Počet nalezených dokumentů: 372
Publikováno od do

Zodpovězení a podložení otázek vzniklých na základě přípravy nových managementů chystaných pro agroenvironmentální opatření pro dotační politiku po roce 2014
Daphne ČR - Institut aplikované ekologie, České Budějovice; Křivan, Václav; Poláková, Simona; Čížek, Oldřich; Marhoul, Pavel
2011 - český
Studie přináší podrobný rozklad vlivu seče luk na společenstva bezobratlých. Zdůvodňuje požadavek ponechání nepokosených částí luk pro zachování diverzity . Zabývá se významem nesešených pásů také na orné půdě. Je uveden vliv neexistence neposených pásů na jednotlivé taxonomické skupiny. Metoda nesečených pásů nebo částí luk je popsána jako řešení pro zachování druhů na velkoplošně obhospodařovaných loukách. Klíčová slova: louka; bezobratlí; kosení; zachování druhů; opatření agroenvironmentální; meadow; invertebrates; mowing; species conservation; agro-environmental measure; druhy; míra Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Zodpovězení a podložení otázek vzniklých na základě přípravy nových managementů chystaných pro agroenvironmentální opatření pro dotační politiku po roce 2014

Studie přináší podrobný rozklad vlivu seče luk na společenstva bezobratlých. Zdůvodňuje požadavek ponechání nepokosených částí luk pro zachování diverzity . Zabývá se významem nesešených pásů také na ...

Daphne ČR - Institut aplikované ekologie, České Budějovice; Křivan, Václav; Poláková, Simona; Čížek, Oldřich; Marhoul, Pavel
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Analýza odbytu složek vzniklých při zpracování autovraků v ČR
Consulteco, s.r.o, Mladá Boleslav
2011 - český
Studie přináší přehled aktuálních recyklačních zařízení materiálů z demontáže autovraků a slouží především jako vodítko pro zpravovatele autovraků, kde a jak mohou předat materiály po demontáži vraku k využití. Studie je podkaldem pro nasměrování dalšího vývoje zpracování autovraků tak, aby bylo zajištěno dosažení recykláčních kvót v roce 2015 (RQm 90 %, RQv 95 %). Klíčová slova: autovrak; vozidlo s životností ukončenou; demontáž; odběr zpětný; recyklace; zpracovatel odpadů; car wreck; end-of-life vehicle; dismantling; take-back system; recycling; waste processor; odpady; životnost Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Analýza odbytu složek vzniklých při zpracování autovraků v ČR

Studie přináší přehled aktuálních recyklačních zařízení materiálů z demontáže autovraků a slouží především jako vodítko pro zpravovatele autovraků, kde a jak mohou předat materiály po demontáži vraku ...

Consulteco, s.r.o, Mladá Boleslav
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Kořeny předškolní výchovy
Asociace lesních školek; Vostradovská, Helena; Krajhanzl, Jan; Vošahlíková, Tereza
2011 - český
Zmapování aktuální situace vybraných předškolních zařízení z pohledu podmínek pro zdravý rozvoj dětí. Analýza zkoumá rozdíl mezi klasickými školkami. byla popsána základní charakteristika školek (prostředí, zázemí, vybavení, personální zajištění), hospodaření, pedagogický přístup, metodika, program, problematika pobytu v přírodě, bezpečnost a zdraví dětí, rodinné prostředí dítěte, vnímání a hodnocení školky rodiči, rodina a kontakt dítěte s přírodou, schopnosti dětí lesních a klasických školek. Klíčová slova: výchova předškolní; škola mateřská; škola alternativní; pre-school education; nursery school; alternative school; předškolní výchova; školní výchova Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Kořeny předškolní výchovy

Zmapování aktuální situace vybraných předškolních zařízení z pohledu podmínek pro zdravý rozvoj dětí. Analýza zkoumá rozdíl mezi klasickými školkami. byla popsána základní charakteristika školek ...

Asociace lesních školek; Vostradovská, Helena; Krajhanzl, Jan; Vošahlíková, Tereza
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Studie zařízení na pyrolitický rozklad odpadů
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní; FITE, a.s.
2010 - český
Studie je strukturována na obecnou část, ve které jsou základní informace o procesu pyrolýzy. Dále jsou diskutovány výzkumné práce v oblasti pyrolýzy odpadů a jejich aplikace v průmyslovém měřítku. U vybraných komerčních zařízení je stručný popis technologie, případně blokové schéma. Jsou popsány zkušenosti získané na pilotní jednotce PYROMATIC VŠB - TU Ostrava. Je uvedeno vyhodnocení technologie pyrolýzy jako provozně ověřené technologie a možnosti jejího využití v ČR. Jsou zmíněny procesy, které využívají plazmové hořáky. Nejsou zahrnuty technologie pyrolýzy nebo zplyňování biomasy. Část I: Popis a rozdělení pyrolýzních a jim podobných procesů, Popis zkušeností z pyrolýzních zařízení v ČR, Popis zařízení v průmyslovém měřítku v zahraničí, Ekonomická náročnost, Zhodnocení technologie pyrolýzy z pohledu možnosti a vhodnosti poskytnutí podpory z oblasti podpory 4.1. OPŽP. Část II Shrnutí zkušeností z provozu pilotní pyrolýzní jednotky Pyromatik a podobných zařízení: Ekonomika procesu, Provedené testy, Schéma - technický výkres Pyromaticu, Uplatnění produktů pyrolýzy a jejich další úpravy před možným použitím, Uplatnitelnost v praxi. Klíčová slova: projekt EU; technologie; zařízení spalovací; pyrolýza; spalování odpadů; odpady; EU project; technology; pyrolysis; waste incineration; waste; pyrolýza; technologie; odpady Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Studie zařízení na pyrolitický rozklad odpadů

Studie je strukturována na obecnou část, ve které jsou základní informace o procesu pyrolýzy. Dále jsou diskutovány výzkumné práce v oblasti pyrolýzy odpadů a jejich aplikace v průmyslovém měřítku. U ...

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní; FITE, a.s.
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Studium vlivu plynulosti silniční dopravy a rychlosti vozidel na emise tuhých znečišťujících látek vznikajících při provozu mobilních zdrojů znečišťování ovzduší
Ústav chemických procesů Akademie věd ČR, Praha; Technologické centrum Akademie věd ČR, Praha; Český hydrometeorologický ústav, Praha; DHV CR, s.r.o., Praha; Balahura, Pavel
2010 - český
Grafické výstupy ke studii, jejímž předmětem je výpočet koncentrací vybraných znečišťujících látek z provozu silniční dopravy na komunikaci Jižní spojka v Praze a porovnání výsledků matematického modelování znečištění ovzduší s naměřenými hodnotami emisí v hodnoceném území. modelové výpočty byly provedeny pomocí počítačového programu SYMOS´97. Klíčová slova: model matematický; politika dopravní; ochrana ovzduší; faktor emisní; hluk z dopravy; provoz silniční; zdroj znečištění mobilní; emise látek znečišťujících; emise tuhé; vliv dopravy na ŽP; doprava silniční; mathematical model; transportation policy; air protection; emission factor; traffic noise; road traffic; mobile source of pollution; emission of pollutants; solid emission; environmental impact of transport; road transport; silniční doprava; silniční provoz Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Studium vlivu plynulosti silniční dopravy a rychlosti vozidel na emise tuhých znečišťujících látek vznikajících při provozu mobilních zdrojů znečišťování ovzduší

Grafické výstupy ke studii, jejímž předmětem je výpočet koncentrací vybraných znečišťujících látek z provozu silniční dopravy na komunikaci Jižní spojka v Praze a porovnání výsledků matematického ...

Ústav chemických procesů Akademie věd ČR, Praha; Technologické centrum Akademie věd ČR, Praha; Český hydrometeorologický ústav, Praha; DHV CR, s.r.o., Praha; Balahura, Pavel
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Odborná východiska pro zpracování metodiky vymezování ÚSES
AGERIS, s.r.o., Brno; Zimová, Eliška; Kocián, Jiří; Hájek, Miroslav; Glos, Josef; Bínová, Ludmila
2010 - český
Studie přináší analýzy a odborná stanoviska nezbytná pro zpracování metodiky pro vymezování ÚSES. Obsahuje vyhodnocení stávajících metodik, definici pojmů v dané oblasti, popisuje role jednotlivých subjektů v procesu vymezování ÚSES, vztahy a vazby mezi různými úrovněmi státní správy při stanovování zásad územního rozvoje a návrh metodiky zpracování plánů ÚSES pro účely zapracování do územních plánů obcí. V příloze je uvedena analýza zásad územního rozvoje krajů. Klíčová slova: rozvoj územní; stabilita ekologická; navrhování; ochrana krajiny; Česká republika; kraj; systém územní stability ekologické; péče o krajinu; ÚSES; land development; ecological stability; design; landscape protection; Czech Republic; region; territorial system of ecological stability; landscape management; TSES; ochrana krajiny; design; navrhování Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Odborná východiska pro zpracování metodiky vymezování ÚSES

Studie přináší analýzy a odborná stanoviska nezbytná pro zpracování metodiky pro vymezování ÚSES. Obsahuje vyhodnocení stávajících metodik, definici pojmů v dané oblasti, popisuje role jednotlivých ...

AGERIS, s.r.o., Brno; Zimová, Eliška; Kocián, Jiří; Hájek, Miroslav; Glos, Josef; Bínová, Ludmila
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Revize dokumentu Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR
Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze, Praha; Hampl, Václav
2010 - český
Studie obsahuje konsolidovanou verzi dokumentu Strategie přizpůsobení. Jsou zapracovány závěry konference v Cancúnu a strategií EU v oblasti integrace adaptační politiky. Jednotlivé kapitoly jsou upraveny, aktualizovány a v některých případech je změněna jejich struktura. Klíčová slova: Česká republika; politika státní; strategie EU; změna klimatu; Czech Republic; national policy; EU strategy; climate change; národnostní politika Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Revize dokumentu Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Studie obsahuje konsolidovanou verzi dokumentu Strategie přizpůsobení. Jsou zapracovány závěry konference v Cancúnu a strategií EU v oblasti integrace adaptační politiky. Jednotlivé kapitoly jsou ...

Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze, Praha; Hampl, Václav
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Studium vlivu plynulosti silniční dopravy a rychlosti vozidel na emise tuhých znečišťujících látek vznikajících při provozu mobilních zdrojů znečišťování ovzduší
Ústav chemických procesů Akademie věd ČR, Praha; Technologické centrum Akademie věd ČR, Praha; Český hydrometeorologický ústav, Praha; DHV CR, s.r.o., Praha; Balahura, Pavel
2010 - český
Předmětem studie je výpočet koncentrací vybraných znečišťujících látek z provozu silniční dopravy na komunikaci Jižní spojka v Praze a porovnání výsledků matematického modelování znečištění ovzduší s naměřenými hodnotami imisí v hodnoceném území. modelové výpočty byly provedeny pomocí počítačového programu SYMOS´97. Klíčová slova: model matematický; politika dopravní; ochrana ovzduší; faktor emisní; hluk z dopravy; provoz silniční; zdroj znečištění mobilní; emise látek znečišťujících; emise tuhé; vliv dopravy na ŽP; doprava silniční; mathematical model; transportation policy; air protection; emission factor; traffic noise; road traffic; mobile source of pollution; emission of pollutants; solid emission; environmental impact of transport; road transport; silniční doprava; silniční provoz Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Studium vlivu plynulosti silniční dopravy a rychlosti vozidel na emise tuhých znečišťujících látek vznikajících při provozu mobilních zdrojů znečišťování ovzduší

Předmětem studie je výpočet koncentrací vybraných znečišťujících látek z provozu silniční dopravy na komunikaci Jižní spojka v Praze a porovnání výsledků matematického modelování znečištění ovzduší s ...

Ústav chemických procesů Akademie věd ČR, Praha; Technologické centrum Akademie věd ČR, Praha; Český hydrometeorologický ústav, Praha; DHV CR, s.r.o., Praha; Balahura, Pavel
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Stanovisko k investičnímu záměru souboru opatření na snížení povodňových rizik v povodí horního toku Opavy s využití přírodě blízkých povodňových opatření dle usnesení vlády 444/2008‚ tj. varianty menší nádrže Nové Heřminovy
Langhammer, Jakub
2010 - český
Představený investiční záměr jako celek představuje koncepčně vhodné a technicky kvalitní řešení, je v souladu se studií malé vodní nádrže Nové Heřminovy. Dílčí změny, které jsou v investičním záměru obsaženy, nepředstavují zásadní odchylky od studie a nemění charakter ani účinnost zvoleného řešení. Úpravy toku jsou navrženy v souladu se současnými poznatky v oblasti revitalizací vodních toků. Navržené úpravy koryta toku a nivy mají pozitivní význam z pohledu hydromorfologického stavu toku, nicméně nepředstavují zásadní zvýšení transformačního účinku toku a nivy a mají spíše revitalizační charakter. Klíčová slova: opatření povahy environmentální; opatření proti povodním; snižování rizik; hodnocení investic; soubor opatření; Opava; dílo vodní; Nové Heřminovy; revitalizace toku vodního; koryto řeky; niva říční; nádrž vodní malá; measure of environmental nature; flood control measure; risk reduction; investment evaluation; toolbox of measures; Opava river; hydraulic structure; Nové Heřminovy; revitalisation of water course; river bed; river floodplain; small water reservoir; vodní toky; revitalizace vodních toků Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Stanovisko k investičnímu záměru souboru opatření na snížení povodňových rizik v povodí horního toku Opavy s využití přírodě blízkých povodňových opatření dle usnesení vlády 444/2008‚ tj. varianty menší nádrže Nové Heřminovy

Představený investiční záměr jako celek představuje koncepčně vhodné a technicky kvalitní řešení, je v souladu se studií malé vodní nádrže Nové Heřminovy. Dílčí změny, které jsou v investičním záměru ...

Langhammer, Jakub
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Oponentura seznamu rostlin vhodných k pěstování za účelem využití jako biomasy pro energetické účely a vytvoření seznamu plodin‚ pro jejichž pěstování nebude možné udělit souhlas dle § 5 odst. 4 a 5 č. 114/1992 Sb. a výjimky dle § 43 zákona č. 114/1992 Sb.
Pergl, Jan
2010 - český
Posouzení seznamu energetických rostlin vzhledem k vhodnosti jejich pěstování. V seznamu je uvedeno 67 druhů a klonů rostlin. Z nich 63 je možno považovat z hlediska ochrany přírody a krajiny za relativně bezpečné a z nich 26 za druhy a klony, jež lze povolit pro pěstování bez omezení. Dalších 37 druhů a klonů je možno pěstovat, nicméně s omezeními zejména pro ZCHÚ. Další omezení se týkají i pěstování v záplavových zónách, kde hrozí riziko dalšího šíření rostlinného materiálu. Je uveden seznam druhů (black list), jejichž podpora a pěstování pro energetické účely je naprosto nevhodná z hlediska ochrany přírody a krajiny. V tomto seznamu jsou uvedeny byliny, keře a dřeviny, jejichž pěstování a záměrné rozšiřování do krajiny může být spojeno s ekologickými riziky. Klíčová slova: riziko ekologické; druhy expanzivní; biomasa; plodina energetická; rostlina invazní; environmental risk; expansive species; biomass; energy crop; invasive plant; biomasa Dokument je dostupný v knihovně Ministerstva životního prostředí.
Oponentura seznamu rostlin vhodných k pěstování za účelem využití jako biomasy pro energetické účely a vytvoření seznamu plodin‚ pro jejichž pěstování nebude možné udělit souhlas dle § 5 odst. 4 a 5 č. 114/1992 Sb. a výjimky dle § 43 zákona č. 114/1992 Sb.

Posouzení seznamu energetických rostlin vzhledem k vhodnosti jejich pěstování. V seznamu je uvedeno 67 druhů a klonů rostlin. Z nich 63 je možno považovat z hlediska ochrany přírody a krajiny za ...

Pergl, Jan
Ministerstvo životního prostředí, 2010

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze