Number of found documents: 11
Published from to

Is the European Union in line with the Paris Agreement? Assessment of the EU’s 2030 Climate Targets
Balounová, Eva
2021 - Czech
As a part of the European Green Deal, the EU increases its ambitions in climate change mitigation. This contribution assesses the EU’s 2030 climate and energy framework in light of the obligations under the Paris Agreement with a focus on three main targets: the target for CO2 emissions reduction, the target for renewables, and the target for energy efficiency. The obligations under the Paris Agreement are mainly procedural, however, the Parties should aim to hold the increase in the global average to well below 2 °C above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5 °C. Also, the contributions of the Party should be progressive and reflect its highest possible ambition. V rámci Zelené dohody pro Evropu Evropská unie avizovala navýšení svého cíle pro snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 a revizi směrnic o obnovitelných zdrojích energie a energetické účinnosti. Cílem tohoto příspěvku je analyzovat klimatickou politiku EU s důrazem na tyto tři oblasti ve světle závazků plynoucích z Pařížské dohody, které je EU smluvní stranou. Ačkoliv závazky plynoucí z této dohody jsou převážně procesního charakteru, dohoda stanoví i určité právně nezávazné materiální požadavky na příspěvky smluvních stran. Keywords: the Paris Agreement; EU Climate Policy; EU 2030 Climate and Energy Framework Fulltext is available at external website.
Is the European Union in line with the Paris Agreement? Assessment of the EU’s 2030 Climate Targets

As a part of the European Green Deal, the EU increases its ambitions in climate change mitigation. This contribution assesses the EU’s 2030 climate and energy framework in light of the obligations ...

Balounová, Eva
Ústav státu a práva, 2021

Nature Protection and the Public Interest
Müllerová, Hana
2017 - Czech
In the decision-making procedures, the interest in the protection of nature often collides with other interests and values. Declaring certain value to be in a public interest strengthens the position of that value and justifies its priority over other interests. This contribution focuses firstly on the concept of the public interest and the ways how collisions of competing interests are solved in general. Then it analyses the Czech legislation on natural protection and its provisions on the public interest. Zájem na ochraně přírody se v rozhodovacích procesech často ocitá v kolizi s jinými zájmy a hodnotami. Přiřazení určité hodnotě charakteru veřejného zájmu jí dává v případě těchto kolizí vyšší důležitost a legitimizuje její upřednostnění před jinými zájmy. Příspěvek se zabývá nejprve konceptem veřejného zájmu a způsoby řešení kolizí mezi různými zájmy v obecné rovině. Poté aplikuje tato obecná východiska na českou právní úpravu ochrany přírody a v ní zakotvená ustanovení o veřejném zájmu. Keywords: public interest; constitutional rights; environmental protection Fulltext is available at external website.
Nature Protection and the Public Interest

In the decision-making procedures, the interest in the protection of nature often collides with other interests and values. Declaring certain value to be in a public interest strengthens the position ...

Müllerová, Hana
Ústav státu a práva, 2017

Ochrana přírody a veřejný zájem
Müllerová, Hana
2017 - Czech
In the decision-making procedures, the interest in the protection of nature often collides with other interests and values. Declaring certain value to be in a public interest strengthens the position of that value and justifies its priority over other interests. This contribution focuses firstly on the concept of the public interest and the ways how collisions of competing interests are solved in general. Then it analyses the Czech legislation on natural protection and its provisions on the public interest. Zájem na ochraně přírody se v rozhodovacích procesech často ocitá v kolizi s jinými zájmy a hodnotami. Přiřazení určité hodnotě charakteru veřejného zájmu jí dává v případě těchto kolizí vyšší důležitost a legitimizuje její upřednostnění před jinými zájmy. Příspěvek se zabývá nejprve konceptem veřejného zájmu a způsoby řešení kolizí mezi různými zájmy v obecné rovině. Poté aplikuje tato obecná východiska na českou právní úpravu ochrany přírody a v ní zakotvená ustanovení o veřejném zájmu Keywords: Public Interest; Constitutional Rights; Environmental Protection; Nature Protection Available in digital repository of the ASCR
Ochrana přírody a veřejný zájem

In the decision-making procedures, the interest in the protection of nature often collides with other interests and values. Declaring certain value to be in a public interest strengthens the position ...

Müllerová, Hana
Ústav státu a práva, 2017

Law-Related Databases
Novák, František; Cvrček, František; Pala, K.; Rychlý, P.
2015 - Czech
The Legal Theory Dpt. of the Institute of State and Law has been running and processing databases since 1985. Their primary purpose is the research and analysis of legal texts and legal language. In principle, they involve two projects: CS LEGSYS (the database of legal regulations, judicature and bill justification reports), and PES (Legal Electronic Vocabulary) – the database of doctrinal language (textbooks, comments and laws) complemented by a linguistic module for the analysis of law-related reference publications and their comparison with the general language. All relevant software tools for work with the Legal Electronic Vocabulary have been developed in cooperation with the Informatics Faculty of Masaryk University. V Ústavu státu a práva se v oddělení teorie práva zpracovávají databáze od roku 1985. Tyto báze primárně slouží pro potřeby výzkumu v oblasti analýzy právních textů a právního jazyka. V zásadě jde o dva projekty, které nazýváme CS LEGSYS – báze právních předpisů, judikatury a důvodových zpráv a PES (Právnický elektronický slovník) – báze doktrinálního jazyka (učebnice, komentáře a zákony) doplněná lingvistickým modulem pro analýzu právních korpusů a jejich srovnání s obecným základem jazyka. Pro práci s Právnickým elektronickým slovníkem byly ve spolupráci s Fakultou informatiky Masarykovy univerzity vyvinuty potřebné softwarové nástroje. Keywords: Legal Electronic Vocabulary; legal texts; legal language Fulltext is available at external website.
Law-Related Databases

The Legal Theory Dpt. of the Institute of State and Law has been running and processing databases since 1985. Their primary purpose is the research and analysis of legal texts and legal language. In ...

Novák, František; Cvrček, František; Pala, K.; Rychlý, P.
Ústav státu a práva, 2015

Maqásid aš-šarí´a and Interpretation of Islamic Law
Bezoušková, Lenka
2014 - Czech
This paper focuses on interpretation of Islamic law as a religious law, presents following methods of interpretation: grammatical and systematical interpretation, historical interpretation, legal reasoning (qiyas) and theory of maqasid ash-shari´a. Each school of law has own legal methodology and their approach to the interpretation of sources of law vary and emphasis on methods differ as well. Key Příspěvek se zabývá intepretací islámského práva jakožto náboženského práva, představuje následující metody interpretace práva: gramatický a systematický výklad, historický výklad, analogii (qijás) a teorii maqásid aš-šarí´a. Každá z právních škol má vlastní právní metodologii a jejich přístup k interpretaci pramenům práva se liší, stejně jako důraz kladený na jednotlivé metody. Keywords: Islamic law; maqásid ash-shari´a Fulltext is available at external website.
Maqásid aš-šarí´a and Interpretation of Islamic Law

This paper focuses on interpretation of Islamic law as a religious law, presents following methods of interpretation: grammatical and systematical interpretation, historical interpretation, legal ...

Bezoušková, Lenka
Ústav státu a práva, 2014

On the New Definition of Injured Party’s Fiduciary
Šámal, P.; Škvain, Petr
2014 - Czech
Regarding adoption of the Act No. 45/2013 Coll., Victim of Crime Act, was also conducted extensive amendments to the Code of Criminal Procedure, which among others significantly affected the position of the injured party in the criminal proceedings. The most significant changes, however, were made in regulating of the legal status of the representative of the injured. The purpose of this paper is not only to give information with respect to the changes in the legislation, but also to stimulate discussion on some particular issues which will be probably the subject of interest in the future of the courts and subsequently other possible legislative changes. V souvislosti s přijetím zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů, byla provedena také poměrně rozsáhlá novelizace trestního řádu, která se mimo jiné významně dotkla postavení poškozeného. Nejvýznamnější změny však byly provedeny v úpravě postavení a práv zmocněnce poškozeného. Smyslem tohoto příspěvku je nejen podat informaci o předmětných změnách v právní úpravě, ale také podnítit diskusi zejména k některým v něm naznačeným problémům, které budou zřejmě v budoucnosti předmětem zájmu soudní judikatury a následně i dalších možných legislativních změn. Keywords: representative of the injured; victim of crime; the injured Fulltext is available at external website.
On the New Definition of Injured Party’s Fiduciary

Regarding adoption of the Act No. 45/2013 Coll., Victim of Crime Act, was also conducted extensive amendments to the Code of Criminal Procedure, which among others significantly affected the ...

Šámal, P.; Škvain, Petr
Ústav státu a práva, 2014

Šarí´a and state courts changing in time
Bezoušková, Lenka
2014 - Czech
This paper focuses on development of courts systems in the Muslim history with special reference Ottoman Empire. The center of attention is appointing of judges and chief judge by the ruler, establishing shari´a courts and other courts, e.g. mazálim courts. Courts applied shari´a and the law issued by the ruler and government. The situation dramatically changed in the nineteenth and twentieth centuries, especially in Egypt. Tento příspěvek se zabývá vývojem soudních systémů v muslimské historii, kdy se zaměřuje na Osmanskou říši. Centrem pozornosti je jmenování soudců a vrchního soudce vládcem, vznikem šarí´atských soudů a dalších soudů, např. soudů mazálim. Soudy aplikovaly šarí´u a právní předpisy vydané vládcem a vládou. Situace se v devatenáctém a dvacátém století dramaticky mění, obzvláště v Egyptě. Keywords: Shari´a; mazálim courts; Ottoman Empire Fulltext is available at external website.
Šarí´a and state courts changing in time

This paper focuses on development of courts systems in the Muslim history with special reference Ottoman Empire. The center of attention is appointing of judges and chief judge by the ruler, ...

Bezoušková, Lenka
Ústav státu a práva, 2014

Formalistic Approach to the Repudiation in Islamic Law
Bezoušková, Lenka
2014 - Czech
This paper attempts to describe formalistic approach to a unilateral divorce in Islamic law, common known as repudiation (talaq). It focuses mainly on the formulation of the repudiation in muhtasar al-Quduri, al- Marghinani and Codification of Qadri Pasha, presents distinction between the explicit and implicit, revocable and irrevocable repudiation and offers own classification of the repudiation while combining these distinctions with classification of divorce into the most appropriate, proper and innovated divorce. Tento příspěvek si klade za cíl představit formalistický přístup k jednostrannému rozvodu v islámském právu, všeobecné známému jako zapuzení (taláq). Zaměřuje se především na formulace zapuzení v muchtasaru al-Qudúrího, Marghináního a kodifikaci Qadrího Paši. Představuje rozdělení zapuzení na explicitní a implicitní, odvolatelné a neodvolatelné a nabízí vlastní klasifikaci zapuzení, kdy kombinuje tato kritéria s klasifikací rozvodu na nejvhodnější, řádný a inovativní. Keywords: Islamic law; repudiation; unilateral divorce Fulltext is available at external website.
Formalistic Approach to the Repudiation in Islamic Law

This paper attempts to describe formalistic approach to a unilateral divorce in Islamic law, common known as repudiation (talaq). It focuses mainly on the formulation of the repudiation in muhtasar ...

Bezoušková, Lenka
Ústav státu a práva, 2014

Land Societies as an Alternative Way to Protect Soil, Flora and Fauna?
Müllerová, Hana
2013 - Czech
Land societies do not make a special legal form established or presupposed by the norms to the protection of the environment but they develop their activities to the same objective based on legislation on civil societies and by the means of cooperation with land owners. The contribution points, what practical impacts the activities of the land societies have on the environment and on its components and what its legal linkages within the Czech environmental legislation are. Pozemkové spolky nejsou zvláštní právní formou založenou nebo předpokládanou normami práva životního prostředí k ochraně životního prostředí, nýbrž vyvíjejí činnost k tomuto cíli na bázi právní úpravy občanských sdružení a pomocí spolupráce s vlastníky pozemků. Příspěvek se zabývá otázkami, jaký praktický význam má činnost pozemkových spolků pro ochranu životního prostředí a jeho složek a jaké jsou její právní souvislosti v rámci české environmentální legislativy. Keywords: environmental protection; ownership; landcare organizations Fulltext is available at external website.
Land Societies as an Alternative Way to Protect Soil, Flora and Fauna?

Land societies do not make a special legal form established or presupposed by the norms to the protection of the environment but they develop their activities to the same objective based on ...

Müllerová, Hana
Ústav státu a práva, 2013

Stick in the Law - Legal Symbolism of Holding, Using, Breaking and Throwing a Stick
Lojek, Antonín
2012 - Czech
Článek je věnován právní symbolice držení a užití soudcovské hole a popisuje obyčej lámání a házení soudcovské hole. Keywords: history of law; legal symbols; theory of law Available in digital repository of the ASCR
Stick in the Law - Legal Symbolism of Holding, Using, Breaking and Throwing a Stick

Článek je věnován právní symbolice držení a užití soudcovské hole a popisuje obyčej lámání a házení soudcovské hole.

Lojek, Antonín
Ústav státu a práva, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases