Počet nalezených dokumentů: 15
Publikováno od do

Sborník abstraktů Konference ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT 2022
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2022 - český
Klíčová slova: životní prostředí; environment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Sborník abstraktů Konference ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT 2022

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2022

NIKM – distribuce KM/PKM v SO ORP České republiky
Suchánek, Zdeněk; Řeřicha, Jaroslav
2022 - český
Národní inventarizace kontaminovaných míst (projekt NIKM 2) byla dokončena v prosinci 2021. Představujeme výstup týkající se distribuce inventarizovaných kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst (KM/PKM)) v 205 správních obvodech obcí s rozšířenou působností (SO ORP). V Hlavním městě Praha, které je krajem i obcí, a tudíž i ORP, má obdobnou působnost jako ORP všech 22 městských částí. Naplněná databáze Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) slouží jako hlavní zdroj pro tzv. územně analytické podklady, tj. pro územní plánování na úrovni ORP. Doposud byly používány neúplné podklady o KM/PKM, takže územní dokumentace nemusela reflektovat reálnou situaci v kontaminaci území. Po dokončení inventarizace mohou být aktualizace územně analytických podkladů v této problematice založeny na relevantních datech. Klíčová slova: kontaminovaná místa; potenciálně kontaminovaná místa; inventarizace kontaminovaných míst; evidence kontaminovaných míst; distribuce kontaminovaných míst; databáze SEKM; contaminated sites; distribution of contaminated sites; inventory of contaminated sites; potentially contaminated sites; records of contaminated sites; SEKM database Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
NIKM – distribuce KM/PKM v SO ORP České republiky

Národní inventarizace kontaminovaných míst (projekt NIKM 2) byla dokončena v prosinci 2021. Představujeme výstup týkající se distribuce inventarizovaných kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných ...

Suchánek, Zdeněk; Řeřicha, Jaroslav
CENIA, 2022

Distribution of the Contaminated Sites on the Territory of the Czech Republic
Suchánek, Zdeněk
2022 - anglický
The National Inventory of Contaminated Sites (NIKM 2 project) was completed in December 2021. We present the output regarding the distribution of inventoried, contaminated and potentially contaminated sites (CSs) in 205 administrative districts - Municipalities with Extended Powers ("small districts"). The filled database of the Contaminated Sites Registration System (SEKM) [1] serves as the main source for the so-called Planning Analytical Materials, i.e., for spatial planning at the level of Municipalities with Extended Powers. Until now, incomplete documents on CSs were used. After the completion of the inventory, the updates of the territorial analytical documents in this matter can be based on relevant data. Klíčová slova: kontaminovaná místa; inventář; metodologie; registrace kontaminovaných míst; plánování analytických materiálů; plánování měst a venkova; contaminated sites; inventory; methodology; registration of contaminated sites; Planning Analytical Materials; town and country planning Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Distribution of the Contaminated Sites on the Territory of the Czech Republic

The National Inventory of Contaminated Sites (NIKM 2 project) was completed in December 2021. We present the output regarding the distribution of inventoried, contaminated and potentially contaminated ...

Suchánek, Zdeněk
CENIA, 2022

Výsledky národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2019–2021)
Suchánek, Zdeněk
2022 - český
Základním cílem NIKM bylo podchycení a základní vyhodnocení co nejúplnějšího počtu kontaminovaných míst/potenciálně kontaminovaných míst (KM/PKM) na území celého státu. 2. etapa NIKM byla dokončena k 31.12.2021. Projekt proběhl v souladu se závaznou metodikou a manuálem. Na projektu spolufinancovaném z FS v rámci OPŽP se podílely týmy CENIA (management projektu a příprava indicií KM/PKM pomocí metod DPZ) a dodavatelů vybraných veřejnou soutěží. Plošnou inventarizaci zajistili členové „Společnosti DEKONTA, VZ Ekomonitor, GEOtest – NIKM 2. Administraci inventarizace (záznamy v SEKM) zajišťovala firma ProGeo Consulting s.r.o. a supervizi Ing. Jiří Tylčer, CSc. Na území České republiky bylo ze dvou základních zdrojů IS SEKM a DPZ prověřováno celkem 30 020 lokalit či indicií, ze kterých bylo jako KM/PKM vyhodnoceno 8 643 míst. Zbývajících 21 377 lokalit či indicií bylo vyloučeno. Z dalších zdrojů bylo evidováno 1491 nových hodnocených lokalit. K 31. 12. 2021 bylo v SEKM evidováno celkem 10 134 KM/PKM (tzv. hodnocených lokalit). Tato KM/PKM mají v databázi SEKM zpracovaný záznam minimálně v rozsahu tzv. souhrnného formuláře včetně vyhodnocené priority dalšího postupu. Vrstva obsahovala 17 011 indicií, které následně inventarizační týmy ověřovaly v terénu. Z výsledků inventarizace byly mimo hlavní výstupy zpracovány i mapy distribucí KM/PKM v SO ORP 14 krajů, a to pro každou ze tří kategorii priorit (A, P, N). Výsledkem NIKM je naplněná databáze SEKM (10 134 záznamů), 14 zpráv o inventarizaci v jednotlivých krajích a Zpráva o inventarizaci na území ČR. Klíčová slova: kontaminovaná místa; potenciálně kontaminovaná místa; inventarizace kontaminovaných míst; evidence kontaminovaných míst; distribuce kontaminovaných míst; databáze SEKM; contaminated sites; potentially contaminated sites; inventory of contaminated sites; records of contaminated sites; distribution of contaminated sites; SEKM database Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výsledky národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2019–2021)

Základním cílem NIKM bylo podchycení a základní vyhodnocení co nejúplnějšího počtu kontaminovaných míst/potenciálně kontaminovaných míst (KM/PKM) na území celého státu. 2. etapa NIKM byla dokončena k ...

Suchánek, Zdeněk
CENIA, 2022

The Inventory of Contaminated Sites in the Czech republic (NIKM 2019–2021)
Suchánek, Zdeněk
2022 - anglický
The complete National inventory of contaminated sites (NIKM) took place in the years 2009 – 2021 in two phases, both co-financed from the EU Cohesion fund. The basic goal of NIKM was the capture and basic evaluation of the most complete number of contaminated sites/potentially contaminated sites (CSs hereinafter) on the territory of the entire country. The 1st stage of NIKM focused on the methodology of the inventory, its testing and collection of the main data sources. The 2nd stage of NIKM (2018-2021) was completed on 31.12.2021. CENIA teams and suppliers selected via public tender participated in the project. 30,020 CSs or CSs clues were inspected of which 8,643 sites were evaluated as CSs. From other sources, 1491 newly evaluated localities were registered. In result, a total of 10,134 assessed CSs were registered. These sites have a record at least in the scope of the summary form, including the evaluated priority of needed corrective measures. In addition, maps of CSs distributions in the 205 municipalities with extended powers (“small districts”) of 14 regions were processed, for each of the three priority categories (A, P, N). The result of NIKM is the filled in System for registration of contaminated sites (SEKM) (10,134 records), 14 inventory reports for individual regions and the Inventory Report for the Czech Republic. Klíčová slova: kontaminovaná místa; inventář; metodologie; registrace kontaminovaných míst; plánování analytických materiálů; plánování měst a venkova; contaminated sites; inventory; methodology; registration of contaminated sites; planning analytical materials; town and country planning Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
The Inventory of Contaminated Sites in the Czech republic (NIKM 2019–2021)

The complete National inventory of contaminated sites (NIKM) took place in the years 2009 – 2021 in two phases, both co-financed from the EU Cohesion fund. The basic goal of NIKM was the capture and ...

Suchánek, Zdeněk
CENIA, 2022

Problematika nepřímého vypouštění průmyslových odpadních vod do kanalizace
Keprtová, Karolína; Kolář, Jan
2021 - český
Vypouštění odpadních vod je jedním ze zdrojů znečištění životního prostředí. Mezi zásadní zdroje znečištění odpadních vod patří průmysl vypouštějící odpadní vody z výroby. Průmyslové odpadní vody mohou být po vyčištění vypouštěny přímo do recipientu nebo nepřímo do kanalizační sítě zakončené dalším stupněm čištění odpadních vod. Nepřímé vypouštění odpadních vod se řídí smluvním vztahem mezi producentem odpadních vod a provozovatelem kanalizační sítě. Emisní limity pro nepřímé vypouštění nejen průmyslových odpadních vod nejsou legislativou přímo stanoveny. Až v posledních letech se začíná prosazovat regulace nepřímého vypouštění odpadních vod v prováděcích rozhodnutích Komise, kterými se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU (závěry o BAT). Wastewater discharge is one of the sources of environmental pollution. The main sources of wastewater pollution are industrial wastewaters. After treatment, industrial wastewater can be discharged directly into the recipient or indirectly into a sewerage network terminated by another stage of wastewater treatment. Indirect wastewater discharges are governed by the contractual relationship between the wastewater producer and the sewerage network operator. Limits for indirectly discharged wastewater are not set by legislation. It is only in recent years that the regulation of indirect discharges of wastewater has been promoted in Commission implementing decisions establishing best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council (BAT conclusions). Klíčová slova: průmyslové odpadní vody; nepřímé vypouštění odpadních vod; IPPC; závěry BAT; čištění odpadních vod; industrial wastewater; indirect wastewater discharges; IPPC; BAT conclusions; wastewater treatment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Problematika nepřímého vypouštění průmyslových odpadních vod do kanalizace

Vypouštění odpadních vod je jedním ze zdrojů znečištění životního prostředí. Mezi zásadní zdroje znečištění odpadních vod patří průmysl vypouštějící odpadní vody z výroby. Průmyslové odpadní vody ...

Keprtová, Karolína; Kolář, Jan
CENIA, 2021

Stav realizace projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst
Suchánek, Zdeněk; Řeřicha, Jaroslav; Krhovský, Jan
2021 - český
K polovině dubna 2021 byla dokončena inventarizace kontaminovaných míst v 52 okresech z počtu 77 okresů České republiky. V SEKM je již uloženo 6403 záznamů tj. 70,7 % z plánovaného parametru (cílový počet min. 9053 záznamů). Inventarizací je již pokryto 68,5 % inventarizovaného území. Inventarizace v krajích již byla završena zprávami za kraje Jihočeský, Liberecký, Karlovarský, Královéhradecký a Pardubický. Sledování a kontrolování „výtěžnosti“ jednotlivých zdrojů (SEKM, indicie získané pomocí dálkového průzkumu Země, nové lokality) vyústilo do průběžného metodického usměrňování inventarizačních týmů (kontrolní dny, školení, konzultace, příručky a metodická doporučení). Management projektu postupně přijal 18 úprav harmonogramu prací, tč. bez vlivu na termín dokončení projektu. Lineární extrapolace počtu stávajících schválených záznamů SEKM na celé území ČR umožňuje předpokládat, že předepsaný parametr - 9053 záznamů kontaminovaných míst s vyhodnocenou prioritou – bude dosažen v termínu. Projekt bude dokončen do 31. 12. 2021. By mid-April 2021, the inventory of contaminated sites in 52 districts out of the 77 districts of the Czech Republic was completed. 6403 records are already stored in the SEKM, ie 70.7 % of the planned parameter (target number of at least 9053 records). The inventory already covers 68.5 % of the inventory area. The inventory in the regions has already been completed with reports for the Jihočeský, Liberecký, Karlovarský, Královéhradecký and Pardubický regions. Monitoring and control of the “yield” of individual sources (SEKM, indications obtained by remote sensing, new sites) resulted in ongoing methodological guidance of inventory teams (control days, training, consultations, manuals and methodological recommendations). The project management gradually adopted 18 adjustments to the work schedule, ie. without affecting the project completion date. Linear extrapolation of the number of existing approved SEKM records on the entire territory of the Czech Republic makes it possible to assume that the prescribed parameter - 9053 records of contaminated sites with evaluated priority - will be achieved on time. The project will be completed by 31 December 2021. Klíčová slova: inventarizace kontaminovaných míst; dálkový průzkum Země; indicie kontaminace; výtěžnost jednotlivých zdrojů; distribuce kontaminovaných míst; inventory of contaminated sites; remote sensing; clues of contamination; yield of individual sources; distribution of contaminated sites Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Stav realizace projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst

K polovině dubna 2021 byla dokončena inventarizace kontaminovaných míst v 52 okresech z počtu 77 okresů České republiky. V SEKM je již uloženo 6403 záznamů tj. 70,7 % z plánovaného parametru (cílový ...

Suchánek, Zdeněk; Řeřicha, Jaroslav; Krhovský, Jan
CENIA, 2021

Nejlepší dostupné techniky pro úpravu a recyklaci stavebního a demoličního odpadu
Keprtová, Karolína; Kolář, Jan
2021 - český
Předcházení vzniku odpadu je podle hierarchie nakládání s odpady nejlepším přístupem, ale existují činnosti, které se produkci odpadu nevyhnou. Mezi takové činnosti patří stavební činnosti, zejména demolice a terénní úpravy. Pokud vznikne odpad, je žádoucí jeho recyklace. Recyklační zařízení by měla být prospěšná pro životní prostředí, a měla by proto splňovat vysoké environmentální standardy. Pro tento účel jsou široce používány BAT (Best Available Techniques). Příspěvek shrnuje možnosti použití BAT pro recyklaci stavebních a demoličních odpadů. Waste prevention is the best approach according to the waste hierarchy, but there are activities which can‘t avoid waste production. Such activities include construction activities, in particular demolition and landscaping. If waste is generated, its recycling is desirable. Recycling installations should be beneficial to the environment and should therefore meet high environmental standards. For this purpose are BAT (Best Available Techniques) widely used. The paper summarizes the possibilities of using BAT for recycling construction and demolition waste. Klíčová slova: demoliční odpad; recyklace odpadu; BAT; IPPC; demolition waste; waste recycling; BAT; IPPC Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Nejlepší dostupné techniky pro úpravu a recyklaci stavebního a demoličního odpadu

Předcházení vzniku odpadu je podle hierarchie nakládání s odpady nejlepším přístupem, ale existují činnosti, které se produkci odpadu nevyhnou. Mezi takové činnosti patří stavební činnosti, zejména ...

Keprtová, Karolína; Kolář, Jan
CENIA, 2021

Indikátory zranitelnosti dopravy změnou klimatu
Mertl, Jan
2020 - český
Příspěvek je věnován vyhodnocení zranitelnosti dopravy ČR projevy změny klimatu, a to na základě indikátorů zranitelnosti. Metodickým základem indikátorů zranitelnosti je koncept zranitelnosti rozlišující tři základní komponenty zranitelnosti – expozici, citlivost a adaptační kapacitu. Klíčová slova: indikátory zranitelnosti; doprava; resilience; expozice; citlivost; adaptační kapacita; vulnerability indicators; transport; resilience; exposure; sensitivity; adaptation capacity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Indikátory zranitelnosti dopravy změnou klimatu

Příspěvek je věnován vyhodnocení zranitelnosti dopravy ČR projevy změny klimatu, a to na základě indikátorů zranitelnosti. Metodickým základem indikátorů zranitelnosti je koncept zranitelnosti ...

Mertl, Jan
CENIA, 2020

Statistické výsledky identifikace indicií kontaminovaných míst pomocí metod DPZ na území ČR
Řeřicha, Jaroslav; Suchánek, Zdeněk; Krhovský, Jan
2019 - český
Klíčová slova: indicie kontaminace; kontaminovaná místa; rastrová data; indices of contamination; contaminated sites; raster data Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Statistické výsledky identifikace indicií kontaminovaných míst pomocí metod DPZ na území ČR

Řeřicha, Jaroslav; Suchánek, Zdeněk; Krhovský, Jan
CENIA, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze