Počet nalezených dokumentů: 150
Publikováno od do

Vliv preferenčního hlasování na charakter volebního systému
Pechacek, Stepan
2015 - český
Preferenční hlasování obecně, počet preferenčních hlasů , hodnocení vlivu preferenčního hlasování na volební systém, vyjádření vztahu mezi volebním systémem a možnostmi voličova výběru mezi jednotlivcem a stranou Klíčová slova: volební; systém; hlasování; Electoral; System; Voting Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv preferenčního hlasování na charakter volebního systému

Preferenční hlasování obecně, počet preferenčních hlasů , hodnocení vlivu preferenčního hlasování na volební systém, vyjádření vztahu mezi volebním systémem a možnostmi voličova výběru mezi ...

Pechacek, Stepan
Parlamentní institut, 2015

Administrativní a odborná podpora zahraniční a evropské politiky ve vybraných parlamentech EU (dolních komorách)
Syllová, Jindřiška; Zralá, Magdaléna
2015 - český
Organizace evropských záležitostí v parlamentu, Organizace zahraničněpolitické podpory parlamentu, Zahraniční politika sekretariátu předsedy komory. Výbory pro evropské záležitosti. Úloha národních parlamentů. Klíčová slova: komora; výbor; foreign policy; European Union; parliament; chamber; committee; zahraniční politika; Evropská unie; parlament Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Administrativní a odborná podpora zahraniční a evropské politiky ve vybraných parlamentech EU (dolních komorách)

Organizace evropských záležitostí v parlamentu, Organizace zahraničněpolitické podpory parlamentu, Zahraniční politika sekretariátu předsedy komory. Výbory pro evropské záležitosti. Úloha národních ...

Syllová, Jindřiška; Zralá, Magdaléna
Parlamentní institut, 2015

Způsoby jmenování vlády
Kuta, Martin; Němec, Jan; Pecháček, Štěpán
2013 - český
Cílem této práce je přispět z komparativní perspektivy, a to jak s ohledem na českou historii, tak s přihlédnutím k mezinárodní praxi, k současné diskusi o změně ústavních pravidel upravujících jmenování premiéra, potažmo vlády. Práce porovnává způsoby jmenování kandidátů na premiéra hlavou státu v parlamentních a poloprezidentských systémech, kde vláda musí požívat důvěru parlamentu. Možnost hlavy státu ovlivnit složení vlády proto vzbuzuje otázky, do jaké míry se výběr budoucího premiéra může odlišovat od vůle parlamentní většiny. Jednotlivé varianty procedury sestavování vlády jsou zhodnoceny z hlediska zvýhodnění hlavy státu nebo parlamentu. Práce popisuje jak ty varianty, které jasně straní parlamentu, tak i ty varianty, v nichž je hlava státu ve svém výběru zcela nezávislá na parlamentní většině. Práce rovněž mapuje motivační prvky, které ovlivňují aktéry pro hledání konsensu při sestavování vlády. V závěrečné části se práce zabývá sestavováním vlády v československém a českém politickém systému s ohledem na vytváření zvyklostí při pověřování premiéra po roce 1989. The paper compares the process of nomination of then-to-be prime ministers in parliamentary and semi-presidential systems in which the existence of government depends strictly on the confidence vote expressed by the Parliament. The possibility of the Head of State to form the government poses questions to which extent the prime minister nominee may differ from the will of the parliamentary majority. The respective variations of the nomination process are assessed in terms of advantage for either the Head of States, or the Parliament. On the one hand, the paper shows those procedures in favour of Parliament; on the other hand, the paper also contains those procedures in which the president may act independently on the will of the parliamentary majority. The paper also discusses incentives that influence actors to reach an agreement on personal composition and programme of the government. In the last section, the paper depicts the process of governmental composition in the Czechoslovak and Czech political system with concentration on constitutional convention of prime minister nomination after 1989. Klíčová slova: vláda; jmenování; parlament; prezident; government; appointment; parliament; president; vláda Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Způsoby jmenování vlády

Cílem této práce je přispět z komparativní perspektivy, a to jak s ohledem na českou historii, tak s přihlédnutím k mezinárodní praxi, k současné diskusi o změně ústavních pravidel upravujících ...

Kuta, Martin; Němec, Jan; Pecháček, Štěpán
Parlamentní institut, 2013

Přehled návrhů ústavních zákonů od roku 1993 do současnosti
Syllová, Jindřiška; Šteigerová, Soňa; Vaculová, Lucia; Vyklický, Robert
2013 - český
informační podklad informative basis Klíčová slova: přehled; návrh; ústavní zákon; overview; draft; constitutional law; ústavní zákony Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Přehled návrhů ústavních zákonů od roku 1993 do současnosti

informační podklad


informative basis

Syllová, Jindřiška; Šteigerová, Soňa; Vaculová, Lucia; Vyklický, Robert
Parlamentní institut, 2013

Právní regulace legálního odposlechu členů parlamentů ve vybraných státech Evropy (včetně vazeb na úpravu imunity)
Vlčková, Marie; Havlenová, Jitka; Syllová, Jindřiška
2013 - český
Z výše uvedených pramenů vyplývá, že většina analyzovaných států dovoluje odposlechy poslanců za stejných podmínek jako ostatních občanů (a to jak poslechy policejní, tak odposlechy tajných služeb). Pouze v omezeném počtu zemí poslanecká imunita pokrývá i odposlechy a je pro ně nutno získat souhlas určitého orgánu parlamentu. V několika málo zemích je zvláštní úprava odposlechů poslanců založena na tom, že je povoluje jiný orgán než parlamentní komora, odlišný však od orgánu, který je povoluje pro ostatní občany. Pokud se týká kontrolního orgánu odposlechů, většina států žádný parlamentní orgán nemá. Kontrolní orgány na půdě parlamentu mají většinou postsocialistické státy (komise nebo výbory). From the foregoing sources we may summarize that most of the analyzed countries allow wiretapping of MPs under the same conditions as other citizens (how the police intercepts so the intelligence ones). Only in limited number of countries the parliamentary immunity covers wiretapping. In that case there is necessary to obtain approval for wiretapping of an MP of some authority of Parliament. In a few countries, the interception of MPs has special regime. The permission must be approved by the specific body (court) other than the parliamentary chamber, however, different from the authority that permits the wiretapping of other citizens. Regarding the supervisory authority of wiretapping, most states have no such parliamentary body. Mostly post-socialist states have some parliamentary supervisory body dealing with wiretapping of secret services (committee). Klíčová slova: odposlech; člen parlamentu; parlamentní imunita; interception; parlamentarian; parliamentary immunity; parlament Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Právní regulace legálního odposlechu členů parlamentů ve vybraných státech Evropy (včetně vazeb na úpravu imunity)

Z výše uvedených pramenů vyplývá, že většina analyzovaných států dovoluje odposlechy poslanců za stejných podmínek jako ostatních občanů (a to jak poslechy policejní, tak odposlechy tajných služeb). ...

Vlčková, Marie; Havlenová, Jitka; Syllová, Jindřiška
Parlamentní institut, 2013

Právní úprava úplatkářství v mezinárodních souvislostech
Syllová, Jindřiška; Tetourová, Eva
2013 - český
Subjektem korupčních trestných činů v České republice a ve Francii je osoba obstarávající veřejný zájem. V německých zemích je subjekt užší, jedná se o úředníky veřejné správy. Skutková podstata uplácení a přijetí úplatku se v uvedených státech příliš neliší. Úplatkem je vždy výhoda materiálního i nemateriálního charakteru. Judikatura všech zemí určuje, co je ještě úplatkem a co je pouze společensky akceptovatelnou pozorností. Ve všech státech musí u přijetí úplatku existovat souvislost mezi výhodou a jednáním pachatele, které následovalo nebo předcházelo jejímu přijetí či přislíbení. Případ ujednání spočívajícího v přijetí slibu o poskytnutí politické funkce za závazek určité činnosti v rámci zastupitelského mandátu (např. vzdání se mandátu) nebyl u uvedených státech konkrétně nalezen. Pokud se týká Francie, kde mohou být poslanci potenciálními pachateli přijetí úplatku, dostupné komentáře podobný případ nezaznamenaly. Klíčová slova: úplatkářství; právní úprava; mezinárodní souvislosti; bribery; law form; international context; úplatkářství; právo Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Právní úprava úplatkářství v mezinárodních souvislostech

Subjektem korupčních trestných činů v České republice a ve Francii je osoba obstarávající veřejný zájem. V německých zemích je subjekt užší, jedná se o úředníky veřejné správy. Skutková podstata ...

Syllová, Jindřiška; Tetourová, Eva
Parlamentní institut, 2013

Právní úprava franchisingu - právo EU, modelový zákon uncitral a právní úprava ve vybraných evropských státech
Kavěna, Martin; Babka, Tomáš; Staněk, Michal; Vodehnal, Ondřej
2013 - anglický
Studie popisuje právní úpravu franchisingu ve vybraných zemích Evropské unie a dále mezinárodní úpravu na úrovni EU, Evropské asociace franchisingu a Mezinárodního ústavu pro sjednocování soukromého práva UNIDROIT. The study describing legal regulation of franchising in selected countries of EU and thereinafter international regulation on EU level, European Franchese Federation and UNIDROIT Klíčová slova: Franchising; podnikatel; podnikání; podnikatelský nápad; právní úprava; EU; businessman; business; franchise; law regulation; EU; podnikání; podnikatelé Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Právní úprava franchisingu - právo EU, modelový zákon uncitral a právní úprava ve vybraných evropských státech

Studie popisuje právní úpravu franchisingu ve vybraných zemích Evropské unie a dále mezinárodní úpravu na úrovni EU, Evropské asociace franchisingu a Mezinárodního ústavu pro sjednocování soukromého ...

Kavěna, Martin; Babka, Tomáš; Staněk, Michal; Vodehnal, Ondřej
Parlamentní institut, 2013

Přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
Pejchalová Grünwaldová, Vladimíra; Urbanová, Klára
2013 - český
Přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod je diskutovaným tématem již od konce 70. let 20. století. Se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 se přistoupení EU k Úmluvě stalo pro EU povinností – podle čl. 6 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii „Unie přistoupí k Evropské Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Přistoupení k této úmluvě se nedotkne pravomocí Unie vymezených Smlouvami“. Práce pojednává o souvislostech přistoupení EU k úmluvě. Klíčová slova: Evropská unie; úmluva; lidské právo; svoboda; European Union; convention; human rights; freedom; evropské právo; ochrana lidských práv a svobod Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod

Přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod je diskutovaným tématem již od konce 70. let 20. století. Se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. ...

Pejchalová Grünwaldová, Vladimíra; Urbanová, Klára
Parlamentní institut, 2013

Zvláštní způsob ústavněprávního výkladu poslanecké imunity v Německu (překlady dokumentů)
Černá, Martina; Syllová, Jindřiška
2013 - český
Tato práce je zpracována na základě podkladů, které obdržel Parlamentní institut ze Spolkového sněmu. Obsahuje výtah a překlad dvou dokumentů. Tyto dokumenty jsou důležité vzhledem k tomu, že Spolková republika aplikuje výjimečný a překvapivý výklad poslanecké imunity, který podle běžných standardů zásadním způsobem vybočuje z imunitní praxe ostatních států. Výjimečné je zejména to, že se každý poslanec Spolkového sněmu na začátku výkonu svého mandátu vzdává dobrovolně části trestněprocesní imunity, kterou mu dává Ústava, zejména pak imunity ve vyšetřovacím stadiu trestního řízení. Parlamentní institut zpracoval tyto dokumenty pro bližší porozumění možnému výkladu poslanecké imunity v tradiční demokratické společnosti. Klíčová slova: poslanecká imunita; Německo; překlad dokumentů; immunity of MPs; Germany; translation of documents; ústava; ústavní právo Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zvláštní způsob ústavněprávního výkladu poslanecké imunity v Německu (překlady dokumentů)

Tato práce je zpracována na základě podkladů, které obdržel Parlamentní institut ze Spolkového sněmu. Obsahuje výtah a překlad dvou dokumentů. Tyto dokumenty jsou důležité vzhledem k tomu, že Spolková ...

Černá, Martina; Syllová, Jindřiška
Parlamentní institut, 2013

Trest doživotí jako výjimečný trest
Bartošková, Petra; Černá, Martina; Fuksová, Veronika; Pultarová, Hana; Tetourová, Eva
2013 - český
Studie se zabývá srovnáním trestu odnětí svobody na doživotí ve vybraných evropských zemích z hlediska jeho povahy jako trestu výjimečného. Práce je zaměřena zejména na podmínky udělení a výkonu doživotního trestu, a na možnost podmíněného propuštění z výkonu trestu doživotí. V práci jsou také představeny specifické instituty spojené s trestem doživotí v některých zemích (časově neomezená detence, možnost přeměny doživotního trestu apod.) This study compares the life imprisonment as the exceptional punishment in european countries. It mainly deals with conditions and execution of the life imprisonment and with possibility of parole. Study introduces specific inistitutes connected with life imprisonment in some countries (unlimited detention, possibility of transformation of the life prison, etc.) Klíčová slova: trest; odnění svobody; doživotí; punishment; imprisonment; in prison for life; trest odnětí svobody; výjimečný trest Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Trest doživotí jako výjimečný trest

Studie se zabývá srovnáním trestu odnětí svobody na doživotí ve vybraných evropských zemích z hlediska jeho povahy jako trestu výjimečného. Práce je zaměřena zejména na podmínky udělení a výkonu ...

Bartošková, Petra; Černá, Martina; Fuksová, Veronika; Pultarová, Hana; Tetourová, Eva
Parlamentní institut, 2013

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze