Počet nalezených dokumentů: 11
Publikováno od do

Nová regionální reanalýza pro střední Evropu PERUN/Reanalysis
Pokorná, Lucie; Belda, M.; Beranová, Romana
2022 - český
Tento příspěvek se věnuje obecnému popisu atmosférických reanalýz, jejich koncepci a roli při výzkumu atmosféry a klimatu. Představuje regionální reanalýzu PERUN/Reanalysis, která vznikla s využitím numerického modelu ALADIN v ČHMÚ v letech 2021-2022. The contribution describes atmospheric reanalyses in general, their concept and role in atmospheric and climate research. The novel PERUN/Reanalysis regional reanalysis based on the ALADIN numerical model opreating at the Czech National Institute of Hydrometeorology is presented. Klíčová slova: assimilation; model Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Nová regionální reanalýza pro střední Evropu PERUN/Reanalysis

Tento příspěvek se věnuje obecnému popisu atmosférických reanalýz, jejich koncepci a roli při výzkumu atmosféry a klimatu. Představuje regionální reanalýzu PERUN/Reanalysis, která vznikla s využitím ...

Pokorná, Lucie; Belda, M.; Beranová, Romana
Ústav fyziky atmosféry, 2022

Měření atmosférického aerosolu na vrcholu Milešovky při výskytu i absenci mlhy
Sedlák, Pavel; Ziková, Naděžda
2022 - český
V příspěvku jsou popsány metody a výsledky měření spektra velikosti částic aerosolu při výskytu i absenci mlhy na vrcholu Milešovky. The paper describes the measurement of the aerosol particle size distribution during both the occurrence and absence of fog at the top of Milešovka. Klíčová slova: atmospheric aerosol Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Měření atmosférického aerosolu na vrcholu Milešovky při výskytu i absenci mlhy

V příspěvku jsou popsány metody a výsledky měření spektra velikosti částic aerosolu při výskytu i absenci mlhy na vrcholu Milešovky....

Sedlák, Pavel; Ziková, Naděžda
Ústav fyziky atmosféry, 2022

Extrémní srážky na Milešovce
Bližňák, Vojtěch; Zacharov, Petr, jr.
2022 - český
Příspěvek si klade za cíl zjistit distribuci extrémních úhrnů srážek na stanici Milešovka a posoudit extrémnost těchto srážek v kontextu České republiky. The contribution aims to determine the distribution of extreme precipitation totals at the Milešovka station and to assess the extremity of the precipitation in the context of the Czech Republic. Klíčová slova: extreme precipitation Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Extrémní srážky na Milešovce

Příspěvek si klade za cíl zjistit distribuci extrémních úhrnů srážek na stanici Milešovka a posoudit extrémnost těchto srážek v kontextu České republiky....

Bližňák, Vojtěch; Zacharov, Petr, jr.
Ústav fyziky atmosféry, 2022

Aktualizace potenciálu větrné energie v České republice z perspektivy roku 2020
Hanslian, David
2020 - český
Studie navazuje na předchozí studie realizovatelného potenciálu větrné energie v České republice z let 2008 a 2012. Předpoklady pro odhad budoucích reálných možností větrné energie byly aktualizovány s ohledem na současný a nyní předpokládaný budoucí technologický a společenský vývoj. Dále byly zohledněny nové poznatky ohledně realizovatelnosti, provozu a výroby větrných elektráren. Nad rámec předchozích studií byly diskutovány širší souvislosti ohledně možností a limitů využití tohoto zdroje energie, zejména v oblasti vlivu na klima, integrace větrné energie do elektrické sítě či povolovacích procesů.\nUplatnění: Jedná se o klíčový podklad pro odhad budoucích možností využití větrné energie v České republice.\n The study updates the preceding analyses of wind energy potential of the Czech Republic published in 2008 and 2012. The assumptions for the estimation of the future possibilities of wind energy development were updated with respect to the current and currently assumed future technological and social development. The new findings on the feasibility of realization of wind turbines, operation issues and energy production were taken into account. Beyond the scope of previous studies, the broader context was discusses, considering various limits of wind energy utilization, such as permitting issues, climate impacts or grid integration. Klíčová slova: wind energy; wind energy potential; Czech Republic Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Aktualizace potenciálu větrné energie v České republice z perspektivy roku 2020

Studie navazuje na předchozí studie realizovatelného potenciálu větrné energie v České republice z let 2008 a 2012. Předpoklady pro odhad budoucích reálných možností větrné energie byly aktualizovány ...

Hanslian, David
Ústav fyziky atmosféry, 2020

Krátkodobé srážky pro hydrologické modelování a navrhování drobných vodohospodářských staveb v krajině
Kavka, P.; Müller, Miloslav; Strouhal, L.; Kašpar, Marek; Bližňák, Vojtěch; Landa, M.; Weyskrabová, L.; Pavel, M.; Dostál, T.
2018 - český
Cílem této metodiky je doplnění současného znalostního deficitu v oblasti variability krátkodobých dešťů a jejich využití pro potřeby hydrologického modelování, navrhování staveb na drobných vodních tocích a úprav v ploše povodí. Metodika definuje 6 typizovaných scénářů krátkodobých dešťů lišících se vnitřním rozdělením intenzit. Dále popisuje jejich variabilitu s ohledem na četnost jejich výskytu a prostorové rozložení na území ČR. Tyto scénáře byly odvozeny z desetileté řady radarových dat adjustovaných dle měření pozemních pozorovacích stanic. Doposud byla v oblasti krátkodobých návrhových dešťů využívána data z relativně starých zdrojů Trupl (1958), Šamaj (1985), Hrádek (1994). Tato metodika rozšiřuje a doplňuje výše zmíněné zdroje s cílem zpřesnit a zefektivnit hydrologické modelování a navazující navrhování staveb především v ploše povodí a na drobných vodních tocích. Podobná opatření jsou navrhována k ochraně půdního fondu a rozvoje hospodaření např. v rámci komplexních pozemkových úprav (KPÚ) nebo při návrhu protierozních opatření (PEO), protipovodňových opatření (PPO) nebo opatření sloužících k zadržení vody v krajině. Realizace těchto opatření je podporována řadou dotačních titulů (MZe, MŽP, AOPK, atp.) a lze tedy předpokládat široké uplatnění této metodiky v praxi. The aim of this methodology is to reduce the current knowledge deficit in the field of short-term rainfall variability and its application in hydrological modeling and design of small water structures and conservation measures within the catchment. The methodology defines six generalized short-term rainfall scenarios with specific temporal distribution of rainfall intensity. Next their variability related to their occurence frequency and spatial distribution accross Czech Republic is presented. These scenarios were derived from the 10-years time series of radar rainfall measurements adjusted with the daily totals from ground gauging network. Klíčová slova: Short-term precipitation; Rainfall patterns; Design rainfall; Hydrological modelling; Soil conservation; Land consolidation Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Krátkodobé srážky pro hydrologické modelování a navrhování drobných vodohospodářských staveb v krajině

Cílem této metodiky je doplnění současného znalostního deficitu v oblasti variability krátkodobých dešťů a jejich využití pro potřeby hydrologického modelování, navrhování staveb na drobných vodních ...

Kavka, P.; Müller, Miloslav; Strouhal, L.; Kašpar, Marek; Bližňák, Vojtěch; Landa, M.; Weyskrabová, L.; Pavel, M.; Dostál, T.
Ústav fyziky atmosféry, 2018

Heat waves over Central Europe in ALADIN-Climate/CZ regional climate model: evaluation and future projections
Lhotka, Ondřej; Farda, A.; Kyselý, Jan
2015 - anglický
We evaluated a simulation of Central European heat waves and analysed possible changes of their characteristics in the future climate using the ALADIN-Climate/CZ regional climate model with 25km horizontal grid spacing. Lateral boundary conditions were provided by the ARPEGE global climate model, using historical forcing and the SRES A1B scenario. Observed data were taken from the E-OBS gridded data set. Heat waves were evaluated over 1970−1999 and changes in their characteristics were assessed for 2020−2049. Their definition is based on exceedance of the 90th percentile of summer daily maximum temperature calculated separately for modelled and observed data. ALADIN-Climate/CZ simulates characteristics for the recent climate quite well, especially the overall severity of heat waves. In contrast, temperature amplitude was considerably overestimated. This model projects an increase in overall heat wave severity by a factor of 2 to 3 in the future climate, primarily driven by an increasing number of events. The study shows that ALADIN-Climate/CZ is generally capable of simulating Central European heat waves, which gives more credibility to model projections of future heat waves. Klíčová slova: heat waves; regional climate models; ALADIN-Climate/CZ Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Heat waves over Central Europe in ALADIN-Climate/CZ regional climate model: evaluation and future projections

We evaluated a simulation of Central European heat waves and analysed possible changes of their characteristics in the future climate using the ALADIN-Climate/CZ regional climate model with 25km ...

Lhotka, Ondřej; Farda, A.; Kyselý, Jan
Ústav fyziky atmosféry, 2015

Metody odhadu extrémních srážek a jejich aplikace v ČR
Picek, J.; Kyselý, Jan; Gaál, Ladislav
2013 - český
Příspěvek shrnuje koncepce a metodické postupy, na jejichž základě byla řešena problematika odhadu pravděpodobnosti extrémních srážek a návrhových hodnot v ČR v nedávném období. The paper summarizes concepts and methods applied in estimation of probabilities of extreme precipitation amounts and design precipitation in the Czech Republic in the recent past. This work was motivated by the occurrence of several extraordinary precipitation events that resulted in floods with enormous material damages, but also by advances in the field of statistical modelling of extremes. The methods that we introduce are split in two main parts: methods for estimation of probable maximum precipitation and methods for estimation of design precipitation using different variants of the regional frequency analysis. In the concluding section several open issues and possible directions of follow-up research and improvements are outlined. Klíčová slova: precipitation extremes; design values; probable maximum precipitation; regional frequency analysis Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Metody odhadu extrémních srážek a jejich aplikace v ČR

Příspěvek shrnuje koncepce a metodické postupy, na jejichž základě byla řešena problematika odhadu pravděpodobnosti extrémních srážek a návrhových hodnot v ČR v nedávném období....

Picek, J.; Kyselý, Jan; Gaál, Ladislav
Ústav fyziky atmosféry, 2013

Multi-band Whistler-mode Chorus Emissions Observed by the Cluster Spacecraft
Macúšová, Eva; Santolík, Ondřej
2011 - anglický
Whistler-mode chorus emissions are one of the most significant mechanisms causing the acceleration of electrons in the outer Van Allen radiation belt to relativistic energies. They consist of individual wave packets divided into two frequency bands separated close to the source region by a gap at 1/2 of the electron cyclotron frequency (fce). This configuration is called banded chorus and it is correlated with magnetic activity. Landau damping is one of the possible explanations describing the existence of the gap. On the other hand, the role of ducts in its formation was also discussed. We present several events of chorus combined with noisy or shapeless chorus-like emissions that are arranged in three or more frequency bands with two or more gaps and are observed mostly in a magnetic latitude range from 3 to 10 degrees on the both sides of the equator. We investigate possible influences of the magnetic local time (MLT), the Kp index, the McIlwain parameter and the plasma density on the formation of these multi-band emissions. Klíčová slova: Cluster spacecraft; Whistler-mode chorus emissions Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Multi-band Whistler-mode Chorus Emissions Observed by the Cluster Spacecraft

Whistler-mode chorus emissions are one of the most significant mechanisms causing the acceleration of electrons in the outer Van Allen radiation belt to relativistic energies. They consist of ...

Macúšová, Eva; Santolík, Ondřej
Ústav fyziky atmosféry, 2011

Koncentrace znečišťujících látek ve vodě z mlh v Kopistech (1999 – 2004)
Fišák, Jaroslav; Chaloupecký, Pavel; Fottová, D.
2005 - český
Tento příspěvek je zaměřen na výzkum změn koncentrací znečišťujících látek v mlžné vodě na meteorologické observatoři Kopisty u Mostu v jedné z nejvíce znečištěných oblastí ČR, severní Čechy za období 1999 - 2004. Pozornost byla věnována následujícím komponentám: vodivosti, aciditě a následujícím iontům: NH4+, NA+, CA2+, MG2+, K+, F-, CL-, NO3- a SO42-. Byl zaznamenán výrazný pokles koncentrací zvláště NH4+ a CA2+ a nárůst NO3-. In this contribution, results of our studies devoted to analyses of fog water samples collected at the meteorological observatory over the period of 1999 - 2004 are summarized. The study deals with the parameters: conductivity, acidity and following selected ions: NH4+, Na+, Ca2+, Mg2+, K+, F-, Cl-, NO3- and SO42-. Overall, the total concentration of selected ions was remarkably decreasing during the period 2000 - 2004. Specifically, we found out an increase in the cation fraction for NH4+ and Ca2+, and a decrease in the anion NO3- fraction in the mean annual sample. Klíčová slova: fog water; deposited precipitation; pollutant concentration; temperature gradient; temperature vertical strati fication Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Koncentrace znečišťujících látek ve vodě z mlh v Kopistech (1999 – 2004)

Tento příspěvek je zaměřen na výzkum změn koncentrací znečišťujících látek v mlžné vodě na meteorologické observatoři Kopisty u Mostu v jedné z nejvíce znečištěných oblastí ČR, severní Čechy za období ...

Fišák, Jaroslav; Chaloupecký, Pavel; Fottová, D.
Ústav fyziky atmosféry, 2005

Pollutant concentration in cloud water in relation to the air flow direction at 850 hPa level
Fišák, Jaroslav; Řezáčová, Daniela; Fottová, D.; Potužníková, Kateřina
2004 - anglický
The negative impact of pollutant concentration in fog water on the environment and consequently on the health of population was proved by numerous studies. Recently, the investigation has been focused on the pollutant concentration in fog water from several points of view. In this paper we briefly summarizethe results of clustering the fog water samples according to the enrichment factor and establishing the link of clusters and the air flow at 850 hPa level Negativní dopad koncentrací polutantů v mlžné vodě na přírodní prostředí a následně na zdravotní stav populace byly ukázány v řadě studií. Výzkum koncentací polutantů v mlžné vodě byl prováděn s různým zaměřením. V tomto příspěvku jsou stručně shrnuty výsledky shlukování vzorků mlžné vody v závislosti na faktoru obohacení a stanovení závislosti shluků na proudění vzduchu v hladině 850 hPa Klíčová slova: pollutant concentration; fog water; environment Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Pollutant concentration in cloud water in relation to the air flow direction at 850 hPa level

The negative impact of pollutant concentration in fog water on the environment and consequently on the health of population was proved by numerous studies. Recently, the investigation has been focused ...

Fišák, Jaroslav; Řezáčová, Daniela; Fottová, D.; Potužníková, Kateřina
Ústav fyziky atmosféry, 2004

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze