Počet nalezených dokumentů: 952
Publikováno od do

Intenzita obchodu v EU s poľnohospodárskymi komoditami
Nekvasil, Adam
2024 - slovenský
NEKVASIL, A. Intenzita obchodu v EU se zemědělskými komoditami, Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2024. Bakalářská práce je zaměřena na měření intenzity mezinárodního obchodu se zemědělskými komoditami a s nimi spojenými odvětvími v EU27 v letech 2010 a 2020. Teoretická část práce shrnuje základní teorie mezinárodního obchodu a výpočet intenzity obchodu. V této části jsou také uvedeny dosavadní výsledky měření intenzity mezinárodního obchodu. V praktické části je měření provedeno s využitím principů založených na vnitroodvětvovém obchodu a komparativních výhodách. Vnitroodvětvový obchod se počítá pomocí Grubel-Lloydova indexu a komparativní výhody se počítají pomocí indexu NRCA. Indexy se pak porovnávají na úrovni jednotlivých zemí a v různých časových obdobích, aby se určilo, která země vyniká komparativní výhodou a vnitroodvětvovým obchodem. NEKVASIL, A. Intensity of trade in the EU with agricultural commodities, Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2024. The bachelor thesis focuses on the measurement of international trade intensity of agricultural commodities and their associated industries in the EU27 in 2010 and 2020. The theoretical part of the thesis summarises the basic theories of interna-tional trade and trade intensity calculation. In this part, the results of international trade intensity measurement so far are also present. In the practical part, the measurement is carried out using principles based on intra-industry trade and comparative advantage. Intra-industry trade is calculated by the Grubel-Lloyd in-dex and comparative advantages are calculated by the NRCA index. The indices are then compared at the country level and across time periods to see, which country excels in comparative advantage and intra-industry trade. Klíčová slova: intenzita mezinárodního obchodu; komparativní výhoda; vnitroodvětvový obchod; zemědělské komodity; agriculture commodity; comparative advantage; intesity of international trade; intra-industry trade Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Intenzita obchodu v EU s poľnohospodárskymi komoditami

NEKVASIL, A. Intenzita obchodu v EU se zemědělskými komoditami, Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2024. Bakalářská práce je zaměřena na měření intenzity mezinárodního obchodu se ...

Nekvasil, Adam
Mendelova univerzita v Brně, 2024

Nemocnost a úhyny telat dojeného skotu v období do odstavu
Nováková, Viktória
2023 - slovenský
Bakalářská práce Nemocnost a úhyny telat dojeného skotu v období do odstavu popisuje přehled nejčastějších onemocnění telat od jejich narození do odstavu a příčiny jejich úhynu v tomto časovém úseku. Nejčastěji postihující onemocnění gastrointestinálního traktu jsou septikemická koliinfekce, diarhoický syndrom a infekční enterotoxémie. Dýchací soustavu postihuje nejčastěji respirační syndrom, který jako komplex onemocnění zahrnuje infekční bovinní rinotracheitidu, parainfluézu 3, bovinní respirační syncytiální virus a pasteurelózu. Na onemocnění telat se vztahují různé faktory a příčiny, které ovlivňují jejich zdraví. Zdraví podmiňuje z velké části kolostrální a mléčná výživa. Je-li narušen jeden z faktorů ovlivňujících zdraví, může to mít dopad na chov. Praktická část se zabývá sledováním respiračních, průjmových onemocnění a jejich léčbou v podniku na Slovensku. Na základě výsledků bylo zjištěno, že v daném chovu je nemocnost 86,26 % z celkového počtu telat do odstavu. Nejvíce převažovaly průjmová onemocnění 48,07% a respirační onemocnění 36,05%. Doporučením je poučení zaměstnanců o technologických a zoohygienických zásadách chovu. The bachelor’s thesis Diseases and deaths of dairy cattle calves in the period until weaning describes an overview of the most common diseases of calves from birth to weaning and the causes of their death in this time period. The most common diseases affecting the gastrointestinal tract are septicemic coli infection, diarrhoic syndrome and infectious enterotoxemia. The respiratory system is most often affected by the respiratory syndrome, which as a complex of diseases includes infectious bovine rhinotracheitis, parainfluenza 3, bovine respiratory syncytial virus and pasteurellosis. Calves diseases are affected by various factors that affect their health. Health is conditioned to a large extent by colostral and milk nutrition, the principles of witch are based on we will discuss. If one of the factors affecting health is disturbed, it can have impact on breeding. Practical part with the most common diseases and their treatment in a company in Slovakia. Based on the results, it was found that in the given farm, the morbidity rate is 86.26% of the total number of calves until weaning. The most prevalent were diarrheal diseases 48.07% and respiratory diseases 36.05%. The recommendation is to educate employees about the technological and animal hygiene principles of husbandry. Klíčová slova: kráva; onemocnění; tele; výživa; calf; cow; disease; nutrition Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Nemocnost a úhyny telat dojeného skotu v období do odstavu

Bakalářská práce Nemocnost a úhyny telat dojeného skotu v období do odstavu popisuje přehled nejčastějších onemocnění telat od jejich narození do odstavu a příčiny jejich úhynu v tomto časovém úseku. ...

Nováková, Viktória
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Systém pre zber a vizualizáciu údajov zo zariadení sieťovej infraštruktúry
Siroťák, Ondrej
2023 - slovenský
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací systému pro sběr, ukládání a vizualizaci dat ze síťových zařízení na Mendelově univerzitě v Brně. Úvodní část se zabývá problematikou monitorování síťových zařízení. V další části práce jsou analyzovány dostupné monitorovací systémy, které slouží jako podklad pro návrh navrhovaného řešení. V závěru práce je demonstrována implementace a testování navrženého systému. This bachelor thesis focuses on the design and implementation of a system for collecting, storing and visualizing data from network devices at Mendel University in Brno. The introductory part deals with the issue of monitoring network devices. In the next part of the thesis, available monitoring systems are analyzed, which serve as a basis for the design of the proposed solution. At the end of the thesis, the implementation and testing of the proposed system is demonstrated. Klíčová slova: Grafana; InfluxDB; monitorování sítě; sběr dat; Telegraf; vizualizace; data collection; network monitoring; visualization Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Systém pre zber a vizualizáciu údajov zo zariadení sieťovej infraštruktúry

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací systému pro sběr, ukládání a vizualizaci dat ze síťových zařízení na Mendelově univerzitě v Brně. Úvodní část se zabývá problematikou ...

Siroťák, Ondrej
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Analýza parametrov mliečnej úžitkovosti u dojníc pred a po inštalácii ventilátorov v stajni
Kancír, Ján
2023 - slovenský
Cílem práce je analýza parametrů mléčné užitkovosti u dojnic před a po instalaci ventilátorů ve stáji. Za tímto účelem bylo provedeno pozorování v konkrétním chovu. Sledování probíhalo v období od roku 2016 do konce roku 2022. Celé sledování bylo rozděleno na dvě období a to na období před a období po instalaci ventilátorů. Mezi parametry mléčné užitkovosti budou zahrnuty především dojivost (kg mléka), pořadí laktace (n) a fáze laktace (dny). Ze zjištěných výsledků lze konstatovat následující. Instalace ventilátorů měla za celé sledování vliv na dojivost, kde před instalací byl průměrný nádoj nižší (P > 0,05) a po instalaci byl nádoj vyšší (P < 0,01). Vliv ventilátorů byl pozorován také na obsahu mléčných složek. Při zohlednění pouze letních měsíců (červen, červenec, srpen) bylo zjištěno, že se prokazatelně zvýšila (P < 0,01) dojivost u krav po instalaci ventilátorů. Co se týče obsahu mléčných složek neměla instalace prokazatelný vliv (P > 0,05). Přesto lze vidět obdobný trend snížení procenta tuku a bílkovin jako při celém sledování. The aim of the study is to analyse milk performance parameters in dairy cows before and after the installation of fans in the barn. For this purpose, observation was carried out in a particular farm. The observation was carried out during the period from 2016 to the end of 2022. The whole observation was divided into two periods namely the period before and the period after the installation of the ventilators. The milk performance parameters will mainly include milk yield (kg milk), lactation order (n) and lactation stage (days). From the results obtained, the following can be stated. The installation of fans had an effect on milk yield over the whole follow-up period where before installation the mean milk yield was lower (P > 0.05) and after installation the milk yield was higher (P < 0.01). The effect of fans was also observed on milk constituent content. Considering only the summer months (June, July, August), it was found that there was a demonstrable increase (P < 0.01) in milk yield in cows after installation of fans. Regarding milk constituents, the installation had no demonstrable effect (P > 0.05). Nevertheless, a similar trend of reduction in fat and protein percentage can be seen as in the whole follow-up. Klíčová slova: dojivost; laktace; mikroklima; tepelný stres; teplota; microclimate; heat stress; lactation; milk yield; temperature Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Analýza parametrov mliečnej úžitkovosti u dojníc pred a po inštalácii ventilátorov v stajni

Cílem práce je analýza parametrů mléčné užitkovosti u dojnic před a po instalaci ventilátorů ve stáji. Za tímto účelem bylo provedeno pozorování v konkrétním chovu. Sledování probíhalo v období od ...

Kancír, Ján
Mendelova univerzita v Brně, 2023

??Implementácia aplikácie pre porovnanie Deepfake modelov vytvorenych v DeepFaceLab
Vaščák, Vladimír
2023 - slovenský
Bakalářská práce se zabývá implementací aplikace na porovnání deepfake modelů vytvořených v programu DeepFaceLab. Hlavním cílem práce je navrhnout a implementovat aplikaci, která umožní uživatelům lehce porovnávat různé verze deepfake modelů, případně deepfake videí, a vyhodnotit tak jejich úspěšnost vytváření. A danou aplikaci následně využít v DeepFaceLabu. Zároveň prezentovat a obeznámit uživatele s problematikou deepfake a deepfake technologií. Výsledkem práce je funkční aplikace, která umožňuje uživatelům porovnávat výsledky jejich práce s jednoduchým vyhodnocením úspěšnosti. Implementace aplikace byla vykonána v programovacím jazyku Python, za pomoci frameworku Django a využívá knihoven pro práci s obrazem. Výsledná aplikace poskytuje kvalitní nástroj pro porovnání a její využití má smysl i v jiných oblastech. This bachelor's thesis deals with the implementation of an application for comparing deepfake models created in the DeepFaceLab program. The main goal of this work is to design and implement an application that allows users to easily compare different versions of deepfake models or deepfake videos and thus evaluate the success of their creating. And then use the given application in DeepFaceLab. At the same time, it aims to present and familiarize the users with the issue of deepfake and the technology of deepfake. The result of this work is the functional application that allows users to compare the results of different models for a simple evaluation of success. The application was implemented in the Python programming language with the help of the Django framework and it utilizes libraries for working with images. The resulting application provides a quality tool for comparison, and its use makes sense in other areas as well. Klíčová slova: deep learning; DeepFaceLab; deepfake; porovnání; comparison Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
??Implementácia aplikácie pre porovnanie Deepfake modelov vytvorenych v DeepFaceLab

Bakalářská práce se zabývá implementací aplikace na porovnání deepfake modelů vytvořených v programu DeepFaceLab. Hlavním cílem práce je navrhnout a implementovat aplikaci, která umožní uživatelům ...

Vaščák, Vladimír
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vplyv emócií na spokojnosť a lojalitu návštěvníkov destinácií Českej republiky
Šteflíková, Dominika
2023 - slovenský
Závěrečná práce se zabývá vybranými pozitivními a negativními emocemi a jejich vlivem na spokojenost a loajalitu návštěvníků v destinací České republiky. Cílem je zhodnocení vybraných emocí na spokojenost a loajalitu návštěvníka a na základě výsledků navrhnout doporučení, která by mohla vést ke zvýšení spokojenosti a loajality. Teoretická část je věnována problematice cestovního ruchu a emocím, i ve spojitosti se spokojeným a loajálním návštěvníkem. Praktická část obsahuje vyhodnocení dotazníkového šetření na základě statistické metody Spearmanova koeficientu korelace a interpretaci výsledků. The thesis focuses on selected positive and negative emotions and their influence on the satisfaction and loyalty of visitors to destinations in the Czech Republic. The aim is to evaluate the selected emotions on visitor satisfaction and loyalty and based on the results, suggest recommendations that could lead to increased satisfaction and loyalty. The theoretical part is devoted to tourism and emotions, as well as their connection to satisfied and loyal visitors. The practical part includes an evaluation of a questionnaire survey based on the statistical method of Spearman's correlation coefficient and interpretation of the results. Klíčová slova: cestovní ruch; destinace; emoce; loajalita; návštěvníci; Spearmanův koeficient korelace; spokojenost; destination; emotions; loyalty; satisfaction; Spearman's correlation coefficient; tourism; visitors Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Vplyv emócií na spokojnosť a lojalitu návštěvníkov destinácií Českej republiky

Závěrečná práce se zabývá vybranými pozitivními a negativními emocemi a jejich vlivem na spokojenost a loajalitu návštěvníků v destinací České republiky. Cílem je zhodnocení vybraných emocí na ...

Šteflíková, Dominika
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Návrh, nasadenie a prevádzka systému digitalizačnej linky knižnice
Galanda, Jakub
2023 - slovenský
Cílem práce je navrhnout, vyvinout a nasadit bezpečný systém pro digitalizaci dokumentů pro pracovníky Moravské zemské knihovny v Brně. Návrh systému bude vycházet z důkladné analýzy a po jejím dokončení bude předán vývojovému týmu. Po řízeném vývoji bude aplikace kontejnerizována a následně nasazena. Výsledkem bude nový systém digitalizační linky, který automatizuje a zjednodušuje práci proškolených uživatelů. The aim of the bachelor thesis is to design, develop and put into operation a secure system for the digitization of documents for the staff of the Moravian Library in Brno. The design of the system will be based on a thorough analysis and will be handed over to the development team upon completion. After controlled development, the application will be containerized and then deployed. The result will be a new digitization line system that automates and simplifies the work of trained users. Klíčová slova: digitalizace; digitální knihovna; Flowo; nasazení; návrh; provoz; software; workflow; deployment; design; digital library; digitization; operation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Návrh, nasadenie a prevádzka systému digitalizačnej linky knižnice

Cílem práce je navrhnout, vyvinout a nasadit bezpečný systém pro digitalizaci dokumentů pro pracovníky Moravské zemské knihovny v Brně. Návrh systému bude vycházet z důkladné analýzy a po jejím ...

Galanda, Jakub
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Porovnanie krajín EÚ z pohľadu aspektov vstupujúcich do indexu ľudského rozvoja
Fillová, Sofia
2023 - slovenský
Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnávání rozvoje zemí Evropské unie na základě vlivu tří hlavních aspektů tvořících index lidského rozvoje. Práce zkoumá vliv zdraví, vzdělání a příjmu na země Evropské unie. Dále se zabývá jak se země mezi sebou na základě těchto ukazatelů liší. Na základě zvolených reprezentativních zemí se porovnává jejich vývoj v čase a pomocí charakteristik vývoje se identifikují výrazné propady či nárůsty jejich nabytých hodnot. Zjištění práce poukazují na fakt, že mezi zeměmi Evropské unie existují značné rozdíly, přičemž postavení zemí není v jednotlivých dimenzích totožné. Identifikované a rozebírané jsou faktory ovlivňující vývoj ukazatelů a jejich následné dopady na vývoj v reprezentativních zemích. This bachelor's thesis is focused on comparing the development of the countries of the European Union based on the influence of the three main aspects that make up the Human Development Index. The work examines the impact of health, education and income on the countries of the European Union. It also deals with how countries differ from each other based on these indicators. On the basis of selected representative countries, their development over time is compared, and with the help of development characteristics, significant declines or increases in their acquired values are identified. The findings of the work point to the fact that there are significant differences between the countries of the European Union, while the position of the countries is not identical in individual dimensions. Factors influencing the development of indicators and their subsequent impact on development in representative countries are identified and discussed. Klíčová slova: dlouhý a zdravý život; Evropská unie; index lidského rozvoje; slušná životní úroveň; vzdělání; decent standard of living; European Union; Human Development Index; knowledge; long and healthy life Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Porovnanie krajín EÚ z pohľadu aspektov vstupujúcich do indexu ľudského rozvoja

Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnávání rozvoje zemí Evropské unie na základě vlivu tří hlavních aspektů tvořících index lidského rozvoje. Práce zkoumá vliv zdraví, vzdělání a příjmu na země ...

Fillová, Sofia
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Ekonomické reformy Kórey v období prechodu k demokracii
Luptáková, Jana
2023 - slovenský
Luptáková, J. Ekonomické reformy Koreje v období přechodu k demokracii. Bakalarská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce prezentuje problematiku ekonomického vývoje Koreje v období přechodu k demokracii v osmdesátých a devadesátých letech 20. století. Hlavním cílem bakalářské práce je zodpovězení a zhodnocení výzkumné otázky: Jaké byly faktory úspěšného ekonomického vývoje v období politické transformace, kdy země zpravidla čelila ekonomickému propadu a nerovnováhám. Hlavním předmětem bakalářské práce je analýza provedených reforem a jejich vliv na ekonomický vývoj Koreje ve stanoveném období. Teoretická východiska jsou čerpána z dostupné převážně zahraniční vědecko-odborné literatury a spolehlivých, ověřených internetových zdrojů. V teoretické části bakalářské práce je zaměření na definování pojmů, potřebných k analytické části. V analytické části jsou použity metody zkoumání jako analýza, syntéza, dedukce a generalizace k popsání ekonomického rozvoje Koreje během období politické transformace na demokracii. Vlastní přínos práce spočívá v sumarizaci získaných poznatků a poskytnutí vlastního pohledu na zkoumanou problematiku, plus ve zhodnocení zvolené monetární, fiskální a kurzové politice v Koreji v období přechodu k demokracii. Luptáková, J. Economic reforms of Korea in the period of transition to democracy. Bachelor thesis. Brno: Mendel university, 2023. The bachelor's thesis presents the issue of the economic development of Korea during the transition to democracy in the eighties and nineties of the 20th century. The main goal of the bachelor's thesis is to answer and evaluate the research question: What were the factors of successful economic development in the period of political transformation when the country generally faced economic decline and imbalances? The main subject of the bachelor thesis is the analysis of the implemented reforms and their impact on the economic development of Korea in the specified period. The theoretical starting points are drawn from available, mostly foreign scientific and professional literature and reliable, verified internet sources. In the theoretical part of the bachelor's thesis, the focus is on defining the concepts necessary for the analytical part. In the analytical part, research methods such as analysis, synthesis, deduction, and generalization are used to describe the economic development of Korea during the political transition to democracy. The actual contribution of the work is in summarizing the acquired knowledge and providing one's own perspective on the investigated issue, plus in the evaluation of the chosen monetary, fiscal and exchange rate policy in Korea during the transition to democracy. Klíčová slova: demokratizace; ekonomická transformace; ekonomický vývoj Koreje; hospodářské reformy; 80. a 90. léta 20. století; democratization; economic development of Korea; economic reforms; economic transformation; 80s and 90s of the 20th century Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Ekonomické reformy Kórey v období prechodu k demokracii

Luptáková, J. Ekonomické reformy Koreje v období přechodu k demokracii. Bakalarská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Bakalářská práce prezentuje problematiku ekonomického vývoje Koreje v ...

Luptáková, Jana
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Využitie modernej marketingovej komunikácie v Slovenskej nohejbalovej asociácii
Varga, Adam
2023 - slovenský
Varga, A. Moderní marketingová komunikace ve Slovenské nohejbalové asociaci. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato bakalářská práce se věnuje efektivnějšímu využití marketingové komunikace v Slovenské nohejbalové asociaci. Práce pomocí výsledků z dotazníkového šetření popisuje preferované marketingové nástroje od respondentů, také zjišťuje zda respondenti sledují sociální sítě Slovenské nohejbalové asociace, kolik průměrně respondenti tráví času na sociálních sítích a jejich demografické údaje. Cílem práce je identifikovat vhodné nástroje marketingové komunikace k budování značky a zvýšení povědomí o nohejbalu a Slovenské nohejbalové asociaci na Slovensku. Pomocí výsledků dotazníkového šetření a sekundárních dat byly vytvořeny cílové skupiny persona sledujícího a persona nesledujícího uživatele sociálních sítí Slovenské nohejbalové asociace, pro které byla navržena vhodná zlepšení marketingové komunikace. Varga, A. The use of modern marketing communication within Slovak futnet association. Bachelor´s thesis. Brno: Mendel University, 2023. This bachelor´s thesis is focused on ways of using marketing communication within Slovak futnet association more effectively. Based on findings from a questionnaire survey the thesis describes marketing tools preferred by respondents, whether they follow Slovak futnet association´s social media profiles, how much time do the respondents spend on social media in general and what is their demographic description. The aim of the thesis is to identify the correct marketing communication tools used for building a brand and raising awareness about futnet and Slovak futnet association in Slovakia. Target groups persona of a follower and a persona of a non follower of social media accounts of Slovak futnet association were created based on results from the questionnaire survey, each with suggestions about how to improve the marketing communication. Klíčová slova: marketing; marketingová komunikace; nohejbal; Slovenská nohejbalová asociace; sociální sítě; sportovní marketing; futnet; marketing communication; Slovak futnet association; social media; sports marketing Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Využitie modernej marketingovej komunikácie v Slovenskej nohejbalovej asociácii

Varga, A. Moderní marketingová komunikace ve Slovenské nohejbalové asociaci. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Tato bakalářská práce se věnuje efektivnějšímu využití ...

Varga, Adam
Mendelova univerzita v Brně, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze