformation, becomes a specific arena in which the discursive manifestations of various actors contribute to the production of theoretically identified (and also other yet unrecognized) patterns of dominant ideology. These, in turn, create a discursive field in which reproductive and legitimizing schemas are produced that contribute to the fact that the theme of urban development serves as one of the significant means that reinforce the global hegemonic position of neoliberal capitalism. The thesis builds on Pierre Bourdieu's theoretical approach to identify the actor field within which the processes of reproduction and legitimation occur, and works with Bourdieu's theory of ideological domination, which he developed... Pozdně kapitalistická společnost je dominována specifickými atributy neoliberální ideologie, které se různými způsoby propisují do politik vládnutí v kontextu geografické lokalizace, politického a společenského uspořádání, ekonomické situace, a dalších parametrů. Specifickou roli v rámci reprodukčních a legitimizačních procesů ideologie hraje diskurs. Práce rozpracovává teoretický přístup k ideologické dominanci v tématu územního rozvoje měst, konkrétně post-socialistické Prahy. Ta se jako urbanizovaný prostor, který prošel zásadními proměnami porevoluční transformace, stává specifickou arénou, ve které diskursivní projevy různých aktérů přispívají k tvorbě teorií identifikovaných (i dosud nerozpoznaných) vzorců dominantní ideologie. Ty následně vytvářejí diskursivní pole, v němž dochází k tvorbě reprodukčních a legitimizačních schémat, jež přispívají k tomu, že téma rozvoje města slouží jako jeden z významných prostředků, který posiluje globální hegemonní pozici neoliberálního kapitalismu. Práce staví na teoretickém přístupu Pierra Bourdieu, s jehož pomocí identifikuje aktérské pole, v jehož rámci k procesům reprodukce a legitimizace dochází, a dále pracuje s Bourdieuovou teorií ideologické dominance, kterou rozpracoval s Lucem Boltanskim. V další teoretické kontextualizaci studií post-socialismu... Klíčová slova: Dominantní ideologie; hegemonie; média; diskurs; územní rozvoj; městské plánování; Bourdieu; Boltanski; development; post-socialismus; Praha; Dominant ideology; hegemony; media; discourse; urban development; urban planning; Bourdieu; Boltanski; development; post-socialism; Prague Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Hegemonní město: diskursivní přístup k ideologii a dominanci v rozvoji a plánování post-socialistické Prahy

Late capitalist society is dominated by specific attributes of neoliberal ideology, which are inscribed in various ways in the politics of governance in the context of geographical location, political ...

Orcígr, Václav; Balon, Jan; Vacková, Barbora; Naxera, Vladimír
Univerzita Karlova, 2024

Efektivita instrumentalizace masmédií v ofenzivních zahraničněpolitických strategiích
Mareš, Tomáš; Aslan, Emil; Mölder, Holger; Sazonov, Vladimir
2024 - anglický
The dissertation thesis focuses on the issue of the effectiveness of mass media instrumentalization on the information-psychological level in offensive foreign policy strategies. Despite an increased interest in both the offensive potential of mass media assets as well as particular strategies enabling to employ these assets to assertively decide political and military conflicts in the course of the last two decades, there is still a crucial lack of understanding of how the effectiveness of these strategic approaches is produced or could be appraised. Therefore, this dissertation thesis aims to construct a comprehensive definition of effectiveness in the given context and use it to generate a new and unparalleled analytical model that can be applied to proceed with a qualitative assessment of the 'efficiency potential' of (real or prospective) offensive foreign mass media campaigns led on the information-psychological level. Such a kind of tool (or similar) is still desperately missing. In the last step, a purposefully selected case study framework - Russian mass media in Ukraine in 2013 (but referencing to both: the period of building up the Russian media network starting from the first presidential term of Vladimir Putin and its utilization during the latent and escalation phases of the Russian-... Disertační práce se zaměřuje na zkoumání problému efektivity instrumentalizace masmédií na informačně-psychologické úrovni v rámci ofenzivních zahraničněpolitických strategií. Navzdory zvýšenému zájmu nejen o ofenzivní potenciál masmédií, ale i o konkrétní strategie umožňující využití těchto prostředků k asertivnímu rozhodování politických a vojenských konfliktů v průběhu posledních dvou desetiletí, se stále potýkáme s nedostatečným porozuměním toho, jakým způsobem dochází ke generování efektivity potřebné k úspěšnému použití masmédií v rámci takovýchto strategických přístupů. Z uvedeného důvodu si disertační práce klade za cíl zkonstruovat komplexní definici 'efektivity' v daném kontextu a její použití k sestavení nového jedinečného analytického modelu, který bude možné aplikovat ke kvalitativnímu posuzování "potenciálu efektivity" (reálných či budoucích) útočných zahraničních masmediálních kampaní vedených v informačně-psychologické rovině. Podobný nástroj stále zoufale postrádáme. Fungování vzniklého analytického modelu v praxi je pak testováno v rámci zvolené případové studie - Ruská média na Ukrajině před vypuknutím konfliktu v roce 2014 (s ohledem na budování ruské mediální sítě od prvního prezidentského období Vladimira Putina a na využívání této sítě v průběhu latentní a eskalační fáze... Klíčová slova: masmédia; zahraniční politika; ofenzivní strategie; efektivita; informačně-psychologický vliv; mass media; foreign policy; offensive strategies; effectiveness; information-psychological influence Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Efektivita instrumentalizace masmédií v ofenzivních zahraničněpolitických strategiích

The dissertation thesis focuses on the issue of the effectiveness of mass media instrumentalization on the information-psychological level in offensive foreign policy strategies. Despite an increased ...

Mareš, Tomáš; Aslan, Emil; Mölder, Holger; Sazonov, Vladimir
Univerzita Karlova, 2024

Vztah mezi percepční a strukturální komponentou variability lidského obličeje: Mezikulturní srovnání
Pavlovič, Ondřej
2024 - anglický
ONDŘEJ PAVLOVIČ RELATIONSHIP BETWEEN PERCEPTUAL AND STRUCTURAL VARIATION OF HUMAN FACES: CROSS- CULTURAL COMPARISON ABSTRAKT The perception of facial features is a fundamental aspect of human culture, influencing daily interactions and relationships. This thesis explores the cross-cultural dynamics of facial perception. First, the theoretical introduction establishes the centrality of facial perception across cultures. Empirical studies included in this thesis elucidate the convergence and divergence of attractiveness standards among cultures. Additionally, this thesis explores the interplay between facial shape dimorphism, color dimorphism, and typicality across a wide variety of populations. The context of Vietnamese immigrants in the Czech Republic offers a unique lens to study the impact of the sociocultural environment on facial perception and preferences. By analyzing attractiveness assessments provided by Czech Europeans, Czech Vietnamese, and Asian Vietnamese raters for Czech and Vietnamese faces, the studies included in this thesis further elucidate the convergence and divergence of attractiveness standards across these groups. The results of these studies underscore the role of facial averageness as a universally significant trait in attractiveness judgments. Studies added to the appendix explore... ONDŘEJ PAVLOVIČ VZTAH MEZI PERCEPČNÍ A STRUKTURÁLNÍ VARIABILITOU OBLIČEJE: MEZIKULTURNÍ SROVNÁNÍ ABSTRAKT Vnímání rysů obličeje je základním aspektem lidské kultury, který ovlivňuje každodenní interakce a vztahy. Tato práce zkoumá mezikulturní dynamiku vnímání obličeje. Teoretický úvod nejprve stanoví ústřední význam vnímání obličeje napříč kulturami. Empirické studie zahrnuté v této práci objasňují konvergenci a divergenci standardů atraktivity mezi kulturami. Tato práce dále zkoumá i vzájemné působení dimorfismu tvaru obličeje, barevného dimorfismu a typičnosti napříč různými populacemi. Kontext vietnamských přistěhovalců v České republice nabízí jedinečný pohled pro studium vlivu sociokulturního prostředí na vnímání a preference obličeje. Studie zahrnuté v této práci analyzují hodnocení atraktivity českých a vietnamských tváří, poskytnuté Čechy, českými Vietnamci a asijskými Vietnamci. Studie zahrnuté v této práci dále objasňují konvergenci a divergenci standardů atraktivity napříč těmito skupinami. Výsledky těchto studií podtrhují roli průměrnosti obličeje jako univerzálně významného rysu při posuzování atraktivity. Studie přidané do příloh, jsou zaměřené na vztahy mezi vnímáním sebe sama a vnímáním druhými, a také popisují roli hlasových a pohybových signálů v hodnocení obličeje. Ač nejsou primárně... Klíčová slova: Percepce tváře; obličej; atraktivita; morfologie; mezikulturní; Vietnamci; Češi; Facial perception; face; attractiveness; morphology; cross-cultural; Vietnamese; Czech Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vztah mezi percepční a strukturální komponentou variability lidského obličeje: Mezikulturní srovnání

ONDŘEJ PAVLOVIČ RELATIONSHIP BETWEEN PERCEPTUAL AND STRUCTURAL VARIATION OF HUMAN FACES: CROSS- CULTURAL COMPARISON ABSTRAKT The perception of facial features is a fundamental aspect of human culture, ...

Pavlovič, Ondřej
Univerzita Karlova, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze