Počet nalezených dokumentů: 3
Publikováno od do

Ruční výroba nepálených cihel
Novotný, Martin; Všianský, Dalibor
2016 - český
Předkládaná metodika podává pracovní návod na nejjednodušší způsob výroby nepálených cihel pomocí formy bez dna, které se tvoří na zemi a po sejmutí formy ponechávají schnout na místě, kde byly vyrobeny. Cílem je vytvořit srozumitelný pracovní návod, pomocí něhož bude možné vyrobit kvalitní stavební prvky určené zejména pro tvorbu replik památkových objektů v muzeích v přírodě. Při získání potřebného řemeslného fortelu je přeložený stavební postup v rámci rukodělné výroby velmi efektivní. The submitted methodology offers an instruction for the simplest ever production of unburnt bricks. This production uses bottom-less moulds; the bricks are shaped on the ground and after the mould is removed, they are sun-dried in the place in which they were made. The aim is to make a clear instruction that allows to make high-quality building elements intended especially for replicas of historic buildings at open-air museums. After getting necessary skills, the submitted description of the building procedure is very effective within the hand-made production. Klíčová slova: tradiční hliněné stavby; ruční výroba stavebních prvků; rekonstrukce; traditional earth buildings; manual production of building elements; reconstruction; hliněné stavby; cihly; výroba; stavební hmoty; rekonstrukce Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ruční výroba nepálených cihel

Předkládaná metodika podává pracovní návod na nejjednodušší způsob výroby nepálených cihel pomocí formy bez dna, které se tvoří na zemi a po sejmutí formy ponechávají schnout na místě, kde byly ...

Novotný, Martin; Všianský, Dalibor
Národní ústav lidové kultury, 2016

Metodika nedestruktivního průzkumu historických tkanin etnografického charakteru z období 1850 až 1950, jejich dokumentace a identifikace. MEP (Metodika etnografického průzkumu).
Mertová, Petra; Samohýlová, Alena; Holcner, Ludvík
2016 - český
Hlavním cílem metodiky je poskytnout nástroj pro dokumentaci a identifikaci tkanin, nalézajících se v etnografických sbírkových fondech muzejních institucí. Metodika využívá soubor popisných a měřitelných vlastností tkanin získaných průzkumem a dokumentací muzejních sbírkových fondů. S ohledem na okruh předpokládaných uživatelů a charakter zkoumaných předmětů, historického textilu s kulturní hodnotou, je metodiky navržena jako nedestruktivní. Metodika průzkumu postupuje v několika krocích, zaměřených zaprvé na odbornou dokumentaci tkanin prostřednictvím nedestruktivních metod zaměřených na zjišťování popisných a měřitelných vlastností předmětu a technologického rozboru historických tkanin etnografické povahy. Za druhé na identifikaci etnografických tkanin ve sbírkových institucích pomocí srovnávacího studia se souborem již sumarizovaných dat o historických tkaninách, včetně jejich fotografické dokumentace s ukázkami vybraných tkanin z depozitářů muzeí. Získaný materiál je uložen ve webové aplikaci atlastextilu.cz. The major goal of the methodology is to deliver an instrument for documentation and identification of fabrics in ethnographic collections of museum institutions. The methodology uses a set of describable and measureable properties of fabrics acquired through research into and documentation of museum collections. With regard to the group of presupposed users and the nature of researched objects – historical textile with cultural value, the methodology is suggested as a non-destructive one. The research methodology includes several steps aimed, as follows: first of all at a professional documentation of fabrics using non-destructive methods focused on the discovery of describing and measurable properties of an object and the technological analysis of historical fabrics of ethnographic nature; secondly, at the identification of ethnographic fabrics at collection institutions through the comparison with a set of the already summarized data about historical fabrics, including their photographs with examples of fabrics selected at museum repositories. The acquired material is stored at the web application atlastextilu.cz. Klíčová slova: textilní tkaniny; plátno; sukno; atlas; damašek; brokát; lokální názvy tkanin; textilní technologie; textile fabrics; linen; cloth; satin; damask; brocade; local names of fabrics; textile technology; etnografie; tkaniny; textil; lidové umění; dokumentace Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika nedestruktivního průzkumu historických tkanin etnografického charakteru z období 1850 až 1950, jejich dokumentace a identifikace. MEP (Metodika etnografického průzkumu).

Hlavním cílem metodiky je poskytnout nástroj pro dokumentaci a identifikaci tkanin, nalézajících se v etnografických sbírkových fondech muzejních institucí. Metodika využívá soubor popisných a ...

Mertová, Petra; Samohýlová, Alena; Holcner, Ludvík
Národní ústav lidové kultury, 2016

Certifikovaná metodika dokumentace mužských oděvních součástí kalhotového, kabátového a košilového oděvu
Šimša, Martin
2016 - český
Cílem metodiky je vytvořit systém dokumentace, která umožní přiměřený, výstižný a především jednotný popis oděvních součástí, na jehož základě bude možné tyto vzájemně porovnávat a rozlišit jejich případné varianty. Metodika je založena na identifikaci jedinečných vlastností jednotlivých skupin lidového oděvu, které byly získány rozborem střihové konstrukce oděvních součástí ze sbírkových fondů českých i moravských muzeí. Pro každou skupinu je navržen soubor identifikačních prvků, charakterizovaný výčtem konstrukčních variant, s jejichž pomocí je možné každou oděvní součást popsat a současně i zařadit k odpovídajícímu typu oděvní součásti. Metodika průzkumu, dokumentace a identifikace součástí mužského lidového oděvu je určena především pro kurátory muzejních sbírek, dále též pro odborné badatele a praktické zájemce o lidový oděv. The goal of the methodology is to create a system of documentation that enables an adequate, accurate and mainly unified description of garments, based on which it will be possible to compare the garments and to distinguish their possible variants. The methodology is based on the identification of unique properties of particular groups of folk clothing which were found out through an analysis of cut constructions of garments in collections of Czech and Moravian museums. For each group, a set of identification elements is suggested which features a list of constructional variants thanks to which each garment can be described and assigned to a corresponding type of garments. The methodology of research, documentation and identification of men´s folk garments is intended especially for curators of museum collections, researchers and all those interested in folk dress. Klíčová slova: konstrukce oděvu; lidový oděv; historický oděv; mužské kalhoty; mužská vesta; mužský kabátek; mužský kabát; mužská košile; Morava; dress construction; folk dress; historical dress; men's trousers; men's vest; men's jacket; men's coat; men's shirt; Moravia; etnologie; lidové umění Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Certifikovaná metodika dokumentace mužských oděvních součástí kalhotového, kabátového a košilového oděvu

Cílem metodiky je vytvořit systém dokumentace, která umožní přiměřený, výstižný a především jednotný popis oděvních součástí, na jehož základě bude možné tyto vzájemně porovnávat a rozlišit jejich ...

Šimša, Martin
Národní ústav lidové kultury, 2016

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze