Number of found documents: 179
Published from to

Optimization of the outflow regime in Římov reservoir from the point of view of water supply
Mercado, Ma. Cristina Paule; Hejzlar, Josef; Jarošík, Jiří; Porcal, Petr
2023 - English
The best management strategy for the Římov reservoir: (a) discharge from a depth of 3–5 m during the stratified season, (b) without support for SHP and with high reservoir filling, (c) reducing the phosphorus loading of the reservoir as much as possible. The impacts of climate change on water quality are significant, as inflow DOC and P concentrations here increase with temperature and flow variability. The effects of climate change can be mitigated by targeted management of the reservoir, but the quality of water inflow will still deteriorate further. Keywords: water; dissolved organic matter; reservoir Available at various institutes of the ASCR
Optimization of the outflow regime in Římov reservoir from the point of view of water supply

The best management strategy for the Římov reservoir: (a) discharge from a depth of 3–5 m during the stratified season, (b) without support for SHP and with high reservoir filling, (c) reducing the ...

Mercado, Ma. Cristina Paule; Hejzlar, Josef; Jarošík, Jiří; Porcal, Petr
Biologické centrum, 2023

Where does the water in Plešné lake come from?
Kopáček, Jiří; Porcal, Petr
2023 - Czech
Application of three approaches to estimate the contribution of groundwater in the water balance of Plešné Lake. Aplikace tří metod k odhadu podílu podzemní vody ve vodní bilanci Plešného jezera. Keywords: lake; groundwater contribution; isotopes Available at various institutes of the ASCR
Where does the water in Plešné lake come from?

Application of three approaches to estimate the contribution of groundwater in the water balance of Plešné Lake.

Kopáček, Jiří; Porcal, Petr
Biologické centrum, 2023

Forecast model of DOC in the inflow to the Římov water reservoir and in the withdrawal of water from the reservoir.
Hejzlar, Josef; Porcal, Petr; Kopáček, Jiří; Jarošík, Jiří; Paule-Mercado, Ma
2023 - Czech
Long-term and seasonal changes in dissolved organic carbon (DOC) concentration and their causes in the years 1969–2021 were evaluated for the main tributary to the Římov water supply reservoir. Pro hlavní přítok do vodárenské nádrže Římov byly vyhodnoceny dlouhodobé a sezónní změny koncentrace rozpuštěného organického uhlíku (DOC) a jejich příčiny v letech 1969–2021. Keywords: water; dissolved organic matter; reservoir Available at various institutes of the ASCR
Forecast model of DOC in the inflow to the Římov water reservoir and in the withdrawal of water from the reservoir.

Long-term and seasonal changes in dissolved organic carbon (DOC) concentration and their causes in the years 1969–2021 were evaluated for the main tributary to the Římov water supply reservoir.

Hejzlar, Josef; Porcal, Petr; Kopáček, Jiří; Jarošík, Jiří; Paule-Mercado, Ma
Biologické centrum, 2023

Biomanipulation efficiency for the control of aquatic ecosystem and water quality in water supply reservoirs?
Hejzlar, Josef; Blabolil, Petr; Čtvrtlíková, Martina; Jůza, Tomáš; Kasalický, Vojtěch; Kubečka, Jan; Seďa, Jaromír; Znachor, Petr
2022 - Czech
The effect of biomanipulation of fish stocks in three stratified dimictic reservoirs on water quality was shown to be small. Vliv biomanipulace rybí obsádkou ve třech stratifikovaných dimiktických nádržích na kvalitu vody se ukázal jako malý. Keywords: water quality; biomanipulation; fish Available at various institutes of the ASCR
Biomanipulation efficiency for the control of aquatic ecosystem and water quality in water supply reservoirs?

The effect of biomanipulation of fish stocks in three stratified dimictic reservoirs on water quality was shown to be small.

Hejzlar, Josef; Blabolil, Petr; Čtvrtlíková, Martina; Jůza, Tomáš; Kasalický, Vojtěch; Kubečka, Jan; Seďa, Jaromír; Znachor, Petr
Biologické centrum, 2022

Optimization of the outflow regime in the Římov reservoir from the point of view of water supply.
Hejzlar, Josef; Jarošík, Jiří; Mercado, Ma. Cristina Paule; Porcal, Petr
2022 - Czech
A model analysis of the influence of the discharge regime and climate change on the Římov reservoir, Czech Republic, showed the optimal way of managing the reservoir from the point of view of water quality. Modelová analýza vlivu vypouštěcího režimu a změny klimatu na nádrži Římov, Česká republika, ukázala optimální způsob řízení nádrže z hlediska kvality vody. Keywords: water quality control; climate change; model catchment-lake Available at various institutes of the ASCR
Optimization of the outflow regime in the Římov reservoir from the point of view of water supply.

A model analysis of the influence of the discharge regime and climate change on the Římov reservoir, Czech Republic, showed the optimal way of managing the reservoir from the point of view of water ...

Hejzlar, Josef; Jarošík, Jiří; Mercado, Ma. Cristina Paule; Porcal, Petr
Biologické centrum, 2022

Composition and efficiency of organic matter removal at DWTP Studena.
Porcal, Petr; Jarošík, Jiří; Stará, J.
2022 - Czech
The paper describes the composition and removal efficiency of natural organic matter in the treatment of drinking water at the DWTP Studena. Příspěvek popisuje složení a účinnosti odstranění přírodních organických látek při úpravě pitné vody v ÚV Studená. Keywords: drinking water; DWTP; natural organic matter Available at various institutes of the ASCR
Composition and efficiency of organic matter removal at DWTP Studena.

The paper describes the composition and removal efficiency of natural organic matter in the treatment of drinking water at the DWTP Studena.

Porcal, Petr; Jarošík, Jiří; Stará, J.
Biologické centrum, 2022

Ellimination of unwanted fish species from dam reservoirs - Possibilities, efficiency and economic evaluation.
Jůza, Tomáš; Blabolil, Petr; Čech, Martin; Draštík, Vladislav; Holubová, Michaela; Hůda, J.; Kočvara, Luboš; Kolařík, Tomáš; Muška, Milan; Peterka, Jiří; Prchalová, Marie; Říha, Milan; Sajdlová, Zuzana; Tušer, Michal; Vašek, Mojmír; Vejřík, Lukáš; Kubečka, Jan
2022 - Czech
spontaneous development of populations and the influence of human interventions. For situations where a certain part of the fish population needs to be caught, within the project 'Biomanipulation as a tool for improving the water quality of reservoirs', we tested the available approaches in terms of their effectiveness and difficulty. The target species of catches were mainly cyprinid fish (bream, bleak, roach, rudd, white bream), which feed mainly\non zooplankton and tend to form very large populations. Among the most effective methods of catch during spawning are catches using electrofishing boats and fyke nets. In the non-spawning period, it is possible to carry out mass catches using trawl nets. Catches are effective both before spawning (in April) and during the summer. However, with repeated catches in the same places, their effectiveness decreases as a result of the fish being spooked. The efficiency of the catches partially improves again if the catches are repeated with a break of approximately 1–2 weeks. Catches also vary according to the stocking density of a given water body. With effective catches, the cost of catching 1 kg of fish is in the range of CZK 15–50. Rybí společenstva přehradních nádrží jsou společným výsledkem samovolného vývoje populací a vlivu lidských zásahů. Pro situace, kdy je třeba určitou část populace ryb odlovovat, jsme v rámci projektu 'Biomanipulace jako nástroj zlepšení kvality vody nádrží' testovali dostupné přístupy z hlediska jejich účinnosti a náročnosti. Cílovými druhy odlovů byly zejména kaprovité ryby (cejn velký, ouklej obecná, plotice obecná, perlín ostrobřichý, cejnek malý), které se živí převážně zooplanktonem a mají tendenci vytvářet velmi početné populace. Mezi nejefektivnější\nmetody odlovů při tření patří odlovy pomocí omračovací elektrolovné lodě nebo pomocí vězenců. V období mimo tření je možné provádět hromadné odlovy s použitím vlečné (tralové) sítě. Odlovy jsou efektivní jak před třením (v dubnu), tak i během léta. Při opakovaných odlovech na stejných místech ale jejich účinnost klesá v důsledku rozplašení ryb. Účinnost odlovů se částečně opět zlepšuje, pokud se odlovy opakují s přibližně 1–2 týdenní přestávkou. Úlovky se také mění podle hustoty obsádky daného vodního útvaru. Při efektivních odlovech vychází náklady na ulovení 1 kg ryb v rozmezí 15–50 Kč. Keywords: biomanipulation; bream; electrofishing; spawning; fyke nets Available at various institutes of the ASCR
Ellimination of unwanted fish species from dam reservoirs - Possibilities, efficiency and economic evaluation.

spontaneous development of populations and the influence of human interventions. For situations where a certain part of the fish population needs to be caught, within the project 'Biomanipulation as a ...

Jůza, Tomáš; Blabolil, Petr; Čech, Martin; Draštík, Vladislav; Holubová, Michaela; Hůda, J.; Kočvara, Luboš; Kolařík, Tomáš; Muška, Milan; Peterka, Jiří; Prchalová, Marie; Říha, Milan; Sajdlová, Zuzana; Tušer, Michal; Vašek, Mojmír; Vejřík, Lukáš; Kubečka, Jan
Biologické centrum, 2022

The use of multiple-criteria decision-making analysis when choosing a variant of the Skalička dam.
Brouček, M.; Hejzlar, Josef; Říha, J.; Satrapa, L.
2022 - Czech
The synthesis of the results of the multi-criteria evaluation indicates a lateral multi-purpose reservoir as the most suitable option for flood protection on the Bečva River in the Skalička profile. Ze syntézy výsledků multikriteriálního hodnocení vyplývá, že nejvhodnější variantou protipovodňové ochrany na řece Bečvě v profilu Skalička je boční víceúčelová nádrž. Keywords: flood-protection; multi-criteria evaluation; lateral reservoir Available at various institutes of the ASCR
The use of multiple-criteria decision-making analysis when choosing a variant of the Skalička dam.

The synthesis of the results of the multi-criteria evaluation indicates a lateral multi-purpose reservoir as the most suitable option for flood protection on the Bečva River in the Skalička profile.

Brouček, M.; Hejzlar, Josef; Říha, J.; Satrapa, L.
Biologické centrum, 2022

Content of iron and quality of organic matter as a factor affecting stabilization of carbon and nutrients in fresh water ecosystems.
Osafo, Nana O. A.; Jan, Jiří; Porcal, Petr; Borovec, Jakub
2022 - Czech
The effect of watershed geochemistry, in terms of soil pH, Fe concentration and organic matter quality, on the stability of organic carbon and nutrients level in freshwater sediments of shallow lakes was studied. Twelve fishponds were divided into two groups based on the typical soil pH: i) watershed with acidic soils (pH 5.1 – 6.3) rich in Fe called H_Fe and ii) watershed with neutral pH soils (pH 6.8 – 7.6) poor in Fe called L_Fe. The parameters of the water column, pore water and sediment chemical extractions were compared. A higher concentration of hydrated Fe oxides, together with the aromatic character of organic substances were shown to highly contribute to the overall stabilization of the sediment. Conversely, low Fe concentrations were accompanied by lower mineralization of sediments and a higher risk for the aquatic ecosystem in terms of nutrient release or the development of anoxic conditions. Studie ukazuje, jak geochemické vlastnosti povodí, reprezentované obsahem Fe a hodnotami pH a s tím související kvalitou organických látek v půdách, ovlivňuji stabilizaci organického uhlíku a živin v sedimentech mělkých nádrží. V rámci prezentované studie bylo sledováno 12 rybníků z různých lokalit České republiky. Rybníky byly rozděleny na základě geologie povodí do dvou skupin i) povodí s kyselými půdami (pH 5,1 - 6,3) bohatými na železo (H_Fe) a ii) povodí s neutrálními půdami (pH = 6,8–7,6) a nízkým obsahem železa (L_Fe). Ve sledovaných rybnících byly porovnávaný parametry vodního sloupce, pórové vody a extrakce sedimentů z hlediska stabilizace organické hmoty a navazujících živinových koloběhů. Bylo ukázáno, jak vyšší koncentrace hydratovaných oxidů Fe, spolu s aromatickým charakterem organických látek přispívá k celkové stabilizaci sedimentu. Naopak nízké koncentrace Fe byly doprovázeny nižší mineralizaci sediment a vyšší rizikovosti pro vodní ekosystém z hlediska uvolňovaní živin nebo rozvoje anoxii. Keywords: sediments; watersheds; organic matter quality Available at various institutes of the ASCR
Content of iron and quality of organic matter as a factor affecting stabilization of carbon and nutrients in fresh water ecosystems.

The effect of watershed geochemistry, in terms of soil pH, Fe concentration and organic matter quality, on the stability of organic carbon and nutrients level in freshwater sediments of shallow lakes ...

Osafo, Nana O. A.; Jan, Jiří; Porcal, Petr; Borovec, Jakub
Biologické centrum, 2022

Radon in a lake – an estimation of ground water input.
Porcal, Petr
2022 - Czech
A balance study of radon activity in Lake Plešný and its tributaries was carried out in 2020 to refine the estimate of groundwater resources. The balance is based on quantification of sources, monitoring of the amount of water draining from the lake, and lead concentrations in the overlying sediments. V roce 2020 byla realizována bilanční studie aktivity radonu v Plešném jezeře a jeho přítocích s cílem zpřesnění odhadu zdrojů podzemní vody. Bilance je založena na kvantifikaci zdrojů, monitorování množství vody odtékající z jezera a koncentrace olova ve vrchních vrstvách sedimentů. Keywords: radon; water balance; lake Available at various institutes of the ASCR
Radon in a lake – an estimation of ground water input.

A balance study of radon activity in Lake Plešný and its tributaries was carried out in 2020 to refine the estimate of groundwater resources. The balance is based on quantification of sources, ...

Porcal, Petr
Biologické centrum, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases