Počet nalezených dokumentů: 136
Publikováno od do

Přenos přesného času pomocí družicových systémů
Pánek, Petr
2010 - český
Článek se zabývá využitím družicových navigačních systémů pro přenos přesného času. Popisuje jevy, které tento přenos času ovlivňují a uvádí příklady výsledků měření. The paper deals with the use of the satellite navigation systems for a precise time transfer. Effects affecting the time transfer are described and examples of measurement results are presented. Klíčová slova: time measurement; satellite navigation Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Přenos přesného času pomocí družicových systémů

Článek se zabývá využitím družicových navigačních systémů pro přenos přesného času. Popisuje jevy, které tento přenos času ovlivňují a uvádí příklady výsledků měření....

Pánek, Petr
Ústav fotoniky a elektroniky, 2010

Vláknové lasery
Peterka, Pavel
2010 - český
Vláknové lasery patří mezi nejpůsobivější úspěchy fotoniky posledních let. Poskytují hrubou sílu využitelnou pro řezání a sváření v průmyslu, ale lze je nalézt i v delikátních zařízeních vyvíjených pro dosud nejpřesnější měření frekvence a času. V příspěvku jsou uvedeny základní principy činnosti vláknových zesilovačů a laserů, některé jejich aplikace a vybrané výsledky výzkumu v tomto oboru v Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. Fiber lasers are one of the most spectacular achievements of contemporary optoelectronics and photonics. Variety of fiber lasers were demonstrated ranging from mighty continuous-wave systems with multi-kilowatt output powers to elegant femtosecond-pulse sources for precise frequency and time measurements. In the contribution, we present basic principles and applications of these new sources of laser radiation and we present selected research results in this field in the Institute of Photonics and Electronics. Klíčová slova: fiber laser; fiber amplifiers; optical fibers Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Vláknové lasery

Vláknové lasery patří mezi nejpůsobivější úspěchy fotoniky posledních let. Poskytují hrubou sílu využitelnou pro řezání a sváření v průmyslu, ale lze je nalézt i v delikátních zařízeních vyvíjených ...

Peterka, Pavel
Ústav fotoniky a elektroniky, 2010

Surface plasmon resonance biosensors: Today and Tomorrow
Homola, Jiří
2009 - český
Tento článek diskutuje současný stav ve výzkumu a vývoji optických biosenzorů s povrchovými plazmony a představuje vybrané výsledky výzkumu v této oblasti v Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i., Praha. This paper reviews the present state of the art and recent advances in the development of SPR sensors and presents selected results of SPR sensor research at the Institute of Photonics and Electronics, Prague. Klíčová slova: Surface plasmon resonance imaging; Biosensor; Protein detection Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Surface plasmon resonance biosensors: Today and Tomorrow

Tento článek diskutuje současný stav ve výzkumu a vývoji optických biosenzorů s povrchovými plazmony a představuje vybrané výsledky výzkumu v této oblasti v Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, ...

Homola, Jiří
Ústav fotoniky a elektroniky, 2009

Metody plně optické konverze vlnových délek a modulačních formátů pro optické sítě s vysokou přenosovou rychlostí
Honzátko, Pavel
2009 - český
Byly představeny výsledky skupiny v oblasti plně optických konverzních metod, zejména vlnový konvertor založený na křížové fázové modulaci v nelineárním vlákně s konverzí na amplitudovou modulaci ve vláknové Braggově mřížce, vlnový konvertor s křížovou modulací v polovodičovém optickém zesilovači s konverzí na amplitudovou modulaci v mřížce s dlouhou periodou a konvertor modulačního formátu RZ/NRZ s křížovou fázovou modulací v Sagnacově interferometru. A survey of results in the field of all-optical conversion methods, namely a wavelength converter based on the fiber XPM with subsequent conversion of PM into AM in FBG, a wavelength converter with XPM/XGM in SOA with conversion to AM in LPG, and a modulation format converter RZ/NRZ based on fiber XPM in Sagnac interferometer. Klíčová slova: communications; sensing Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Metody plně optické konverze vlnových délek a modulačních formátů pro optické sítě s vysokou přenosovou rychlostí

Byly představeny výsledky skupiny v oblasti plně optických konverzních metod, zejména vlnový konvertor založený na křížové fázové modulaci v nelineárním vlákně s konverzí na amplitudovou modulaci ve ...

Honzátko, Pavel
Ústav fotoniky a elektroniky, 2009

Optické mikroresonátory pro sensory a komunikace
Todorov, Filip; Matějec, Vlastimil; Chomát, Miroslav; Berková, Daniela; Jelínek, M.; Kubeček, V.; Sedlář, R.
2009 - český
Příspěvek se zabývá optickými mikroresonátory, jejich přípravou, vlastnostmi a využitím v telekomunikacích a zejména v senzorech. Jsou uvedeny výsledky získané s přípravou a charakterizací kulových křemenných mikroresonátorů na pracovištích autorů. The paper deals with optical microresonators, their preparation, characteristics and application to telecommunication and sensor purposes. Results in the preparation and characterization of spherical silica resonators achieved by the authors are presented. Klíčová slova: communications; sensing; optical microresonator Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Optické mikroresonátory pro sensory a komunikace

Příspěvek se zabývá optickými mikroresonátory, jejich přípravou, vlastnostmi a využitím v telekomunikacích a zejména v senzorech. Jsou uvedeny výsledky získané s přípravou a charakterizací kulových ...

Todorov, Filip; Matějec, Vlastimil; Chomát, Miroslav; Berková, Daniela; Jelínek, M.; Kubeček, V.; Sedlář, R.
Ústav fotoniky a elektroniky, 2009

Nové principy syntézy řeči
Horák, Petr; Chaloupka, Zdeněk; Vích, Robert; Vondra, Martin; Staněk, Jan
2009 - český
Kapitola sborníku popisuje volně šířitelný software pro syntézu řeči z psaného textu Epos, dále se zabývá dokonalejším modelováním prozodie a uvádí nové kepstrální modelování řeči s využitím komplexního kepstra. The chapter of the proceedings describes the free software for text-to-speech synthesis Epos, deals with improved prosody modeling and presents new cepstral speech modeling using the complex cepstrum. Klíčová slova: speech analysis; Speech synthesis Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Nové principy syntézy řeči

Kapitola sborníku popisuje volně šířitelný software pro syntézu řeči z psaného textu Epos, dále se zabývá dokonalejším modelováním prozodie a uvádí nové kepstrální modelování řeči s využitím ...

Horák, Petr; Chaloupka, Zdeněk; Vích, Robert; Vondra, Martin; Staněk, Jan
Ústav fotoniky a elektroniky, 2009

Skelnatění přístupových sítí - situační zpráva
Kuchar, Anton; Hrstka, J.
2008 - český
V práci jsou uvedeny aktuální informace o postupu v zavádění optiky do přístupových sítí ve světě i v ČR. Důraz je kladen na rozbor situace v Evropě, podrobně je popsán proces optifikace přístupových sítí ve Francii, kde se již tyto sítě budují masově. Je uveden podrobný seznam společností, které realizují optické přístupové sítě v ČR a identifikovány hlavní překážky bránící rychlejší výstavbě těchto sítí. Up-to-date information on the progress in implementation of optical access networks abroad and in the Czech Republic is given. Special attention is given to the situation in Europe, progress in this area in France, where mass implementation of optical fibres in access network has already begun, a is described in detail. A list of companies providing access to broadband networks over optical fibre links in the CR is given and the main obstacles to accelerate this process are identified. Klíčová slova: optical communication; telecommunication networks Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Skelnatění přístupových sítí - situační zpráva

V práci jsou uvedeny aktuální informace o postupu v zavádění optiky do přístupových sítí ve světě i v ČR. Důraz je kladen na rozbor situace v Evropě, podrobně je popsán proces optifikace přístupových ...

Kuchar, Anton; Hrstka, J.
Ústav fotoniky a elektroniky, 2008

Optika a její konkurenti v přístupových sítích
Kuchar, Anton
2008 - český
V práci jsou diskutovány různé technologické varianty přístupových sítí: metalické, optické a bezdrátové. Jsou posouzeny a porovnány jejich vlastnosti z hlediska dosažitelných technických parametrů, nákladů na jejich výstavbu a provoz, legislativních omezení a perspektiv dalšího rozvoje. Je uvedeno rozdělení trhu podle přístupového média v Japonsku, Norsku, Irsku a ČR ke konci r. 2007. Various technology options of telecommunications access networks are discussed: metallic, optical fibre and wireless. They are compared according to their achievable technical parameters, capital (CAPEX) and operational expenses (OPEX), legislative constraints and prospects for further development. Market share of the major access technologies in Japan, Norway, Ireland and the Czech Republic are given Klíčová slova: optical communication; telecommunication networks Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Optika a její konkurenti v přístupových sítích

V práci jsou diskutovány různé technologické varianty přístupových sítí: metalické, optické a bezdrátové. Jsou posouzeny a porovnány jejich vlastnosti z hlediska dosažitelných technických parametrů, ...

Kuchar, Anton
Ústav fotoniky a elektroniky, 2008

Sítě FTTx v r. 2008 – co je nového ve světě
Kuchar, Anton
2008 - český
Presentace obsahuje podrobný přehled vývoje a trendy budování optických přístupových sítí FTTx ve světě. Zvláštní pozornost je věnována rozboru situace v Evropě. Jsou uvažovány také konkurenční technologie pro realizaci širokopásmového přístupu k Internetu. V závěru je konstatováno, že zatímco v Japonsku, Jižní Korei a v USA zaznamenávají sítě FTTx masový rozvoj, v Evropě (včetně ČR) jsou kromě ve Francii FTTx budovány zejména z iniciativy obecních samospráv a netelekomunikačních síťových odvětví The presentation gives an overview of the worldwide progress and trends in the development of optical access networks FTTx. Special attention is paid to situation in Europe. Competitive technologies for broadband access to the Internet are also considered. The presentation observes that while in Japan, Korea and recently also in the USA the FTTx access networks have become a massive phenomenon, in Europe FTTx are being so far built mainly by municipalities and utilities with the exception of France. Klíčová slova: optical communication; telecommunication networks Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Sítě FTTx v r. 2008 – co je nového ve světě

Presentace obsahuje podrobný přehled vývoje a trendy budování optických přístupových sítí FTTx ve světě. Zvláštní pozornost je věnována rozboru situace v Evropě. Jsou uvažovány také konkurenční ...

Kuchar, Anton
Ústav fotoniky a elektroniky, 2008

Vlastnosti vlnkové transformace
Koula, Ivan
2007 - český
Vícerozměrné časově-měřítkové zobrazení signálu popisuje časový průběh krátkodobé energie signálu v kmitočtových sub pásmech a proto hraje významnou roli při analýze a zpracování digitálních signálů. Na parametrech použité transformační funkce, závisí nejen rozlišovací schopnosti zobrazení v časové i kmitočtové oblasti, ale také výpočetní náročnost celého algoritmu. Multidimensional time-scale representations of signals are images of changes in time of short time sub band energy and thus play an important role when they are analyzed and processed. The properties depend on the transformation algorithm used, and they differ not only in the resolution of changes in the time and the scale domain but also in the computation complexity during the realization. Klíčová slova: wavelet transforms; signal processing; zpracování signálů Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Vlastnosti vlnkové transformace

Vícerozměrné časově-měřítkové zobrazení signálu popisuje časový průběh krátkodobé energie signálu v kmitočtových sub pásmech a proto hraje významnou roli při analýze a zpracování digitálních signálů. ...

Koula, Ivan
Ústav fotoniky a elektroniky, 2007

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze