Počet nalezených dokumentů: 45460
Publikováno od do

Železobetonové prefabrikované demontovatelné konstrukce vícepodlažních budov
Witzany Jiří; Aleš Polák; Klouda Jaromír
2022 -
Disertační práce se zabývá výzkumem, vývojem a experimentálním ověřením železobetonového prefabrikovaného demontovatelného systému. Úvodní část práce se věnuje negativnímu vlivu železobetonových konstrukcí na životní prostředí. Při výrobě železobetonových prefabrikovaných konstrukcí se spotřebovává značné množství energie a neobnovitelných surovin. Přímým důsledkem výroby těchto konstrukcí je vypouštění škodlivých plynů do ovzduší a poškozování životního prostředí. Omezení těchto vlivů je možné použitím demontovatelných prefabrikovaných konstrukcí s dlouhým životním cyklem, které umožňují opakovanou montáž v jiném čase, místě a prostorovém uspořádání. Druhá část práce zahrnuje rešerši současného stavu v oblasti demontovatelných prefabrikovaných konstrukcí, kde aktuálním trendem jsou systémy IFD. Základní odlišností železobetonových prefabrikovaných demontovatelných konstrukcí v porovnání s tradičním prefabrikovaným systémem je spojování jednotlivých prefabrikovaných dílců pomocí diskrétních, zpravidla ocelových, spojů. Hlavní část práce je zaměřena na výzkum a experimentální ověřování demontovatelných styků a rozhodujících konstrukčních částí. Třetí část práce představuje vyvíjený demontovatelný systém, jeho variabilitu, konstrukční řešení a charakterizuje jednotlivé demontovatelné styky. Ve čtvrté části jsou uvedeny vybrané poznatky z rozsáhlého experimentálního ověření demontovatelných styků (styk průvlaku a podpůrné konstrukce, styk stropního dílce a podpůrné konstrukce) a výseku skeletové konstrukce s pružně uloženou ztužující diafragmou. Na základě získaných výsledků je v této části práce definován rozsah oblasti použití demontovatelných styků z hlediska statického zatížení a stanoveny parametry pružně vložené ztužující diafragmy, které ovlivňují odezvu nosné konstrukce na dynamická zatížení. Pátá část práce se zabývá realizací experimentálního prototypu demontovatelné konstrukce, zhodnocením montáže, časové náročnosti realizace a odezvou nosné konstrukce na účinky statického a dynamického zatížení. V souladu s poznatky získanými během rozsáhlého experimentálního výzkumu je v šesté části práce uvedeno komplexní řešení demontovatelných styků se zahrnutím požárních a akustických požadavků. V závěru práce jsou shrnuty dosažené cíle a formulován navazující výzkum.This dissertation thesis deals with research, design and experimental verification of demountable precast concrete system. The introduction focuses on the negative impact of reinforced concrete structures on the environment. Producing of prefabricated concrete structures consumes a significant amount of energy and non-renewable raw materials. Release of harmful gases into the air and damage to the environment are the direct consequence of the production of these structures. These effects may be reduced by using demountable prefabricated structures with a long-life cycle, allowing reassembly at a different time, place and spatial arrangement. The second part of the thesis presents a state-of-art review in the field of demountable prefabricated structures, where the IFD systems are a current trend. Basic difference between the reinforced concrete prefabricated demountable structures and traditional prefabricated system is the use of discrete, usually steel, joints for connecting individual prefabricated parts. The main part of the thesis is focused on research and experimental verification of demountable joints and key structural parts. The third part presents a developed demountable system and its variability, design solution and describes the individual demountable joints. Main results from the extensive experimental verification of selected demountable joints (beam and the supporting structure joint, floor panel and the supporting structure joint) and a section of the skeletal structure with elastically embedded stiffening diaphragm are presented in the fourth part. Based on the obtained results, this part of the thesis defines the scope of application of demountable joints in terms of static load and determines the parameters of elastically embedded stiffening diaphragm, which affects the response of the load-bearing structure to dynamic loads. The fifth part of the thesis deals with the implementation of the experimental prototype of a demountable structure, the evaluation its assembly, the time required for implementation and the response of the load-bearing structure to the effects of static and dynamic loading. The sixth part of the thesis, in accordance with the knowledge gained during extensive experimental research, presents a comprehensive solution of demountable joints, including fire and acoustic requirements. The conclusion summarizes the achieved goals and formulates follow-up research. Klíčová slova: Prefabrikace; demontovatelná konstrukce; udržitelnost; IFD; experimentální výzkum; Prefabrication; demountable structure; sustainability; IFD; experimental research Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Železobetonové prefabrikované demontovatelné konstrukce vícepodlažních budov

Disertační práce se zabývá výzkumem, vývojem a experimentálním ověřením železobetonového prefabrikovaného demontovatelného systému. Úvodní část práce se věnuje negativnímu vlivu železobetonových ...

Witzany Jiří; Aleš Polák; Klouda Jaromír
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Testovatelnost a fyzická bezpečnost: řešení na úrovni standardních buněk
Fišer Petr; Jan Bělohoubek; Renovell Michel
2022 -
Reliability, testability, and security belong to the most signifcant digital design challenges. Notable testability and security problems originate at the physical level, while the solutions may be implemented at higher levels. This dissertation thesis deals with low-level approaches addressing the high-level design problems, namely the problem of the oine test length and fault coverage, and the problem of the physical security. The proposed solutions are based on enhanced CMOS structures. This dissertation thesis includes also a vulnerability analysis of the conventional CMOS circuit static power and established dynamic power countermeasures such as WDDL or SecLib. A particular contribution touches also on the security-reliability interplay.Reliability, testability, and security belong to the most signifcant digital design challenges. Notable testability and security problems originate at the physical level, while the solutions may be implemented at higher levels. This dissertation thesis deals with low-level approaches addressing the high-level design problems, namely the problem of the oine test length and fault coverage, and the problem of the physical security. The proposed solutions are based on enhanced CMOS structures. This dissertation thesis includes also a vulnerability analysis of the conventional CMOS circuit static power and established dynamic power countermeasures such as WDDL or SecLib. A particular contribution touches also on the security-reliability interplay. Klíčová slova: combined attack; data-dependency; domino logic; dynamic logic; error detection; errorcorrection; fault; fault coverage; fault model; invasive attack; oine test; optical beaminduced current; online test; power analysis; power imprint; self-checking; side-channel; standard cell; combined attack; data-dependency; domino logic; dynamic logic; error detection; errorcorrection; fault; fault coverage; fault model; invasive attack; oine test; optical beaminduced current; online test; power analysis; power imprint; self-checking; side-channel; standard cell Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Testovatelnost a fyzická bezpečnost: řešení na úrovni standardních buněk

Reliability, testability, and security belong to the most signifcant digital design challenges. Notable testability and security problems originate at the physical level, while the solutions may be ...

Fišer Petr; Jan Bělohoubek; Renovell Michel
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Kooperativní kategorizace ve stavebnictví
Vytlačil Dalibor; Marian Smutný; Kubečka Karel
2022 -
Cílem této disertační práce je navrhnout datový model nezávislého systému organizace dat v oblasti projektování budov a facility managementu ve vícejazyčném prostředí, propojeném prostřednictvím různých aplikací CAD, GIS, BIM, CAFM, ECM, CDE, e-mailů, databází a souborových systémů. Ve své disertační práci se zabývám metodikou kategorizace entit (grafických prvků, dokumentů, znalostí) do organizační struktury takovým způsobem, aby bylo možné tuto strukturu rozšiřovat a měnit při zachování původní struktury a zároveň umožňovala jazykovou verze, alternativní názvy a třídy zkratek.The aim of this dissertation is to design data's model of an independent data organization system in building design and facility management in a multilingual environment, connected through diverse CAD, GIS, BIM, CAFM applications, ECM, CDE, emails, databases and file systems. In my dissertation I deal with the methodology of categorizing entities (graphical elements, documents, knowledge) into the organizational structure in such a way that the structure can be expanded and changed whilst maintaining the original structure and also allowing language versions, alternative names and abbreviations classes. Klíčová slova: stavebnictví; informační inženýrství; informační systém; vícenásobná kategorizace; fasetová klasifikace; ontologie; vícejazykový; sémiotický; atribut; CAD; GIS; BIM; CAFM; ECM; CDE; převody dat; spolupráce; construction; information engineering; information system; multiplicative categorization; facet classification; ontology; multilingual; semiotic; attribute; CAD; GIS; BIM; CAFM; ECM; CDE; import; export; cooperation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Kooperativní kategorizace ve stavebnictví

Cílem této disertační práce je navrhnout datový model nezávislého systému organizace dat v oblasti projektování budov a facility managementu ve vícejazyčném prostředí, propojeném prostřednictvím ...

Vytlačil Dalibor; Marian Smutný; Kubečka Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Návrh zavedení opatření proti biohazardům na Letišti Praha
Stojić Slobodan; Šimon Jelínek; Šedivá Kafková Markéta
2022 -
Předmětem diplomové práce Návrh zavedení opatření proti biohazardům na Letišti Praha je popsat způsob návrhu opatření proti biohazardům (zejména CoV-19) a jejich následná implementace v prostoru příletů, odletů a prstu C Terminálu 2 Letiště Praha. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje historii opatření v minulosti, věnuje se předpisové základně, technickým řešením a popisu současného stavu na Letišti Praha. Praktická část se poté zabývá definicí požadavků, návrhem opatření a implementaci.The aim of the diploma thesis Proposal for the introduction of measures against biohazards at Prague Airport is to describe the method of proposal for measures against biohazards (especially CoV-19) and their subsequent implementation in the area of arrivals, departures and finger C of Terminal 2 at Prague Airport. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the history of measures in the past, the regulatory basis, technical solutions and a description of the current situation at Prague Airport. The practical part then deals with the definition of requirements, design of measures and implementation. Klíčová slova: Covid-19; letiště; Terminál 2; Letiště Praha; ochrana; opatření; biohazard; Covid-19; airport; Terminal 2; Prague Airport; protection; measures; biohazard Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh zavedení opatření proti biohazardům na Letišti Praha

Předmětem diplomové práce Návrh zavedení opatření proti biohazardům na Letišti Praha je popsat způsob návrhu opatření proti biohazardům (zejména CoV-19) a jejich následná implementace v prostoru ...

Stojić Slobodan; Šimon Jelínek; Šedivá Kafková Markéta
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Hodnocení přínosů zavedení přístrojového přiblížení pro vrtulníky (PinS) na LKPR
Stojić Slobodan; Tomáš Rosecký; Steiner Jakub
2022 -
Předmětem diplomové práce „Hodnocení přínosů zavedení přístrojového přiblížení pro vrtulníky (PinS) na LKPR“ je analyzovat možnost zavedení nového typu přiblížení na letišti Václava Havla a následné zhodnocení přínosů jeho zavedení. Část práce je věnována popisu aktuálního stavu v oblasti provozu vrtulníků na LKPR a také popisu samotného postupu přiblížení na bod v prostoru (PinS). Další část práce je věnována vyhodnocení aktuální poptávky po novém typu přiblížení, založené na konzultaci se zainteresovanými subjekty a zároveň samotná analýza možnosti zavedení nového typu přiblížení na LKPR a zhodnocení přínosů, které toto zavedení představuje.The subject of the diploma thesis „Evaluation of the benefits of the helicopter instrument approach (PinS) at LKPR“ is to analyze the possibility of establishment of a new type of approach at Václav Havel airport and subsequently evaluation of the benefits of its establishment. Part of this thesis is dedicated to the description of the current state in the field of helicopter operation at LKPR and also to the description of the point-in-space approach procedure. The next part of the thesis is dedicated to the evaluation of the current demand for a new type of approach, based on consultation with stakeholders and the analysis of the possibility of establishment of a new type of approach to LKPR and evaluating the benefits of this establishment. Klíčová slova: Vrtulník; bod v prostoru; PinS; přiblížení; přístrojové přiblížení; IFR; Helicopter; point in space; PinS; approach; instrument approach; IFR Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Hodnocení přínosů zavedení přístrojového přiblížení pro vrtulníky (PinS) na LKPR

Předmětem diplomové práce „Hodnocení přínosů zavedení přístrojového přiblížení pro vrtulníky (PinS) na LKPR“ je analyzovat možnost zavedení nového typu přiblížení na letišti Václava Havla a následné ...

Stojić Slobodan; Tomáš Rosecký; Steiner Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Návrh doporučení pro použití postupu Single-engine Taxi-out pro flotilu A320
Mundel Karel; Jan Cejnar; Kameník Milan
2022 -
Úvod této diplomové práce je zaměřen na seznámení čtenáře s postupy single-engine taxi, a s tím souvisejícími provozními a ekonomickými aspekty. Cílem práce je návrh provozní dokumentace sloužící posádce k zjednodušení rozhodovacího procesu a provádění jednotlivých úkonů v každodenním provozu. Závěr práce je zaměřen na studii pro vybrané letiště, kde je postup demonstrován a doplněn o ekonomickou úvahu.The introduction of the diploma thesis is focused to familiarization of the reader with single-engine taxi procedures and respective operational and economical aspects. The goal of the thesis is operational documentation preparation, which is supposed to simplify decision-making process of the flight crew and their procedural tasks in everyday operations. The final part of the thesis is focused to the case study of selected airport. Following procedures are demonstrated and extended by economical consideration. Klíčová slova: A320family; single-engine taxi; EOT; SETO; postup pojíždění; úspora paliva; snížení emisí; letiště MXP; komerční letecká doprava; A320family; Single-engine Taxi; EOT; SETO; Taxi Procedures; Fuel Saving; Emission Reduction; MXP Airport; Commercial Aviation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh doporučení pro použití postupu Single-engine Taxi-out pro flotilu A320

Úvod této diplomové práce je zaměřen na seznámení čtenáře s postupy single-engine taxi, a s tím souvisejícími provozními a ekonomickými aspekty. Cílem práce je návrh provozní dokumentace sloužící ...

Mundel Karel; Jan Cejnar; Kameník Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Odhad a zajištění odolnosti pilotů v leteckém provozu
Lališ Andrej; Jan Tůma; Matyáš Roman
2022 -
Předmětem diplomové práce je návrh metodického způsobu pro odhad a zajištění odolnosti pilotů v leteckém provozu. Nejprve jsou analyzovány metody a modely, které umožňují odolnost odhadovat. Následuje popis vybraných postupů letových posádek, identifikace klíčových faktorů odolnosti pilotů a způsobu jejich zajištění v provozu. Na základě toho je vytvořen dotazník mapující odolnost. Výsledkem je výčet problematických oblastí spolu s návrhem na jejich zlepšení.The subject of this master thesis is a development of methodical concept for estimation and assurance of pilot resilience in flight operations. First, a brief analysis of current methods and models used at this area is provided. Then, a detailed description of operational procedures, key factors of pilot resilience and its assurance in real operation follows. Based on that, a resistance mapping questionnaire is created. The result is a list of problem areas along with a proposal for their improvement. Klíčová slova: Inženýrství odolnosti; Výkonnost v odolnosti; Odolnost; Safety-II; Functional Resonance Analysis Method; Resilience Assessment Grid; letecký provoz; letová posádka; Resilience Engineering; Resilient Performance; Resilience; Safety-II; Functional Resonance Analysis Method; Resilience Assessment Grid; Flight Operations; Flight Crew Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Odhad a zajištění odolnosti pilotů v leteckém provozu

Předmětem diplomové práce je návrh metodického způsobu pro odhad a zajištění odolnosti pilotů v leteckém provozu. Nejprve jsou analyzovány metody a modely, které umožňují odolnost odhadovat. Následuje ...

Lališ Andrej; Jan Tůma; Matyáš Roman
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Modernizace přestupního terminálu Liptovský Hrádok
Chmela Petr; Martin Kameniar; Staškovan Richard
2022 -
Predmetom diplomovej práce Modernizácia prestupného terminálu Liptovský Hrádok je návrh konkrétnych stavebných a dopravno-organizačných úprav v rámci tohto prestupného uzla. Návrh vychádza z podrobnej analýzy súčasného stavu, ktorá je výsledkom vlastných dopravných a terénnych prieskumov. Funkčnosť návrhu je preverená dynamickou mikrosimuláciou.The subject of the diploma thesis „Modernization of transport terminal Liptovský Hrádok“ is a proposal of the particular constructional and transport-organizing adjustments within the frame of this transfer junction. The proposal comes out from a comprehensive analysis of current state, which is a result of own transport and field surveys. The functionality of the proposal is verified by a dynamic microsimulation. Klíčová slova: prestupný uzol; mikrosimulácia; prieskum; obalové krivky; priechod; transfer junction; microsimulation; survey; swept paths; pedestrian crossing Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Modernizace přestupního terminálu Liptovský Hrádok

Predmetom diplomovej práce Modernizácia prestupného terminálu Liptovský Hrádok je návrh konkrétnych stavebných a dopravno-organizačných úprav v rámci tohto prestupného uzla. Návrh vychádza z podrobnej ...

Chmela Petr; Martin Kameniar; Staškovan Richard
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Využití modelu STAMP v procesech bezpečnostní kontroly letišť
Vokáč Roman; Adam Kohoutek; Štumbauer Oldřich
2022 -
V dnešní době velice komplexních systémů a neustále zvětšujících se nároků na bezpečnost je potřeba, i v těch nejvíce složitých systémech, odhalit možná rizika či ztráty. Tato práce se soustředí na identifikaci možných rizik při plánování směn v socio-technickém systému bezpečnostní kontroly. K tomuto účelu je využita metoda STPA a model STAMP. V práci jsou podrobně popsány činnosti jednotlivých řídících prvků a vazby mezi nimi, čímž vznikl celkový model a popis všech činností při plánování směn v komplexním systému bezpečnostní kontroly. Cílem práce je provedení STPA analýzy v procesu plánování směn a pokrytí provozu u bezpečnostní kontroly na Letišti Praha.In today's very complex systems and ever-increasing security requirements, it is necessary, even in the most complex systems, to detect possible risks or losses. This work focuses on the identification of possible risks in shift planning in the socio-technical system of security control. The STPA method and the STAMP model are used for this purpose. The work describes in detail the activities of individual controls and the links between them, which created an overall model and description of all activities in shift planning in a comprehensive security control system. The aim of the work is to perform STPA analysis in the process of shift planning and traffic coverage at security control at Prague Airport. Klíčová slova: Bezpečnostní kontrola; Safety I.; Safety II; Safety III; STAMP; STPA; Plánování směn; Security control; Safety I.; Safety II; Safety III; STAMP; STPA; Shift planning Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Využití modelu STAMP v procesech bezpečnostní kontroly letišť

V dnešní době velice komplexních systémů a neustále zvětšujících se nároků na bezpečnost je potřeba, i v těch nejvíce složitých systémech, odhalit možná rizika či ztráty. Tato práce se soustředí na ...

Vokáč Roman; Adam Kohoutek; Štumbauer Oldřich
České vysoké učení technické v Praze, 2022

Optimalizace MHD v Chomutově a Jirkově
Jareš Martin; Petr Jantač; Andelek Michal
2022 -
Tato práce se zabývá městskou hromadnou dopravou ve městech Chomutov a Jirkov. Je zde zjištěn aktuální stav z proběhlých průzkumů a navrženy změny k zajištění efektivnějšího a konkurenceschopnějšího dopravního systému.This work deals with the area public transport in city Chomutov and Jirkov. There is find actual situation from public transport survey and propose changes to ensure and more effective and competitive transport system. Klíčová slova: Aktuální stav; optimalizace; systémová opatření; linkové vedení; intervaly; jízdní řády; Actual situation; optimalization; systemic measures; lines; intervals; timetables Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Optimalizace MHD v Chomutově a Jirkově

Tato práce se zabývá městskou hromadnou dopravou ve městech Chomutov a Jirkov. Je zde zjištěn aktuální stav z proběhlých průzkumů a navrženy změny k zajištění efektivnějšího a konkurenceschopnějšího ...

Jareš Martin; Petr Jantač; Andelek Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2022

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze