Použitá omezení (1)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 34179
Publikováno od do

Práce prostřednictvím platforem
VÚBP
2024 - český
Ekonomika digitálních platforem v EU i ČR roste. V průběhu pandemie covidu-19 nabrala tato práce na dynamice a stala se běžnou záležitostí. Digitální pracovní platformy používají algoritmy pro řízení lidských zdrojů. Klíčová slova: platformy; digitalizace; online platformy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Práce prostřednictvím platforem

Ekonomika digitálních platforem v EU i ČR roste. V průběhu pandemie covidu-19 nabrala tato práce na dynamice a stala se běžnou záležitostí. Digitální pracovní platformy používají algoritmy pro řízení ...

VÚBP
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2024

Finite element approximation of fluid structure interaction using Taylor-Hood and Scott-Vogelius elements
Vacek, Karel; Sváček, P.
2024 - anglický
This paper addresses the problem of fluid flow interacting a vibrating solid cylinder described by one degree of freedom system and with fixed airfoil. The problem is described by the incompressible Navier-Stokes equations written in the arbitrary Eulerian-Lagrangian (ALE) formulation. The ALE mapping is constructed with the use of a pseudo-elastic approach. The flow problem is numerically approximated by the finite element method (FEM). For discretization of the fluid flow, the results obtained by both the Taylor-Hood (TH) element and the Scott-Vogelius (SV) finite element are compared. The TH element satisfies the Babuška-Brezzi inf-sup condition, which guarantees the stability of the scheme. In the case of the SV element the mesh, that is created as a barycentric refinement of regular triangulation, is used to satisfy the Babuška-Brezzi condition. The numerical results for two benchmark problems are shown. Klíčová slova: finite element method; arbitrary Lagrangian-Eulerian method; Scott-Vogelius element; Taylor-Hood element Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Akademie Věd.
Finite element approximation of fluid structure interaction using Taylor-Hood and Scott-Vogelius elements

This paper addresses the problem of fluid flow interacting a vibrating solid cylinder described by one degree of freedom system and with fixed airfoil. The problem is described by the incompressible ...

Vacek, Karel; Sváček, P.
Matematický ústav, 2024

Microstructure modifications of Al-Si-coated press-hardened steel 22MnB5 by laser welding
Šebestová, Hana; Horník, Petr; Mika, Filip; Mikmeková, Šárka; Ambrož, Ondřej; Mrňa, Libor
2024 - anglický
Weld microstructure depends on the characteristics of welded materials and parameters of welding technology, especially on the heat input that determines the peak temperature and the cooling rate. When the coated sheets are welded, the effect of the chemical composition of the coating must be also considered even though its thickness is only a few tens of microns. During 22MnB5+AlSi laser welding experiments, the ferrite-stabilizing elements of coating modified the weld metal microstructure. Ferrite appeared in a quenched weld metal. The rapid cooling rate accompanying welding with a focused beam limited the homogenization of the weld metal which resulted in the formation of ferritic bands in the regions rich in Si and especially in Al. On the other hand, a high level of homogenization was reached when welding with the defocused beam. The ferritic islands uniformly distributed in the weld metal were formed at 0.4 wt% and 1.6 wt% of Si and Al, respectively. The doubled heat input reduced the Al content to 0.7 wt% insufficient for the ferrite formation at still relatively high cooling rates. Predicting the distribution of ferrite in the weld metal is challenging due to its dependence on various factors, such as cooling rate and the volume of dissolved coating, which may vary with any modifications made to the welding parameters. Klíčová slova: laser welding; high-strength steel; microstructure; heat input; ferrite stabilization Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Microstructure modifications of Al-Si-coated press-hardened steel 22MnB5 by laser welding

Weld microstructure depends on the characteristics of welded materials and parameters of welding technology, especially on the heat input that determines the peak temperature and the cooling rate. ...

Šebestová, Hana; Horník, Petr; Mika, Filip; Mikmeková, Šárka; Ambrož, Ondřej; Mrňa, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2024

Influence of ball material on the resulting fatigue life of thermal sprayed HVOF coatings in dynamic impact testing
Duliškovič, J.; Daniel, Josef; Houdková, Š.
2024 - anglický
Dynamic impact wear, i.e. contact between two components in the presence of high cyclic local loads, is a challenging failure mode that occurs in many mechanical applications. Many previous studies have confirmed that dynamic impact testing is suitable for evaluating the contact fatigue of thermal sprayed coatings. However, the effect of the test parameters on the resulting lifetime is unclear. The aim of this study describes the effect of the ball material used in the dynamic impact test on the resulting fatigue life of the HVOF thermal sprayed coating. Three test balls made of WC/Co alloy, Si3N4 silicon nitride and 440 C steel were chosen for this study. Dynamic impaction testing was carried out on the Cr3C2-NiCr coating, which was sprayed by HVOF on a 1.2376 high-speed steel substrate. The impact lifetime was described by the number of critical impacts, i.e. the number of impacts before coating fatigue occurs. Furthermore, the depth and volume of impact craters were measured. Using scanning electron microscopy (SEM), the surface of the impacts as well as the microstructure of the coating on the cross-section in the region of the impacts were observed. Furthermore, the mechanism of crack propagation in the coating and the microstructure of the indentor were investigated. Klíčová slova: dynamic impact test; HVOF; Cr3C2-NiCr; fatigue Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Influence of ball material on the resulting fatigue life of thermal sprayed HVOF coatings in dynamic impact testing

Dynamic impact wear, i.e. contact between two components in the presence of high cyclic local loads, is a challenging failure mode that occurs in many mechanical applications. Many previous studies ...

Duliškovič, J.; Daniel, Josef; Houdková, Š.
Ústav přístrojové techniky, 2024

Functional Tungsten-based thin films and their characterization
Košelová, Zuzana; Horáková, L.; Sobola, Dinara; Burda, Daniel; Knápek, Alexandr; Fohlerová, Z.
2024 - anglický
Anodizing is a technique by which thin oxide layers can be formed on a surface. Thin oxide layers have been found to be useful in a variety of applications, including emitters of electrons. Tungsten is still a common choice for cold field emitters in commercial microscopy applications. Its suitable quality can be further improved by thin film deposition. Not only the emission characteristic can be improved, but also the emitter operating time can be extended. Tungsten oxide is known for its excellent resistance to corrosion and chemical attack due to its stable crystal structure and strong chemical bonds between tungsten and oxygen atoms. Many techniques with different advantages and disadvantages have been used for this purpose. Anodization was chosen for this work because of the controllable uniform coverage of the material and its easy availability without the need for expensive complex equipment. The anodizing process involves applying an electrical potential to tungsten while it is immersed in an electrolyte solution. This creates a thin layer of tungsten oxide on the surface of the metal. The thickness and properties of the resulting oxide layer can be controlled by adjusting the anodization conditions, such as the electrolyte solution, voltage, and the duration of the process. In this work, H3PO4 was used as the electrolyte to test whether these tungsten oxide layers would be useful for electron emitters, for use in electron guns and other devices that require high-quality electron emitters. The properties were evaluated using appropriate techniques. In general, anodization of tungsten to form thin layers of tungsten oxide layers is a promising technique for producing high quality electron emitters. Klíčová slova: cold-field emission; thin layer deposition; tungsten oxide; resonance enhanced tunneling; anodization Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Functional Tungsten-based thin films and their characterization

Anodizing is a technique by which thin oxide layers can be formed on a surface. Thin oxide layers have been found to be useful in a variety of applications, including emitters of electrons. Tungsten ...

Košelová, Zuzana; Horáková, L.; Sobola, Dinara; Burda, Daniel; Knápek, Alexandr; Fohlerová, Z.
Ústav přístrojové techniky, 2024

Hospodaření a finanční spokojenost českých domácností
Fialová, Kamila; Mysíková, Martina
2024 - český
Finanční hospodaření domácností je komplexní proces, ve kterém hrají roli různorodé faktory ovlivňující finanční zdraví domácnosti. Těmito faktory jsou v první řadě výše příjmu a výdajů domácností včetně způsobu zajištění bydlení, velikost a struktura domácností, vzdělání či finanční gramotnost. Důležitým aspektem hospodaření je vyrovnanost rozpočtu, která vychází z rozdělení finančních zdrojů mezi pravidelné výdaje pokrývající základní potřeby, luxusnější a nepravidelné výdaje a případně také úspory. Vyrovnanost rozpočtu ovlivňuje finanční stabilitu domácnosti a její vyhlídky do budoucna. V případě vícečlenných domácností může být dalším důležitým aspektem rozdělení příjmů v rámci domácnosti, které může ovlivnit nejen finanční blahobyt jednotlivých členů, ale může mít i širší dopady. \nMezinárodně srovnatelná data Eurostatu za rok 2018 ukazují, že Češi mezi evropskými národy patří k těm průměrně spokojeným se svou finanční situací. Češi na škále od 0 do 10 průměrně hodnotili svoji finanční spokojenost známkou 6,7, zatímco evropský průměr byl 6,6. Čeští muži (6,8) byli o něco spokojenější než ženy (6,6). Od roku 2013 byl v datech patrný výrazný růst finanční spokojenosti českých domácností z průměrného hodnocení 6,0. \nData z výběrového šetření IPSOS v roce 2023 hodnotí finanční spokojenost Čechů v průměru známkou 5,5 (na stejné škále od 0 do 10), přičemž muži jsou opět více spokojeni (5,7) než ženy (5,3). Zhruba třetina respondentů je se svou finanční situací velmi či spíše nespokojena (0–4), více než polovina respondentů je se svou finanční situací naopak spíše či velmi spokojena (6–10).\nVýsledky regresní analýzy ukazují, že demografické charakteristiky jako pohlaví, věk, vzdělání či přítomnost dětí nemají na finanční spokojenost vliv. Obecně jsou se svou finanční situací spokojenější lidé žijící s partnerem/partnerkou a svobodní než rozvedení a ovdovělí. \nStěžejními faktory ovlivňujícími finanční spokojenost Čechů je výše příjmů domácnosti a to jak s nimi vychází, tedy „plusový“ rozpočet, stejně jako vytváření krátkodobé či dlouhodobé finanční rezervy. Splácení hypotéky či placení nájmu finanční spokojenost významně nesnižuje. Splácení úvěrů významně snižuje finanční spokojenost žen žijících v páru. \n Household financial management is a complex process in which a variety of factors play a role in influencing household financial health. These factors are primarily the level of household income and expenditure, including the way in which housing is provided, household size and structure, education and financial literacy. An important aspect of household management is the balance of the budget, which is based on the distribution of financial resources between recurrent expenditure covering basic needs, more luxurious and irregular expenditure, and possibly also savings. Budget balance affects the financial stability of a household and its future prospects. In the case of households with more members, the distribution of income within the household can be another important aspect, which can affect not only the financial well-being of individual members but also have wider implications. \nInternationally comparable Eurostat data for 2018 show that Czechs have an average level of financial satisfaction among European nations. On a scale of 0 to 10, Czechs on average rated their financial satisfaction as 6.7, while the European average was 6.6. Czech men (6.8) were slightly more satisfied than women (6.6). Since 2013, the data showed a significant increase in the financial satisfaction of Czech households from an average rating of 6.0. \nData from the 2023 IPSOS sample survey rate the financial satisfaction of Czechs as 5.5 on average (on the same scale from 0 to 10), with men again more satisfied (5.7) than women (5.3). Roughly one-third of respondents are very or rather dissatisfied with their financial situation (0-4), while more than half of respondents are rather or very satisfied with their financial situation (6-10).\nThe results of the regression analysis show that demographic characteristics such as gender, age, education or presence of children do not affect financial satisfaction. In general, people living with a spouse/partner and single individuals are more satisfied with their financial situation than those divorced and widowed. \nThe key factors influencing financial satisfaction are the amount of household income and how they manage it, as well as the accumulation of short-term or long-term financial reserves. Paying a mortgage or rent does not significantly reduce financial satisfaction. Repaying loans significantly reduces financial satisfaction for women living as a couple.\n Klíčová slova: financial resilience; financial satisfaction; household finance Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Hospodaření a finanční spokojenost českých domácností

Finanční hospodaření domácností je komplexní proces, ve kterém hrají roli různorodé faktory ovlivňující finanční zdraví domácnosti. Těmito faktory jsou v první řadě výše příjmu a výdajů domácností ...

Fialová, Kamila; Mysíková, Martina
Sociologický ústav, 2024

Paralely a odlišnosti sociálních situací s panickým potenciálem - IMPAKT 2023
Červenka, Jan; Vinopal, Jiří
2024 - český
Výzkumná zpráva s hlavními výsledky dotazníkových šetření provedených v rámci projektu „Paralely a odlišnosti sociálních situací s panickým potenciálem - příklad RMU a pandemie koronaviru v české společnosti“ v roce 2023. A research report with main outputs of the surveys conducted under the project „Parallels and Differences of Social Situations with Panic Potential - an example of RMU and a coronavir pandemic in Czech society“ in 2023. Klíčová slova: social panic; radiation; citizen science Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Paralely a odlišnosti sociálních situací s panickým potenciálem - IMPAKT 2023

Výzkumná zpráva s hlavními výsledky dotazníkových šetření provedených v rámci projektu „Paralely a odlišnosti sociálních situací s panickým potenciálem - příklad RMU a pandemie koronaviru v české ...

Červenka, Jan; Vinopal, Jiří
Sociologický ústav, 2024

Podnikání jako mužský svět? Využívání kompetencí v podnikání sebezaměstnaných žen a mikropodnikatelek v ČR
Maříková, Hana; Švarcová, Markéta; Křížková, Alena
2024 - český
Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Podnikání jako mužský svět? Využívání kompetencí v podnikání sebezaměstnaných žen a mikropodnikatelek v ČR

Maříková, Hana; Švarcová, Markéta; Křížková, Alena
Sociologický ústav, 2024

Digitální systémy pro monitorování BOZP
VÚBP
2024 - český
Digitální systémy pro monitorování BOZP využívají digitální technologii ke shromažďování a analýze dat za účelem identifikace a hodnocení rizik na pracovišti. Klíčová slova: digitalizace; digitální systémy; BOZP; bezpečnost práce; digitalisation; digital systems; OSH; occupational safety Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Digitální systémy pro monitorování BOZP

Digitální systémy pro monitorování BOZP využívají digitální technologii ke shromažďování a analýze dat za účelem identifikace a hodnocení rizik na pracovišti.

VÚBP
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2024

Automatizace pracovních úkolů
VÚBP
2024 - český
Systémy založené na umělé inteligenci (AI) pro automatizaci kognitivních i fyzických úkolů vykazují slibné výsledky v různých odvětvích. Využívání umělé inteligence a robotiky k automatizaci nebezpečných nebo opakujících se úkolů na pracovišti v rámci ochrany pracovníků je tak v současnosti na vzestupu. Klíčová slova: umělá inteligence; BOZP; automatizace; artificial intelligence; OSH; automation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Automatizace pracovních úkolů

Systémy založené na umělé inteligenci (AI) pro automatizaci kognitivních i fyzických úkolů vykazují slibné výsledky v různých odvětvích. Využívání umělé inteligence a robotiky k automatizaci ...

VÚBP
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze