Počet nalezených dokumentů: 30
Publikováno od do

Hodnocení zpětného odběru elektrozařízení, odděleného sběru elektroodpadů a nakládání s nimi za roky 2017 a 2018
Šlégrová, Helena
2020 - český
Článek hodnotí evidenci toku zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraných elektroodpadů v rámci České republiky za roky 2017 a 2018. Evidenci jsou povinni zasílat výrobci, poslední prodejci, distributoři a pověření zástupci výrobců elektrických a elektronických zařízení, a to buď sami nebo prostřednictvím kolektivního systému. Podklady pro hodnocení evidence toku elektroodpadů použité v článku byly vzaty z roční zprávy o plnění povinností zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů. Cílem článku je zhodnocení nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady ve stanovených letech vzhledem ke směrnici Evropského parlamentu a rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízení, která stanovuje minimální úrovně využití, recyklace a přípravy k opětovnému použití elektroodpadů. Z uvedených výsledků vyplývá, že se České republice v roce 2017 a 2018 podařilo splnit stanovené požadavky EU na minimální úroveň využití vyřazených elektrozařízení a úroveň jejich recyklace. Klíčová slova: evidence; elektroodpad; využití; recyklace; zpětný odběr; electrical waste; utilization; recycling; take-back Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Hodnocení zpětného odběru elektrozařízení, odděleného sběru elektroodpadů a nakládání s nimi za roky 2017 a 2018

Článek hodnotí evidenci toku zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraných elektroodpadů v rámci České republiky za roky 2017 a 2018. Evidenci jsou povinni zasílat výrobci, poslední prodejci, ...

Šlégrová, Helena
CENIA, 2020

Archiv družicových dat CENIA
Kvapil, Jiří
2020 - český
Laboratoř dálkového průzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí v rámci své výzkumné činnosti vyvinula a pro širokou veřejnost zpřístupnila informační systém Archiv družicových dat. Aplikace je dostupná na webu Laboratoře dálkového průzkumu na https://dpz.cenia.cz/archiv. Data jsou využitelná pro nejrůznější aplikace v zemědělství, lesnictví, monitoringu životního prostředí, sledování vývoje území apod. Klíčová slova: Sentinel-2; družice; družicová data; archiv; NDVI; Sentinel-2; satellite; satellite data; archives; NDVI Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Archiv družicových dat CENIA

Laboratoř dálkového průzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí v rámci své výzkumné činnosti vyvinula a pro širokou veřejnost zpřístupnila informační systém Archiv družicových dat. ...

Kvapil, Jiří
CENIA, 2020

CENIA spustila nový informační systém
Doubrava, Pavel
2020 - český
Klíčová slova: Sentinel-2; družice; družicová data; archiv; Sentinel-2; satellite; satellite data; archives Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
CENIA spustila nový informační systém

Doubrava, Pavel
CENIA, 2020

Hodnocení zpětného odběru a nakládání s pneumatikami, bateriemi a akumulátory v České republice v letech 2016–2018
Zapletálková, Petra; Buda Šepeľová, Gabriela
2020 - český
Článek popisuje zpětný odběr a nakládání s pneumatikami, bateriemi a akumulátory v České republice v letech 2016–2018. Data získaná při ohlašování zpětného odběru jsou vyhodnocována dle právních předpisů České republiky a Evropské unie. The article describes take-back and disposal of tires, batteries and accumulators in the Czech Republic in 2016–2018. Data obtained during the take-back reporting are evaluated according to the legal regulations of the Czech Republic and the European Union. Klíčová slova: pneumatiky; baterie; akumulátory; zpětný odběr; tires; batteries; accumulators; take-back Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Hodnocení zpětného odběru a nakládání s pneumatikami, bateriemi a akumulátory v České republice v letech 2016–2018

Článek popisuje zpětný odběr a nakládání s pneumatikami, bateriemi a akumulátory v České republice v letech 2016–2018. Data získaná při ohlašování zpětného odběru jsou vyhodnocována dle právních ...

Zapletálková, Petra; Buda Šepeľová, Gabriela
CENIA, 2020

Evidence v kostce 3 – Evidence měst a obcí
Sequensová, Markéta; Česeneková, Lucie
2019 - český
Série článků Evidence v kostce je zaměřena na vybraná témata ohlašování a vedení evidence u různých typů subjektů odpadového hospodářství. Ve třetím článku jsou shrnuty obecné povinnosti měst a obcí vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Obce představují samostatný typ původce odpadu, který disponuje specifickými pravomocemi. Na základě vyhodnocení dat za rok 2017 a opakujících se dotazů ze strany ohlašovatelů jsme chtěli poukázat na některé problematické aspekty vedení jejich evidence (např. pravidla obecního systému sběru a nakládání s komunálními odpady, specifika při podávání roční hlášení o produkci a nakládání s odpady, apod.). Klíčová slova: odpad; evidence; ohlašování; původce odpadu; obce; waste; recording; reporting; waste producer; municipalities Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Evidence v kostce 3 – Evidence měst a obcí

Série článků Evidence v kostce je zaměřena na vybraná témata ohlašování a vedení evidence u různých typů subjektů odpadového hospodářství. Ve třetím článku jsou shrnuty obecné povinnosti měst a obcí ...

Sequensová, Markéta; Česeneková, Lucie
CENIA, 2019

Evidence v kostce 5 – Evidence oprávněných osob – zařízení k nakládání s autovraky
Sequensová, Markéta; Česeneková, Lucie
2019 - český
Série článků Evidence v kostce je zaměřena na vybraná témata ohlašování a vedení evidence u různých typů subjektů odpadového hospodářství. V pátém článku jsou shrnuty obecné povinnosti oprávněných osob, provozovatelů zařízení k nakládání s autovraky, vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Oprávněné osoby zajišťují prostřednictvím úprav, využití nebo odstranění odpadů legální a environmentálně bezpečné nakládání s odpady. Na základě vyhodnocení dat za rok 2017 a opakujících se dotazů ze strany ohlašovatelů jsme chtěli poukázat na některé problematické aspekty vedení jejich evidence (např. vyplňování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady, dosažení požadované míry opětovného použití a materiálového využití apod.). Klíčová slova: odpad; evidence; ohlašování; původce odpadu; obce; waste; recording; reporting; waste producer; municipalities Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Evidence v kostce 5 – Evidence oprávněných osob – zařízení k nakládání s autovraky

Série článků Evidence v kostce je zaměřena na vybraná témata ohlašování a vedení evidence u různých typů subjektů odpadového hospodářství. V pátém článku jsou shrnuty obecné povinnosti oprávněných ...

Sequensová, Markéta; Česeneková, Lucie
CENIA, 2019

Informační systém odpadového hospodářství ke sledování toku materiálů získaných ze zpracování vybraných autovraků
Trnobranský, Jan; Šepeľová Buda, Gabriela
2019 - český
Obsah článku je zaměřen na poskytnutí informací a popis podstatných funkcionalit systému MA ISOH jeho uživatelům. Je zde popsána nová on-line platforma systému a zpracovatelé vybraných autovraků zde naleznou informace o novém bezplatném programu pro zasílání záznamů o zpracovaných autovracích do databáze MA ISOH. Článek čtenářům poskytuje data zaznamenaná v databázi MA ISOH od jeho spuštění v roce 2009 do 31.12.2018, například o počtu aktivních zařízení ke zpracování autovraků, průměrném staří a průměrné hmotnosti přijatých vybraných autovraků, celkovém počtu přijatých vybraných autovraků a jiné. Klíčová slova: informační systém; odpadové hospodářství; zpracování autovraků; zařízení pro nakládání s autovraky; information system; waste management; end of life vehicles treatment; end of life vehicle facilities Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Informační systém odpadového hospodářství ke sledování toku materiálů získaných ze zpracování vybraných autovraků

Obsah článku je zaměřen na poskytnutí informací a popis podstatných funkcionalit systému MA ISOH jeho uživatelům. Je zde popsána nová on-line platforma systému a zpracovatelé vybraných autovraků zde ...

Trnobranský, Jan; Šepeľová Buda, Gabriela
CENIA, 2019

Evidence v kostce 2 – Původci odpadů a ohlašování
Sequensová, Markéta; Česeneková, Lucie
2019 - český
Série článků Evidence v kostce je zaměřena na vybraná témata ohlašování a vedení evidence u různých typů subjektů odpadového hospodářství. Ve druhém článku jsou shrnuty obecné povinnosti původců vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Na základě vyhodnocení dat za rok 2017 a opakujících se dotazů ze strany ohlašovatelů jsme chtěli poukázat na některé problematické aspekty vedení jejich evidence (např. identifikace samostatné provozovny, povinnost podat roční hlášení o produkci a nakládání s odpady, předání odpadu oprávněné osobě apod.). Klíčová slova: odpad; evidence; ohlašování; původce odpadu; zařízení pro nakládání s odpady; waste; recording; reporting; waste producer; reporting obligation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Evidence v kostce 2 – Původci odpadů a ohlašování

Série článků Evidence v kostce je zaměřena na vybraná témata ohlašování a vedení evidence u různých typů subjektů odpadového hospodářství. Ve druhém článku jsou shrnuty obecné povinnosti původců ...

Sequensová, Markéta; Česeneková, Lucie
CENIA, 2019

Evidence v kostce 4 – Evidence oprávněných osob – stacionární zařízení
Sequensová, Markéta; Česeneková, Lucie
2019 - český
Série článků Evidence v kostce je zaměřena na vybraná témata ohlašování a vedení evidence u různých typů subjektů odpadového hospodářství. Ve čtvrtém článku jsou shrnuty obecné povinnosti oprávněných osob, provozovatelů stacionárních zařízení, vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Oprávněné osoby zajišťují prostřednictvím úprav, využití nebo odstranění odpadů legální a environmentálně bezpečné nakládání s odpady. Na základě vyhodnocení dat za rok 2017 a opakujících se dotazů ze strany ohlašovatelů jsme chtěli poukázat na některé problematické aspekty vedení jejich evidence (např. změna provozovatele zařízení, nakládání s kaly a jejich aplikace na zemědělskou půdu, používání správných kódů pro nakládání s odpady apod.). Klíčová slova: odpad; evidence; ohlašování; původce odpadu; obce; waste; recording; reporting; waste producer; municipalities Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Evidence v kostce 4 – Evidence oprávněných osob – stacionární zařízení

Série článků Evidence v kostce je zaměřena na vybraná témata ohlašování a vedení evidence u různých typů subjektů odpadového hospodářství. Ve čtvrtém článku jsou shrnuty obecné povinnosti oprávněných ...

Sequensová, Markéta; Česeneková, Lucie
CENIA, 2019

Legislativní podmínky pro použití upravených kalů na zemědělské půdě
Andrlová, Veronika; Horáková, Eva
2019 - český
Tento článek prezentuje současné legislativní aspekty týkající se nakládání s kaly z čistíren odpadních vod. Český zákon o odpadech definoval typy subjektů, které mohou určitým způsobem pracovat s kaly. Vyhláška obsahuje technické podmínky pro použití upravených kalů na zemědělské půdě, například že všechny kaly, které budou takto použity musí být nejdříve upraveny zákonem definovaných zařízeních. Jsou zde popsány evidenční povinnosti, které mají provozovatelé zařízení na použití upravených kalů do půdy. Klíčová slova: čistírenské kaly; zemědělství; evidence; legislativa; sewage sludge; agriculture; records; legislation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Legislativní podmínky pro použití upravených kalů na zemědělské půdě

Tento článek prezentuje současné legislativní aspekty týkající se nakládání s kaly z čistíren odpadních vod. Český zákon o odpadech definoval typy subjektů, které mohou určitým způsobem pracovat s ...

Andrlová, Veronika; Horáková, Eva
CENIA, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze