Number of found documents: 19
Published from to

Pupils and students with disabilities in secondary and tertiary vocational education - educational and industrial structure 2016/17
Trhlíková, Jana
2018 - Czech
In connection with the growing interest and the need for relevant information, this publication provides structured data sets on the educational and educational structure of pupils with disabilities newly admitted to 1st year of secondary and higher vocational education in the school year 2016/17. It complements statistical surveys that follow the development of the educational and vocational structure of pupils in secondary and tertiary vocational education, published annually by the National Institute of Education. V návaznosti na rostoucí zájem a potřebu relevantních informací přináší tato publikace uspořádané soubory dat o oborové i vzdělanostní struktuře žáků se zdravotním postižením nově přijímaných do 1. ročníků středního a vyššího odborného vzdělávání ve šk. roce 2016/17. Doplňuje tak statistické přehledy sledující vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků ve středním a vyšším odborném vzdělávání, které Národní ústav pro vzdělávání každoročně vydává. Keywords: postižené dítě; střední školy; vyšší odborné školy; vzdělání Available in a digital repository NRGL
Pupils and students with disabilities in secondary and tertiary vocational education - educational and industrial structure 2016/17

In connection with the growing interest and the need for relevant information, this publication provides structured data sets on the educational and educational structure of pupils with disabilities ...

Trhlíková, Jana
Národní ústav pro vzdělávání, 2018

School graduates' employment in the labor market - 2016
Doležalová, Gabriela; Paterová, Pavla; Trhlíková, Jana; Úlovec, Martin; Vojtěch, Jiří; Chomová, Pavla; Úlovcová, Helena
2017 - Czech
Keywords: absolventi; profesní uplatnění; VIP Kariéra II; graduates; professional application; VIP Career II; trh práce; profesní kariéra; profesní poradenství Available in a digital repository NRGL
School graduates' employment in the labor market - 2016

Doležalová, Gabriela; Paterová, Pavla; Trhlíková, Jana; Úlovec, Martin; Vojtěch, Jiří; Chomová, Pavla; Úlovcová, Helena
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Pupils and students with disabilities in secondary and tertiary vocational education - educational and industrial structure - 2016/17
Trhlíková, Jana
2017 - Czech
Keywords: postižený žák; střední odborné vzdělávání; vyšší odborné vzdělávání; postižení; znevýhodnění studenti; statistiky; disabled student; secondary vocational education; higher vocational education; disability; disadvantaged students; statistics Available in a digital repository NRGL
Pupils and students with disabilities in secondary and tertiary vocational education - educational and industrial structure - 2016/17

Trhlíková, Jana
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Development of the educational and vocational structure of pupils and students in secondary and tertiary vocational education in the Czech Republic and in regions of the Czech Republic and the position of young people in the labor market compared to the situation in the European Union 2016/17
Vojtěch, Jiří; Chamoutová, Daniela
2017 - Czech
The publication informs about the development of the educational structure of secondary education through the development of the numbers and shares of newly admitted pupils in 1st grade (for multi-year grammar schools in years corresponding to 1st year of secondary school) and on the development of the number of admitted pupils in further education and higher vocational education, by region. The material also provides data on the development of the branch structure of secondary and higher education broken down by group of branches, incl. graphs and tables for the years 2011 to 2016. The second part of the publication deals with the position of young people on the labor market in the Czech Republic and in the EU countries. Attention is paid to their participation in secondary vocational education in the individual countries as a whole and in the composition according to the degree of study. Data on the share of industry in youth employment, vacancies in labor markets and youth unemployment are also reported. Migration crisis is also mentioned. Publikace informuje o vývoji vzdělanostní struktury středního vzdělávání prostřednictvím vývoje počtů a podílů nově přijatých žáků do 1. ročníků (u víceletých gymnázií v ročnících odpovídajících 1. ročníku SŠ) a o vývoji počtů přijatých žáků do nástavbového a vyššího odborného vzdělávání, a to vše i v rozlišení dle krajů. Materiál poskytuje rovněž údaje o vývoji oborové struktury středního a vyššího vzdělávání v členění podle skupin oborů, vč. grafů a tabulek pro roky 2011 až 2016. Druhá část publikace se zabývá postavením mladých osob na trhu práce v ČR a v zemích EU. Pozornost je věnována jejich podílům ve středním odborném vzdělání v jednotlivých zemích celkově i ve skladbě podle zaměření studia. Jsou uváděny i údaje o podílu průmyslu na zaměstnanosti mladých, volných místech na trzích práce i o nezaměstnanosti mladých. Zmíněna je i problematika migrační krize. Keywords: odborné vzdělání; trh práce; nezaměstnanost; střední školy; vyšší odborné školy Available in a digital repository NRGL
Development of the educational and vocational structure of pupils and students in secondary and tertiary vocational education in the Czech Republic and in regions of the Czech Republic and the position of young people in the labor market compared to the situation in the European Union 2016/17

The publication informs about the development of the educational structure of secondary education through the development of the numbers and shares of newly admitted pupils in 1st grade (for ...

Vojtěch, Jiří; Chamoutová, Daniela
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Conformity of education completed and performing employment - 2016
Doležalová, Gabriela
2017 - Czech
The analysis focuses on determining the conformity of the acquired education and the work done in terms of expertise. The assessment of conformity assesses the use of graduates' qualifications not only in terms of the level of education attained but also in terms of the suitability of the education received for the performance of the relevant employment. The four-step scale is used to assess the correspondence between education and employment - full compliance, partial compliance, partial disagreement and gross disagreement. Analýza se věnuje určení shody získaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání z hlediska odbornosti. Hodnocením shody posuzuje využití kvalifikace absolventů nejen z hlediska úrovně dosaženého vzdělání, ale i z hlediska vhodnosti absolvovaného vzdělání pro výkon příslušného zaměstnání. Pro hodnocení souladu mezi vzděláním a zaměstnáním je použita čtyřstupňová škála – úplná shoda, částečná shoda, dílčí neshoda a hrubá neshoda. Keywords: uplatnění absolventů; kvalifikace; employment of graduates; qualification; profese; odborné vzdělání Available in a digital repository NRGL
Conformity of education completed and performing employment - 2016

The analysis focuses on determining the conformity of the acquired education and the work done in terms of expertise. The assessment of conformity assesses the use of graduates' qualifications not ...

Doležalová, Gabriela
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Unemployment of graduates with secondary and tertiary professional education - 2017
Úlovec, Martin; Vojtěch, Jiří
2017 - Czech
The publication summarizes information on the current state of unemployment of graduates of secondary and higher vocational education and maps its development on the basis of a comparison of the results for previous years. Publikace shrnuje informace o aktuálním stavu nezaměstnanosti absolventů středního a vyššího odborného vzdělání a mapuje její vývoj na základě srovnání výsledků za předchozí roky. Keywords: nezaměstnanost; míra nezaměstnanosti; střední školy; vyšší odborné vzdělání Available in a digital repository NRGL
Unemployment of graduates with secondary and tertiary professional education - 2017

The publication summarizes information on the current state of unemployment of graduates of secondary and higher vocational education and maps its development on the basis of a comparison of the ...

Úlovec, Martin; Vojtěch, Jiří
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Graduates of secondary schools and the labor market. Industry: Mechanical engineering
Doležalová, Gabriela; Vojtěch, Jiří
2017 - Czech
Information on the numbers of newly admitted pupils and school leavers, their readiness and success in the transition to the labor market, or to further education, whether the graduates actually work in the field, etc., for selected sectors, specifically for the mechanical engineering sector here. Informace o počtech nově přijatých žáků a absolventů škol, o jejich připravenosti a úspěšnosti při přechodu na trh práce, popřípadě do dalšího vzdělávání, o tom, jestli absolventi skutečně v oboru pracují apod., pro zvolené odvětví, zde konkrétně pro odvětví strojírenství. Keywords: trh práce; střední školy; strojírenství; odborné vzdělání Available in a digital repository NRGL
Graduates of secondary schools and the labor market. Industry: Mechanical engineering

Information on the numbers of newly admitted pupils and school leavers, their readiness and success in the transition to the labor market, or to further education, whether the graduates actually work ...

Doležalová, Gabriela; Vojtěch, Jiří
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Development of the educational and vocational structure of pupils and students in secondary and tertiary vocational education in the Czech Republic and in regions of the Czech Republic and the position of young people in the labor market compared to the situation in the European Union - 2016/17
Vojtěch, Jiří; Chamoutová, Daniela
2017 - Czech
Keywords: střední odborné vzdělávání; vyšší odborné vzdělávání; Česká republika; secondary vocational education; higher vocational education; Czech republic; trh práce; střední vzdělání; statistika Available in a digital repository NRGL
Development of the educational and vocational structure of pupils and students in secondary and tertiary vocational education in the Czech Republic and in regions of the Czech Republic and the position of young people in the labor market compared to the situation in the European Union - 2016/17

Vojtěch, Jiří; Chamoutová, Daniela
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Graduates of secondary schools and the labor market. Industry: Construction
Doležalová, Gabriela; Vojtěch, Jiří
2017 - Czech
Information on the numbers of newly admitted pupils and school leavers, their readiness and success in the transition to the labor market, or further education, whether the graduates actually work in the field, etc., for the selected sectors, here specifically for the construction industry. Informace o počtech nově přijatých žáků a absolventů škol, o jejich připravenosti a úspěšnosti při přechodu na trh práce, popřípadě do dalšího vzdělávání, o tom, jestli absolventi skutečně v oboru pracují apod., pro zvolené odvětví, zde konkrétně pro odvětví stavebnictví. Keywords: trh práce; stavebnictví; střední školy; odborné vzdělání Available in a digital repository NRGL
Graduates of secondary schools and the labor market. Industry: Construction

Information on the numbers of newly admitted pupils and school leavers, their readiness and success in the transition to the labor market, or further education, whether the graduates actually work in ...

Doležalová, Gabriela; Vojtěch, Jiří
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

Development of the educational and professional structure of pupils and students in secondary and tertiary vocational education in the Czech Republic and in regions of the Czech Republic and the position of young people in the labor market compared to the situation in the European Union - 2016/17
Vojtěch, Jiří; Chamoutová, Daniela
2017 - Czech
The publication informs about the development of the educational structure of secondary education through the development of the numbers and shares of newly admitted pupils in 1st grade (for multi-year grammar schools in years corresponding to 1st year of secondary school) and on the development of the number of admitted pupils in further education and higher vocational education, by region. The material also provides data on the development of the branch structure of secondary and higher education broken down by group of branches, incl. graphs and tables for the years 2011 to 2016. Publikace informuje o vývoji vzdělanostní struktury středního vzdělávání prostřednictvím vývoje počtů a podílů nově přijatých žáků do 1. ročníků (u víceletých gymnázií v ročnících odpovídajících 1. ročníku SŠ) a o vývoji počtů přijatých žáků do nástavbového a vyššího odborného vzdělávání, a to vše i v rozlišení dle krajů. Materiál poskytuje rovněž údaje o vývoji oborové struktury středního a vyššího vzdělávání v členění podle skupin oborů, vč. grafů a tabulek pro roky 2011 až 2016. Keywords: střední odborné vzdělávání; vyšší odborné vzdělávání; Česká republika; secondary vocational education; higher vocational education; Czech republic; trh práce; střední vzdělání; statistika Available in a digital repository NRGL
Development of the educational and professional structure of pupils and students in secondary and tertiary vocational education in the Czech Republic and in regions of the Czech Republic and the position of young people in the labor market compared to the situation in the European Union - 2016/17

The publication informs about the development of the educational structure of secondary education through the development of the numbers and shares of newly admitted pupils in 1st grade (for ...

Vojtěch, Jiří; Chamoutová, Daniela
Národní ústav pro vzdělávání, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases