Počet nalezených dokumentů: 76
Publikováno od do

Wolfgang Amadeus Mozart: Kouzelná flétna - komplexní scénografický projekt
Čačko, Jozef Hugo; Dušek, Jan; Vohlídalová, Ivana; Glogr, Karel; Zbořilová, Jana
2011 - slovenský
Práca sa zaoberá kompletným spracovaním inscenácie po výtvarnej, významovej a dramatickej stránke. Rozborom už existujúcich inscenácií na Slovensku, mojím subjektívnym pohľadom na konkrétne divadelné stvárnenia po scénografickej a kostýmovej stránke ako aj komplexným rozborom môjho konceptu a výtvarného prejavu. Riešením dramatických situácií v priestore, charakteristík postáv. Hudby a jej vnímania a použitia. Celistvým vnímaním skladby, libreta a nálad v daných obrazoch. The work deals with the complete processing of the productions of art, semantic and dramatic site. Analysis of existing productions in Slovakia, my subjective view of the specific theater of rendering the page, stage design and costume as well as a comprehensive analysis of my concept and artistic expression. Addressing the dramatic situations in the area, characteristics of the characters. Music and its perception and use. The whole perception of music, libretto and mood in these paintings. Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Wolfgang Amadeus Mozart: Kouzelná flétna - komplexní scénografický projekt

Práca sa zaoberá kompletným spracovaním inscenácie po výtvarnej, významovej a dramatickej stránke. Rozborom už existujúcich inscenácií na Slovensku, mojím subjektívnym pohľadom na konkrétne divadelné ...

Čačko, Jozef Hugo; Dušek, Jan; Vohlídalová, Ivana; Glogr, Karel; Zbořilová, Jana
Akademie múzických umění v Praze, 2011

Kreatívna práca so zvukom vo filme
Dzurenková, Viktória; Vihanová, Drahomira; Bouda, Marek
2011 - slovenský
Konfrontácia autorských prístupov v tvorbe zvukovej zložky u Roberta Bressona a vo vybraných filmoch československej novej vlny. Confrontation between two authors' approaches in creating an audio component in the films of Robert Bresson and the selected films of czechoslovak new wave. Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Kreatívna práca so zvukom vo filme

Konfrontácia autorských prístupov v tvorbe zvukovej zložky u Roberta Bressona a vo vybraných filmoch československej novej vlny....

Dzurenková, Viktória; Vihanová, Drahomira; Bouda, Marek
Akademie múzických umění v Praze, 2011

Divadelní aspekty gregoriánského chorálu
Sedláčková, Anna; Bažil, Martin; Christov, Petr
2011 - slovenský
Gregoriánsky chorál je podstatnou súčasťou stredovekých inscenovaných liturgických slávností. Hudobná zložka má značný podiel na celkovej scénickej podobe. K tomuto konkluzívnemu argumentu vedie výskum a práca s rukopismi pochádzajúcimi z kláštora sv. Jiří na pražskom hrade (z obdobia 12.-14. storočia). K angažovanosti chorálu ako inscenačného prvku dochádza predovšetkým interpretáciou textovej predlohy. Tá odráža systém cieľavedomého narábania, ktoré má schopnosť selektovať, vyberať melodické časti tak, aby formovalo jednotlivé liturgické časti v službe performancie. Western plainchant does constitutive part of the medieval perfomances of the Easter liturgical ceremonies (liturgical plays). Its musical component noticably takes part on the scenic setting. It is the research and work with the manuscripts originated from St. George?s convent on the Prague castle (12. ? 14. century), that allow us to display this conclusive argument. The engagement of the plainchant as the performative element happens particularly in the musical interpretation of the text. It reflects the system of constructive cogitation with the abilities to select, to make a choice of the melodic part in order to shape the liturgic units in the service of the perfomance. Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Divadelní aspekty gregoriánského chorálu

Gregoriánsky chorál je podstatnou súčasťou stredovekých inscenovaných liturgických slávností. Hudobná zložka má značný podiel na celkovej scénickej podobe. K tomuto konkluzívnemu argumentu vedie ...

Sedláčková, Anna; Bažil, Martin; Christov, Petr
Akademie múzických umění v Praze, 2011

J.W. Goethe: FAUST /komplexní kostýmní řešení/.
Škandíková, Lucia; Zbořilová, Jana; Zábrodská, Dana
2011 - slovenský
Táto diplomová práca sa v teoretickej časti zaoberá zobrazením diabla v kultúrnych a historických kontextoch a to síce v dejinách ľudstva, vo výtvarnom umení, v literatúre, vo filme, v divadle a v ľudovom stredoeurópskom prostredí. Následne na to sa zameriava na diabla v súvislostiach, podľa ktorých sa jeho interpretácia formuje. V praktickej časti je popísaná moja vlastná skúsenosť z interpretácie divadelnej postavy diabla a sleduje jeho premeny v rôznych dramatických textoch a to konkrétne v: Majstrovi a Margaréte od M. Bulgakova, Bratoch Karamazových od F. M. Dostojevského, Dantovi - Light in a Darkness od P. Boháča, Bezbožných dievkach od J. Kráľa a podrobnejšie vo Faustovi od J. W. Goetheho. The theoretical part of this thesis deals with the image of the Devil in a cultural perspective and historical contexts within figurative art, literature, cinema, theater, Central European folklore and human history. Subsequently, it focuses on the Devil with regards to the contexts of his interpretative forms. The practical part describes my own experience of theatrical interpretation of the character of the Devil through his various translation into dramatic texts. This, with reference to: M. Bulgakov´s the Master and Margarita, F. M. Dostojevskij´s Brothers Karamazov, Petr Boháč´s Dante ? The Light in a Darkness, J. Kráľa´s Wicked Maidens and into specific W. Goethe´s Faust. Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
J.W. Goethe: FAUST /komplexní kostýmní řešení/.

Táto diplomová práca sa v teoretickej časti zaoberá zobrazením diabla v kultúrnych a historických kontextoch a to síce v dejinách ľudstva, vo výtvarnom umení, v literatúre, vo filme, v divadle a v ...

Škandíková, Lucia; Zbořilová, Jana; Zábrodská, Dana
Akademie múzických umění v Praze, 2011

Road Movie
Kajánková, Lucia; Ryšavý, Martin; Jech, Pavel
2011 - slovenský
Teoretická bakalárska práca sa venuje analýze filmového žánru, ktorý zastrešuje pojem road movie, pričom skúmanie je obmedzené na americkú kinematografiu, ako jeho primárneho pôvodcu od ustanovenia na konci 60. rokov minulého storočia. Predstavujúe podrobnú charakteristiku zdrojov a typických atribútov žánru, zhrnutý historický vývoj a analýzu jeho jednotlivých prvkov, postupov a vlastností na príkladoch konkrétnych filmov. Práca sa špeciálne zameriava na rozbor postavy, respektíve modelu dvojice protagonistov road movie - podáva typológiu charakterov a ich vzťahov, určuje podkategórie žánru z tejto perspektívy a zároveň identifikuje základnú charakteristiku hlavnej postavy (postáv) ako jej bytie outsiderom. Toto kľúčové určenie má svoje široké spektrum naprieč dejinami žánru, čo dokladajú príklady filmov, na základe ktorých bolo delenie druhov protagonistov prevedené. Komplexné preskúmanie žánru road movie s dôrazom na jeho protagonistu poskytuje ďalej základ a nástroje pre samostatnú analýzu konkrétneho zlomu vo vývoji žánru - totiž predstavenia protagonistov, ktorých žánrovo typická charakteristika outsiderstva je priamo spojená s ich sexuálnou identitou. Dejinne, tým momentom bol počiatok 90. rokov, keď vznikli filmy Thelma a Louise (1991) režiséra Ridley Scotta podľa scenára Callie Khouri, Moje súkromné Idaho (1991) Gusa Van Santa a The Living End (1992) Gregga Arakiho. Každému z filmov je venovaná prípadová štúdia zameraná na jeho nakladanie so žánrom road movie a význam radikálnej inovácie v určení protagonistov, ktorými sú v prvom prípade ženy, v druhom a treťom skúmanom filme homosexuálni muži. The thesis devotes itself to the analysis of the road movie film genre, restricted to American cinema, that has been the primary ground of the genre since its establishment in the late 1960's. It presents detailed characterization of its sources and typical traits, summarizes its historical development and analyses its attributes, components and techniques, using examples from actual road movies. The thesis' focus is especially directed at the character and the generic protagonist twosome model of the road movie - the breakdown provides typology of characters and their relationships, as well as derives sub-caterories of the genre, while as resolution identifies the basic core characteristics of the protagonist(s) in their being an outsider. This key determination has its wide spectrum spread across the genre's history, as exemplified by films, that were employed for the protagonist sorting. The complex exploration of the road movie genre, with focus on the character, provided the basis a tools for a separate analysis of a specific breaking point in the development of the genre - the introducing of characters, whose genre typical outsider definition is bound is hardwired in their sexual identity. The historical moment is the start of the 1990's, when the films Thelma & Louise (1991), directed by Ridley Scott with the screenplay by Callie Khouri, Gus Van Sant's My Own Private Idaho (1991) and The Living End (1992) by Gregg Araki emerged. A case study is devoted to each of the films, focusing on their treatment of the road movie genre and the significance of the radical innovation in protagonist designation, the protagonists being women in the first film, homosexual men in the two others. Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Road Movie

Teoretická bakalárska práca sa venuje analýze filmového žánru, ktorý zastrešuje pojem road movie, pričom skúmanie je obmedzené na americkú kinematografiu, ako jeho primárneho pôvodcu od ustanovenia na ...

Kajánková, Lucia; Ryšavý, Martin; Jech, Pavel
Akademie múzických umění v Praze, 2011

Hudba jako sluha, partner i pán bábkového divadla
Račková, Dana; Krofta, Josef; Šrámek, Vratislav; Klíma, Miloslav
2011 - slovenský
Práca je stručným zhrnutím všeobecných poznatkov o problematike scénickej hudby v divadle a následným subjektívnym pohľadom na danú problematiku s akcentom na bábkové divadlo. Autorka sa, či už ako režisér alebo ako divák, snaží na základe nadobudnutých teoretických informácií utriediť svoje osobné skúsenosti s použitím scénickej hudby ako súčasti zvukovej zložky bábkového divadla. Súčasťou práce je rozbor niekoľkých hudobne zaujímavých momentov z autorkinej doterajšej tvorby, ktorá sa týka najmä bábkového divadla a čiastočne rozhlasu. Na základe týchto vybraných príkladov sa snaží vyvodiť pravidlá, ktoré by mohla považovať pre svoju tvorbu za obecné. Predmetom práce nie je zvuková zložka ako celok ale scénická hudba ako jej súčasť. Skúma jej funkcie a role počas tvorivého procesu i výsledku jednotlivej inscenácie. Zamýšľa sa nad konkrétnymi prípadmi, kedy je scénická hudba (a teda i celá zvuková zložka) nadradená, podradená či rovnocenná tým ostatným (vizuálnej, hereckej...). The work is a précis of general knowledge about the problem of stage music in the theatre and subsequent subjective view of the given problem with the accent on puppetry theatre. Authoress, on one side as a director on the other side as a theatre-goer, is trying, on the basis of acquired theoretical informations, to organize her own experience with using the stage music as a part of a sound component of the puppetry theatre. Work piece is the study of few musically interesting moments of the authoresses creative work history that is concerned especially in puppetry theatre and partly radio. Based on this chosen examples she is trying to deduce the rules that would be taken in consideration in her creative work as general. Subject of the work is not the sound component generally but stage music as its member. She examines its functions and roles during the creative process and result of the single staging too. She takes a think of concrete examples, when the stage music (so do whole sound component) is superior, secondary or equal to the other components (visual, actor´s...). Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Hudba jako sluha, partner i pán bábkového divadla

Práca je stručným zhrnutím všeobecných poznatkov o problematike scénickej hudby v divadle a následným subjektívnym pohľadom na danú problematiku s akcentom na bábkové divadlo. Autorka sa, či už ako ...

Račková, Dana; Krofta, Josef; Šrámek, Vratislav; Klíma, Miloslav
Akademie múzických umění v Praze, 2011

Interpretace houslové tvorby P.I.Čajkovského
Bogacz, Pavel; Tomášek, Jiří; Kotmel, Bohumil; Panocha, Jiří
2011 - slovenský
Vo svojej bakalárskej práci som sa zaoberal okolnost´ami vzniku a analýzou diel pre husle a orchester ( príp. klavír) významného ruského skladatel´a P.I.Čajkovského. Hlavné t´ažisko práce je na Husl´ovom koncerte D dur op. 35, na ktorého rozbor u hl´adiska interpretácie som použl nahrávky štyroch diametrálně odlišných huslistov, a to : Jashu Heifetza, Davida Oistrakha, Jelu Špitkovú a Juliu Fischer. Krátké skladby pre husle a orchester ( klavír) som dával do súvislosti s Husl´ovým koncertom a zároveň som sa snažil objasnit´všetky okolnosti ich vzniku. In my bachelor degree seminar paper I focused on the circumstances of the origin and analysis of works written for violin solo and orchestra ( in some cases violin solo and piano accompaniment) of the famous Russian composerP.I.Tchaikovsky. My main area of interest in this paper was the Violin Concerto in D major op. 34. I analyzed this work from the interpretation point of view using recordings of four diametrically different violinists : Jasha Heifetz, David Oistrah, Jela Špitková and Julia Fischer. I also made a comparison of this concerto to other shorter compositions written for violin and orchestra (piano) and tried to clarify the circumstances of their creation. Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Interpretace houslové tvorby P.I.Čajkovského

Vo svojej bakalárskej práci som sa zaoberal okolnost´ami vzniku a analýzou diel pre husle a orchester ( príp. klavír) významného ruského skladatel´a P.I.Čajkovského. Hlavné t´ažisko práce je na ...

Bogacz, Pavel; Tomášek, Jiří; Kotmel, Bohumil; Panocha, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2011

Fotografi priestorov a architektúry
Uhlíková, Jarmila; Grygar, Štěpán; Silverio, Robert
2011 - slovenský
Práca sa venuje problematike fotografovania konkrétneho miesta, čo je veľmi úzko spojené s priestormi všetkých druhov a architektúrou. Obmedzuje sa však na tzv. no name architektúru, ktorá nemá známeho autora, teda prevažne na bežné domy a úžitkové stavby. Tiež však na špecifické miesta v krajine alebo v meste, ako napríklad záhrady alebo parkoviská. Dôraz je na súvislostiach medzi priestorom a jeho fotografickou reprezentáciou. Demonštruje ich na tvorbe jednotlivých autorov. Skúma otázky tvorby fotografického obrazu priestoru a autorovej voľby a ich vplyv na výsledné diela, ako aj pôsobenie jednotlivých fotografií na diváka. Zmyslom tejto práce je ponúknuť prehľad základných prístupov k fotografovaniu miesta, ktoré sa vyskytli od polovice šesťdesiatych rokov 20. storočia po súčasnosť. The theses discuss the issue of photographing a specific place which is closely related to the spaces of all kinds and to architecture. It is limited to the so called ?no name architecture? that does not have a known author ? mainly common houses and utility buildings but also specific places in the countryside or in a city such as gardens or parking lots. The emphasis is on the connection between the space and its photographic representation. It is demonstrated in the work of particular authors. It explores the questions of making a photographic picture of a space, author´s choice and their influence on the result as well as the impression the particular photographs leave in their viewers. The main idea of this paper is to offer an overview of basic approaches to photographing places that have been used since the 60s of 20th century till present. Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Fotografi priestorov a architektúry

Práca sa venuje problematike fotografovania konkrétneho miesta, čo je veľmi úzko spojené s priestormi všetkých druhov a architektúrou. Obmedzuje sa však na tzv. no name architektúru, ktorá nemá ...

Uhlíková, Jarmila; Grygar, Štěpán; Silverio, Robert
Akademie múzických umění v Praze, 2011

Subjekt-Autor-Autoportrét
Machajová, Dana; Pospiszyl, Tomáš; Bendová, Helena
2011 - slovenský
V mojej bakalárskej práci skúmam funkcie sebazobrazovania v umení v rôznych historických obdobiach a na ich základe rozvíjam súvislosti medzi autoportrétom a koncepciami subjektu a autorstva v rôznych dejinných obdobiach. Od anonymného tvorcu a umenia, ktoré malo vţdy svoje spoločenské opodstatnenie sa s modernou dobou zrodil subjekt a s ním aj autor. Pri konštitúcii subjektu je najdôleţitejší vzťah človeka k jeho ?zrkadlovému obrazu? u iného človeka. Moderný subjekt je zvrchovaná entita, ktorá má moc nad svojou reprezentáciou a materiálny svet, nad ktorým bdie, je v jej moci. Čo sa stane so subjektom a jeho reprezentáciou, keď sa začnú línie modernistickej logiky uzliť? Postmoderný subjekt stratí jasné obrysy a stane sa konštruktom momentálneho diskurzu. Ako s tým súvisí vynález fotografie a rozvoj masmediálnej mašinérie? A čo sa deje so subjektom dnes, pri kaţdodennom sýtení vlastných komunikačných kanálov na internete? The focus of my bachelor´s thesis is aimed at the connection of the functions of self-representation in arts during different periods in the history to philosophical concepts of the subject and concepts of the author. The anonymous creator of art (which was always socially legitimated) was replaced by the author brought to light with the birth of the modern subject. The ?mirror picture? of oneself in the other´s eyes is for the subject the essential constituting moment. Modern subject is above all ruling entity with all powers to control its representation and material world around. What happens to the subject when the logical modernist structures start to fall apart? Postmodern subject loses its contours and it becomes matter or the construct of a certain context. How is this connected to the invention of photography and the rise of masmedia and its machinery? And what will happen with the subject today, when everyone can have one´s own communication channel on the internet? Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Subjekt-Autor-Autoportrét

V mojej bakalárskej práci skúmam funkcie sebazobrazovania v umení v rôznych historických obdobiach a na ich základe rozvíjam súvislosti medzi autoportrétom a koncepciami subjektu a autorstva v rôznych ...

Machajová, Dana; Pospiszyl, Tomáš; Bendová, Helena
Akademie múzických umění v Praze, 2011

Život a dielo Ladislava Kupkoviča so zameraním na vybrané kompozície pre violončelo
Mucha, Pavol; Ericsson, Mikael; Bernášek, Václav; Hošková, Dominika
2011 - slovenský
Ciel´om predkladanej diplomovej práce je dokumentácia života a diela významného slovenského skladatel´a Ladislava Kupčoviča ( *1936) so zameraním na jeho vybrané vilončelové kompozície. V prvej části práce autor podává informácie o osobnostnom vývine L.Kupkoviča ako huslistu - dirigenta - skladatel´a na pozadí jeho kl´učových hudobných diel. Sústred´uje sa na estetický rozbor avantgardných kompozícií, ktoré významnou mierou zarezonovali na slovenskej hudobnej s´céne 60. rokov, ako napriklad Mäso kríža a Osemhran samoty, nudy a strachu. Vyzdvihuje skladatel´ove organizačné schopnosti ( súbor Hudba dneška, medzinárodný festival súčasnej hudby v Smoleniciach podl´a vzoru letných kurzov v Darmstadte), ktoré mu zabezpečili styky so zahraničím a v konečnom dôsledku umožnili jeho emigráciu do Západného Nemecka po invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968. Dôležité miesto v práci zastává kapitola o štýlovom prerode skladatel´a od atonálnej a serialistickej kompozície ku tradičnej, totálnej kompozícii s využitím dôslednej motivickej práce. V následujúcej kapitole sa auto´r venuje formovo - harmonickému rozboru vybranných diel L. Kupčoviča pre violončelo z jeho totálneho obdobia. Analýzy sú ilustrované notovými ukážkami úryvkov diel. Ako cenný zdroj informácií autorovi poslúžili Kupkovičove memoáre, ktoré však zatial´nevyšli knižne, a taktiež osobné konzultácie so skladatel´om. The aim the proposed master´s thesis is the documentation of life and work of an important Slovak composer Ladislav Kupkovič (*1936) with focus on his selected violoncello compositions. In the first part of the author gives information about the personal development of L. Kupkovič as violinist - conductor - composer in the background of his chief musical compositions. He concentrates on the aesthetic analysis of the avant - garde compositions which played a significant role on the Slovak musical scene of the 60s such as " The Flesh of the Cross" and " The Octagon of Solitude, Boredom and Fear". He highlights the composer´s organisation skills ( the ensemble " Music of Today, the international festival of modern music in Smolenice modelled by the Darmstadt Internationa Summer Courses for New Music), which provided him the contacts and finally enabled his emigration to West after the invasion of the troop of the Warsaw pact in Czechoslovakia in august 1968.An important place in the thesis is occupied by the chapter dealing with the stylistic transfomation of the composer from atonal and serialistic composition to traditional, tonal way of composing with the use of consistent motivic work. In the following chapter the author deals with formal and harmonic analysis of the selected works of L. Kupkovič for violoncello from his tonal period. The analyses are illustrated by note examples of parts of the works. Kupkovi´č memoirs served as a valuable source of information for the author ; however, they have not been published yet. Another important source was the personal consultation with the composer. Dostupné registrovaným uživatelům v digitálním repozitáři AMU
Život a dielo Ladislava Kupkoviča so zameraním na vybrané kompozície pre violončelo

Ciel´om predkladanej diplomovej práce je dokumentácia života a diela významného slovenského skladatel´a Ladislava Kupčoviča ( *1936) so zameraním na jeho vybrané vilončelové kompozície. V prvej části ...

Mucha, Pavol; Ericsson, Mikael; Bernášek, Václav; Hošková, Dominika
Akademie múzických umění v Praze, 2011

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze