Počet nalezených dokumentů: 58
Publikováno od do

Časopriestorové zvraty v tvorbe Julia Cortázara
Krejčová, Veronika; Poláková, Dora; Škodová, Denisa
2015 - španělský
As the title may reveal, my work will focus on space-time breakdowns in Julio Cortázar's (1914-1984) oeuvre. This Argentinian writer's work is centered mainly on the fantastic genre, specifically on tales. He is one of the most important representants of this genre in the zone of Río de la Plata, although for the most of his life he lived in Paris, where also many of his works were written. With help of other literary critics and theorists, I will try to define the space-time breakdowns in his creation. Tzvetan Todorov in his The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre, distinguishes between three main categories: the strange, the fantastic and the marvelous. Another critic, Ana María Barrenechea, in her a little bit more vital theory divides the fantastic into these three categories: the natural, the unnatural and the mixture of both. As an example I will use four of Cortázar's tales. On those, I will apply the mentioned theories, nevertheless I will also point out the possible lack of clarity and obsolescence in them and will try to offer some new alternative solutions. David Roas, Spanish critic of fantastic literature, will be a great help. Is the space or time important in the literature? And what is that Cortázar's Fantastic feeling? I'll try to answer these questions and... Ako už sám názov prezrádza, táto práca pojednáva o problematike zvratov časových a priestorových v tvorbe Julia Cortázara (1914-1984). Tento Argentínsky spisovateľ sa venoval prevažne žánru fantastická poviedka. Radí sa k najdôležitejším predstaviteľom tohto žánru v oblasti Río de la Plata, no veľkú časť života prežil v Paríži, kde aj tvoril. Pomocou rôznych literárnych kritikov a teoretikov sa pokúsim o definíciu časo- priestorových zvratov v jeho tvorbe. Tzvetan Todorov vo svojom diele Úvod do fantastickej literatúry odlišuje tri kategórie fantastickosti: čudné, fantastické a úžasné. Kritička Ana María Barrenechea vo svojej vitálnejšej teórií delí fantastický žáner na tieto tri kategórie: prirodzený, neprirodzený, zmes oboch. Ako príklad nám poslúžia štyri autorove fantastické poviedky, na ktoré následne aplikujem spomínané teórie, no zároveň však poukážem na nejednoznačnosť a zastaranosť teórií a ponúknem nové alternatívne riešenia. Veľkou časťou k tomu prispeje názor španielskeho kritika fantastickej literatúry Davida Roasa. Je čas a priestor v literatúre dôležitý? A čo je to Cortázarov Pocit fantastickosti? Pokúsim sa odpovedať na tieto otázky a inšpirujúc sa teóriou Michaila Bachtina sa pokúsim navrhnúť nový tzv. cortazariánsky chronotop. Nakoniec sa pozrieme na historický vývoj fantastickej... Klíčová slova: Julio Cortázar; zvrat; čas; priestor; fantastická literatura; poviedka; Tzvetan Todorov; zvláštny; fantastický; zázračný; Ana María Barrenechea; normálny; anormálny; David Roas; váhanie; realita; sen; fikcia; Michail Bachtin; chronotop; prirodzený; nadprirodzený; autor; čitateľ; interpretácia; Jaime Alazraki; neofantastický; veda; technológia; smerovanie fantastickej literatúry; Julio Cortázar; breakdown; time; space; fantastic literature; tale; Tzvetan Todorov; strange; extraordinary; fantastic; marvelous; Ana María Barrenechea; normal; anormal; David Roas; hesitation; reality; dream; fiction; Mikhail Bakhtine; chronotope; natural; supernatural; author; reader; interpretation; Jaime Alazraki; neofantastic; science; technology; future of fantastic literature Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Časopriestorové zvraty v tvorbe Julia Cortázara

As the title may reveal, my work will focus on space-time breakdowns in Julio Cortázar's (1914-1984) oeuvre. This Argentinian writer's work is centered mainly on the fantastic genre, specifically on ...

Krejčová, Veronika; Poláková, Dora; Škodová, Denisa
Univerzita Karlova, 2015

Relaciones económicas entre la República Checa y Marruecos
Jirgl, Otto; Gullová, Soňa; Štemberk, Jan
2014 - španělský
Bakalářská práce analyzuje charakter podnikatelského prostředí Maroka a změny v marocké ekonomice. Dále se zabývá politicko-ekonomickými vztahy České republiky a Maroka a na základě analýzy těchto vztahů a vzájemného obchodu mezi oběma zeměmi přináší nové možnosti pro české podniky pro rozvoj své činnosti v Maroku. The thesis analyses the character of the Moroccan business environment and the changes of the economics of this country. Furthermore it deals with the political and economic relations between the Czech Republic and Morocco, and on the basis of this analysis brings new opportunities for the czech firms to develop their activities in Morocco. El trabajo de fin de grado analiza el carácter del entorno empresarial de Marruecos y los cambios de la economía de este país. Seguidamente trata de las relaciones político-economícas entre la República Checa y Marruecos, y a base de análisis de dichas relaciones y el comercio entre ambos países trae nuevas oportunidades para las empresas checas para el desarrollo de sus actividades en Marruecos. Klíčová slova: Maroko; Obchod; Vztahy; Relations; Morocco; Trade Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Relaciones económicas entre la República Checa y Marruecos

Bakalářská práce analyzuje charakter podnikatelského prostředí Maroka a změny v marocké ekonomice. Dále se zabývá politicko-ekonomickými vztahy České republiky a Maroka a na základě analýzy těchto ...

Jirgl, Otto; Gullová, Soňa; Štemberk, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2014

El uso del arte espaňol en la educación
Branislava Jovanovićová; vedoucí práce Hana Valešová
2014 - španělský
Bakalářská práce se zaměřuje na využití několika druhů umění ve výuce španělského jazyka. Na příkladu učebnice Aventura se analyzuje, jakým způsobem ovlivní průběh hodiny a výuku španělštiny zařazení např. hudby, výtvarného umění, literatury aj. Součástí této práce je soubor aktivit, ve kterých jsou obsaženy prvky umění, a je popsán jejich průběh v reálné výuce. Předpokládá se, že navržené aktivity se mohou použít i v hodinách, které nesledují program Aventura. Při jejich realizaci se rozvíjí schopnosti žáků jako jsou: konverzace, psaní, čtení, poslech, obohacuje se slovní zásoba zlepšuje se gramatická správnost. V závěru se hodnotí, zda navržené aktivity vyzkoušené v reálné výuce španělštiny odpovídají požadavkům dané úrovně jazyka, a jakým způsobem přispívají ke zlepšení výuky a obohacují ji. Klíčová slova: jazyková výuka; španělština; kultura Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
El uso del arte espaňol en la educación

Bakalářská práce se zaměřuje na využití několika druhů umění ve výuce španělského jazyka. Na příkladu učebnice Aventura se analyzuje, jakým způsobem ovlivní průběh hodiny a výuku španělštiny zařazení ...

Branislava Jovanovićová; vedoucí práce Hana Valešová
Technická univerzita v Liberci, 2014

El uso del artículo indefinido y determinado en la lengua espaňola y su interpretación incorrecta por los estudiantes checos
Adéla Poplužníková; vedoucí práce Liana Hotařová
2014 - španělský
Bakalářská práce se zabývá výskytem členů ve španělském jazyce a jejich správným a nesprávným používáním českými studenty. Předmětem teoretické části práce je vysvětlení správného užívání členu určitého a neurčitého, a dále vymezení případů, kdy se člen neobjevuje vůbec. Druhá část práce podrobněji analyzuje výsledky výzkumu získané z dotazníků vyplněných českými studenty španělštiny. Španělština se v České republice vyučuje nejen na jazykových a středních školách, ale i na univerzitách. Výsledkem práce je najít a analyzovat, ve kterých typech vět čeští studenti členy užívají správně, a naopak ve kterých případech se dopouštějí chyb Klíčová slova: jazyková výuka; španělština Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
El uso del artículo indefinido y determinado en la lengua espaňola y su interpretación incorrecta por los estudiantes checos

Bakalářská práce se zabývá výskytem členů ve španělském jazyce a jejich správným a nesprávným používáním českými studenty. Předmětem teoretické části práce je vysvětlení správného užívání členu ...

Adéla Poplužníková; vedoucí práce Liana Hotařová
Technická univerzita v Liberci, 2014

La comparación de la educación de los niňos con síndrome de Down en la Republica Checa y en Espaňa
Lucie Vohlídalová; vedoucí práce Iva Novotná
2014 - španělský
Bakalářská práce porovnává možnosti vzdělávání dětí s Downovým syndromem v České republice a ve Španělsku. V první části popisuje, co to je Downův syndrom, okolnosti, které ho ovlivňují, a často doprovázené nemoci. Poté se zaměřuje na termín mentální retardace, která je vždy spojena s Downovým syndromem. Dalším bodem jsou specifikace při vývoji a výchově těchto dětí. Dále nám tato práce představuje teoretické možnosti v oblasti vzdělávání, které mají děti s Downovým syndromem na výběr. Tuto oblast pak prošetří výzkum, konkrétně čtyři případové studie, které ukazují, jak již zmíněné teoretické možnosti fungují v praxi. V závěru se rozebírají a porovnávají fakta, ke kterým se dospělo díky případovým studiím. Práce ukazuje jaké prvky výchovy a vzdělání se shodují a jaké jsou naopak rozdílné a vysvětluje příčiny těchto rozdílů. Klíčová slova: vzdělávání; Downův syndrom; zdravotně postižené děti Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
La comparación de la educación de los niňos con síndrome de Down en la Republica Checa y en Espaňa

Bakalářská práce porovnává možnosti vzdělávání dětí s Downovým syndromem v České republice a ve Španělsku. V první části popisuje, co to je Downův syndrom, okolnosti, které ho ovlivňují, a často ...

Lucie Vohlídalová; vedoucí práce Iva Novotná
Technická univerzita v Liberci, 2014

Comparación de los refranes espanoles con los checos
Martina Bachtíková; vedoucí práce Liana Hotařová
2014 - španělský
Bakalářská práce porovnává vybraná španělská a česká rčení, která se zabývají tématikou "práce". Teoretická část se věnuje lingvistické subdisciplíně konkrétně frazeologii, frazeologickým jednotkám a problematice jejich pojmenování. V další části jde o typologii ekvivalence a způsob její klasifikace. Praktická část se již zabývá konkrétními rčení a rozborem týkající se původu a ekvivalentní klasifikace. Závěr praktické části tvoří tabulky se všemi zmíněnými a dostupnými rčení, která jsou rozdělena podle typu ekvivalence. Klíčová slova: přísloví a rčení; frazeologie; práce Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Comparación de los refranes espanoles con los checos

Bakalářská práce porovnává vybraná španělská a česká rčení, která se zabývají tématikou "práce". Teoretická část se věnuje lingvistické subdisciplíně konkrétně frazeologii, frazeologickým jednotkám a ...

Martina Bachtíková; vedoucí práce Liana Hotařová
Technická univerzita v Liberci, 2014

Bilingüismo en el País Vasco: comunicación formal e informal
Jakub Ruszó; vedoucí práce Miroslav Valeš
2014 - španělský
Bakalářská práce se zabývá bilingvismem v Baskicku v kontextu formálním a neformálním. Obecné informace se soustředí na původ baskičtiny a jazykovou politiku, a to především na normalizaci jazyka prostřednictvím médií a vzdělávání. Klíčové je rovněž vymezení pojmů bilingvismus a mateřský jazyk. Nejpodstatnější částí je však analýza koexistence oficiálních jazyků v této autonomní oblasti, tedy španělského a baskického jazyka. Sběr dat proběhl pomocí internetového dotazníku, který byl následně okomentován. Výzkumné otázky jsou rozděleny do čtyř témat: kompetence, preference, neformální užití a formální užití v akademickém a pracovním prostředí. Každé z uvedených témat obsahuje jednu hypotézu vyloženou v závěru práce. V potaz se vzaly také rozsáhlé výzkumy Baskického Statistické Úřadu. Klíčová slova: španělština Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Bilingüismo en el País Vasco: comunicación formal e informal

Bakalářská práce se zabývá bilingvismem v Baskicku v kontextu formálním a neformálním. Obecné informace se soustředí na původ baskičtiny a jazykovou politiku, a to především na normalizaci jazyka ...

Jakub Ruszó; vedoucí práce Miroslav Valeš
Technická univerzita v Liberci, 2014

El elemento femenino en las obras de Juan José Millás
Lucie Egrtová; vedoucí práce Jana Demlová
2014 - španělský
Bakalářská práce porovnává a sleduje vývoj vybraných ženských postav z knih La soledad era esto, No mires debajo de la cama a Dos mujeres en Praga autora Juana José Millase. Teoretická část se věnuje životu autora a době, ve které začal svoji literární tvorbu. Další část se zaměřuje teorií a vývojem literární postavy. Praktická část se zabývá rozborem konkrétních děl a charakteristikou každé hlavní ženské hrdinky. Závěr praktické části tvoří jejich porovnání a popsání jejich vývoje. Klíčová slova: literární postavy; ženy Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
El elemento femenino en las obras de Juan José Millás

Bakalářská práce porovnává a sleduje vývoj vybraných ženských postav z knih La soledad era esto, No mires debajo de la cama a Dos mujeres en Praga autora Juana José Millase. Teoretická část se věnuje ...

Lucie Egrtová; vedoucí práce Jana Demlová
Technická univerzita v Liberci, 2014

Reflejo del espanol cubano en las canciones
Veronika Lálová; vedoucí práce Miroslav Valeš
2014 - španělský
Předmětem bakalářské práce je vytvořit popis charakteristiky kubánské španělštiny z hlediska fonetického, morfologického, syntaktického a lexikálního, a to na základě studia rozboru kubánských písní. V úvodu práce jsou uvedeny stručné informace o Kubě, demografické údaje této oblasti a základní charakteristika jazyka. Další, výhradně jazyková část práce pojednává o kubánské španělštině, charakterizuje základní znaky tohoto jazyka. Bakalářská práce studuje prvky fonetické, morfologické, syntaktické a lexikální. V následující praktické části je provedena analýza textu kubánských písní z uvedených jazykových hledisek. Zvoleny jsou různé typy písní z hlediska časového období a žánru. Cílem je ověřit, zda teoretické předpoklady skutečně odpovídají rozboru kubánských písní, tyto odlišnosti jsou shrnuty v závěru práce. Klíčová slova: španělština; písně Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Reflejo del espanol cubano en las canciones

Předmětem bakalářské práce je vytvořit popis charakteristiky kubánské španělštiny z hlediska fonetického, morfologického, syntaktického a lexikálního, a to na základě studia rozboru kubánských písní. ...

Veronika Lálová; vedoucí práce Miroslav Valeš
Technická univerzita v Liberci, 2014

Identita, minulost a současnost v povídkách o exiliu Maria Benedettiho
Mizzau, Carla; Poláková, Dora; Marešová, Jaroslava
2013 - španělský
The purpose of this paper is to identify and to highlight the main rhetoric and narrative elements connected to the topic of identity in exile in the work of Uruguayan author Mario Benedetti. We will first analyze the sociopolitical situation in Uruguay as well as South America during the decade of 1970, as well as the consequences and the impact the experience of exile produces in an individual's self-perception Five representative stories, created by this writer during his own exile, are used to deal with various aspects of identity. The focus will be first on the characters' perception and awareness regarding the changes, the everyday habits as well as the anomalous life situation in which they find themselves. We will also discuss how their physical reality reflects a spiritual and irreversible condition due to the extreme drama experienced. Then reference will be made to the habits and values that necessarily go into crisis when, in order to survive under conditions of pressure, a new social and cultural environment is chosen. Finally, we will focus on the individual's sense of belonging to his place of origin, and how it is affected after living for some time in the host country when nostalgia, feelings of guilt, and adaptation to a new socio-cultural environment play a crucial role. Sinopsis El objetivo del presente trabajo es identificar y poner en evidencia los elementos retóricos y narrativos clave y recurrentes relacionados con el problema de la identidad en el marco del exilio en la obra de Mario Benedetti. Para ello, se analizarán tanto el contexto sociopolítico uruguayo y sudamericano de la década de 1970, como las consecuencias y el impacto que genera la situación del exilio en la autopercepción del sujeto. A partir de cinco cuentos representativos creados durante el propio exilio del escritor, se tratarán diferentes aspectos relacionados con el tema de la identidad. En primer lugar, nos enfocaremos en la percepción y en la conciencia de los personajes en cuanto a los cambios, la cotidianeidad y la situación vital anómala en la que se encuentran. En segundo lugar, veremos cómo la realidad corporal de los personajes es reflejo de un cierto estado del alma que se manifiesta como irreversible dado el nivel de dramatismo de las experiencias por ellos vividas. En tercer lugar, haremos referencia a los hábitos y a los valores que, en el sujeto, necesariamente se ponen en crisis dentro un nuevo contexto sociocultural que ha sido elegido bajo condiciones de tensión y en pos de la supervivencia. Por último, se prestará especial atención a la sensación de pertenencia que el sujeto posee... Klíčová slova: Benedetti; exilio; identidad; pertenencia; nostalgia; pasado; presente; cuerpo; patria; realidad; Benedetti; exile; identity; belonging; nostalgia; past; present; body; homeland; reality Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Identita, minulost a současnost v povídkách o exiliu Maria Benedettiho

The purpose of this paper is to identify and to highlight the main rhetoric and narrative elements connected to the topic of identity in exile in the work of Uruguayan author Mario Benedetti. We will ...

Mizzau, Carla; Poláková, Dora; Marešová, Jaroslava
Univerzita Karlova, 2013

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze