Number of found documents: 4303
Published from to

Methodology for the digitalization of analog film records by trick projector and digital camera
Jícha, Marek; Weiser, Antonín; Bezděk, Ladislav; CPA – Centrum poradenství a analytických služeb AMU Praha – Studio FAM
2021 - Czech
Coordination of the work of the digital restorer and its expert or research groups in the specialized photographic conversion of analogue 35mm and 16mm cinematographic image into a digital form on Oxberry optical film printer according to the DRA (Digitally Restored Autorizate) method Koordinace práce digitálního restaurátora a jeho expertních nebo výzkumných skupin při specializovaném fotografickém převádění 35mm a 16mm analogového kinematografického obrazu do digitální podoby na trikové optické kopírce Oxberry probíhající podle parametrů metody DRA – Digitálně restaurovaného autorizátu. Keywords: digitalizace analogového filmu; digitální restaurátor; digitální restaurování; digitální fotografický skener; metoda DRA (Digitally Restored Autorizate); digitization of analog film; digital restorer; digital restoration; digital photographic scanner; DRA (Digitally Restored Autorizate) method Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Methodology for the digitalization of analog film records by trick projector and digital camera

Coordination of the work of the digital restorer and its expert or research groups in the specialized photographic conversion of analogue 35mm and 16mm cinematographic image into a digital form on ...

Jícha, Marek; Weiser, Antonín; Bezděk, Ladislav; CPA – Centrum poradenství a analytických služeb AMU Praha – Studio FAM
Akademie múzických umění v Praze, 2021

Problematics of second feature film analyzed after year 2000
Pavlíčková, Eva; OUKROPEC, Petr; BOROVAN, Pavel
2018 - Czech
Ve své práci se zabývám problematikou vzniku druhého hraného českého flmu po roce 2000. Snažím se popsat a zanalyzovat různé cesty vzniku druhého filmy, upozorňuji na hrozby a specifika, které s sebou vznik druhého filmu nese. V Neposlední řadě se snažím zmapovat mladou českou scénu po roce 2000, kde poukazuji na fakt, že mladý český film je momentálně v nejlepší kondici. Ve své práci se zabývám problematikou vzniku druhého hraného českého flmu po roce 2000. Snažím se popsat a zanalyzovat různé cesty vzniku druhého filmy, upozorňuji na hrozby a specifika, které s sebou vznik druhého filmu nese. V Neposlední řadě se snažím zmapovat mladou českou scénu po roce 2000, kde poukazuji na fakt, že mladý český film je momentálně v nejlepší kondici. Keywords: česká kinematografie; debutové filmy; práce producenta; práce režiséra; analýza; 1. desetiletí 21. století; Akademie múzických umění v Praze. Filmová a televizní fakulta Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Problematics of second feature film analyzed after year 2000

Ve své práci se zabývám problematikou vzniku druhého hraného českého flmu po roce 2000. Snažím se popsat a zanalyzovat různé cesty vzniku druhého filmy, upozorňuji na hrozby a specifika, které s sebou ...

Pavlíčková, Eva; OUKROPEC, Petr; BOROVAN, Pavel
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Jean Sibelius: life and work, 2 versions of concerto op. 47
Mori, Václav; ČEPICKÝ, Leoš; Ježek, Štěpán
2018 - Czech
This bachelor thesis is about the most significant music composer of Finland – Jean Sibelius, about his life since childhood till his death. It documents his work, also describes the circumstances of making his only violin concert, which was created in two versions, which are also compared here. Tato bakalářská práce pojednává o nejvýznamnějším finském hudebním skladateli Jeanu Sibeliovi, o jeho životě od dětství až do smrti. Přitom dokumentuje tvorbu jeho díla. Také popisuje okolnosti vzniku jeho jediného houslového koncertu, který vznikl hned ve dvou verzích, které jsou zde také porovnány. Keywords: život a dílo; Sibelius, Jean, 1865-1957; Sibelius, Jean, 1865-1957. koncerty, housle, orchestr, op. 47 , d moll Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Jean Sibelius: life and work, 2 versions of concerto op. 47

This bachelor thesis is about the most significant music composer of Finland – Jean Sibelius, about his life since childhood till his death. It documents his work, also describes the circumstances of ...

Mori, Václav; ČEPICKÝ, Leoš; Ježek, Štěpán
Akademie múzických umění v Praze, 2018

The Meaning and Role of ČT art in the Musical Life of the Czech Republic
Mochnáčová, Michaela; BĚLOR, Roman; ŠTILEC, Jiří
2018 - Czech
This bachelor thesis deals with an approaching the deeper knowledge of the cultural TV channel ČT art which started its broadcasting o of August 2013 and nowadays is the one best-evaluated TV channel with the regard to the satisfaction of television viewers. The first chapter of the thesis is focused on the organizational structure of Česká televize, the council of Česká televize its statute, the codex and the ethical panel and the laws under which it is governed. The second chapter is about the origin of ČT art and the dramaturgy of its TV shows. The third chapter describes the viewing of ČT art in overall audience measurement of Česká televize as well as the viewing of the particular music programs on ČT art. The fourth chapter contains the basics overview of the budget based on Česká televize´s annual reports focusing on cultural shows and its production financial aspect including musical shows. The final chapter is dedicated to the International TV Festival Zlatá Praha which is closely connected with ČT art. Hlavním cílem této bakalářské práce je hlubší poznání kulturního kanálu ČT art, který započal své vysílání dne 31. srpna 2013, a který dnes patří mezi nejlépe hodnocený televizní kanál s ohledem na spokojenost televizních diváků. První kapitola je zaměřena na organizační strukturu České televize, na radu České televize, její statut, kodex a etický panel a na zákony, podle kterých se řídí. Druhá kapitola pojednává o vzniku ČT art a její dramaturgii pořadů. Třetí kapitola vystihuje sledovanost pořadů ČT art v celkovém měření sledovanosti České televize, a dále sledovanost konkrétních hudebních pořadů na ČT art. Čtvrtá kapitola obsahuje základní přehled finančního rozpočtu na základě výročních zpráv České televize. Opět se zaměřením na kulturní programy a její výrobní finanční stránku, včetně programů hudebních. Závěrečná kapitola se věnuje Mezinárodnímu televiznímu festivalu Zlatá Praha, který je s ČT art úzce propojen. Keywords: dramaturgie pořadů; sledovanost; výroční zpráva; Česká televize; Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
The Meaning and Role of ČT art in the Musical Life of the Czech Republic

This bachelor thesis deals with an approaching the deeper knowledge of the cultural TV channel ČT art which started its broadcasting o of August 2013 and nowadays is the one best-evaluated TV channel ...

Mochnáčová, Michaela; BĚLOR, Roman; ŠTILEC, Jiří
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Verstile approach in dance lessons at primary school
Volrábová, Jana; ELIÁŠOVÁ, Bohumíra; HLAVÁČKOVÁ, Lucie
2018 - Czech
This bachelor thesis focuses on education of students of artistic dance at basic art schools. It specifically aims at means of general teaching process and a brief characterization of principles of different basic dance techniques. It attempts to find a mutual overlap between the styles of movement from the point of view of a dancer. The main goal of the work is to open up this teaching method and to contribute with the gained experience to dance educators who prefer teaching of combined dance techniques. Tato bakalářská práce se zabývá vzděláváním žáků tanečního oboru na Základních uměleckých školách. Zaměřuje se na způsob všestranné výuky a na stručnou charakteristiku principů jednotlivých základních tanečních technik. Snaží se najít vzájemný přesah pohybových stylů z pohledu tanečního pedagoga. Cílem práce je přiblížit tento způsob výuky a přispět zkušenostmi tanečním pedagogům, kteří preferují výuku kombinovaných tanečních technik. Keywords: tanec; základní umělecká škola; pohybový princip; taneční styly; taneční tvořivost Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Verstile approach in dance lessons at primary school

This bachelor thesis focuses on education of students of artistic dance at basic art schools. It specifically aims at means of general teaching process and a brief characterization of principles of ...

Volrábová, Jana; ELIÁŠOVÁ, Bohumíra; HLAVÁČKOVÁ, Lucie
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Svatopluk Košvanec
Němec, Zdeněk; SUŠICKÝ, Jiří; MALIMÁNEK, Karel
2018 - Czech
This bachelor’s thesis deals with the most legendary Czech jazz trombonist Svatopluk Košvanec. His life full of significant but also gloomy stories and events after his death. Tato práce pojednává o životě nejlegendárnějšího českého jazzového trombonisty Svatopluka Košvance. Od jeho narození přes řadu významných i pochmurných životních událostí až po jeho úmrtí a události po něm. Keywords: trombon; instrumentalista Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Svatopluk Košvanec

This bachelor’s thesis deals with the most legendary Czech jazz trombonist Svatopluk Košvanec. His life full of significant but also gloomy stories and events after his death.

Němec, Zdeněk; SUŠICKÝ, Jiří; MALIMÁNEK, Karel
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Kaspar Joseph Mertz´s life and lifework
Zavacký, Timotej; RAK, Štěpán; STEIDL, Pavel
2018 - Czech
This work focuses on the life and creative work of one of the foremost guitar composers in the romantic period and the winner of the first international guitar competition. The work focuses on the individual stages of Mertz's life, the character of the work, the concert performances, views of its members, his achievements and an overview of the work. The aim of the work is also to show the importance of Mertz's music and the benefits it has for the guitar today. The work also includes memoirs of the Russian tune, guitarist and organizer of the first international guitar contest of Nikolaj Petrović Makarov, who spent his whole life with the best guitarists and composers of the 19th century. Mertz was the best composer he had met. In these memoirs, we can learn about the character of Mertz's work, his personality and his significance. The last part of the work concentrates on an overview of Mertz's work, the character and the interpretation of his compositions. Táto práca sa zameriava na život a tvorbu jedného z najvýznamnejších skladateľov pre gitaru v ranoromantickom období a víťaza prvej medzinárodnej gitarovej súťaže. Práca sa sústreďuje na jednotlivé etapy Mertzovho života, charakter tvorby, koncertné vystúpenia, pohľady jeho súčastníkov, úspechy a prehľad tvorby. Cieľom práce je tiež poukázať na to, aký význam má Mertzova hudba a aký prínos to má pre gitaru dnes. V práci sa taktiež nachádzajú spomienky ruského šlachtica, gitaristu a organizátora prvej medzinárodnej gitarovej súťaže Nikolaja Petroviča Makarova, ktorý sa celý svoj život stretával s najlepšími gitaristami a skladateľmi v 19. storočí. Práve Mertza považoval za najlepšieho skladateľa, kterého stretol. V týchto spomienkach priblížil charakter Mertzovej tvorby, taktiež jeho osobnosť a význam. Posledná časť práce je zameraná na prehľad Mertzovho diela, charakter a interpretáciu jeho skladieb. Keywords: hra na kytaru; skladatelé; život a dílo Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Kaspar Joseph Mertz´s life and lifework

This work focuses on the life and creative work of one of the foremost guitar composers in the romantic period and the winner of the first international guitar competition. The work focuses on the ...

Zavacký, Timotej; RAK, Štěpán; STEIDL, Pavel
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Luca Bigazzi a jeho kinematografie: analýza stylu kamery a svícení
Somazzi, Giacomo; SANDERS, Ervín; JÍCHA, Marek
2018 - Czech
Diplomová práce ze zabývá tvorbou Lucy Bigazziho, jednoho z nejdůležitějších současných italských kameramanů. Analýza jeho filmů ukazuje, jakým způsobem svými úvahami o kinematografii a jedinečným vizuálním stylem ovlivnil spolupracovníky, i italský film v posledních 30 letech. This research looks at the work of Luca Bigazzi, one of nowadays most important Italian cinematographer. Through an analysis of his films it will be shown how his personal ideas about cinema and unique visual style influenced his collaborators and more in general the Italian cinema of the last thirty years. Keywords: italská kinematografie; kameramani; světlo ve filmu; práce kameramana; analýzy filmových děl; Bigazzi, Luca, 1958-; Sorrentino, Paolo, 1970- Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Luca Bigazzi a jeho kinematografie: analýza stylu kamery a svícení

Diplomová práce ze zabývá tvorbou Lucy Bigazziho, jednoho z nejdůležitějších současných italských kameramanů. Analýza jeho filmů ukazuje, jakým způsobem svými úvahami o kinematografii a jedinečným ...

Somazzi, Giacomo; SANDERS, Ervín; JÍCHA, Marek
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Scenáristika v době binge-watchingu
Fernandes Bahia Baer, Carlos; HOLÝ, Zdeněk; Jedličková, Jana
2018 - Czech
Nástup VOD přinesl novou formu spotřeby obsahu: binge-watching. Tato práce zkoumá, jak tento posun začal ovlivňovat scénář seriálů, které jsou koncipovány tak, aby byly zhlédnuty hned po sobě (binge-watched). The prevalence of video on demand has given rise to a new form of content consumption: binge-watching. This thesis explores how that shift has started to influence the screenwriting of shows that are conceived to be binge-watched. Keywords: americká kinematografie; britská kinematografie; filmová scenáristika; práce scenáristy; televizní seriál; analýzy filmových děl Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Scenáristika v době binge-watchingu

Nástup VOD přinesl novou formu spotřeby obsahu: binge-watching. Tato práce zkoumá, jak tento posun začal ovlivňovat scénář seriálů, které jsou koncipovány tak, aby byly zhlédnuty hned po sobě ...

Fernandes Bahia Baer, Carlos; HOLÝ, Zdeněk; Jedličková, Jana
Akademie múzických umění v Praze, 2018

Works for Piano Trio by Zdeněk Lukáš
Petras, Vilém; KAŇKA, Michal; ERICSSON, Mikael
2018 - Czech
The goal of the thesis is to explore the works for piano trio by Zdeněk Lukáš, who is considered as one of the most significant Czech composers of the second half of the 20th century. The thesis also offers a brief overview of the composers’ life focusing on his musical career. The author used information from books, articles, magazines devoted to music, recordings as well as interviews with the interpreters of works by Zdeněk Lukáš. Cílem práce je prozkoumat skladby pro klavírní trio Zdeňka Lukáše, který je považován za jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů druhé poloviny 20. století. Autor práce se snažil stručně shrnout i skladatelův život se zaměřením na jeho hudební kariéru. Informace jsou čerpány z knih a studií, hudebních periodik, audionahrávek i rozhovorů s interprety Lukášových děl. Keywords: klavírní trio; komorní hudba; Lukáš, Zdeněk, 1928-2007; Lukáš, Zdeněk, 1928-2007. Trio Boemo, klavír, housle, violoncello Available to registered users in the Digital Repository of Academy of Performing Arts.
Works for Piano Trio by Zdeněk Lukáš

The goal of the thesis is to explore the works for piano trio by Zdeněk Lukáš, who is considered as one of the most significant Czech composers of the second half of the 20th century. The thesis also ...

Petras, Vilém; KAŇKA, Michal; ERICSSON, Mikael
Akademie múzických umění v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases