Počet nalezených dokumentů: 192
Publikováno od do

Dynamika emisí N2O po přídavku C a N do půdy na zimovišti skotu
Hynšt, Jaroslav; Brůček, Petr; Čuhel, Jiří; Šimek, Miloslav
2005 - český
Po aplikaci dusíku v nitrátové formě a uhlíku ve formě glukózy do půdy zimoviště skotu došlo k intenzivnímu krátkodobému zvýšení produkce N2O. Celkové množství N2O uvolněné z půdy záviselo na množství dodaných živin a během 3 dnů měření dosahovalo 1-15 kg N.ha-1 (0,2-3% aplikovaného dusíku) při přídavku 10-1000 kg N a C.ha-1, což zhruba odpovídá odhadované roční produkci N2O z půdy neovlivněné přídavky. Emise N2O byly velmi heterogenní, což ilustrují velké rozdíly mezi jednotlivými komorami, a proměnlivé v čase. Průběh emisí souvisel s dobou měřění během dne a noci, a tedy velmi pravděpodobně s průběhem teplot vzduchu a svrchní vrstvy půdy; maximální emise byly však vždy změřeny 6 h po přídavku živin. Field experiments were carried out at the cattle overwintering area in South Bohemia, Czech Republic, focused on the emissions of N2O after soil amendments with nitrate and glucose. Emissions were estimated using a permanent static chamber technique. Nitrate and glucose amendments caused very sharp increases of N2O fluxes, which however diminished after 2-3 days. Total amount of N2O escaping the soil was related to the amount of N and C added, and was calculated to 1-15 kg N.ha-1 (0.2-3% of N applied). Emissions were heterogeneous, which is shown by great differences among the individual chambers. Emissions were variable in time and very probably were controlled by temperature, as they approximately followed the air and surface soil temperature patterns. Despite the timing of amendment application, peaks of emissions were always determined 6 hours after the amendments. Klíčová slova: N2O emissions; C and N amendments of soil; cattle overwintering area Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Dynamika emisí N2O po přídavku C a N do půdy na zimovišti skotu

Po aplikaci dusíku v nitrátové formě a uhlíku ve formě glukózy do půdy zimoviště skotu došlo k intenzivnímu krátkodobému zvýšení produkce N2O. Celkové množství N2O uvolněné z půdy záviselo na množství ...

Hynšt, Jaroslav; Brůček, Petr; Čuhel, Jiří; Šimek, Miloslav
Ústav půdní biologie, 2005

Changes in communities of soil microflora and mesofauna during leaf litter decomposition in two vegetation zones - litterbag experiment
Jirout, Jiří; Petrásek, Jiří; Čápová, Lenka; Farská, Jitka; Jínová, Kristýna; Rusek, Josef; Krištůfek, Václav; Elhottová, Dana; Starý, Josef; Nováková, Alena
2005 - anglický
The hypothesis, whether autochthonous species of soil biota are able to decompose litter from lower vegetation zones in higher zones, was tested by field trial. Litterbags with litter of beech (.i.Fagus sylvatica./i. L.) and/or oak (.i.Quercus robur./i. L.) were exposed in beech and spruce forest on the mountain Kleť (Protected Landscape Area Blanský les). Litterbags layout simulated vegetation zones shift to the higher altitude induced by global warming. There were used litterbags with three different mesh size (42 µm, 0,5 mm, 2 mm) for exclusion of certain parts of edaphon. Several changes of soil bacteria and micromycetes, oribatid mites, springtails and gamasid mites were studied during two years of exposition. There were exposed 480 litterbags at the start of the experiment (November 2002). After 2, 4, 6, 12, 24 months of exposition parts of all litterbags were recovered. Immediately after the sampling litter pH(KCl), moisture and mass loss were measured. Terénním experimentem byla testována hypotéza, zda je autochtonní půdní mikroflóra a mesofauna schopna ve vyšší vegetační zóně rozkládat listový opad z nižších zón. Sáčky (litterbags) s listovým opadem buku (.i.Fagus sylvatica./i. L.) a dubu (.i.Quercus robur./i. L.) byly exponovány v bukovém a smrkovém lese na Kleti(CHKO Blanský les). Rozmístění exponovaných sáčků simulovalo globálním oteplováním předpokládaný posun vegetačních zón do vyšších nadmořských výšek. Pro zamezení vstupu určitých skupin edafonu byly použity silonové síťky s různou velikostí ok (42 µm, 0,5 mm, 2 mm). Byly sledovány sukcesní změny vybraných společenstev edafonu (půdní bakterie a mikromycety, pancířníci (Oribatida), parazitiformní roztoči (Gamasida), chvostoskoci (Collembola)) v průběhu dvou let experimentu. Na počátku experimentu (listopad 2002) bylo založeno 480 sáčků. Po 2, 4, 6, 12, a 24 měsících expozice v terénu byla odebrána vždy část sáčků. Klíčová slova: litter decomposition; global changes; soil bacteria Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Changes in communities of soil microflora and mesofauna during leaf litter decomposition in two vegetation zones - litterbag experiment

The hypothesis, whether autochthonous species of soil biota are able to decompose litter from lower vegetation zones in higher zones, was tested by field trial. Litterbags with litter of beech ...

Jirout, Jiří; Petrásek, Jiří; Čápová, Lenka; Farská, Jitka; Jínová, Kristýna; Rusek, Josef; Krištůfek, Václav; Elhottová, Dana; Starý, Josef; Nováková, Alena
Ústav půdní biologie, 2005

Epigeic activity of eight common Collembola species in spruce forests and clearings after bark beetle outbreaks in the Šumava National Park, Czech Republic
Brůhová, Jindřiška; Rusek, Josef
2005 - anglický
Surface activity of eight common epigeic species of Collembola were studied in spruce forests, dead spruce forests and clearings in the Šumava National Park, South Bohemia, Czech Republic: .i.Lepidocyrtus lignorum, Leidocyrus cyaneus, Pogonognathellus longicornis, Tomocerus minutus, Tetracanthella stachi, Allacma fusca, Entomobrya nivalis, Dicyrtomina minuta./i.. Five pitfall traps were exposed at each of the 9 sites in the summer and autumn periods to study the impact of spruce forest die-off after bark beetle attack (dead forests) and on clearings. Material comprising 79435 specimens was evaluated in this study using the non-parametric Kruskal-Wallis test for comparing Collembola activity between the sites and seasons. Complete linkage (Euclidean distances) cluster analysis was used for comparing the collembolan activity in all nine sites. Povrchová aktivita osmi epigeických druhů chvostoskoků byla studována ve smrkových lesích živých i odumřelých a na pasekách Národního parku Šumava, Jižní Čechy, Česká republika. .i.Lepidocyrtus lignorum, Leidocyrus cyaneus, Pogonognathellus longicornis, Tomocerus minutus, Tetracanthella stachi. Allacma fusca, Emtomobrya nivalis, Dicyrtomina minuta./i.. Ke studiu vlivu odumření smrkového lesa po kůrovcové kalamitě a na pasekách bylo na každé z 9 lokalit umístěno 5 zemních pastí v období léta a podzimu. Materiál, zahrnující 79 435 jedinců, byl vyhodnocen pomocí neparametrického Kruskal-Wallis testu. Takto byly srovnány jednotlivé lokality a roční období. Complete linkage (Euclidean distances) cluster analysis byla použita pro srovnání všech lokalit mezi sebou. Klíčová slova: spruce forests; dead forests; clearings Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Epigeic activity of eight common Collembola species in spruce forests and clearings after bark beetle outbreaks in the Šumava National Park, Czech Republic

Surface activity of eight common epigeic species of Collembola were studied in spruce forests, dead spruce forests and clearings in the Šumava National Park, South Bohemia, Czech Republic: ...

Brůhová, Jindřiška; Rusek, Josef
Ústav půdní biologie, 2005

Centipedes in the spruce forests of the Moravskoslezské Beskydy Mountains, Czech Republic
Wytwer, J.; Tajovský, Karel
2005 - anglický
Centipede communities (Chilopoda) were studied in five spruce forests (.i.Picea abies./i.) in the Moravskoslezské Beskydy Mts., Northern Moravia, Czech Republic. Investigations were carried out from 1988 to 1993 and afterwards repeatedly in the years 1996-1997 in 5 to 134 year-old forest stands situated at the localities Bílý Kříž and Kněhyně. The stands differed in altitude, in air pollution and degree of tree defoliation. A total of 15 species of centipedes was found in all stands studied. The most abundant species occurring in all studied stands were .i.Lithobius mutabilis, L. forficatus, L. burzenlandicus burzenlandicus, Geophilus insculptus./i.. The centipedes .i.L. burzenlandicus burzenlandicus, G. insculptus./i. predominated mainly in the soil samples, .i.L. forficatus./i. was abundant in pitfall traps only. The mean densities of the whole centipede communities ranged from 9.0 to 194.6 ind.m-2 in 1988-1993, the highest densities were characteristic for the youngest spruce stand. Společenstva stonožek (Chilopoda) byla studována v Moravskoslezských Beskydech v letech 1988-1993 a opakovaně v letech 1996-1997 v pěti smrkových porostech, které se lišily stářím a stupněm poškození imisemi. Celkem bylo zaznamenáno 15 druhů, z nichž nejpočetněji na všech plochách byly .i.Lithobius mutabilis, L. forficatus, L. burzenlandicus burzenlandicus, Geophilus insculptus./i.. Průměrné hustoty společenstva stonožek se pohybovaly v rozpětí 9,0 až 194,6 ind.m-2. Nejvyšší hustoty byly charakteristické pro nejmladší smrkové porosty. Vzorky z roku 1996 ukázaly nárůst hustot ve starších a více poškozených porostech. Průměrná epigeická aktivita (údaje ze zemních pastí) neukázala v průběhu sledování signifikantní změny. Klíčová slova: centipedes; mountain spruce forests; densities Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Centipedes in the spruce forests of the Moravskoslezské Beskydy Mountains, Czech Republic

Centipede communities (Chilopoda) were studied in five spruce forests (.i.Picea abies./i.) in the Moravskoslezské Beskydy Mts., Northern Moravia, Czech Republic. Investigations were carried out from ...

Wytwer, J.; Tajovský, Karel
Ústav půdní biologie, 2005

Emise tzv. skleníkových plynů (N2O a CO2) z pastevní půdy jako výsledek aktivity mikrobiálního společenstva - předběžné výsledky
Šimek, Miloslav; Hynšt, Jaroslav; Brůček, Petr; Čuhel, Jiří
2005 - český
Zimoviště skotu je specifickým typem ekosystému, v němž je vliv skotu na půdu oproti běžné pastvině zesílen. Na lokalitě je patrný gradient vlivu zvířat od nejvíce zatížené plochy poblíž kravína, kde probíhá krmení a krávy se zde zdržují nejvíce, k nejméně zatížené protilehlé části pastviny, na které je pohyb a pobyt zvířat minimální. Emise N2O ze zimoviště jsou velmi proměnlivé a píky emisí mají krátkodobý charakter, protože většina N2O vzniká během jednoho až několika krátkých období aktivity, která nastávají při dobré zásobenosti půdy dusíkem při vhodné souhře podmínek prostředí, zejména při určité vlhkosti a teplotě půdy; emise N2O jsou vysoké zejména v jarním období; velikost emisí přímo souvisí se zatížením půdy zvířaty. Emise CO2 mají během roku zcela odlišný charakter než emise N2O, neboť víceméně kopírují chod teploty přízemní vrstvy vzduchu nebo svrchní vrstvy půdy; emise CO2 jsou vysoké zejména v letním období; velikost emisí přímo nesouvisí se zatížením půdy zvířaty. Cattle overwintering area was shown an important point source of N2O and CO2. The emissions of N2O were mostly directly related to the rate of animal impact as the greatest fluxes of N2O and the highest total cumulative N2O emissions as well were found at the most impacted site. The fluxes of N2O were however very variable in time and most of N2O was emitted during several short events in spring or in winter. Laboratory experiments suggested that total amount of nitrogen escaping from soil from impacted sites is much greater than indicated by field measurements of N2O fluxes and molecular nitrogen (N2) was shown as the main nitrogen gas. It is hypothesized that soil pH is a crucial soil factor controlling the mole fraction of N2O: under slightly alkaline conditions in severely impacted soils, denitrification is completed and most of nitrogen escapes from the soil as N2; under more acidic conditions, however, the activity of nitrous oxide reductase is partly reduced. Klíčová slova: emissions; nitrous oxide; carbon dioxide Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Emise tzv. skleníkových plynů (N2O a CO2) z pastevní půdy jako výsledek aktivity mikrobiálního společenstva - předběžné výsledky

Zimoviště skotu je specifickým typem ekosystému, v němž je vliv skotu na půdu oproti běžné pastvině zesílen. Na lokalitě je patrný gradient vlivu zvířat od nejvíce zatížené plochy poblíž kravína, kde ...

Šimek, Miloslav; Hynšt, Jaroslav; Brůček, Petr; Čuhel, Jiří
Ústav půdní biologie, 2005

Feeding sources of invertebrates in the Ardovská Cave and Domica Cave systems - preliminary results
Nováková, Alena; Elhottová, Dana; Krištůfek, Václav; Lukešová, Alena; Hill, P.; Kováč, L.; Mock, A.; Luptáčik, P.
2005 - anglický
The chemistry (organic matter content and pH) of different substrates from the Ardovská and Domica Caves in the Slovak Karst National Park (Slovakia) and the composition of their microbial communities were studied. Differences in organic matter content and microbial communities were found between the substrates from the Domica and Ardovská Caves. A broad spectrum of photoautotrophic microorganisms (algae and cyanobacteria) was found in different cave microhabitats (cave sediment, rotten wood, earthworms casts and isopods faeces), but no algae were detected in the fresh bat droppings and in the intestinal tract of the isopod .i.M. graniger./i.. Microfungi and bacterial colonies play the primary role in transforming bat guano into a food source for saprophagous and microphytophagous invertebrates. Byly studovány chemické parametry (obsah organické hmoty a pH) a složení mikrobiálních společenstev různých substrátů Ardovské jeskyně a jeskyně Domica v NP Slovenský kras (Slovensko). Rozdíly v obsahu organické hmoty a mezi mikrobiálními společenstvy byly nalezeny u substrátů z jeskyně Domica a Ardovské jeskyně. Široké spektrum fotoautotrofních mikroorganismů (řasy a cyanobakterie) bylo zjištěno v různých jeskynních mikroprostředích (jeskynní sediment, rozkládající se dřevo, exkrementy žížal a isopodů), ale žádné řasy nebyly detekovány v exkrementech netopýrů a ve střevním traktu stejnonožce .i.Mesoniscus graniger./i.. Kolonie mikromycetů a bakterií hrají primární roli při transformaci netopýřího guana v potravní zdroj pro saprofágní a mikrofytofágní bezobratlé. Klíčová slova: caves; actinomycetes; algae Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Feeding sources of invertebrates in the Ardovská Cave and Domica Cave systems - preliminary results

The chemistry (organic matter content and pH) of different substrates from the Ardovská and Domica Caves in the Slovak Karst National Park (Slovakia) and the composition of their microbial communities ...

Nováková, Alena; Elhottová, Dana; Krištůfek, Václav; Lukešová, Alena; Hill, P.; Kováč, L.; Mock, A.; Luptáčik, P.
Ústav půdní biologie, 2005

Does the cellular fatty acid and enzyme content of cave bacterial affect the feeding preferences of .i.Enchytraeus crypticus./i. (Oligochaeta, Enchytraeidae)?
Krištůfek, Václav; Elhottová, Dana; Šustr, Vladimír; Lasák, R.; Kováč, L.; Mock, A.; Luptáčik, P.
2005 - anglický
Cellular fatty acid screening (MIDI System) of 93 bacterial strains isolated from the Domica Cave in the Slovak Karst region ( Slovakia) showed that three bacterial strains (.i.Chryseobacterium./i. sp., .i.Enterobacter amnigenus, Rhodococcus./i. sp.) produce polyunsaturated fatty acids (PUFA) 18:3w6 and 20:4w6. These species (along with a non PUFA producer, .i.Rhizobium./i. sp.) were isolated from the gut content or body surface of .i.Mesoniscus graniger./i. (Frivaldsky, 1865) (Crustacea: Isopoda). Bacterial strains were tested for activity of nine saccharolytic enzymes. .i.Chryseobacterium./i. sp. showed amylase, maltase and cellobiase activity, other bacterial species only had amylase activity. As PUFA and enzymes may be essential for animal growth and development, colonies of the four strains were grown for further use in laboratory food selection and reproduction experiments with .i.E. crypticus./i.. Screening buněčných mastných kyselin (MIDI System) 93 bakteriálních kmenů izolovaných z jeskyně Domica (Slovenský kras, Slovensko) ukázal, že tři bakteriální kmeny (.i.Chryseobacterium./i. sp., .i.Enterobacter amnigenus, Rhodococcus./i. sp.) produkovaly polynenasycené mastné kyseliny (PUFA) 18:3w6 a 20:4w6. .i.Chryseobacterium./i. sp. vykázal aktivitu enzymu amylásy, maltásy a celobiásy, ostatní kmeny měly pouze amylásovou aktivitu. Jelikož PUFA a enzymy mají velký význam pro růst a vývoj živočichů, byly bakteriální kmeny nabídnuty jako jediný zdroj živin v potravně selekčním a reprodukčním experimentu s .i.E. crypticus./i.. Počet jedinců .i.E. crypticus./i. na jeden kokon byl nejvyšší. Když byl zdroj potravy .i.Chryseobacterium./i. sp. (13), následoval .i.E. amnigenus./i. (10) a .i.Rhodococcus./i. (11). Produkce kokonů byla o 3-6 dnů dřívější u jedinců .i.E. crypticus./i. krmených .i.Chryseobacterium./i. sp. a .i.Rhodococcus./i sp. než u jiných testovaných druhů bakterií. Klíčová slova: bacteria; karstic caves; enchytraeids Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Does the cellular fatty acid and enzyme content of cave bacterial affect the feeding preferences of .i.Enchytraeus crypticus./i. (Oligochaeta, Enchytraeidae)?

Cellular fatty acid screening (MIDI System) of 93 bacterial strains isolated from the Domica Cave in the Slovak Karst region ( Slovakia) showed that three bacterial strains (.i.Chryseobacterium./i. ...

Krištůfek, Václav; Elhottová, Dana; Šustr, Vladimír; Lasák, R.; Kováč, L.; Mock, A.; Luptáčik, P.
Ústav půdní biologie, 2005

Development of soil fauna in meadows restored on arable land: Initial phases of successional development
Tajovský, Karel; Pižl, Václav; Starý, Josef; Balík, Vladimír; Frouz, Jan; Schlaghamerský, J.; Háněl, Ladislav; Rusek, Josef; Kalčík, Jiří
2005 - anglický
The development of soil fauna assemblages (testate amoebae, nematodes, enchytraeids, earthworms, terrestrial isopods, millipedes, centipedes, collembolans, dipteran larvae) has been investigated in a -field experiment since autumn 1999. Four types of treatment were studied in plots previously managed as arable land: 1) sowing with a native seed mixture, 2) sowing of a 5 m wide central strip with native and the lateral strips with commercial seed mixture, 3) sowing of a 5 m wide central strip with native seed mixture, leaving the lateral strips to spontaneous succession, and 4) leaving to spontaneous succession (abandoned field). The observed increase of qualitative and quantitative parameters of the individual soil animal groups corresponded to the initial phase of successional development. Eurytopic and euryvalent representatives as well as epigeic species of soil micro-, meso- and macrofauna prevailed in the studied treatments during the first years of observation. Vývoj společenstev půdní fauny (krytenky, hlístice, roupice, žížaly, suchozemští stejnonožci, mnohonožky, stonožky, chvostoskoci, larvy dvoukřídlých) byl studován v terénních podmínkách od podzimu 1999 ve čtyřech variantách lišících se způsoben obnovy travních porostů. Nárůst kvalitativních i kvantitativních parametrů studovaných skupin živočichů odpovídal iniciálním fázím sukcesního vývoje obnovovaných luk. Převažovaly eurytopní, euryvalentní a povrchově aktivní druhy. Druhy charakteristické pro travnaté biotopy se objevovaly až po intenzivním rozvoji vegetačního krytu. Okolní biotopy, jako zdroje šíření druhů, významně ovlivnily vývoj ploch. Formování společenstev živočichů usměrňovaly mikrostanovištní podmínky a dostupné potravní zdroje. Klíčová slova: meadow restoration; soil fauna; succession Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Development of soil fauna in meadows restored on arable land: Initial phases of successional development

The development of soil fauna assemblages (testate amoebae, nematodes, enchytraeids, earthworms, terrestrial isopods, millipedes, centipedes, collembolans, dipteran larvae) has been investigated in a ...

Tajovský, Karel; Pižl, Václav; Starý, Josef; Balík, Vladimír; Frouz, Jan; Schlaghamerský, J.; Háněl, Ladislav; Rusek, Josef; Kalčík, Jiří
Ústav půdní biologie, 2005

Energetic budget of three species of bibionid larvae
Frouz, Jan; Šustr, Vladimír; Kalčík, Jiří
2005 - anglický
Food consumption, defecation, assimilation and production were studied in three species of bibionid larvae (.i.Bibio marci, B. pomonae, Penthetria holosericea./i.) feeding either on leaf litter or their own excrements. Assimilation efficiency of larvae feeding on leaf litter was in all species higher then assimilation efficiency of the same species feeding on their own excrements. Larvae reared on excrements also lost weight, which indicated that excrements were insufficient as an exclusive source of energy. In .i. B. marci, P. holosericea./i. the effect of temperature on assimilation efficiency was studied. In .i. P. holosericea./i. assimilation efficiency decreased with increasing temperature. This trend was not observed in .i. B. marci. B. marci./i. was fed on pure cellulose to test if cellulose can serve as the only source of energy. Mortality of larvae feeding on cellulose was significantly higher than of those feeding on leaf litter and did not differ from starving larvae. Konzumace potravy, defekace, asimilace a produkce byla sledována u larev tří druhů muchnic (.i.Bibio marci, B. pomonae, Penthetria holosericea./i.), které se živily jednak opadem, jednak vlastními exkrementy. Asimilační účinnost při konzumaci opadu byla větší než při konzumaci exkrementů. Se stoupající teplotou klesala asimilační účinnost. Pokusy s čistou celulózou ukazují, že celulóza nemůže být exkluzivním zdrojem energie pro larvy muchnic. Klíčová slova: bibionid larvae; food; consumption Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Energetic budget of three species of bibionid larvae

Food consumption, defecation, assimilation and production were studied in three species of bibionid larvae (.i.Bibio marci, B. pomonae, Penthetria holosericea./i.) feeding either on leaf litter or ...

Frouz, Jan; Šustr, Vladimír; Kalčík, Jiří
Ústav půdní biologie, 2005

Can earthworm gut passage modify clay minerals structure: preliminary results
Hušák, M.; Frouz, Jan; Had, J.
2005 - anglický
The effect of gut passage by three earthworm species (.i.Lumbricus rubellus, Dendrobaena octaedra, Dendrodrilus rubidus./i.) on the structure of ingested clay minerals was studied using X ray powder diffractometery. No differences were found in the peak's positions in diffraction spectra of clay spoil and clay in earthworm casts, indicating no changes in clay lamella inter-spacing. Differences were found in the peak's sizes, which seem to be caused by changes in preferential orientation of clay minerals during gut passage. Byl sledován vliv průchodu střevem 3 druhů žížal (.i.Lumbricus rubellus, Dendrobaena octaedra, Dendrodrilus rubidus./i.) na strukturu jílových minerálů pomocí rentgenové práškové spektrofotometrie. Nebyly nalezeny žádné rozdíly v poloze vrcholů difrakčních spekter, rozdíly ve velikosti vrcholů byly nejspíše způsobeny změnou v preferenční orientaci jílových lamel. Klíčová slova: clay; earthworms; X ray powder diffractometery Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Can earthworm gut passage modify clay minerals structure: preliminary results

The effect of gut passage by three earthworm species (.i.Lumbricus rubellus, Dendrobaena octaedra, Dendrodrilus rubidus./i.) on the structure of ingested clay minerals was studied using X ray powder ...

Hušák, M.; Frouz, Jan; Had, J.
Ústav půdní biologie, 2005

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze