Počet nalezených dokumentů: 216
Publikováno od do

Happening
Rybníčková, Alena; PILÁTOVÁ, Jana; HANČIL, Jan
2018 - český
V práci zkoumám podstatu a možnosti současného (2010–2014) druhu happeningu, který si oblíbili především aktivisté jako přitažlivý způsob upozornění na téma. Nazývám ho politickým happeningem, rozebírám své zkušenosti s ním a nabízím úhly pohledu, kterými se dá na tento druh akcí nejen dívat, ale i je pořádat. Pro můj přístup k happeningu jsou zásadní pojmy záměru a hry, jimiž se vymezuji vůči účelovým akcím. Účel definuji jako racionální konstrukt, pevný bod vně happeningu samotného, kdy příliš-ný důraz na něj dělá z akce propagaci. Proto doporučuji účely brát jako orientační body a těžiště akce ponechat v ní samotné. K tomu se lze dostat hrou, která osvobozuje od honby za vnějšími cíli a nechává nás prodlévat v situaci tady a teď. To dává aktivistovi i divákovi možnost od účelu i tématu poodstoupit a uvolnit se od přílišného a svazujícího pocitu odpovědnosti za výsledek. To neznamená zůstat pouze u hry. Happening je vázán na aktivistův záměr, který v mém pojetí účel a hru propojuje. Záměr je proces, který se sice orientuje podle účelu, na rozdíl od něho je však zakotven v přítomnosti a je připraven se proměňovat v reakci na vývoj situace. Dále se věnuji symbolické vrstvě akcí, která svou otevřeností patří do světa hry. Symbol nemá jeden konkrétní význam. To sice omezuje jeho komunikační potenciál, a tím i jasnou účelovost sdělení, ale zároveň nutí diváka k aktivnější účasti. Symbol neexistuje sám o sobě, ale je součástí sítě symbolických asociací. Součástí tohoto širšího symbolického kontextu se stávají i účastníci tím, že v něm jednají. Díky tomu symboly ožívají v těle, v gestech a pohybu, a evokují pocity a postoje. Tato stránka sdělení je psychosomatická, působí na náš postoj v hlubinném, tělesném smyslu, které tvoří podhoubí našich vědomých názorů. Tím dokáže diváky i aktéry ovlivňovat na úrovni, jíž by slovním vysvětlováním nebylo možné dosáhnout. Rozkrývám též satirickou strukturu happeningů, kterou popisuji pomocí vztahu dominantního a subverzivního vzorce. Ukazuji, že dobrá satira se pouze nevysmívá, ale je zároveň sebereflexivní. Pro organizátory happeningů je užitečné být svými vlastními pozornými diváky. Není podstatné, jestli si diváci povšimnou všech detailů, ale jestli o ně pečují aktéři. Pak se účinek žádné malič-kosti neztratí, ani kdyby ji nikdo „neviděl“. Happening potřebuje důvěru, že dobře zvládnutá akce smysl má, i když není snadné na něj ukázat. Při takovémto přístupu bude dobře zakotven ve svých aktérech a bude šance, že alespoň v některých divácích se zachytí, rozvine a přispěje k proměně jejich osobního postoje. In this thesis I inquire into the nature and possibilities of happenings as they were practiced in the years 2010–2014 especially by political activists, who regard them as an attractive means of drawing attention to various issues. I designate these types of happenings as political happenings, analysing and interpreting their nature with the help of examples taken from my own experience. What I see as most important is the attitude to happenings, which should be based in intention and play, as opposed to being solely guided by purpose. I consider purpose as a rational con-struct, a firm point outside the happening as such, which takes one’s mind off the event itself and tends to turn it into propaganda. For this reason I recommend to take purposes only as reference points, focusing instead on the event itself. This can be greatly facilitated by play, which frees us from the pursuit of external aims, allowing us to abide in the situation here and now. In this way both the activist and the spectator are given the opportunity to step back, gain ease, and to liberate themselves from the all too binding feeling of responsibility for the result. Of course, one cannot stay content with play, for to do so would be to turn the happening into an aimless practical joke with no proper form, and thus with little appeal. Instead, the happen-ing needs to be guided by the activist’s intention which mediates between purpose and play. Intention is a process which take purpose as its point of reference, but unlike it is grounded in the present moment and is ready to change as the situation itself develops. Next I analyse the symbolic level of happenings, which thanks to its openness belongs to the world of play. The fact that symbols cannot be reduced to a single meaning limits their poten-tial for communication and makes them unsuitable for expressing a clear purpose, but this very fact incites the spectators to more active types of communication. A symbol does not exist in itself, it is always a part of a wider network of symbolic associations. By acting within it, the participants themselves also become parts of this network. In this way symbols come alive in human body, gestures and movements, evoking feelings and attitudes. This type of communi-cation is psychosomatic, influencing our embodied stance which forms the matrix of our con-scious attitudes. Thanks to this, symbolic action can influence both actors and spectators on a level that would be hard to reach solely by verbal explanations. I also examine the satirical structure of happenings, which I describe as being constituted by the relation of the dominant and the subversive pattern. In addition to this I show that good satire does not just deride but is self-reflexive as well. For an organizer of happenings it is useful to be one’s own spectator. It does not matter if the spectators do not notice all the details. What matters is whether the actors pay sufficient atten-tion to them. If they do, the effect of every single detail does not get lost even if it is not actual-ly “seen” by anyone. A happening requires the confidence that a well performed event is mean-ingful even this meaning is not easy to point out. Only with this kind of attitude will it be well grounded in its actors, and there will be a chance that it gets caught on in the spectators and will contribute to a change in their personal attitude. Klíčová slova: depolitizace; happening (umění); politika; symboly; hry Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Happening

V práci zkoumám podstatu a možnosti současného (2010–2014) druhu happeningu, který si oblíbili především aktivisté jako přitažlivý způsob upozornění na téma. Nazývám ho politickým happeningem, ...

Rybníčková, Alena; PILÁTOVÁ, Jana; HANČIL, Jan
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Když zlost tančí
Cieslarová, Olga Věra; PILÁTOVÁ, Jana; KOUBOVÁ, Alice
2018 - český
disertační práci Když zlost tančí - Basilejská Fasnacht a pražské Sametové posvícení navazuji na diplomovou práci, jež vyšla v roce 2013 jako Fasnacht – v Basileji karneval? Věnuji se nyní do hloubky vývoji masky (Laarve), proudu vnitřní revolty v karnevalovém dění (Wilde Fasnacht) a vývoji Fasnacht od konce 19. století do dnešní formy, kdy získává mnohé archaické prvky. Ač se Fasnacht navenek prezentuje jako pevně strukturovaný rituál, vykazuje mimořádnou schopnost vnitřní proměny. Tato schopnost je pro mě odpovědí na otázku, co činí Fasnacht i dnes živou. Během celého doktorského studia jsem se věnovala organizaci Sametového posvícení, tedy přenesení Basilejské Fasnacht do Prahy. V závěru práce se pokusím o představení elementů, které jsme pro pražský karneval převzali, a zhodnocení toho, jak se v novém prostředí uchytily. Jak v basilejském, tak v pražském kontextu se věnuji tématu transformace zlosti (nespokojenost s poměry) pomocí uměleckých prvků do kreativního aktu a představuji Fasnacht i Sametové posvícení jako kultivovanou formu středověkého šarivari, stejně jako kreativní projev občanské angažovanosti. Přílohou práce je dokumentární film Violy Ježkové A pod maskou tma a fotografický průvodce 5 let Sametového posvícení. My doctoral thesis If the Anger dances - Fasnacht in Basel and the Velvet Carnival of Prague continues on topics, already researched for my master thesis and published as Fasnacht – a carnival in Basel in 2013. Now I deeply analyse the evolution of masks (Laarve) and a stream of inner revolt (Wilde Fasnacht). As well I show evolution of Fasnacht since the end of 19th century into the present form that grew into some archaic characteristics. From outside looks Fasnacht as a firmly structured ritual, but from inside shows an extraordinary ability of inner changes and flexibility. By presenting different forms of changes I tend to find principles that keep Fasnacht alive in the modern times. Since six years, throughout my whole doctoral studies, I devoted myself to organise the Velvet Carnival in Prague, a carnevalesque celebration that is directly inspired by Basler Fasnacht. At the end of my thesis I am presenting basic elements we transferred from the original and try to evaluate how those elements live in the new background. In the context of Basel and Prague I thematise a creative potential of anger that can be manifested in an artistic way. So do I show Fasnacht and Velvet Carnival as a cultivated form of middle-age Rough music and as a creative manifestation of active citizenship. Part of my thesis is a documentary film Beneath the mask, there is darkness (made by Viola Ježková) and a book of 5 Years of The Velvet Carnival. Klíčová slova: Fasnacht; karnevaly; masky; Praha (Česko); Basilej (Švýcarsko) Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Když zlost tančí

disertační práci Když zlost tančí - Basilejská Fasnacht a pražské Sametové posvícení navazuji na diplomovou práci, jež vyšla v roce 2013 jako Fasnacht – v Basileji karneval? Věnuji se nyní do hloubky ...

Cieslarová, Olga Věra; PILÁTOVÁ, Jana; KOUBOVÁ, Alice
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Flétna v komorních a koncertantních skladbách Jiřího Temla
Jarkovská, Jana; KOUTNÍK, Štěpán; Kunt, Václav
2018 - český
Tato disertační práce se zabývá flétnovou tvorbou skladatele Jiřího Temla. Přináší její kompletní seznam od prvních opusů až do roku 2016 včetně informací o premiérách a nahrávkách těchto skladeb. Úvodní kapitola poskytuje rovněž vhled do Temlova životopisu propojeného s přehledem celkového díla tohoto skladatele. Stěžejní část je věnována mimohudební inspiraci J. Temla a jejímu vlivu na interpretační uchopení Temlových děl. Jiří Teml má ve velké oblibě nehudební oblasti umění, které se velmi silně promítají do jeho tvorby. Řada jeho skladeb (Commedia dell’arte, Pantomima, Hommage à Michelangelo, Kafka...) nese divadelní či výtvarné názvy a skladatel sám přiznává, že určitý mimohudební obsah je pro něj v tvorbě zásadně důležitý. Autorka si klade otázku, zda a jakým způsobem může tento fakt ovlivnit interpretační přístup k Temlovým skladbám. Metodologickým východiskem práce jsou především osobní rozhovory autorky se skladatelem Jiřím Temlem a její vlastní umělecká praxe. This dissertation deals with flute works by the Czech composer Jiří Teml. It takes into account the complete list including the information about their premieres and recordings. The opening chapter offers an insight into the composer‘s biography connected with his complete works‘ overview. The crucial section of the text is dedicated to the extramusical inspiration of Jiří Teml and its impact on the interpretative approach to his music. Jiří Teml likes the non-musical fields of art and he often reflects them in his own creative process. The Titles of a great number of his compositions (Commedia dell’arte, Pantomime, Hommage à Michelangelo, Kafka…) find their origin from the domain of fine arts, theatre or literature. The composer himself admits that the extramusical content is crucial for him and his art. The author of this text asks whether and how this phenomenon can influence the interpretation of Teml‘s music. This dissertation is methodologically based on the personal interviews of the author with the composer Jiří Teml and on her personal artistic experience. Klíčová slova: teorie interpretace; skladatelská inspirace; flétna; česká hudba 20. století Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Flétna v komorních a koncertantních skladbách Jiřího Temla

Tato disertační práce se zabývá flétnovou tvorbou skladatele Jiřího Temla. Přináší její kompletní seznam od prvních opusů až do roku 2016 včetně informací o premiérách a nahrávkách těchto skladeb. ...

Jarkovská, Jana; KOUTNÍK, Štěpán; Kunt, Václav
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Hudební řeč v tvorbě albánských skladatelů a její místo v kontextu evropské hudby
Prifti, Egli; VIČAR, Jan; BEZDĚK, Jiří
2018 - český
Disertační práce se zabývá historickým vývojem albánské hudební kultury od starověku do dnešní doby a zkoumá specifické rysy soudobé albánské hudby i individuální komunikativní aspekty hudební řeči současných albánských skladatelů. Z této perspektivy demonstruje, jak hluboce je skladatelská tvorba prostoupena domácími kulturními tradicemi, hudební kulturou dvou hlavních albánských folklorních oblastí Geg (sever) a Tosk (jih), instrumentálními útvary lidových hudebních nástrojů, hudebními i kulturními vlivy zahraniční albánské diaspory a společenskými i politickými událostmi v Evropě 19. a 20. století, které se někdy neočekávaně, ba dokonce paradoxně promítly do samotné povahy albánské soudobé hudby. Metodicky se práce zaměřuje na komplexní analýzu vybraných kompozic předních současných albánských skladatelů. Zkoumání jejich kompozičního stylu a individuální hudební řečí svědčí o tom, že navzdory zřetelným rozdílům ve způsobu práce s hudebním materiálem před pádem komunismu v roce 1990 a po něm poskytuje albánským skladatelům i nadále cenné podněty – vedle některých soudobých kompozičních technik, které jsou unikátní i v mezinárodním měřítku – albánská národní hudba, a to zejména hudba folklorního typu. Albánským autorům se podařila v posledních třech dekádách pozoruhodná a jedinečná stylová syntéza: jejich hudební řeč je originální a zároveň se zařadila do polystylového kontextu postmoderního směřování evropského hudebního umění. Mezinárodní úspěchy pičkových soudobých skladatelů navíc naznačují skutečnost, že i po letech izolace v období komunistického režimu si albánská hudba získala své místo v mezinárodním hudebním světě. This dissertation is invested in both a historical consideration of the Albanian musical culture from antiquity to modern days and an examination of specific features of Albanian modern music as depicted by the individual communicative aspects of the musical language used by contemporary Albanian composers. From this perspective, this research work demonstrates how extensively the musical culture in this area is entangled with a variety of influences ranging from its deep cultural traditions embedded in its music folklore, accompanied by traditional musical instruments specific of the two main geographical distributions Geg (North) and Tosk (South), to the foreign influences coming from the Albanian diaspora during the powerful social and political developments of the 19 th and 20th century in Europe, which influenced, sometimes unexpectedly and even paradoxically, the very nature of the Albanian modern music. Methodologically, the focus of this thesis is on the stylistic analysis of selected compositions by leading contemporary Albanian composers. The examination of their compositional style and individual music language proves that, despite distinct differences in the way they worked with their music material before the fall of Communism in 1990 and afterwards, the Albanian composers – in addition to some contemporary compositional techniques that are unique even on the international arena – constitute the dominating influence in the Albanian national musical landscape. Over the last three decades Albanian composers have achieved a remarkably unique style synthesis: their musical language is both original and at the same time well-integrated within the polystyle context of the postmodern direction in the European music culture. The international achievements of several acclaimed Albanian contemporary composers also indicate the fact that, even after years of Communist isolation, the Albanian music has earned a place of its own in the international music world. Klíčová slova: hudební folklor Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Hudební řeč v tvorbě albánských skladatelů a její místo v kontextu evropské hudby

Disertační práce se zabývá historickým vývojem albánské hudební kultury od starověku do dnešní doby a zkoumá specifické rysy soudobé albánské hudby i individuální komunikativní aspekty hudební řeči ...

Prifti, Egli; VIČAR, Jan; BEZDĚK, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Mikrointervalika a její uchopení v rámci kompozičního myšlení
Chudovský, Daniel; KURZ, Ivan; BARTOŇ, Hanuš
2018 - český
Tato disertační práce pojednává o autorských přístupech skladatelů 20. a 21. století, kteří se rozhodli svoje myšlení upřímit na organizaci tónového materiálu prostřednictvím užití mikrointervalů jakožto funkčního tónového materiálu. Mým záměrem bylo pohlížet na tuto tematiku z hlediska skladatelského, nikoliv z hlediska pouze vědeckého. Toto nahlížení jsem hodnotil jakožto vytváření velmi důležité dimenze pro určitý druh komponování, která pro tvůrce umožňuje používat dané prvky ve smyslu strukturální jednotky. Následně se tedy kompoziční proces stává velmi živou jednotkou, kterou skladatel uchopuje. V mé disertační práci velmi figuruje explikace vlastního nahlížení na dané skutečnoti v souvztažnosti s historickým kontextem. This dissertation deals with authorship approaches of composers of the 20th and 21st centuries, who decided to settle their thinking on the organization of tonal material by using microintervals as a functional tonal material. My intention was to look at this topic from a composer's point of view, not from a scientific point of view. I perceived this view is creating a very important dimension for a certain type of composition that allows the composers to use the elements in terms of a structural unit. Consequently, the composition process becomes a very lively unit that the composer grabs. My dissertation thesis describes the exposition of my own insight into the actual reality in correspondence with the historical context. Klíčová slova: hudební tektonika; hudební intervaly; kompozice Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Mikrointervalika a její uchopení v rámci kompozičního myšlení

Tato disertační práce pojednává o autorských přístupech skladatelů 20. a 21. století, kteří se rozhodli svoje myšlení upřímit na organizaci tónového materiálu prostřednictvím užití mikrointervalů ...

Chudovský, Daniel; KURZ, Ivan; BARTOŇ, Hanuš
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Scénické umění (hudba, divadlo, tanec) a kulturní politika v zemích střední Evropy
Pecková Černá, Martina; ŠTILEC, Jiří; HYVNAR, Jan
2018 - český
Disertační práce Scénická umění (hudba, divadlo, tanec) a kulturní politika v zemích střední Evropy se zaměřuje na vztah státní správy k oboru scénických umění v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rakousku a Německu. Její součástí je přehled základních dokumentů státní kulturní politiky v zemích střední Evropy, zasazení pojmu scénických umění do konceptu kulturních a kreativních průmyslů a ekonomické klasifikace a analýza statistické evidence divadla, hudba a tance ve vybraných zemích. Práce se dále soustředí na resort kultury z pohledu státní správy, strukturu státních orgánů odpovědných za řízení kultury jako celku a jimi zřizovaných státních institucí odpovědných za oblast scénických umění. Součástí je rozbor dotačních nástrojů na podporu umělecké tvorby v oblasti scénických umění. The doctoral thesis The Performing Arts (Music, Theatre, Dance) and Cultural Policy in Central Europe focuses on the relationship of the state administration and performing arts in the Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary, Austria and Germany. It includes an overview of basic strategic documents of the state cultural policy in the Central European countries, on incorporation of the term of performing arts into the concept of cultural and creative industries and the economic classification as well as analysis of statistical evidence of theatre, music and dance in the selected countries. Furthermore, the thesis focuses on the field of culture from the point of view of the state administration, on the structure of state administration responsible for the management of culture as a whole and on state institutions established by state authorities responsible for performing arts. The analysis of subsidy tools for support of performing arts is also included. Klíčová slova: scénická umění; hudba; divadlo; kulturní politika; střední Evropa Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Scénické umění (hudba, divadlo, tanec) a kulturní politika v zemích střední Evropy

Disertační práce Scénická umění (hudba, divadlo, tanec) a kulturní politika v zemích střední Evropy se zaměřuje na vztah státní správy k oboru scénických umění v České republice, na Slovensku, v ...

Pecková Černá, Martina; ŠTILEC, Jiří; HYVNAR, Jan
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Tělesná zkušenost a lidské tělo jako vztah hudby a objektu
Pálka-Plachká, Michaela; RATAJ, Michal; TROJAN, Jan
2018 - český
Tato práce se věnuje hraniční oblasti umění, ve které dochází k organickému propojování hudby/zvukové struktury a jiného druhu umění. Snaží se přiblížit tyto specifické umělecké formy v kontextu oblasti Klangkunst a vidět je v návaznosti na širší historickou tradici. Snaží se zodpovědět, jakým způsobem docházelo k propojování hudby/zvuku s ostaními druhy a jak šel tento vývoj v 19. století až k intermediálnímu umění. Osvětluje základní pojmy Klangkunst, zejména v jejich německém kontextu a snaží se je začlenit do českého rámce. Významnou rovinu tématu tvoří tělesná zkušenost a smyslové vnímání. Práce se snaží zodpovědět, jaká jsou specifika sluchového a zrakového vnímání, součinnosti obou smyslů, jak je v tvorbě vybraných autorů využíván fenomén celotělové vnímání a vnímání uměleckého díla skrze vlastní pohyb. Rozmanitými filozofickými a hudebními náhledy jsou pojednány kategorie prostoru, času a ticha a tyto kategorie jsou zkoumány v tvorbě vybraných autorů – Heinera Goebbelse, Christiny Kubisch a Bernharda Leitnera. Cílem analýz je ukázat, jak se posouvá vnímání těchto kategorií v kontextu s tradicí klasické kompozice. Dále je práce vedena ve vztahu k vlastní tvorbě, ve které se promítly mnohé zkoumané aspekty. Hmaty… doteky vznikly propojením elektroakustické kompozice se vstupy živého interpreta v koexistenci s výtvarnou a pohybovou akcí a je společným dílem několika autorů. This thesis is focused on the field of art in which there is an organic connection of music/ /sound structure and another types of art. It tries to bring these specific art forms in the context of the area Klangkunst and see them in relation to the broader historical tradition. It tries to answer how the music/sound was interconnected with other types of art, and how this development took place in the 19th century to intermediate art. It explains the key concepts of Klangkunst, especially in their German context, and tries to incorporate them into the Czech context. An important level of the subject is body experience and sensory perception. The work tries to answer the specifics of hearing and visual perception, the synergy of both senses, as in the creation of selected authors the phenomenon of whole-body perception and perception of the work of art through its own movement. Various philosophical and musical insights are divided into categories of space, time and silence, and these categories are explored in the work of selected authors – Heiner Goebbels, Christina Kubisch and Bernhard Leitner. The aim of the analyzes is to show how the perception of these categories is shifting in the context of the traditional composition tradition. In the next part I analyze my own work Hmaty… doteky, which was created by connecting the electroacoustic composition with the inputs of a living artist in coexistence with the artistic and movement action and is a common work of several authors. Klíčová slova: intermediální prvky; zvuková struktura Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Tělesná zkušenost a lidské tělo jako vztah hudby a objektu

Tato práce se věnuje hraniční oblasti umění, ve které dochází k organickému propojování hudby/zvukové struktury a jiného druhu umění. Snaží se přiblížit tyto specifické umělecké formy v kontextu ...

Pálka-Plachká, Michaela; RATAJ, Michal; TROJAN, Jan
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Viktor Kalabis a jeho tvorba pro klarinet se zaměřením na komorní hudbu
Černohouzová, Jana; HLAVÁČ, Jiří; MAREŠ, Vlastimil
2018 - český
Má disertační práce "Viktor Kalabis a jeho tvorba pro klarinet se zaměřením na komorní hudbu" se soustředí na skladatelovy komorní skladby pro klarinet a další nástroje. Celkově píši o dvou skladbách napsaných během jeho studentských let (Suita pro klarinet a klavír, Sonáta pro klarinet a klavír) a o pěti dílech s opusovým označením (Divertimento pro dechový kvintet, op. 10, Malá komorní hudba pro dechový kvintet, op. 27, Sonáta pro klarinet a klavír, op. 30, Suita pro klarinet a klavír, op. 55 a Imprese pro dva klarinety, op. 87) První kapitola této práce pojednává o hudebních inspiracích skladatele. Mluvím o vývoji Kalabisovy kompoziční techniky a píši o jeho vnímání jednotlivých nástrojů. Další část se věnuje náhledu interpreta a popisuje jak kompozice provádět. Má práce je rozdělena do kapitol, které se týkají jednotlivých děl napsaných Viktorem Kalabisem. V každé z nich mluvím o okolnostech vzniku, hudební formě a mých zkušenostech s provedením. Nabízím možnosti pro nácvik a intpertpretaci. Během několika let jsem spolupracovala s výjimečnými hudebníky jako je Daniel Wiesner (klavír), Jana Jarkovská, Daniel Havel (flétna), Jana Kopicová (hoboj), Adéla Tribeneklová, Jan Musil (lesní roh) či Jan Hudeček (fagot) a během naší spolupráce vzniklo mnoho zajímavých hudebních myšlenek. Porovnávám své poznatky s nahrávkami dalších intepretů a analyzuji jejich přístup a provedení. K této práci je také přiložen záznam dvou skladeb bez opusového označení, který se stal první nahrávkou těchto děl vůbec. My doctoral thesis "Viktor Kalabis and his production for clarinet focusing chamber music" concentrates on the composer´s chamber pieces for clarinet and other instruments. Overall, I shall be writing about two pieces written during his student years (Suite for clarinet and piano, Sonata for clarinet and piano) and about five pieces with opus numbering (Divertimento for woodwind quintet op. 10, Small Chamber music for woodwind quintet op. 27, Sonata for clarinet and piano op. 30, Suite for clarinet and piano op. 55, Impressions for two clarinets op. 87). The first chapter of the thesis deals with the composer´s musical inspirations. I speak about the development of Kalabis´composing style and I write about his perception of the individual instruments. The next part deals with the interpreter´s perspective describing how to perform these compositions. My thesis is divided into chapters dealing with the individual pieces written by Viktor Kalabis. In each chapter I speak the circumstances of origin, musical form and my experience with performing these compositions. I offer different opinions for practice and interpretation. In the course of several years, I cooperated with amazing musicians like, for example, Daniel Wiesner (piano), Jana Jarkovská, Daniel Havel (flute), Jana Kopicová (oboe), Adéla Tribeneklová, Jan Musil (horn, Jana Hudeček (bassoon) and lots of interesting musical ideas came to existence during our cooperation. I compare my findings with other recordings, analyzing their approach and their realizations. This thesis also includes a recording of two pieces without opus numbers, wich became the first recording of these pieces ever. Klíčová slova: komorní hudba; klarinet; interpretační rozbor Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Viktor Kalabis a jeho tvorba pro klarinet se zaměřením na komorní hudbu

Má disertační práce "Viktor Kalabis a jeho tvorba pro klarinet se zaměřením na komorní hudbu" se soustředí na skladatelovy komorní skladby pro klarinet a další nástroje. Celkově píši o dvou skladbách ...

Černohouzová, Jana; HLAVÁČ, Jiří; MAREŠ, Vlastimil
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Autorské herectví jako (ne)výchova k osobnosti
Pártlová, Zuzana; SUDA, Stanislav; MALANÍKOVÁ, Hana
2018 - český
Disertační práce zkoumá možnosti studia autorského herectví jako nezáměrné sebevýchovy. Zaměřuje se na charakteristiky a proces nabývání psychosomatické kondice k veřejnému vystupování jako způsobu sebe-poznávání a sebe-uskutečňování skrze bytostnou hru (Dialogické jednání) a ostatní dramatické psychosomatické průpravy. Podtématem práce je význam této kondice pro praxi vychovatelů a pedagogů. V teoretické části vysvětluji základní pojmy a východiska mého zkoumání: proč mluvím o (ne)výchově k osobnosti spíše než o osobnostní výchově a jak souvisí celostní, tvořivá kondice s kondicí pedagoga či v nejširším slova smyslu vychovatele. Kvalitativní výzkum má tři části odpovídající třem výzkumným projektům. V první fázi jsem sledovala tzv. osobní trajektorie studentů dvouletého studia Kreativní pedagogika-pedagogická kondice (KP-PK) na základě písemných reflexí a dvoudenního diskusně-tvůrčího setkání. Součástí setkání byly praktické dílny, rozpravy s I. Vyskočilem a E. Vyskočilovou a diskuse studentů. Cílem bylo zkoumat vývoj individuální „kondice“ nejen na úrovni subjektivního reflektování, ale naživo v konfrontaci se sebou a s druhými v rámci dílen a při společných diskusích. Ve druhé fázi jsem se zaměřila na otázku autenticity a trojí vazbu aktér-divák-asistent. Za pomoci metody natáčení na dvě kamery a tzv. focus groups jsme se snažili analyzovat momenty spontánního jednání v rámci Dialogického jednání a identifikovat znaky autentického projevu. Z výzkumu výrazně vyplynulo téma vnitřního a vnějšího diváka a tělové vazby a radosti jako základní charakteristiky autentického jednání. Dosavadní zjištění jsem dále rozpracovala ve třetí fázi výzkumu pomocí šestnácti polo-strukturovaných rozhovorů s frekventanty KP-PK a interními i externími studenty. Výzkumné rozhovory jsem analyzovala metodou otevřeného kódování, a to ze dvou perspektiv: širší, tematické, a užší, pojmové. Výzkum poodkrývá komplexnost skrytých procesů učení, které v kontextu bytostné hry a psychosomatiky podporují směřování ke svébytné, tvořivé osobnosti, tzv. stávání se sebou. Zároveň se pokouší definovat základní „ctnosti“ autentického jednání a naznačuje přínos Vyskočilovy pedagogiky pro průpravu pedagogů. This doctoral thesis explores the potential of authorial acting as a tool for open-ended self-education. It focuses on the properties and the process of acquiring psychosomatic capacity for presentation in front of an audience as a means of self-discovery and self-realization through play (Dialogical Acting with the Inner Partner) and other preparatory psychosomatic drama disciplines. The secondary subject of this thesis is the relevance of this capacity to teachers and educators. In the theoretical section, I present the essential terms and concepts as well as the basis of my research. I explain why I use the expression "(non)education towards a self” rather than "personal education” and how one's holistic and creative conditioning relates to the skills of a pedagogue or educator in the broadest sense of the word. The qualitative research section consists of three parts which correspond to three research projects. The first part explores the "personal trajectories" of students of the two-year “Creative Pedagogy-Pedagogical Condition” (CP-PC) study program. The exploration is based on written reflections and a two-day encounter devoted to discussion and creative work. The encounter involved practical workshops as well as talks with I. Vyskočil and E. Vyskočilová and student discussions. The aim was to explore the development of the individual psychosomatic “fitness" by means that go beyond written subjective reflections and offer live confrontations with oneself and others in workshops and discussions. The second part focuses on the issue of authenticity and the triple actor-viewer-assistant relation. Using simultaneous recording with two cameras and focus groups, we tried to analyze the moments of spontaneity during the experimentation and to identify the essential features of authentic expression. The themes that significantly emerged from the research were the theme of inner and outer spectator and of body resonance and joy as main characteristics of authentic presence. In the third section, I followed up on the findings of the previous sections in 16 semistructured interviews with students of the CP-PC program as well as regular and external students at the department. These interviews were analyzed using the method of open coding combining two perspectives: a broader, theme-focused perspective and a narrower, notional one. This research reveals the complexity of tacit learning processes which, in the context of play and psychosomatics, foster a personal evolution towards an original, creative personality, i.e. "becoming one's self”. Simultaneously, this research attempts to define the essential "virtues” of authentic acting and outlines the benefits of Vyskočil´s pedagogy for education of educators. Klíčová slova: spontánní jednání; setkání se sebou; psychosomatika; dialogická jednání; sebepoznání; sebevýchova; autenticita (psychologie); radost; pedagogické dovednosti; tvůrčí myšlení; komunikační dovednosti Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Autorské herectví jako (ne)výchova k osobnosti

Disertační práce zkoumá možnosti studia autorského herectví jako nezáměrné sebevýchovy. Zaměřuje se na charakteristiky a proces nabývání psychosomatické kondice k veřejnému vystupování jako způsobu ...

Pártlová, Zuzana; SUDA, Stanislav; MALANÍKOVÁ, Hana
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Ku kreatívnym možnostiam manažmentu divadla
Cieślaková, Adriána; DVOŘÁK, Jan; SULŽENKO, Jiří
2018 - český
Dizertačná práca s názvom Ku kreatívnym možnostiam manažmentu divadla skúma rôzne možnosti a cesty umožňujúce rozvíjať tvorivý potenciál jednotlivcov, osobu kreatívneho manažéra, vedenie ľudí v kreatívnych tímoch a napokon smerovať k vytvoreniu a stabilizácii kreatívnej organizácie. Tieto štyri témy tvoria prvé štyri kapitoly dizertačnej práce. Základnou metódou výskumu je syntéza poznatkov od renomovaných autorov v oblasti kreatívneho manažmentu, kulturológie, ekonómie, psychológie a psychiatrie, neurológie, od dramaturgov, režisérov a manažérov. Súčasne sa opieram o výsledky svojho pedagogického pôsobenia na Katedre produkcie DAMU a o vlastné skúsenosti, ktoré si dovoľujem sumarizovať pri jednotlivých popisovaných fenoménoch. Predkladaná dizertačná práca nemá ambíciu stopercentne vyčerpať danú tému, ale priniesť postrehy v nových súvislostiach, nových prepojeniach, najmä na rôzne zdroje tvorivosti a možností kreatívneho riešenia problémov vo vzťahu k manažérskej práci a z hľadiska divadelno - profesijného na osobu dramaturga, čomu je venovaná záverečná, piata kapitola. Touto prácou si kladiem za cieľ dokázať využiteľnosť a účelnosť tvorivého prístupu, ktorý má predpokladám pozitívny vplyv na ľudí, tímy aj celé organizácie ako v kvantitatívnej rovine, najmä v efektívnosti procesov, tak po kvalitatívnej stránke. Tieto poznatky sú už do istej miery spracované v literatúre manažérskej, avšak len zriedka v umelecko – manažérskej. Východiskom výskumu realizovaného v rámci doktorandského štúdia na Katedre alternatívneho a bábkového divadla DAMU je hypotéza, že poznanie a využívanie metód kreatívnych postupov povedie k zvyšovaniu úspešnosti vybraných organizácií, prechodu od kreovania nových myšlienok k ich artikulácii, realizácii a evaluácii, ktorá prinesie ďalší posun motivovaných ľudí, ktorých práca v prvom rade baví. Organizácia rozšíri množstvo a zvýši kvalitu projektov a iných výstupov, spolupracovníkov, divákov, zvýši úroveň finančnej stability, odozvu u mediálnych partnerov. Dissertation thesis named Towards Creative Possibilities of Theatre Management deals with various possibilities and ways enabling the development of creative potential. First of all, it focuses on individuals, next it speaks about the role of creative manager, leading people in creative teams and finally it analyses a creation and stabilization of creative organization. These four topics create a core of first four chapters of dissertation thesis. The basic method of research is a synthesis of knowledge gained from various authors in the field of creative management, culturology, economy, psychology and psychiatry, neurology, from dramaturges, directors and managers. At the same time, the work is based on author´s teaching experience at The Theatre Faculty of The Academy of Performing Arts in Prague (Production Department). Author also summarises her own experience with discussed phenomenon during her work as a manager. This dissertation thesis does not aim at exhausting above mentioned topic. On the contrary, it puts facts into new relations, it makes new connections and above all it speaks about new sources of creativity and creative ways of problem solutions especially in connection to manager´s job. The thesis also focuses on the professional role of theatre dramaturge (fifth, closing chapter is devoted to this topic). The goal of this work is to prove the usefulness and purposefulness of creative approach in the theatre management, which has positive effect on people and the whole teams and organizations. Author believes that it is effective on qualitative as well as on quantitative level. This approach could be found in a management literature but rarely it is analysed in art management sources. The basic hypothesis of authors’ doctoral research is that the awareness and usage of methods of creative approaches leads to more successful organizations, it also leads to transition from creating new thoughts towards their articulation, realisation and evaluation. This can bring the inflow of new motivated people who enjoy their jobs first of all. This way, organisation can multiply the number and the quality of submitted projects and other outputs, broaden the web of co-operators, spectators and raise the level of financial stability and good media partners response. Klíčová slova: potenciál; kreativita; management; divadlo; umění; myšlení; organizace a řízení; metody Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Ku kreatívnym možnostiam manažmentu divadla

Dizertačná práca s názvom Ku kreatívnym možnostiam manažmentu divadla skúma rôzne možnosti a cesty umožňujúce rozvíjať tvorivý potenciál jednotlivcov, osobu kreatívneho manažéra, vedenie ľudí v ...

Cieślaková, Adriána; DVOŘÁK, Jan; SULŽENKO, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze