Počet nalezených dokumentů: 2
Publikováno od do

Vliv oligopolní struktury na výkon bankovního systému z pohledu teorie her
Tisoň, David
2013 - český
Práce se snaží uchopit fenomén procyklického chování oligopolního bankovního sektoru pomocí modelů teorií her. Simulace je založena na Bayesovské hře, která modeluje prostředí konfliktní situace s nedokonalými informacemi. Výsledek implikuje, že dominantní bankovní strategií, bez ohledu na jednání ostatních hráčů, je právě agresivní strategie s nízkou averzí k riziku a tedy volba rizikovějšího a potenciálně výnosnějšího portfolia v době ekonomické prosperity. Vedle již známých příčin procykličnosti, vstupuje do hry taktéž rivalita oligopolistů. Závěr práce nabízí východisko v podobě otevřených bankovních kartelů (kooperujícího oligopolu) za účelem koordinace strategie. Cílem může být volba vhodné úvěrové expanze bankovního systému (vice versa úvěrové restrikce) s přijatelným ziskem a rizikem pro banky a únosnými podmínkami pro dlužníky vhodné pro daný ekonomický cyklus. The paper tries to grasp the phenomenon of procyclical behavior of oligopolistic banking sector using game theory models. The simulation is based on a Bayesian game that models the environment of a conflict situation with imperfect information. The result implies that the dominant bank strategy, regardless of the actions of other players, is very aggressive strategy with low risk aversion and therefore the choice of riskier and potentially more profitable portfolio in times of economic prosperity. In addition to the known causes of procyclicality comes into play also the oligopolist rivalry. Conclusion the paper provides is a starting point in the form of open banking cartels (co-operating oligopoly) to coordinate strategy. The goal may be appropriate choice of credit expansion of the banking system (credit restrictions vice versa) with an acceptable profit and risk for banks and manageable terms for borrowers suitable for the economic cycle. Klíčová slova: procyklické chování; oligopol; Bayesovská hra; precyclical behavior; oligopoly; Bayesian game Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv oligopolní struktury na výkon bankovního systému z pohledu teorie her

Práce se snaží uchopit fenomén procyklického chování oligopolního bankovního sektoru pomocí modelů teorií her. Simulace je založena na Bayesovské hře, která modeluje prostředí konfliktní situace s ...

Tisoň, David
Vysoká škola finanční a správní, 2013

Úvod do teorie kontextuálních her
Kosička, Tomáš
2010 - český
Klíčová slova: teorie kontextuálních her; theory of contextual games; teorie her; teorie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Úvod do teorie kontextuálních her

Kosička, Tomáš
Vysoká škola finanční a správní, 2010

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze