Počet nalezených dokumentů: 30
Publikováno od do

Produkce bioplynu a mikrobiální profil bioplynové stanice
Fliegerová, Kateřina; Mrázek, Jakub; Štrosová, Lenka; Bubíková, Hana; Křepelková, M.; Hašek, L.; Erban, I.; Lhota, T.
2014 - český
Klíčová slova: biogas Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Produkce bioplynu a mikrobiální profil bioplynové stanice

Fliegerová, Kateřina; Mrázek, Jakub; Štrosová, Lenka; Bubíková, Hana; Křepelková, M.; Hašek, L.; Erban, I.; Lhota, T.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2014

Vliv dlouhodbého podávání Ovosanu na hematologické parametry a zastoupení imunitních buněk u onkologických pacientů
Horák, Vratislav; Holubová, Monika; Pokorná, E.
2011 - český
Přes rozsáhlý výzkum a nové terapeutické postupy představují nádorová onemocnění druhou nejčastější příčinu umrtí. Podle webového portálu "Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice", který zpracovává údaje Národního onkologického registru od roku 1977 pomocí softwaru SVOD (http://www.svod.cz)je zřejmé, že u některých diagnóz (např. karcinom pankreatu) je v tomto období patrný výrazný nárůst incidence i mortality. Despite extensive research and new therapeutic approaches are cancer diseases the second most common cause of death. According to the website, "Epidemiology of malignant tumors in the Czech Republic", which processes data from the National Cancer Registry in 1977 by software SVOD (http://www.svod.cz) it is clear that for some diagnoses (eg pancreatic cancer) is this period, a significant increase in incidence and mortality. Klíčová slova: Ovosan; oncology Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv dlouhodbého podávání Ovosanu na hematologické parametry a zastoupení imunitních buněk u onkologických pacientů

Přes rozsáhlý výzkum a nové terapeutické postupy představují nádorová onemocnění druhou nejčastější příčinu umrtí. Podle webového portálu "Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice", který ...

Horák, Vratislav; Holubová, Monika; Pokorná, E.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2011

Informační systémy využívané pro současné hodnocení činnosti pracovišť AV ČR za roky 2005-2009
Ráb, Petr; Laiblová Kadlecová, Ivana; Horníček, L.
2011 - český
Vedení AV ČR organizuje od roku 1993 pravidelná hodnocení svých pracovišť. V dubnu 2011 skončila první fáze 4. řádného kola hodnocení za období 2005–2009. Současný evaluační proces využívá dva systémy, ASEP/ARL jako podklady pro bibliometrickou a on-line informační systém pro panelovou část hodnocení. Náš příspěvek se zabývá podrobným popisem těchto dvou systémů a na příkladech ukazuje jeho použití při evaluaci pracovišť AV ČR Leadership Academy of Sciences since 1993, organizes regular assessments of their workplaces. In April 2011 ended the first phase of the fourth round proper evaluation for the period 2005-2009. The current evaluation process uses two systems, ASEP / ARL as a basis for bibliometric and on-line information system for the longitudinal part of the evaluation. Our contribution deals with the detailed description of these two systems and shows examples of its use in the evaluation of the AS CR Klíčová slova: Information systems; evaluation of the AS CR Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Informační systémy využívané pro současné hodnocení činnosti pracovišť AV ČR za roky 2005-2009

Vedení AV ČR organizuje od roku 1993 pravidelná hodnocení svých pracovišť. V dubnu 2011 skončila první fáze 4. řádného kola hodnocení za období 2005–2009. Současný evaluační proces využívá dva ...

Ráb, Petr; Laiblová Kadlecová, Ivana; Horníček, L.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2011

CHARAKTERIZACE NOVÝCH DRUHŮ LAKTOBACILŮ A JINÝCH BAKTERIÍ MLÉČNÉHO KVAŠENÍ Z TRÁVICÍHO TRAKTU SAVCŮ A HMYZU
Killer, Jiří; Kopečný, Jan; Mrázek, Jakub; Koppová, Ingrid; Rada, V.; Kott, T.
2011 - český
Do skupiny probiotik, která jsou zjednodušeně definována jako „potravní doplňky obsahující přesně definované ţivé mikroorganismy mající prokazatelně pozitivní vliv na zdraví hostitele a zlepšující navíc vyuţívání ţivin“, náleţí především kmeny bifidobakterií, laktobacilů a jiných bakterií mléčného kvašení (druhy r. Lactococcus, Enterococcus, Streptococcus), ale také nepatogenní druhy bacilů (např. Bacillus coagulans), dále nepatogenní Escherichia coli, Propionibacterium freudenreichii a eukaryota v podobě některých druhů kvasinek (Saccharomyces boulardi). Zdá se, ţe výzkum probiotik je v současné době zaměřen na jiţ známé druhy především laktobacilů a bifidobakterií. Vzrůstá tedy význam testování probiotických vlastností jiných druhů bifidobakterií a bakterií mléčného kvašení (dále BMK), stejně tak izolace dosud nepopsaných druhů potenciálně vyuţitelných nejen v humánní medicíně, ale také v chovech hospodářských zvířat a v chovech hospodářsky významného hmyzu (včel a čmeláků). Klíčová slova: becteria; digestion; mammal and insect Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
CHARAKTERIZACE NOVÝCH DRUHŮ LAKTOBACILŮ A JINÝCH BAKTERIÍ MLÉČNÉHO KVAŠENÍ Z TRÁVICÍHO TRAKTU SAVCŮ A HMYZU

Do skupiny probiotik, která jsou zjednodušeně definována jako „potravní doplňky obsahující přesně definované ţivé mikroorganismy mající prokazatelně pozitivní vliv na zdraví hostitele a zlepšující ...

Killer, Jiří; Kopečný, Jan; Mrázek, Jakub; Koppová, Ingrid; Rada, V.; Kott, T.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2011

Mikrobiální populace v bioplynu
Čermáková, J.; Tenkrát, D.; Mrázek, Jakub; Fliegerová, Kateřina
2010 - český
Tento příspěvek se zabývá studiem mikrobiální populace v bioplynu pomocí metody založené na molekulární genetice, která dokáže identifikovat větší množství mikroorganizmů než pomocí klasické kultivace. V bioplynu z čistírny odpadních vod bylo nalezeno téměř 8 mil. bakterií v m3 a nejvíce byly zastoupeny dva kmeny Firmicutes a Proteobacteria. Avšak mnohé mikroorganismy v bioplynu jsou dosud neznámé nekultivované bakteriální druhy. Studium bakteriální biodiversity v bioplynu hraje klíčovou roli zejména při konečném využití bioplynu, protože některé druhy mohou způsobovat korozi zařízení či potrubí nebo mohou být dokonce patogenní a využívat bioplyn ke svému šíření. This paper deals with the study of microbial populations in biogas. Klíčová slova: bioplyn; mikrobiologie; PCR Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Mikrobiální populace v bioplynu

Tento příspěvek se zabývá studiem mikrobiální populace v bioplynu pomocí metody založené na molekulární genetice, která dokáže identifikovat větší množství mikroorganizmů než pomocí klasické ...

Čermáková, J.; Tenkrát, D.; Mrázek, Jakub; Fliegerová, Kateřina
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2010

Mikrobiální diversita bioplynových stanic
Fliegerová, Kateřina; Mrázek, Jakub; Štrosová, Lenka; Procházka, J.; Dohányos, M.; Zábranská, J.
2010 - český
Tato práce pojednává o rozdílné mikrobiální diversitě bioplynových stanic. This paper discusses the different microbial diversity biogas station. Klíčová slova: biogas; microbime; diversity Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Mikrobiální diversita bioplynových stanic

Tato práce pojednává o rozdílné mikrobiální diversitě bioplynových stanic.


This paper discusses the different microbial diversity biogas station.

Fliegerová, Kateřina; Mrázek, Jakub; Štrosová, Lenka; Procházka, J.; Dohányos, M.; Zábranská, J.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2010

Hladina metalothioneinu v melanomech
Šobrová, P.; Adam, V.; Fabrik, I.; Křížková, S.; Kukačka, J.; Průša, R.; Strnádel, Ján; Horák, Vratislav; Kizek, R.
2007 - český
Pomocí Brdičkovy reakce metodou adsorptivní přenosové rozpouštěcí techniky a deferenční pulsní voltametrie byly stanoveny hladiny metalothioneinu (MT) v různém biologickém materiálu. Byly porovnávány lidské melanomových buněčné linie, primární kožní melanomy a orgánové metastázy miniaturních prasat linie MeLiM (Melanoma-bearing Libechov Minipig) a séra pacientů léčených pro melanom. Získané výsledky naznačují, že studium hladiny metelothioneinu je zajímavé nejen z hlediska obecného poznání jeho vztahu k průběhu tohoto nádorového onemocnění, ale přináší i nové poznatky potřebné pro pochopení a sledování léčebné odpovědi. Level of metallothionens in various biological materials was determined by adsorptive transfer stripping differential pulse voltammetry Brdicka reaction. Human melanoma cell lines, primary skin melanomas and organ metastases of miniature pigs of the MeLiM (Melanoma-bearing Libechov Minipig) strain, and sera of patients treated for melanoma were compared. Ascertained results suggest that studies of metallothionen level are insteresting from the viewpoint of general knowledge of its relation to a course of this cancer disease. They also bring new findings needed for understanding and monitoring of therapeutic response. Klíčová slova: metalothionein Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Hladina metalothioneinu v melanomech

Pomocí Brdičkovy reakce metodou adsorptivní přenosové rozpouštěcí techniky a deferenční pulsní voltametrie byly stanoveny hladiny metalothioneinu (MT) v různém biologickém materiálu. Byly porovnávány ...

Šobrová, P.; Adam, V.; Fabrik, I.; Křížková, S.; Kukačka, J.; Průša, R.; Strnádel, Ján; Horák, Vratislav; Kizek, R.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2007

Vazbové a radiačně hybridní mapování genu GNAS1 prasete na chromsom 17
Bechyňová, Renata; Stratil, Antonín; Van Poucke, M.; Bartenschlager, H.; Peelman, L. J.; Geldermann, H.
2006 - český
Při analýze exprimovaných genů ve fetální svalovině zadní končetiny prasete jsme identifikovali také gen GNAS1. Tento gen kóduje alfa subjednotku G stimulujícího proteinu. Gen GNAS1 prasete byl dříve lokalizován s malou rozlišovací přesností na chromosom 17 prasete pomocí somatického hybridního panelu. S přihlédnutím k funkci genu GNAS1 a předpokládané lokalizaci v oblasti QTL chromosomu 17 jsme se zaměřili na jeho vazbové a RH mapování.V genu GNAS1 prasete byly nalezeny 2 polymorfismy, SNP T314C a inserce/delece deseti nukleotidů. Při využití SNP T314C byl gen zmapován na hohenheimské rodině meishan x pietran a RH panelu na chromsom 17q23, mezi markery SW2431 a SW2427. The genomic fragment of the porcine GNAS1 gene was amplified by PCR and comparatively sequenced. We identified two polymorphisms, SNP at site 314 and insertion/deletion of 10 nucleotides. Linkage analysis in the Hohenheim Meishan x Pietran family placed the GNAS1 gene to chromosome 17, between GHRH and SW2427. In radiation hybrid mapping GNAS1 was most significantly linked to marker SW2431 on chromosome 17. This position corresponds to 17q23. The GNAS1 gene is located in the QTL region for some carcass traits. Klíčová slova: porcine GNAS1 gene Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Vazbové a radiačně hybridní mapování genu GNAS1 prasete na chromsom 17

Při analýze exprimovaných genů ve fetální svalovině zadní končetiny prasete jsme identifikovali také gen GNAS1. Tento gen kóduje alfa subjednotku G stimulujícího proteinu. Gen GNAS1 prasete byl dříve ...

Bechyňová, Renata; Stratil, Antonín; Van Poucke, M.; Bartenschlager, H.; Peelman, L. J.; Geldermann, H.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2006

Možnosti náhrady antibiotik v chovech králíků
Marounek, Milan; Skřivanová, V.; Volek, Z.
2005 - český
Možnosti náhrady antibiotik v chovech králíků. Klíčová slova: rabbit Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Možnosti náhrady antibiotik v chovech králíků

Možnosti náhrady antibiotik v chovech králíků.

Marounek, Milan; Skřivanová, V.; Volek, Z.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2005

Pokus o detekci apoptózy v melanomu prasete během jeho regrese
Horák, Vratislav; Reisnerová, H.; Rytina, L.; Hruban, V.
2002 - český
Experimenty s ischemizací (devitalizací) primárních prasečích nádorů vedly k regresi nádorů i metastází. Byly ověřeny tři metody detekce apoptózy: a) TUNEL, b) Apostain, c) DNA ladder metoda. Previous experiments with surgical ischaenization (devitalization) of swine primary melanoma tumours located on skin surface revealed immediate regression of all intact visceral metastases. We used three techniques: a) TUNEL, b) Apostain, c) DNA ladder method. Klíčová slova: apoptosa; swine model; devitalization Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Pokus o detekci apoptózy v melanomu prasete během jeho regrese

Experimenty s ischemizací (devitalizací) primárních prasečích nádorů vedly k regresi nádorů i metastází. Byly ověřeny tři metody detekce apoptózy: a) TUNEL, b) Apostain, c) DNA ladder ...

Horák, Vratislav; Reisnerová, H.; Rytina, L.; Hruban, V.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2002

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze