Počet nalezených dokumentů: 439
Publikováno od do

Stanovení vlivu geometrie vzorku na rozvoj creepové deformace pomocí metody akustické emise
Dvořák, Jiří; Sklenička, Václav; Král, Petr; Kvapilová, Marie; Svobodová, M.; Šifner, J.; Koula, V.
2023 - český
Tato práce se zabývá stanovením vlivu geometrie tělesa na vývoj porušení v průběhu creepové expozice. Creepové testy byly provedeny při teplotě 600 °C a napětí 180 MPa v režimu ochranné atmosféry argonu. Pro zkušební testy byl zvoleny vzorky z oceli P92 s konvekčním hladkým povrchem a vzorky opatřené V-vrubem. Výsledky creepové odolnosti a lomového chování byly doplněny podrobnou mikrostrukturní charakterizací k posouzení iniciace a vývoje creepového poškození. Na základě naměřených výsledků byla creepová data vyhodnocena pomocí neuronových sítí, které systematicky vyhledávají a zpracovávají signál z akustické emise (AE). Akustická emise byla použita jako účinná nedestruktivní metoda pro včasnou predikci počátku možné havárie komponent energetických a chemických zařízení. This work deals with the determination of the influence of the sample geometry on the development of failure during creep exposure. Creep tests were carried out at temperature of 600 °C and a stress of 180 MPa in the protective atmosphere of argon. P92 steel samples with a conventional smooth surface and samples with a V-groove notch were chosen for the test tests. The results of creep resistance and fracture behaviour were complemented by detailed microstructural characterization to assess damage initiation and development. Based on the measured results, the creep data was evaluated using neural networks that systematically search for and process the signal from the acoustic emission (AE). Acoustic emission serves here as an effective non-destructive method for early prediction of the beginning of a possible accident of components of power and chemical plants. Klíčová slova: creep specimen; creep deformation; acoustic emission Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Stanovení vlivu geometrie vzorku na rozvoj creepové deformace pomocí metody akustické emise

Tato práce se zabývá stanovením vlivu geometrie tělesa na vývoj porušení v průběhu creepové expozice. Creepové testy byly provedeny při teplotě 600 °C a napětí 180 MPa v režimu ochranné atmosféry ...

Dvořák, Jiří; Sklenička, Václav; Král, Petr; Kvapilová, Marie; Svobodová, M.; Šifner, J.; Koula, V.
Ústav fyziky materiálů, 2023

Creepové zkoušky zirkoniových povlakových tyčí jaderného paliva a jejich interpretace
Sklenička, Václav; Kuchařová, Květa; Kloc, Luboš; Dvořák, Jiří; Král, Petr; Kvapilová, Marie; Vrtílková, V.; Krejčí, J.
2023 - český
Časově závislá plastická deformace-creep je jedním z nejdůležitějších degradačních faktorů, určujících životnost zirkoniových slitin, určených k pokrytí jaderného paliva vodou chlazených reaktorů v jaderné energetice. Příspěvek je věnován creepovým zkouškám povlakových tyčí slitiny Zr1%Nb (modifikace slitiny E110) používaných v reaktorech typu VVER. Vedle standardní creepové zkoušky při konstantním tahovém napětí bude demonstrována nestandardní speciální creepová zkušební metoda umožňující měření velmi malých creepových deformací při napětích blížících se reálným podmínkám namáhání v reálné praxi. Time-dependent plastic deformation – creep is one of the most important degradation factors which govern the life of zirconium alloys used as fuel claddings materials in the light water reactor in nuclear power industry. This work aims to describe creep testing of Zr1%Nb (modified E110 alloy) cladding tubes used in the VVER-type reactor. In addition to a standard creep testing method under constant tensile test a nonstandard special creep testing method which has been developed to measure very small creep strains at stresses corresponding to the loading in real service. Klíčová slova: creep testing; zirconium cladding alloys; degradation mechanisms Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Creepové zkoušky zirkoniových povlakových tyčí jaderného paliva a jejich interpretace

Časově závislá plastická deformace-creep je jedním z nejdůležitějších degradačních faktorů, určujících životnost zirkoniových slitin, určených k pokrytí jaderného paliva vodou chlazených reaktorů v ...

Sklenička, Václav; Kuchařová, Květa; Kloc, Luboš; Dvořák, Jiří; Král, Petr; Kvapilová, Marie; Vrtílková, V.; Krejčí, J.
Ústav fyziky materiálů, 2023

DETEKCE PORUCH POMOCÍ AKUSTICKÉ EMISE (AE) V PODMÍNKÁCH VYSOKOTEPLOTNÍHO CREEPU
Dvořák, Jiří; Sklenička, Václav; Král, Petr; Kvapilová, Marie; Svobodová, M.; Šifner, J.; Koula, V.
2019 - český
Současné aplikace akustické emise (AE) jsou přednostně orientovány na průběžný monitoring provozu strojních komponent. AE je perspektivní nedestruktivní metodou pro včasnou predikci a identifikaci poruch materiálu dříve než dojde k havárii sledovaných zařízení. Příspěvek analyzuje naměřená data a rozbor signálů na úrovni jednotlivých emisních událostí v průběhu creepové zkoušky mědi na základě výsledků předchozí mikrostrukturní a fraktografické analýzy jejího creepového porušení a lomu. Cílem modelové studie je přispět k úspěšné aplikaci AE pro reálné provozní komponenty energetických zařízení a tím ke zvýšení jejich provozní bezpečnosti. Current acoustic emission (AE) applications are preferably oriented to continuous monitoring of machine component operation. AE is a perspective non-destructive method for early prediction and identification of material defects to avoid a disaster of running equipment. The paper analyzes the measured data and analysis of signals at the level of individual emission events during the creep test of a copper based on the results of previously performed microstructural and fractographic analyses of its creep damage evolution and fracture. The aim of the model study is to contribute to the successful application of AE for real operating components of power equipments and thus to increase their operational safety. Klíčová slova: Acoustic emission; creep; coper Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
DETEKCE PORUCH POMOCÍ AKUSTICKÉ EMISE (AE) V PODMÍNKÁCH VYSOKOTEPLOTNÍHO CREEPU

Současné aplikace akustické emise (AE) jsou přednostně orientovány na průběžný monitoring provozu strojních komponent. AE je perspektivní nedestruktivní metodou pro včasnou predikci a identifikaci ...

Dvořák, Jiří; Sklenička, Václav; Král, Petr; Kvapilová, Marie; Svobodová, M.; Šifner, J.; Koula, V.
Ústav fyziky materiálů, 2019

MODIFIKOVANÁ ZKOUŠKA EXCENTRICKÝM TAHEM: VYHODNOCENÍ EXPERIMENTÁLNÍCH TESTŮ VÁLCOVÝCH TĚLES Z CEMENTOVÉHO KOMPOZITU
Holušová, T.; Lozano, M.; Komárková, T.; Kocáb, D.; Seitl, Stanislav
2015 - český
Modifikovaná zkouška excentrickým tahem (MCT) by mohla v budoucnu představovat stabilní zkoušku pro vyhodnocování lomově-mechanických parametrů nebo také únavového chování kompozitních materiálů jako je beton. Těleso pro MCT zkoušku s kruhovým průměrem může být snadno odebráno z jádrového vývrtu se zvolenou tloušťkou a velikostí průměru. Tato práce je zaměřena na vyhodnocení lomového chování MCT těles při statickém zatěžování a porovnání dvou různých uchycení do čelistí testovacího zařízení. Výsledky jsou prezentovány formou L-COD zatěžovacích digramů, tj. závislosti zatížení (L) měřeného v ose ocelových tyčí na velikosti otevření trhliny (COD). The modified compact tension test (MCT) might be in the future a stable test configuration for the evaluation of fracture-mechanics parameter or also a fatigue behavior of the composites materials such the concrete is. Core drilling can be employed to obtain specimens which are cylindrical in shape with the chosen thickness. This contribution focuses on the evaluation of MCT specimen fracture behavior during static tests and the comparison of two different fixing system of the test machine. The results are represented as L-COD diagrams (i.e. load vs. crack opening displacement measured on the loading axis. Klíčová slova: Modified compact tension test; fracture parameters; composites; ARAMIS; L-COD Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
MODIFIKOVANÁ ZKOUŠKA EXCENTRICKÝM TAHEM: VYHODNOCENÍ EXPERIMENTÁLNÍCH TESTŮ VÁLCOVÝCH TĚLES Z CEMENTOVÉHO KOMPOZITU

Modifikovaná zkouška excentrickým tahem (MCT) by mohla v budoucnu představovat stabilní zkoušku pro vyhodnocování lomově-mechanických parametrů nebo také únavového chování kompozitních materiálů jako ...

Holušová, T.; Lozano, M.; Komárková, T.; Kocáb, D.; Seitl, Stanislav
Ústav fyziky materiálů, 2015

Numerická podpora zkoušky excentrickým tahem aplikovaná na kvazi-křehké materiály
Holušová, Táňa; Seitl, Stanislav; Fernández-Canteli, A.
2013 - český
Problematika stanovení rychlosti šíření trhliny v kvazi křehkých materiálech je v současné době jedním ze základních trendů stavební lomové mechaniky. Cílem příspěvku je zachycení vlivu okrajových podmínek vyjádřenými změnou polohy nosných ocelových tyčí a délky iniciačního zářezu na průběh zkoušky excentrickým tahem. Numerická studie je provedena v konečně prvkovém systému ATENA. Na závěr je uvedeno porovnání dosažených výsledků s pilotním experimentem. One of the fundamental trends in study of building materials is the determination of a crack propagation rate in quasi-brittle materials. The aim of this contribution is the quantification of influence of different boundary conditions for modify compact tension test. The different boundary conditions are expressed by changing position of grip steel bars and various starting notch lengths. The study is performed in finite element software ATENA. The trends of numerical results and pilot experimental data are compared. Klíčová slova: Compact tension; Cement-based composite; Residual resistance; Load-CMOD diagram Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Numerická podpora zkoušky excentrickým tahem aplikovaná na kvazi-křehké materiály

Problematika stanovení rychlosti šíření trhliny v kvazi křehkých materiálech je v současné době jedním ze základních trendů stavební lomové mechaniky. Cílem příspěvku je zachycení vlivu okrajových ...

Holušová, Táňa; Seitl, Stanislav; Fernández-Canteli, A.
Ústav fyziky materiálů, 2013

Studie závislosti hodnot tvarových funkcí pro tělesa s trhlinou na tvaru příložky při modelování testu klínovým štípáním
Sobek, J.; Veselý, V.; Seitl, Stanislav
2012 - český
Práce se zabývá studií závislosti hodnot tvarových funkcí pro tělesa s trhlinou na tvaru příložky při modelování testu klínovým štípáním. Model je připraven v MKP software ANSYS a k analýze pole napětí je použita over deteministic metoda. The work deals with a problem of correct modelling of the contact between concrete specimen with a crack and the steel angle bar. The analysis is conducted on numerical model of the wedge-splitting specimen by using FEM software and over-deterministic approac. Parametric study contains several angle bar shape-types. Klíčová slova: wedge-splitting test; over-deterministic method; FEM Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Studie závislosti hodnot tvarových funkcí pro tělesa s trhlinou na tvaru příložky při modelování testu klínovým štípáním

Práce se zabývá studií závislosti hodnot tvarových funkcí pro tělesa s trhlinou na tvaru příložky při modelování testu klínovým štípáním. Model je připraven v MKP software ANSYS a k analýze pole ...

Sobek, J.; Veselý, V.; Seitl, Stanislav
Ústav fyziky materiálů, 2012

Protlačovací zkouška: Numerická studie vlivu velikosti betonové části na průběh zatěžovací zkoušky
Holušová, Táňa; Klusák, Jan; Seitl, Stanislav
2012 - český
Spojení mezi betonem a ocelí bývá často prováděno pomocí mechanických konektorů odolných proti usmýknutí. Tyto spoje mohou podléhat nežádoucím vlivům jako je vysoká koncetrace napětí ve spojích nebo jejich tendence korodovat. Užitím lepeného spoje jako je epoxidové lepidlo posypané štěrkovou drtí je možné se těmto negativním vlivům vyhnout. Cílem práce je stanovit vliv velikosti betonové části na maximální zatěžovací sílu. Modelování bylo provedeno ve 2D softwaru ATENA (Červenka Consulting) The concrete and steel are often performed by mechanical connectors, which are resistant against shear load. These connectors can be subjected to adverse effect, which is high concentration level of tension in connectors or their tendency to corrosion. By using bonded joint such as an epoxy layer gritted by granulates it is possible to avoid these negative effects. The aim of the contribution is to show the influence of the various concrete block widths on values of the maximum load. The modelling was performed by 2D software ATENA (Červenka Consulting) Klíčová slova: Push-out test; concrete Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Protlačovací zkouška: Numerická studie vlivu velikosti betonové části na průběh zatěžovací zkoušky

Spojení mezi betonem a ocelí bývá často prováděno pomocí mechanických konektorů odolných proti usmýknutí. Tyto spoje mohou podléhat nežádoucím vlivům jako je vysoká koncetrace napětí ve spojích nebo ...

Holušová, Táňa; Klusák, Jan; Seitl, Stanislav
Ústav fyziky materiálů, 2012

Studium vlivu segregovaných nečistot na magnetismus hranic zrn a povrchů v FCC niklu a kobaltu
Všianská, Monika; Vémolová, H.; Šob, Mojmír
2012 - český
Na základě výpočtů elektronové struktury z prvních principů studujeme vliv segregovaných sp nečistot (Al, Si, P, S, Ga, Ge, As, Se, In, Sn, Sb a Te) na hranici zrn (GB) 5(210) a na volném povrchu (FS) (210) fcc niklu a kobaltu. Provádíme přitom úplnou relaxaci atomové konfigurace GB a FS bez nečistot i se substitučně a intersticiálně vloženými nečistotami. Analyzujeme vliv studovaných nemagnetických nečistot na rozložení magnetického momentu, geometrické uspořádání atomů v okolí GB a FS a hustoty elektronových stavů. Vysvětlujeme také, proč při segregaci studovaných nečistot mohou být magneticky mrtvé vrstvy přítomny v niklu, ale nikoliv v kobaltu. We present an ab initio study of segregation of 12 nonmagnetic sp impurities (Al, Si, P, S, Ga, Ge, As, Se, In, Sn, Sb and Te) at the Sigma5(210) grain boundary (GB) and (210) free surface (FS) in ferromagnetic fcc nickel and cobalt. We analyze their effect on structure, magnetic and mechanical properties. We determine the preferred segregation sites of the impurity atoms, their segregation enthalpies and strengthening/embrittling energies with their decomposition into the chemical and mechanical components. In this contribution, we focused on the influence of segregated impurities on the magnetic moments of neighbouring atoms, the changes in the density of states and why the magnetically dead layers may be present in nickel but not in the cobalt. Klíčová slova: grain boundary; segregation; nickel; cobalt Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Studium vlivu segregovaných nečistot na magnetismus hranic zrn a povrchů v FCC niklu a kobaltu

Na základě výpočtů elektronové struktury z prvních principů studujeme vliv segregovaných sp nečistot (Al, Si, P, S, Ga, Ge, As, Se, In, Sn, Sb a Te) na hranici zrn (GB) 5(210) a na volném povrchu ...

Všianská, Monika; Vémolová, H.; Šob, Mojmír
Ústav fyziky materiálů, 2012

Studie tvárného mechanismu porušování oceli Eurofer97
Stratil, Luděk; Hadraba, Hynek; Dlouhý, Ivo
2012 - český
V příspěvku je zkoumán tvárný mechanismus poškození oceli Eurofer97. Pro vytvoření různých podmínek triaxiality napjatosti byly zkoumány hladké a vrubované tahové tělesa. Přelomené poloviny tahových těles byly fraktograficky a metalograficky analyzovány a byla provedena kvantitativní studie mechanismu iniciace a nukleace dutin. Nukleace dutin se děje přednostně dekohezí rozhraní matrice-částice sekundární fáze. Podstatná fáze poškození oceli je následně tvořena postupným růstem dutin a konečná fáze poškození je završena velmi rychlým procesem koalescence dutin. Podmínky větší napjatosti uprostřed vrubovaných tahových těles způsobují potlačení nukleace dutin ale podporují jejich růst a také snižují úroveň lomové deformace. The contribution deals with the investigation of ductile damage mechanisms acting in the EUROFER97 steel. For evaluation of material response to various levels of the stress triaxiality the tests on smooth and notched tensile bars were performed. The broken tensile specimens were fractographically and metallographically analyzed and also a quantitative study of mirco-void initiation and nucleation was performed. The more serve conditions of the stress triaxiality in the notched specimens increase the strength characteristics and lower their fracture strain. The nucleation of the voids by decohesion mechanism and gradual void’s growth form substantial part of damage process of the material, finally rapid void coalescence takes place. The higher stress triaxiality promotes growth of voids and on restricts void’s nucleation. Klíčová slova: Eurofer97; ductile fracture; voids Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Studie tvárného mechanismu porušování oceli Eurofer97

V příspěvku je zkoumán tvárný mechanismus poškození oceli Eurofer97. Pro vytvoření různých podmínek triaxiality napjatosti byly zkoumány hladké a vrubované tahové tělesa. Přelomené poloviny tahových ...

Stratil, Luděk; Hadraba, Hynek; Dlouhý, Ivo
Ústav fyziky materiálů, 2012

Vliv reziduálních napětí v keramickém laminátu na šíření trhliny
Máša, Bohuslav; Zouhar, Michal; Náhlík, Luboš
2012 - český
The main focus of this contribution is the fracture behaviour of layered ceramics composite – Al2O3/ZrO2. Different ratios of the layers were considered. The residual stresses given by sintering of the composite were identified and were taken into account. Assumptions concerning linear fracture mechanics and small scale yielding are considered. Stress components and displacements in the vicinity of the crack tip were obtained by a numerical modelling using finite element method implemented to the commercial software Ansys. For the determination of the stress intensity factor analytical approach was involved. The paper presented can contribute to the better understanding of the crack propagation through the individual layers. Příspěvek je zaměřen na lomové chování vrstevnatých keramických kompozitů – Al2O3/ZrO2. Byly uvažovány rozdílné tloušťky vrstev. Reziduální napětí získané v průběhu slinovacího procesu bylo zjištěno a předepsáno v modelech. Byly předpokládány podmínky k nasazení lineární elastické lomové mechaniky. Složky napětí a přetvoření v blízkosti kořene trhliny byly získány numerickým modelováním metodou konečných prvků implementovanou v komerčním software Ansys. K určení součinitele intenzity napětí byly použity analytické vztahy. Článek může přispět k lepšímu porozumění propagace trhliny mezi jednotlivými vrstvami. Klíčová slova: ceramic laminate; fracture mechanics; residual stresses; FEM Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Vliv reziduálních napětí v keramickém laminátu na šíření trhliny

The main focus of this contribution is the fracture behaviour of layered ceramics composite – Al2O3/ZrO2. Different ratios of the layers were considered. The residual stresses given by sintering of ...

Máša, Bohuslav; Zouhar, Michal; Náhlík, Luboš
Ústav fyziky materiálů, 2012

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze