Počet nalezených dokumentů: 172
Publikováno od do

Stromy: postoje a vizuální preference.
Stachová, Jana; Čermák, Daniel
2022 - český
Výzkum představený v tomto příspěvku je založený na analýze dat z reprezentativního šetření české populace zaměřeného na postoje ke stromům a preference krajin se stromy. Ptáme se, zda důraz na environmentální hodnoty stromů obecně, a starých a suchých stromů zvláště, vede k preferenci přírodě blízké krajiny se stromy. Výsledky ukazují, že lidé, kteří oceňují environmentální hodnotu stromů, častěji preferují přehlednou a organizovanou krajinu se stromy, zatímco specifičtější environmentální postoj oceňující staré a suché stromy se odráží ve vyšších preferencích pro přírodě blízkou podobu krajiny. The study presented in this paper uses a representative sample of the Czech population to analyse the relationships between attitudes to trees and preferences for landscapes with trees. We ask whether a positive assessment of the environmental functions of trees in general and old and dead trees in particular, leads to preferences for wilderness-like forms of the tree landscape. The results show that people who appreciate the environmental benefits of trees are more likely to prefer transparent and organised landscapes with trees, whereas the more specific environmental attitude appreciating old or dead trees is reflected in higher preferences for wilderness-like. Klíčová slova: trees; landscape with trees; attitudes; visual preference Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Stromy: postoje a vizuální preference.

Výzkum představený v tomto příspěvku je založený na analýze dat z reprezentativního šetření české populace zaměřeného na postoje ke stromům a preference krajin se stromy. Ptáme se, zda důraz na ...

Stachová, Jana; Čermák, Daniel
Sociologický ústav, 2022

Rozhodovaní o hlubinném úložišti jaderného odpadu v Česku – několik postřehů
Čermák, Daniel; Ďurďovič, Martin; Patočková, Věra
2018 - český
Příspěvek přibližuje, proč je vhodné do vyjednávání o umístění hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo a vysokoaktivní odpady zapojit také vědce společenskovědních oborů. The contribution shows why it is useful to integrate social sciences researchers into negotiation about location of a deep geological repository of nuclear waste. Klíčová slova: decision making; nuclear waste repository Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Rozhodovaní o hlubinném úložišti jaderného odpadu v Česku – několik postřehů

Příspěvek přibližuje, proč je vhodné do vyjednávání o umístění hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo a vysokoaktivní odpady zapojit také vědce společenskovědních oborů....

Čermák, Daniel; Ďurďovič, Martin; Patočková, Věra
Sociologický ústav, 2018

Zveřejnění dat o kriminalitě na úrovni ulic - návrh na řešení pro města v Česku
Šimon, Martin; Jíchová, J.
2018 - český
Cílem příspěvku je představit návrh na zveřejnění dat o kriminalitě na úrovni ulic v podmínkách českých měst. Příspěvek nejprve informuje čtenáře o aktuálních výzkumech ve světě, které se věnují analýzám kriminality na úrovni ulic. Ze zahraničních výzkumů víme, že pokud analyzujeme kriminalitu na mikro-úrovni uličních segmentů, tak je polovina trestné činnosti koncentrována na pouhých pěti procentech segmentů. Tyto závěry do značné míry platí i v českých městech a mají své důsledky pro současnou bezpečnostní praxi. V Česku existující popularizační projekty typu www.mapakriminality.cz jsou sice užitečné, nicméně vedou k vytvoření mylných představ o územním rozmístění kriminality. Vzhledem k výše zmíněné velké nerovnoměrnosti kriminality na úrovni ulic poskytují veškeré statistiky kriminality využívající areálové jednotky (OOP, MOP, okresy) občanům extrémně zkreslenou a nepřesnou informaci o reálném rozmístění kriminality. Možným řešením tohoto problému je vytvoření korigovaného indexu kriminality na úrovni ulic založeném na víceleté řadě dat o kriminalitě, který by poskytoval reálnou představu o míře kriminality v území, ale zároveň by umožnil dostatečnou míru anonymizace. The aim of this paper is to present a proposal for the public presentation of street crime data suitable for Czech cities. In the first part, the article review current research on street-level crime analyses in scholarly literature. We know from research by Weisburd (2015) and others that if we analyse spatial patterns of crime on micro-level, a half of the crime is concentrated in only five percent of street segments. In general, this conclusion is valid largely also in Czech cities and it has implications for policing and crime prevention. Current projects visualising 187 crime in space such as www.mapakriminality.cz260 present only data aggregated for large spatial units. Such projects are useful to initiate a public discussion in the first place, but they tend to create misconceptions about the actual spatial distribution of crime in cities. Crime statistics using large spatial units (OOPs, MOPs, districts) provide solid information about macro-regional patterns of crime, but they inevitably and falsely imply that a crime occurs somehow evenly within these large spatial units. Citizens do not have any detailed information about the real distribution of crime in Czechia and tend to fear or act in their lives according to highly biased media representation of crime. A possible solution to this problem is creation of a corrected Street Crime Index based on a multi-year series of crime data that would provide a realistic picture of crime in the territory, but at the same time allow sufficient spatial anonymization of data. Klíčová slova: Crime; map of criminality; street segments Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Zveřejnění dat o kriminalitě na úrovni ulic - návrh na řešení pro města v Česku

Cílem příspěvku je představit návrh na zveřejnění dat o kriminalitě na úrovni ulic v podmínkách českých měst. Příspěvek nejprve informuje čtenáře o aktuálních výzkumech ve světě, které se věnují ...

Šimon, Martin; Jíchová, J.
Sociologický ústav, 2018

Meziválečné sociologické výzkumy pražské chudiny
Nešpor, Zdeněk
2017 - český
Kapitola provádí historickou analýzu sociologických výzkumů pražské chudiny uskutečněných ve 20. a 30. letech 20. století. Ústřední pozornost je věnována výzkumným programům vedeným R. Crawfordovou a O. Machotkou. The paper historically analyses sociological research on poor in the city of Prague conducted in the 1920s and 1930s. Principal attention is paid to research programmes lead by R. Crawford and O. Machotka. Klíčová slova: Sociology of poverty; Czech sociology – history of; Prague Plné texty jsou dostupné na vyžádání prostřednictvím repozitáře Akademie věd.
Meziválečné sociologické výzkumy pražské chudiny

Kapitola provádí historickou analýzu sociologických výzkumů pražské chudiny uskutečněných ve 20. a 30. letech 20. století. Ústřední pozornost je věnována výzkumným programům vedeným R. Crawfordovou a ...

Nešpor, Zdeněk
Sociologický ústav, 2017

Rodina jako hodnota a jako zdroj hodnot
Hamplová, Dana
2017 - český
Kapitola popisuje vývoj české rodiny od 50. let 20. století a její roli při formování hodnot. The chapter describes the development of the Czech family since the 1950s and its role in producing values. Klíčová slova: family; values Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Rodina jako hodnota a jako zdroj hodnot

Kapitola popisuje vývoj české rodiny od 50. let 20. století a její roli při formování hodnot....

Hamplová, Dana
Sociologický ústav, 2017

Měření fonologického povědomí – test skládání hlásek na počátku školní docházky: porovnání klasického přístupu a teorie odpovědi na položku
Gorčíková, M.; Šafr, Jiří
2016 - český
Cílem příspěvku je ukázat výhody a limity dvou přístupů klasické teorie měření (CCT) a teorie odpovědi na položku (IRT) k posouzení úrovně diagnostického nástroje pro hodnocení fonologického povědomí (FP) mezi žáky prvních tříd. FP bylo měřeno testem skládání hlásek v rámci longitudinálního výzkumu 25 škol v Praze a Středočeském kraji (N=439). Výhodou přístupu IRT oproti klasické testové teorie je především pojetí nezávislosti položek v testu. Pravděpodobnost určité odpovědi je tak závislá na úrovni latentní schopnosti žáka a charakteristikách konkrétní položky. Pokud tedy známe parametry položek (obtížnost) lze na základě odpovědí žáka odhadnout úroveň měřené lingvistické schopnosti uplatnitelné v praktické diagnostice. Výsledky poukázaly na vhodnost úpravy testu skládání hlásek (zejména pro konec první třídy) tak, aby adekvátně měřil velkou dynamiku růstu úrovně schopnosti FP během první třídy. The main purpose of this paper is to show dis/advantages of two approaches classical test theory (CTT) and item response theory (IRT) to assess the level of diagnostic tools for evaluating phonemic awareness among first-grade students using longitudinal survey of children during the first grade of primary school (25 schools in Prague and Central Bohemia, 439 pupils). Phonemic awareness (FA) was measured by the task blend phonemes into syllables and words. The advantage of IRT compared to CTT is primarily a concept of independence of the test items. The probability of a response is dependent on the level of latent ability and characteristics of items. So if we know the characteristic of items parameter (difficulty) it could be estimated from the pupil´s responses the level of language skill for diagnostics. The results showed the need for blend phoneme test modifications (in particular for the end of the first grade) so as to adequately measure the high growth of FA ability levels during the first grade. Klíčová slova: blending phoneme; item response theory; classical test theory Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Měření fonologického povědomí – test skládání hlásek na počátku školní docházky: porovnání klasického přístupu a teorie odpovědi na položku

Cílem příspěvku je ukázat výhody a limity dvou přístupů klasické teorie měření (CCT) a teorie odpovědi na položku (IRT) k posouzení úrovně diagnostického nástroje pro hodnocení fonologického povědomí ...

Gorčíková, M.; Šafr, Jiří
Sociologický ústav, 2016

Approaches to Work-Life Balance Research
Formánková, Lenka
2015 - anglický
Klíčová slova: research strategy; family; work Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Approaches to Work-Life Balance Research

Formánková, Lenka
Sociologický ústav, 2015

Český sociálněvědní datový archiv
Krejčí, Jindřich
2015 - český
Český sociálněvědní datový archiv (CSDA) slouží jako národní datové centrum pro sociálněvědní výzkum, které shromažďuje, zpracovává a uchovává soubory dat z českých a mezinárodních výzkumných projektů a zpřístupňuje je pro účely jejich dalšího analytického využití ve vědeckém výzkumu a při výuce na vysokých školách. CSDA je rovněž zapojen v sítích pro mezinárodní výměnu dat, vytváří zázemí pro českou účast v mezinárodních komparativních šetřeních a poskytuje podporu pro využívání sekundární analýzy dat v sociálněvědním výzkumu. CSDA je českým národním uzlem panevropské výzkumné infrastruktury CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives) a poskytovatelem jejích služeb v ČR. Sborník je dostupný on-line ke stažení: http://ufallab.ms.mff.cuni.cz/~hlavacova/WDH2015/wdh2015_sbornik.pdf The Czech Social Science Data Archive (CSDA) is a national social science data centre in the Czech Republic which acquires, processes and archives datasets from Czech and international social research and makes these data publicly available for research and training purposes. CSDA also participates in networks of transnational data access, facilitates Czech participation in international comparative surveys, and promotes secondary data analysis in social science research. CSDA is the Czech node within the pan-European distributed research infrastructure ‘Consortium of European Social Science Data Archives’ (CESSDA) and is also the CESSDA Service Provider in the Czech Republic. The collection of works is available on-line on the following address: http://ufallab.ms.mff.cuni.cz/~hlavacova/WDH2015/wdh2015_sbornik.pdf Klíčová slova: social science data; research infrastructures; open access Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Český sociálněvědní datový archiv

Český sociálněvědní datový archiv (CSDA) slouží jako národní datové centrum pro sociálněvědní výzkum, které shromažďuje, zpracovává a uchovává soubory dat z českých a mezinárodních výzkumných ...

Krejčí, Jindřich
Sociologický ústav, 2015

Hráč a divák - dvě perspektivy, jeden aktér?
Buchtík, Martin
2014 - český
Cílem příspěvku je nahlédnout z perspektivy sociologa na diferenci mezi divákem a hráčem, respektive popsat, jak je tato diference (de)konstruována z pozice hráče a jak souvisí s bojem o uznání jeho statusu oproti statusu diváka. The aim of the paper is to describe from the diferencies between the spectator and the player. It is discussed how the differnce is (de)constructe from the player´s perspective and how it is connected to the status fight of the player. Klíčová slova: larp; subculture; role-playing Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Hráč a divák - dvě perspektivy, jeden aktér?

Cílem příspěvku je nahlédnout z perspektivy sociologa na diferenci mezi divákem a hráčem, respektive popsat, jak je tato diference (de)konstruována z pozice hráče a jak souvisí s bojem o uznání jeho ...

Buchtík, Martin
Sociologický ústav, 2014

Kulturní infrastruktura v České republice na příkladu divadel
Poláková, Markéta; Čermák, Daniel
2014 - český
Autoři se v příspěvku zaměřují na problematiku kulturní infrastruktury v České republice. Kulturní infrastrukturu konkrétních regionů vnímají jako významný faktor, který utváří prostředí sloužící pro realizaci kulturních aktivit, rozvoj kultury a regionálních tradic. Stav kulturní infrastruktury v ČR sledovali na příkladu divadel a to jednak z hlediska statistických údajů zveřejněných NIPOSem, ale také z výsledků dotazníkové šetření realizovaného v roce 2011. The authors focused on the issue of cultural infrastructure in the Czech Republic. Cultural infrastructure of specific regions is an important factor that shapes the background for the realization of cultural activities, development of culture and regional traditions. The statement of cultural infrastructure in the Czech Republic was presented on the example of theaters. The source of data which authors used for the presentation was statistical data released by NIPOS, but also the results of a questionnaire survey realized in 2011. Klíčová slova: cultural infrastructure; transformation; administration Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Kulturní infrastruktura v České republice na příkladu divadel

Autoři se v příspěvku zaměřují na problematiku kulturní infrastruktury v České republice. Kulturní infrastrukturu konkrétních regionů vnímají jako významný faktor, který utváří prostředí sloužící pro ...

Poláková, Markéta; Čermák, Daniel
Sociologický ústav, 2014

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze