Počet nalezených dokumentů: 878
Publikováno od do

Obecné výpočty na grafických kartách
Šenovský, Nikola; Šenkeřík, Roman; Komínková Oplatková, Zuzana
2015 - anglický
Tato bakalářská práce se zabývá využitím výkonu grafických procesorů k provádění obecných výpočtů, které nutně nesouvisejí s vykreslováním grafiky. V teoretické části jsou popsány grafické čipy, které tuto technologii podporují, počítačové programy, jež ji dokáží využít a softwarové aplikační vrstvy zprostředkovávající kontakt mezi tímto hardwarem a softwarem. V praktické části je provedena srovnávací analýza implementací vybraných funkcí softwaru Wolfram Mathematica, a to jak z hlediska různých verzí tohoto softwaru, tak z hlediska provádění výpočtů na různém hardwaru. Klíčová slova: GPGPU; obecné výpočty; grafické čipy; grafické karty; Wolfram Mathematica; Intel; Xe-on; NVidia; Tesla; CUDA; general-purpose calculations; graphics processing units; graphics cards; Wolf-ram Mathematica; Xeon Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Obecné výpočty na grafických kartách

Tato bakalářská práce se zabývá využitím výkonu grafických procesorů k provádění obecných výpočtů, které nutně nesouvisejí s vykreslováním grafiky. V teoretické části jsou popsány grafické čipy, ...

Šenovský, Nikola; Šenkeřík, Roman; Komínková Oplatková, Zuzana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Integrated System HVAC in Family House
Koiš, Patrik; Zálešák, Martin; Hirš, Jiří
2015 - anglický
Cílem této práce je návrh integrovaného systému techniky prostředí v budově rodinného domu. Práce zpracovává studii řešení energeticky úsporných rodinných domů s téměř nu-lovou spotřebou vstupní energie z hlediska stavební fyziky, spotřeby energie, osvětlení, akustických problémů a možností využití obnovitelných zdrojů energie. Má za úkol popsat požadavky na zařízení techniky prostředí, monitorování a komunikaci na základě výše uvedené analýzy. V praktické části je navrhnut vhodný systém techniky prostředí pro kon-krétní budovu. Je vybrán vhodný systém řízení, monitorování a komunikace navrženého systému techniky prostředí s vizualizací SCADA. Na závěr práce je provedeno technicko-ekonomické hodnocení fotovoltaických panelů a otopného systému. Klíčová slova: integrovaný systém; stavební fyzika; spotřeba energie; obnovitelné zdroje energie; zařízení techniky prostředí; řízení; monitorování; komunikace; SCADA; technic-ko-ekonomické hodnocení; fotovoltaické panely; HVAC system; low-energy house; building physics; renewable energy re-sources; monitoring; communication; economic evaluation; photovoltaics Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Integrated System HVAC in Family House

Cílem této práce je návrh integrovaného systému techniky prostředí v budově rodinného domu. Práce zpracovává studii řešení energeticky úsporných rodinných domů s téměř nu-lovou spotřebou vstupní ...

Koiš, Patrik; Zálešák, Martin; Hirš, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt e-marketingové strategie pro firmu Unilever Ghana
Kwarteng, Micheal Adu; Pilík, Michal; Chovancová, Miloslava
2015 - anglický
V současné době se Internet marketing stává všudypřítomnou strategií, jak pro podniky nadnárodní, tak malé a střední. Společnosti zavádějí tuto strategii do svých již tradičních strategií z řady různých důvodů; ke zvýšení svých příjmů, zlepšení jejich interakce se zákazníky, apod. Bohužel, pokud jde o e-marketing, představy zákazníků jsou často odlišné od očekávání společností. Neúspěch z neuspokojených očekávání má své kořeny v neúčinné a neefektivním způsobem nasazené strategii společností. Společnost, která se může pyšnit svými úspěchy v e-marketingu a má globální uznání je Unilever. Unilever má mnoho divizí po celém světě, svou pozornost vytváří v závislosti na kulturní odlišnosti daných lokalit. Unilever Ghana je jednou z takových divizí, nacházející se v západní části Afriky. Společnost má pobočky ve všech deseti oblastech Ghany. Unilever Ghana vyrábí jak spotřební, tak drogistické zboží. Unilever je považován za společnost s dlouhodobou tradicí v Ghaně, díky různorodosti svých produktů. Tento projekt představuje teoretický základ pro e-marketingové strategie Unilever Ghana. Úvodní analytická část je primárně zaměřena na využití internetu v Ghaně. V projektové části byla provedena hloubková analýza očekávání a vnímání zákazníků, zaměřena především na využívání internetu na on-line nákupy, a to pomocí statistického nástroje SPSS, Fisherova exaktního testu závislosti algoritmů. Test závislostí je zaměřen na věk, úroveň vzdělání, stav příjmů, dále na vliv pohlaví a velikost on-line nákupního chování zákazníků v Ghaně. Bylo prokázáno, že statisticky existuje závislost výše uvedených proměnných při využívání Internetu v Ghaně. V souladu s tím, projekt identifikoval slabá místa v e-marketingových strategiích ve společnosti Unilever Ghana, analyzoval hloubku jejich slabosti a navrhl pragmatická opatření pro rychlejší růst a udržení si zákazníků. Projekt zvažuje časová, nákladová a riziková hlediska při jeho formulaci a provádění. V projektu byla zjištěna prospěšnost pro restrukturalizaci nového e-marketingového nástroje pro společnost Unilever Ghana. Klíčová slova: E-marketing; Unilever Ghana; reengineering; strategie; re-engineering; strategies Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Projekt e-marketingové strategie pro firmu Unilever Ghana

V současné době se Internet marketing stává všudypřítomnou strategií, jak pro podniky nadnárodní, tak malé a střední. Společnosti zavádějí tuto strategii do svých již tradičních strategií z řady ...

Kwarteng, Micheal Adu; Pilík, Michal; Chovancová, Miloslava
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Dopad "Just-in-Sequence" dodávek na širší dodavatelský řetězec
Rakovan, Peter; Dani, Samir; Chromjaková, Felicita
2015 - anglický
Automobilový priemysel prešiel za posledné desaťročia mnohými zmenami. Od roku 2000 sa kustomizácia stala kľúčovou konkurenčnou výhodou. Aby sa výrobcovia vedeli vysporiadať s vysokou variabilitou kustomizovanej výroby, museli začať využívať takzvanú "mass customization". Modulárna produkcia sa ukázala ako správny nástroj pre vysporiadanie sa s vysokou variabilitou výroby pri zachovaní nízkych nákladov spojených s masovou výrobou. Pre podporu modulárnej výroby začali výrobcovia implementovať sekvenčné dodávky. Jedná sa o formu dodávok, pri ktorej je potrebná minimálna úroveň vlastných zásob pri sekvenčnej výrobe. Táto práca dopĺňa už získané informácie k tejto problematike. Ďalšou otázkou, ktorou sa práca zaoberá, je dopad sekvenčných dodávok na dodávateľský reťazec. Za pomoci mapy hodnotového toku meria dopad sekvenčných dodávok na úroveň zásob, organizáciu produkcie a časov dodávok u výrobcu, dodávateľa prvého a dodávateľa druhého stupňa. Klíčová slova: JIT; JIS; modulárna produkcia; automobilový priemysel; úroveň zásob; sekvenčné dodávky; sekvenčná výroba; Modular Production; Automotive Industry; Inventory Level; Sequenced Supply; Sequenced Production Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Dopad "Just-in-Sequence" dodávek na širší dodavatelský řetězec

Automobilový priemysel prešiel za posledné desaťročia mnohými zmenami. Od roku 2000 sa kustomizácia stala kľúčovou konkurenčnou výhodou. Aby sa výrobcovia vedeli vysporiadať s vysokou variabilitou ...

Rakovan, Peter; Dani, Samir; Chromjaková, Felicita
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Analysing Accounting Statements and Information for the Financial Management of a Company XY
Lagin, Juraj; Blahová, Michaela; Pálka, Přemysl
2015 - anglický
Cílem této práce je komplexně pojednávat o problematice finanční analýzy podniku, a to ve dvou částech, do kterých je tato práce rozdělená. V první teoretické části tato práce pojednává o samotné podstatě a smyslu zkoumání finanční stability podniku, zdrojích dat pro provedení finanční analýzy, hlavních metodách a nástro-jích finanční analýzy. Dále se zaobírá konceptem a nástroji celkového hodnocení finančního zdraví a mezipodnikového srovnávání. V druhé části práce jsou teoretické poznatky z první části aplikovány na vybraný podnik a shrnuty v poslední části práce, kterou tvoří závěrečné zhodnocení a vybraná doporučení. Klíčová slova: účetní výkazy; účetnictví; finanční analýza; měření finanční výkonnosti; ren-tabilita; zadluženost; likvidita; čistý pracovní kapitál; Financial Statements; Accounting; Financial Analysis; Financial Performance Measurements; Profitability; Leverage; Liquidity; Net Working Capital Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Analysing Accounting Statements and Information for the Financial Management of a Company XY

Cílem této práce je komplexně pojednávat o problematice finanční analýzy podniku, a to ve dvou částech, do kterých je tato práce rozdělená. V první teoretické části tato práce pojednává o samotné ...

Lagin, Juraj; Blahová, Michaela; Pálka, Přemysl
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Improving Competitiveness for ABC HR Consulting Company Through The Application of The Balanced Scorecard
Quach, Anh Hoang; Popesko, Boris; Zámečník, Roman
2015 - anglický
Rostoucí míra využití outsourcingu ve Vietnamských firmách vyvolala v posledních deseti letech významné změny v oblasti outsourcingu lidských zdrojů. Poptávka po využití služeb firem v oblasti outsourcingu lidských zdrojů soustavně vzrůstá a podminuje rozvoj tohoto odvětví do zcela nové fáze. Vzrůstající poptávka, spolu atraktivitou jihovýchodní Asie, umožňuje Vietnamské ekonomice stát se více konkurenceschopnou a způsobuje nárůst počtu podnikatelských subjektů, které poskytují HR outsourcingové služby. Na druhé straně tento rostoucí počet firem v oboru způsobuje rostoucí konkurenci a snahu těchto firem identifikovat konku-renční výhodu s cílem vytlačit konkurenty z trhu. Diplomová práce se zaměřuje na návrh metody měření výkonnosti označované jako Bal-anced Scorecard", která může hrát velmi významnou roli ve zvyšování konkurenceschop-nosti organizace. Tato metoda je v práci využita pro vytvoření komplexního nástroje řízení výkonnosti. V rámci práce je zpracován komplexní projekt aplikace této metody v pod-mínkách vybrané firmy. V rámci práce jsou také podrobně popsány dopady aplikace této metody na podnikovou konkurenceschopnost Klíčová slova: Performance Management System; Balanced Scorecard; konkurenceschopnost; Human Resource Outsourcing; The Balanced Scorecard; Competitiveness Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Improving Competitiveness for ABC HR Consulting Company Through The Application of The Balanced Scorecard

Rostoucí míra využití outsourcingu ve Vietnamských firmách vyvolala v posledních deseti letech významné změny v oblasti outsourcingu lidských zdrojů. Poptávka po využití služeb firem v oblasti ...

Quach, Anh Hoang; Popesko, Boris; Zámečník, Roman
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Konkurenceschopnost turistické destinace: Případová studie Zlínského kraje (Česká Republika)
Ančincová, Veronika; Thornton, Sabina; Forbes, Giles
2015 - anglický
Cílem této práce je identifikovat základní faktory, které ovlivňují konkurenceschopnost Zlínského kraje jako turistické destinace z pohledů různých stakeholderů. Turistická konkurenceschopnost Zlínského kraje je měřena na základě vhodného modelu vyplývajícího z teoretických poznatků. Data jsou získána z hloubkových rozhovorů s místními obyvateli a odborníky v oblasti cestovního ruchu. Výsledky této práce ukazují, že Zlínský kraj je konkurenceschopný v oblasti "zděděných" zdrojů, naopak v oblasti "vytvořených" zdrojů je konkurenceschopný méně. Významné rozdíly byly také zjištěny v rámci informovanosti a vnímání určitých faktorů mezi místními obyvateli a odborníky. Autor věří, že tato práce může poskytnout cenné poznatky jak z praktického hlediska (poskytnout možné návrhy, které by mohly zvýšit pozornost Zlínského kraje jako turistické destinace), tak z akademického hlediska (nabídnout nový pohled na konkurenceschopnost turistické destinace založený na výzkumném projektu Zlínského kraje). Klíčová slova: cestovní ruch; turistická destinace; konkurenceschopnost turistické destinace; modely konkurenceschopnosti; indikátory konkurenceschopnosti; stakeholdeři; Zlínský kraj; Tourism industry; tourism destination; tourism destination competitiveness; competitiveness models; competitiveness indicators; stakeholders; Zlín region Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Konkurenceschopnost turistické destinace: Případová studie Zlínského kraje (Česká Republika)

Cílem této práce je identifikovat základní faktory, které ovlivňují konkurenceschopnost Zlínského kraje jako turistické destinace z pohledů různých stakeholderů. Turistická konkurenceschopnost ...

Ančincová, Veronika; Thornton, Sabina; Forbes, Giles
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Příprava vzdělávacích IT seminářů pro studenty vyšších věkových skupin
Dvořáčková, Iva; Pleva, Michal; Kunovský, Jan
2015 - anglický
Tato bakalářská práce má za úkol sestavení projektu a plánu seminářů z oblasti informačních technologií pro lidi vyšších věkových skupin. K sestavení plánu projektu je použito nástrojů projektového řízení. V teoretické části této práce jsou popsány metody, postupy a nástroje využívané při řízení projektů. Mezi ně patří především logický rámec, Ganttův diagram či SWOT analýza. V praktické části jsou tyto projektové nástroje a metody použity v praxi k sestavení seminářů z oblasti informačních technologií. Dále je zde navržen a popsán obsah těchto seminářů. Byly také vytvořeny vzorové prezentace využitelné v rámci těchto vzdělávacích kurzů. Součástí práce je také dotazník, pomocí kterého by bylo možné ověřit znalosti účastníků seminářů před a po jejich konání. Klíčová slova: projekt; řízení projektů; projektový management; plánování; vzdělávání; kurzy; IT technologie; project; project management; planning; project tools and methods; education; courses; IT technologies Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Příprava vzdělávacích IT seminářů pro studenty vyšších věkových skupin

Tato bakalářská práce má za úkol sestavení projektu a plánu seminářů z oblasti informačních technologií pro lidi vyšších věkových skupin. K sestavení plánu projektu je použito nástrojů projektového ...

Dvořáčková, Iva; Pleva, Michal; Kunovský, Jan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Průmysl osobního rozvoje: byznys 21. století?
Pekařová, Lucie; Weberová, Dagmar; Vysekalová, Jitka
2015 - anglický
Práce se zaobírá tématem osobního rozvoje. Lidé od nepaměti usilují o to, aby žili šťastný a naplňující život. Nyní přichází odvětví, které pomáhá lidem toto téma řešit. Tím odvětvím je právě osobní rozvoj. V teoretické části je definováno, co osobní rozvoj znamená, nastíněna jeho problematika a vysvětleny odborné pojmy, související s praktickou částí. V praktické části je provedena analýza internetového prostředí v souvislosti s tímto tématem a kvalitativní šetření formou hloubkových rozhovorů s cílovou skupinou. Výstupem z práce je návrh projektu, kterým je tvorba internetové sociální platformy. Klíčová slova: osobní rozvoj; komunikace; analýza webu; internet; kvalitativní výzkum; hloubkový rozhovor; Personal Development; Communication; Web Analysis; Internet; Qualitative Research; In-depth Interveiw Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Průmysl osobního rozvoje: byznys 21. století?

Práce se zaobírá tématem osobního rozvoje. Lidé od nepaměti usilují o to, aby žili šťastný a naplňující život. Nyní přichází odvětví, které pomáhá lidem toto téma řešit. Tím odvětvím je právě osobní ...

Pekařová, Lucie; Weberová, Dagmar; Vysekalová, Jitka
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Humor v reklamě
Fričová, Viktória; Harantová, Lenka; Šikl-Burešová, Eva
2015 - anglický
Táto bakalárska práca sa zaoberá vnímaním globálnych humorných reklám vybranou cieľovou skupinou zo Slovenska a Kolumbie. Teoretická časť sa venuje reklame, humoru ako emocionálnemu apelu, ktorý je využívaný v reklamách a najmä kultúrnym hodnotám a rozdielom vo vnímaní humoru v reklame, ktoré sú kultúrne podmienené. Výskum ako súčasť práce má za cieľ priniesť nový pohľad na tému porovnania dvoch úplne odlišných kultúr. Preto praktická časť skúma a zisťuje či rozdiely vo vnímaní vôbec existujú a ak áno, do akej miery sú merateľné. Ako výskumná metóda boli použité štruktúrované rozhovory aby sa čo najlepšie zhodnotilo priame vnímanie humorných reklám použitím rôznych typov humoru. Klíčová slova: reklama; reklamné apely; televízne reklamy; humor v reklame; druhy humoru; efektivity humorných reklám; kultúrne hodnoty; Hofstedeho kultúrne hodnoty; kultúrne hodnoty v Kolumbii; kultúrne hodnoty na Slovensku; vnímanie humorných reklám; advertising; advertising appeals; television commercials; humor in advertising; types of humor; effectiveness of humorous advertising; cultural values; Hofstede's cultural dimension; cultural values in Colombia; cultural values in Slovakia; perception of humorous commercials Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Humor v reklamě

Táto bakalárska práca sa zaoberá vnímaním globálnych humorných reklám vybranou cieľovou skupinou zo Slovenska a Kolumbie. Teoretická časť sa venuje reklame, humoru ako emocionálnemu apelu, ktorý je ...

Fričová, Viktória; Harantová, Lenka; Šikl-Burešová, Eva
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze